Back to top

Merkittävimmät riskit

KONE on alttiina riskeille, jotka voivat johtua yhtiön operatiivisesta toiminnasta tai liiketoimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista. Alla kuvatuilla riskitekijöillä voi mahdollisesti olla haitallinen vaikutus KONEen liiketoimintaan tai taloudelliseen tilaan ja siten yhtiön arvoon. Myös muut riskit, joista KONE ei ole tällä hetkellä tietoinen, tai joiden ei tällä hetkellä katsota olevan merkittäviä, voivat kuitenkin muodostua merkittäviksi tulevaisuudessa.

Strategiset riskit

Globaalin taloustilanteen huonontuminen voisi johtaa sekä markkinaympäristön heikentymiseen että kilpailutilanteen kiristymiseen. Erityisesti rakennusmarkkinan odotettua voimakkaampi lasku tai pitkäaikainen heikkous voisi johtaa hissi- ja liukuporrasmarkkinan laskuun ja haastavampaan markkinaympäristöön palveluliiketoiminnassa. Erityisesti pitkään jatkuvalla markkinan heikentymisellä Kiinassa, joka muodostaa noin 30 % KONEen liikevaihdosta, voisi olla negatiivinen vaikutus KONEen kasvuun ja kannattavuuteen. Digitalisaatiolla ja siitä johtuvilla uusilla asiakasvaatimuksilla sekä mahdollisella uudella kilpailulla, ekosysteemeillä sekä liiketoimintamalleilla voisi olla merkittävä vaikutus hissi- ja liukuporrastoimialaan. Epäonnistuminen ulkoisen toimintaympä- ristön muutosten ennakoimisessa tai näihin vastaamisessa voisi aiheuttaa KONEen kilpailukyvyn, markkinaosuuden tai kannattavuuden heikentymisen. KONE toimii alalla, jolla on erilaisia paikallisia säännöksiä. Äkilliset tai odottamattomat muutokset lainsäädännössä, koodeissa tai standardeissa voivat johtaa prosessien tai teknologian muutostarpeisiin, mikä puolestaan voisi vaikuttaa negatiivisesti KONEen kannattavuuteen kyseessä olevissa maissa. Lisäksi geopoliittisen tilanteen tai regulatiivisen protektionismin kiristyminen voisi johtaa haastavampaan markkinaympäristöön kyseessä olevissa maissa. Tämänkaltaisella kehityksellä voisi olla negatiivinen vaikutus KONEen toimintaan. Merkittävä osa KONEen komponenttitoimittajista sekä tehdaskapasiteetista sijaitsee Kiinassa sekä hissien että liukuportaiden osalta. Kauppasopimusten muutoksilla tai kaupparajoitusten lisääntymisellä voisi olla negatiivinen vaikutus KONEen toimintaan.

Operatiiviset risket

Yhtenä toimialan johtavista yrityksistä KONEella on vahva brändi ja maine. Brändi- ja mainehaitoilla voisi olla vaikutus KONEen liiketoimintaan ja taloudelliseen kehitykseen. Mahdollinen mainehaitta voisi syntyä esimerkiksi onnettomuuden tai tuotelaadusta johtuvien ongelmien vuoksi. Tuotelaadusta johtuvilla ongelmilla voisi olla myös vaikutus KONEen taloudelliseen kehitykseen. KONE toimii tietyillä nopeasti kasvavilla markkinoilla, joilla liiketoiminnan nopeaan laajentumiseen keskittynyt johtaminen on välttämätöntä. Tämä koskee erityisesti ammattitaitoisen henkilöstön, komponenttien ja materiaalien saatavuutta, sekä toimitettujen tuotteiden ja palvelujen laadun varmistamista. Puutteet resursoinnissa, laadun varmistamisessa tai muissa projekteihin liittyvissä kriittisissä seikoissa voisivat johtaa toimitusten viivästymiseen ja ennakoimattomiin kuluihin, joilla puolestaan voisi olla negatiivinen vaikutus yhtiön kannattavuuteen. KONEen liiketoiminnot ovat riippuvaisia hankintakanavien, operatiivisten palvelujärjestelmien, tuotantolaitosten ja logistiikkaprosessien toimintavarmuudesta, laadusta ja luotettavuudesta. Myös tietotekniikka on merkittävässä osassa KONEen toiminnassa, ja KONEen liiketoiminta on riippuvainen tiedon saatavuudesta ja laadusta. Tästä johtuen materiaaliriskien ohella KONE on myös alttiina kyberturvallisuusriskeille, sillä operatiiviset informaatiojärjestelmät voivat olla alttiita toiminnan keskeytymiselle, toimintahäiriöille sekä talletetun tiedon häviämiselle. Tämä voi johtaa prosessien ja tuotteiden saatavuuden keskeytyksiin ja täten vaikuttaa KONEen liiketoimintaan. Kyseiset ongelmat voisivat johtua kyberhyökkäyksistä, haittaohjelmista, palvelunestohyökkäyksistä, vilpillisistä yrityksistä sekä tietomurroista. Valtaosa KONEen toimitusketjussa käytetyistä komponenteista on alihankittu ulkoisilta toimittajilta, minkä vuoksi KONE on altis komponenttien sekä raakaaineiden hintojen muutoksille. Odotettua suuremmalla komponenttien tai raakaaineiden hinnannousulla voi olla merkittävä vaikutus KONEen kannattavuuteen.

