WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle

Back to top

Optio-oikeudet

Optio-oikeuksilla kannustetaan konsernin avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi ja pyritään vahvistamaan heidän sitoutumistaan yritykseen tarjoamalla kansainvälisesti kilpailukykyinen kannustinjärjestelmä. Optio-ohjelmien piiriin eivät kuulu yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, johtokunnan jäsenet eivätkä muut sellaiset avainhenkilöt, jotka ovat mukana muissa osakepohjaisissa kannustinohjelmissa kuin optio-ohjelmissa.

Optio-oikeuksia 2015

annetaan yhtiön hallituksen 18. joulukuuta 2014 tekemällä päätöksellä, perustuen varsinaisen yhtiökokouksen 1. maaliskuuta 2010 antamaan valtuutukseen. Optio-oikeuksia voidaan antaa noin 560 henkilölle. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2015 ja niitä annetaan yhteensä enintään 1 500 000 kappaletta. Kullakin optio-oikeudella voi merkitä yhden KONE Oyj:n B-sarjan uuden osakkeen. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2015 on 1.4.2017 - 30.4.2019. Osakkeiden merkintäaika alkaa, koska KONE-konsernin tilikausien 2015-2016 taloudellinen kehitys oli yhtiön hallituksen kokonaisarvion perusteella vähintään yhtä hyvä kuin KONEen merkittävimmillä kilpailijoilla keskimäärin. Osakkeen alkuperäinen merkintähinta optio-oikeudella oli 36,20 euroa osakkeelta, minkä lisäksi merkintähintaa alennetaan ehtojen mukaisissa tapauksissa, muun muassa ennen osakkeiden merkintää tapahtuvien osingonjakojen määrällä. Merkintähintana 27. helmikuuta 2019 alkaen on 28,75 euroa osakkeelta.

Osakkeiden merkintäpaikka on Evli Pankki Oyj.

 • KONE Oyj:n hallitus on 18. joulukuuta 2014 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 1. maaliskuuta 2010 antamaan valtuutukseen perustuen optio-oikeuksien antamisesta noin 560 henkilölle maailmanlaajuisesti.

  Optio-oikeuksilla kannustetaan konsernin avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi ja pyritään vahvistamaan heidän sitoutumistaan yritykseen tarjoamalla kansainvälisesti kilpailukykyinen kannustinjärjestelmä. Optio-ohjelman piiriin eivät kuulu KONE Oyj:n hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, johtokunnan jäsenet eivätkä muut sellaiset avainhenkilöt, jotka ovat mukana muissa osakepohjaisissa kannustinohjelmissa kuin optio-ohjelmissa.

  Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2015 ja niitä annetaan yhteensä enintään 1 500 000 kappaletta. Kullakin optio-oikeudella voi merkitä yhden KONE Oyj:n B-sarjan uuden osakkeen.

  Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2015 on 1.4.2017 - 30.4.2019. Osakkeiden merkintäaika alkaa, koska KONE-konsernin tilikausien 2015-2016 taloudellinen kehitys oli yhtiön hallituksen kokonaisarvion perusteella vähintään yhtä hyvä kuin KONEen merkittävimmillä kilpailijoilla keskimäärin. Osakkeen alkuperäinen merkintähinta optio-oikeudella oli 36,20 euroa osakkeelta, minkä lisäksi merkintähintaa alennetaan ehtojen mukaisissa tapauksissa, muun muassa ennen osakkeiden merkintää tapahtuvien osingonjakojen määrällä. Merkintähintana 27.2.2019 alkaen on 28,75 euroa osakkeelta.

  Optio-oikeuksien 2015 ehdot

 • Joulukuussa 2015 KONE Oyj:n hallitus päätti, että KONEen osakepohjainen palkitseminen perustuu kahteen erilliseen kannustinjärjestelmään tilikaudesta 2016 alkaen.

  Toinen osakepohjainen kannustinjärjestelmä on suunnattu KONEen ylimmälle johdolle kattaen n. 60 henkilöä, mukaan lukien toimitusjohtaja, johtokunta ja muu ylin johto. Mahdollinen palkkio määräytyy vuosittain liikevaihdon ja liikevoiton (EBIT) kasvun perusteella. Palkkio maksetaan KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina sekä rahana siltä osin, mikä tarvitaan kattamaan osakkeista aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Kannustinjärjestelmään liittyy kielto luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita kahden vuoden aikana kunkin ansaintajakson päättymisestä. Osana ylimmän johdon kannustinjärjestelmää on lisäksi asetettu pitkän aikavälin tavoite ylimmän johdon omistukselle. Huhtikuussa 2015 johdolle luovutettiin yhteensä 354 838 B-sarjan osaketta tilikauden 2014 tavoitteiden toteutumisen perusteella.

