Back to top

Rahoitusriskit ja -instrumentit

KONEen liiketoimintaan liittyy rahoitusriskejä kuten valuutta-, korko-, maksuvalmius- ja luottoriskejä. Näitä rahoitusriskejä hallitaan osana KONEen kokonaisriskienhallintaa. KONEen rahoitustoiminto vastaa keskitetysti KONEen rahoitusriskien hallinnasta hallituksen hyväksymän rahoituspolitiikan mukaisesti. Tytäryhtiöt hallinnoivat paikallisesti omia rahoitusriskejään noudattaen KONEen rahoituspolitiikkaa.

 • KONE toimii kansainvälisesti, ja sen liiketoimintaan liittyy siksi valuuttakurssivaihteluista aiheutuvia riskejä, jotka muodostuvat eri valuutoissa olevista tulojen ja menojen rahavirroista (transaktioriski) sekä ulkomaisten tytäryhtiöiden tuloslaskelmaja tase-erien muuntamisesta euroiksi (translaatioriski).

  Transaktioriski

  Merkittävä osa KONEen liiketoiminnasta tapahtuu paikallisissa toimintavaluutoissa ja ei siten aiheuta transaktioriskiä. Uusien laitteiden ja modernisointien myynti ja asennus tapahtuu tyypillisesti asiakkaan paikallisessa valuutassa. Näihin toimituksiin liittyvät komponentti- ja materiaalikulut saattavat olla eri valuutoissa kuin missä myynti tapahtuu, mikä aiheuttaa transaktioriskin. KONEen politiikkana on suojata nämä tilauskantaan sekä muihin tulevaisuudessa erittäin todennäköisesti toteutuviin myynti- ja ostosopimuksiin liittyvät valuuttakurssiriskit valuuttatermiineillä. KONEen liiketoimintayksiköt vastaavat omaan liiketoimintaansa liittyvän transaktioriskin seuraamisesta ja suojaamisesta valuuttakurssipolitiikkansa mukaisesti. KONEen merkittävimmät liiketoimintaan liittyvät transaktioriskit ovat Kiinan renminbeissä, Yhdysvaltain dollareissa, SaudiArabian rialeissa, Malesian ringgiteissä ja Ison-Britannian punnissa. Valtaosa valuuttatermiinisopimuksista erääntyy vuoden sisällä.

  Suojauslaskentaa sovelletaan liiketoimintayksiköissä, joilla on merkittäviä valuuttamääräisiä tuloja tai menoja. Suojauslaskennassa valuuttatermiinien suojaustulokset kohdistetaan tuloslaskelmaan samanaikaisesti suojattavan kohteen valuuttakurssimuutoksen tuloutuksen kanssa.

  KONEen sisäiset lainat ja talletukset tehdään lähtökohtaisesti tytäryhtiöiden paikallisissa valuutoissa, jolloin näistä transaktioista mahdollisesti aiheutuva valuuttakurssiriski suojataan valuutanvaihtosopimuksilla.

  Translaatioriski

  Muutokset konsolidointikursseissa vaikuttavat KONEen euromääräisiin tulos- ja rahavirtalaskelmiin sekä taseen arvoon aiheuttaen translaatioriskin. Noin 75 prosenttia KONEen liikevaihdosta muodostuu muissa toiminnallisissa valuutoissa kuin euroissa, joten translaatioriski on KONEelle oleellinen. Kymmenen prosentin muutos vuoden keskimääräisissä valuuttakursseissa euroa vastaan olisi aiheuttanut 7,7 (7,7) prosentin muutoksen KONEen euromää- räisessä myynnissä vuonna 2016. Tällä muutoksella olisi ollut voimakkaampi vaikutus KONEen liikevoittoon ja myös jonkin verran vaikutusta suhteelliseen liikevoittoon. KONEen tytäryhtiöiden taseiden muuntamisesta euroiksi aiheutui vuoden 2016 aikana -23,2 (177,4) miljoonan euron muuntoero. Translaatioriskiä ei kuitenkaan suojata säännönmukaisesti rahoitusinstrumenteilla, sillä KONEen liiketoiminta koostuu jatkuvista toiminnoista eri valuutta-alueilla. KONEen merkittä- vimmät translaatioriskipositiot ovat Kiinan renminbeissä, Hong Kongin dollareissa ja Yhdysvaltain dollareissa.