Rahoitusriskit

Merkittävä osa KONEen liikevaihdosta on muissa valuutoissa kuin euroissa, mikä altistaa KONEen valuuttakurssien muutoksista aiheutuville riskeille. KONE on myös alttiina rahoituslaitoksiin liittyville vastapuoliriskeille. Altistuminen näille riskeille aiheutuu siitä, että KONEella on merkittäviä summia likvidejä varoja talletettuna ja sijoitettuna rahoituslaitoksiin ja instrumentteihin sekä johdannaisiin. Lisäksi, KONE on alttiina riskeille, jotka liittyvät sen asiakkaiden maksukykyyn ja -aikatauluun, ja jotka voivat johtaa luottotappioihin. Merkittävillä muutoksilla eri maiden rahoitus- tai verosääntelyssä voi myös olla merkittävä vaikutus KONEen taloudelliseen kehitykseen. Tarkempia tietoja rahoitusriskeistä on julkaistu tilinpäätöksen 2016 liitetiedoissa 2.4 ja 5.3.

Riskienhallinta

RiskiToimenpiteet riskien lieventämiseksi
Taloustilanteen heikentyminen, erityisesti Kiinassa, ja sen vaikutus globaaliin markkinaympäristöönKONE pyrkii jatkuvasti parantamaan kilpailukykyään kaikissa liiketoiminnoissa sekä kaikilla liiketoiminta-alueilla. KONEella on laaja maantieteellinen kattavuus ja tasapainoinen liiketoimintaportfolio
Epäonnistuminen ulkoisen toimintaympäristön muutosten ennakoimisessa, mukaanlukien digitalisaation mahdollistamat uudet asiakasvaatimukset sekä kilpailu, ekosysteemit ja liiketoimintamallitKONEen tavoitteena on olla toimialan johtaja investoimalla tutkimus- ja kehitystyöhön ja käyttämällä avoimen innovaation lähestymistapaa. KONE myös seuraa tarkasti markkinan ja toimialan nousevia trendejä.
Yllättävät muutokset sääntelyssä, koodeissa ja standardeissa, mukaanlukien regulatiivisen protektionismin nousuVähentääkseen riskiä sääntely-ympäristössä tapahtuvista odottamattomista muutoksista, KONE on aktiivisesti mukana kehittämässä säännöksiä, koodeja ja standardeja
Häiriö globaalissa toimitusketjussa, erityisesti KiinassaVähentääkseen toimitusketjun mahdollisia häiriöitä, KONE kehittää aktiivisesti liiketoiminnan jatkuvuuden hallintamenetelmiä. KONE seuraa myös merkittävimpien alihankkijoidensa toimintaa ja vakavaraisuutta. Tavoitteena on myös varmistaa kriittisten komponenttien ja palveluiden osalta vaihtoehtoisten hankintakanavien saatavuus. KONEella on lisäksi globaali omaisuus- ja keskeytysvakuutusohjelma.
Ongelmat tuotelaadun kanssa sekä mainehaitatKONE on määritellyt suunnittelu, toimitus, tuotanto, asennus ja huoltoprosessit sisältäen tiukat laadunvarmistusprosessit. Lisäksi KONEen tavoitteena on läpinäkyvä ja luotettava kommunikointi mainehaittojen ehkäisemiseksi. KONEella on myös tiukat hallinnointiperiaatteet.
Tarvittavien operatiivisten resurssien varmistaminenKONE hallitsee näitä riskejä proaktiivisella projekti ja resurssisuunnittelulla sekä tiukoilla laadunvarmistusprosesseilla.
IT-järjestelmien laatu ja luotettavuus sekä kyberturvallisuusriskitKONEen turvallisuusohjeet määrittelevät kontrollit tiedon suojaukselle sekä toiminnassa ja kehitystyön alla oleville tietojärjestelmille kyberturvallisuusuhkien havaitsemiseksi ja niistä palautumiseksi. KONE toimii ulkopuolisten turvallisuuspalveluntarjoajien kanssa sekä tunnettujen teknologiapartnereiden kanssa hallitakseen riskejä.
Raaka-aineiden hintojen muutoksetPienentääkseen raaka-aine ja hankintahintojen vaihtelua KONE pyrkii solmimaan kiinteähintaisia sopimuksia merkittävien toimittajien kanssa huomattavalle osalle raaka-aine- ja komponenttihankinnoistaan.
RahoitusriskitKONEen rahoitustoiminto vastaa keskitetysti KONEen rahoitusriskien hallinnasta. Tarkempia tietoja rahoitusriskeistä on julkaistu tilinpäätöksen 2016 liitetiedoissa 2.4 ja 5.3.

(Päivitetty 1. helmikuuta 2017)