 • KONEen yhteenlasketut rahat ja sijoitukset olivat tilinpäätöshetkellä 2 083,6 (1 902,3) miljoonaa euroa. KONEen korollinen velka oli tilinpäätöshetkellä 405,4 (406,1) miljoonaa euroa ja muodostui korollisista rahoitusveloista, 218,1 (44,5) miljoonaa euroa, yritysostojen optioveloista, 10,5 (192,4) miljoonaa euroa sekä työsuhdeetuuksista, 176,7 (169,2) miljoonaa euroa.

  KONEen sijoitukset on pääosin sijoitettu alle vuoden pituisiin maturiteetteihin. Näin ollen korkotason muutoksilla ei ole olennaista vaikutusta sijoitusten markkinaarvoihin. Sen sijaan korkotason muutokset voivat vaikuttaa tuleviin korkotuottoihin.

  Korkoriskien herkkyysanalyysia laadittaessa on korollisen nettorahoitusvelan oletettu pysyvän vuoden 2016 lopun tasolla koko seuraavan tilikauden ajan. Herkkyysanalyysi näyttää yhden prosenttiyksikön korkotason muutoksen vaikutuksen alle vuoden pituiseen korkoperiodiin sidotulle nettorahoitusvelalle, -2 060,0 (-1 886,7) miljoonaa euroa, nettokorkotuotoissa. Vuodelle 2017 yhden prosenttiyksikön muutos korkotasossa merkitsisi 20,6 (18,9) miljoonan euron muutosta nettokorkotuotoissa.

  Korkoriskien herkkyysanalyysi on laskettu ennen veroja. Korkotason muutoksella ei ole olennaista vaikutusta työsuhde-etuuksien, rahoitusvelkojen tai yritysostojen optiovelkojen nettokorkoihin.

 • KONEen rahavarat olivat 552,7 (336,1) miljoonaa euroa ja rahamarkkinasijoitukset sekä lyhytaikaiset talletukset 1 349,6 (940,3) miljoonaa euroa 31.12.2015. KONEen rahoitustoiminto hallinnoi keskitetysti valtaosaa rahoista ja lyhytaikaisista sijoituksista, mutta osa varoista sijaitsee hajautetusti pankkitileillä ja paikallisissa sijoituksissa useassa KONE-maassa. KONEella on lisäksi maksuvalmiu­den turvaamiseksi 500 miljoonan euron yritystodistusohjelma ja 540,3 miljoonan euron voimassa olevat sitovat kahdenkeskiset luottolimiitit.

  Rahoitusvelvoitteiden ja koronmaksujen erääntyminen
  31.12.201631.12.2015
  Me<1 vuotta1-5 vuotta>5 vuottaYhteensä<1 vuotta1-5 vuotta>5 vuottaYhteensä
  Korolliset rahoitusvelat
  Pitkäalkaiset lainat--1,0-160,0-161,0--0,8--0,8
  Rahoitusleasingvelat-13,9-33,1-1,7-48,7-10,9-24,5--35,3
  Lyhytaikaiset lainat------0,1--0,1
  Käytetyt pankkilimiitit-1,1---1,1-1,0---1,0
  Koronmaksut-0.0-0,1-0,0-0,2-0,0---0,0
  Yritysostojen optiovelat-10,5---10,5-192,4---192,4
  Työsuhde-etuudet---176,7-176,7---169,2-169,2
  Korottomat rahoitusvelat
  Ostovelat-743,3---743,3-728,9---728,9
  Johdannaissopimukset
  Pääomasaamiset2 530,998,3-2 629,22 697,4158,1-2 855,4
  Pääomamaksut-2 508,8-98,5--2 607,3-2 669,7-153,1--2 822,8
  Korot, netto-----0,3-0,3
  Nettomaksut-746,8-34,5-338,4-1 119,7
  -905,2-20,4-169,2-1 094,8
 • KONEella on merkittäviä rahavaroja ja sijoituksia. Vastapuoliriskin hajauttamiseksi KONE sijoittaa varansa erittäin likvideihin korkorahastoihin sekä talletuksiin useaan eri pankkiin. Hallitus hyväksyy sijoituskohteiden valintaa ohjaavat globaalit vastapuolilimiitit. Rahoituksen luottoriskiä laskettaessa huomioidaan kaikki olemassaolevat positiot kuten rahat pankkitileillä, sijoitukset ja talletukset sekä muut kyseisen pankin kanssa tehdyt rahoitustransaktiot kuten johdannaissopimukset. Yhteistyö- pankkeja ja muita sijoituskohteita valittaessa hyväksytään vain vastapuolet, joilla on korkea luottokelpoisuus. Jokaisen limiitin koko heijastaa vastapuolen luottokelpoisuutta. Vastapuolien luottokelpoisuutta seurataan jatkuvasti ja tarvittavat toimenpiteet sovitaan tapauskohtaisesti, mikäli luottokelpoisuudessa arvioidaan tapahtuneen merkittävä muutos.

 • Asiakasluottoriskit kohdistuvat asiakkailta avoinna oleviin ennakkomaksusaamisiin tai toimitettuihin laitteisiin ja suoritettuihin palveluihin liittyviin myyntisaamisiin. Tätä luottoriskiä hallitaan määritellyllä toimintamallilla tarjouksille, maksuehdoille, valtuutuksille ja luotonhallinnalle sekä projektinhallinnalle. Myyntisaamisiin liittyviä luottoriskejä vastaan suojaudutaan käyttämällä asiakkaiden kanssa maksuehtoja, jotka perustuvat ennakkomaksuihin, rembursseihin ja takauksiin. KONE hallinnoi proaktiivisesti myyntisaamisiaan asiakasriskin minimoimiseksi. KONEella on laaja asiakaskunta, joka jakautuu usealle markkina-alueelle. Johdon arvion mukaan konsernin luottoriskeissä ei ole merkittäviä asiakaskohtaisia, vastapuolikohtaisia, eikä maantieteellisiä keskittymiä.

  Ennakkolaskusaamisten ja myyntisaamisten laatua arvioidaan KONEen luotonhallintapolitiikan mukaan. Tämän politiikan mukaisesti säännöt saamisten laadun arvioinnille on määritetty erikseen uusien laitteiden liiketoiminnalle sekä huolto- ja modernisointiliiketoiminnalle. Saamisten laatua arvioidaan yleisesti ikääntymisen perusteella luottoriskin kasvaessa sitä mukaan, kun saamiset vanhenevat sekä myös yksittäisten asiakaskohtaisten analyysien perusteella, jotta mahdollisesti yksittäisistä asiakaskohtaisista syistä johtuva alempi luottokelpoisuus on tunnistettavissa. Myyntisaamisten luottotappiovaraus kirjataan saamisten laadun arvioinnin perusteella. Epävarmojen saatavien kattamiseksi kirjatun luottotappiovarauksen määrä tilikauden lopussa oli 164,1 (146,5) miljoonaa euroa.


  Myyntisaamisten ikäjakauma arvonalentumiskirjausten jälkeen, Me31.12.201631.12.2015
  Ei-erääntyneet ja alle yhden kuukauden erääntyneet saamiset 1)
  1 220,91 099,3
  1-3 kuukautta erääntyneet 1)
  208,7207,6
  3-6 kuukautta erääntyneet 1)
  124,2129,7
  Yli 6 kuukautta erääntyneet
  19,943,6
  Myyntisaamisten tasearvo1 573,71 480,2

  1) Näistä saatavista ei ole kirjattu olennaisia arvonalentumisia.