  Toinen osakepohjainen kannustinjärjestelmä on suunnattu KONEen muille avainhenkilöille, yhteensä n. 425 henkilölle. Järjestelmät otetaan osaksi palkitsemista tilivuodesta 2016 alkaen. Päätöksen mukaan molempien ohjelmien mahdollinen palkkio määräytyy vuosittain liikevaihdon ja liikevoiton (EBIT) kasvun perusteella. Yhtiön hallituksella on kuitenkin mahdollisuus muuttaa tavoitteiden perusteita vuosittain. Kannustinjärjestelmiin liittyy kielto luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita sekä osakkeiden ja rahasuorituksen palautusvelvollisuus työ- tai toimisuhteen päättyessä kahden vuoden aikana kunkin ansaintajakson päättymisestä. Päätöksen mukaisesti KONE ei laske liikkeelle uusia optio-ohjelmia. Nykyiset olemassaolevat optio-ohjelmat 2013, 2014 ja 2015 toteutetaan niiden alkuperäisten ehtojen mukaisesti.

 • Optio-oikeuksia 2007 annettiin yhtiön hallituksen päätöksellä 5. joulukuuta 2007 varsinaisen yhtiökokouksen 26. helmikuuta 2007 antamaan valtuutukseen perustuen. Optio-oikeuksia annettiin noin 350 henkilölle maailmanlaajuisesti. Optio-oikeudet oli merkitty tunnuksella 2007 ja niitä annettiin yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta. Osakkeen alkuperäinen merkintähinta oli merkintäajan 1.4.2010 alkaessa 22,845 euroa, jonka lisäksi merkintähintaa alennettiin ehtojen mukaisissa tapauksissa mm. ennen osakkeiden merkintää tapahtuvien osingonjakojen määrällä. Kullakin optio-oikeudella oli mahdollista merkitä kaksi KONE Oyj:n B-sarjan osaketta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2007 oli 1.4.2010 - 30.4.2012. KONE Oyj:n hallitus totesi 26.1.2010 optio-ohjelman 2007 edellytysten toteutuneen ja päätti osakkeiden merkintäajan alkavan ehtojen mukaisesti. Osakkeiden merkintäajan alkamisen edellytykset olivat, että KONE-konsernin tilikausien 2008 ja 2009 keskimääräinen liikevaihdon kasvu ylittää markkinoiden kasvun sekä KONE-konsernin tilikauden 2008 liikevoitto (EBIT) ylittää tilikauden 2007 liikevoiton ja tilikauden 2009 liikevoitto ylittää tilikauden 2008 liikevoiton. KONE Oyj:n 2007-optio-oikeudet listattiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla 1. huhtikuuta 2010 alkaen. Osakemerkintäaika optio-oikeuksilla 2007 päättyi 30. huhtikuuta 2012.

  Optio-oikeuksia 2010 annettiin yhtiön hallituksen päätöksellä 20. heinäkuuta 2010 varsinaisen yhtiökokouksen 1. maaliskuuta 2010 antamaan valtuutukseen perustuen. Optio-oikeuksia annettiin n. 430 konsernin avainhenkilölle yhteensä enintään 3 000 000 kappaletta. Osakkeen alkuperäinen merkintähinta optio-oikeudella oli 17,50 euroa osakkeelta, jonka lisäksi merkintähintaa alennettiin ehtojen mukaisissa tapauksissa muun muassa ennen osakkeiden merkintää tapahtuvien osingonjakojen määrällä. Kullakin optio-oikeudella oli mahdollista merkitä kaksi (2) B-sarjan uutta osaketta. Osakkeiden merkintäaika oli 1.4.2013–30.4.2015. Osakkeiden merkintäaika alkoi, koska KONE-konsernin tilikausien 2010–2012 taloudellinen kehitys oli yhtiön hallituksen kokonaisarvion perusteella vähintään yhtä hyvä kuin KONEen merkittävimmillä kilpailijoilla keskimäärin. Optio-oikeudet 2010 otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla 2.4.2013 alkaen. KONE 2010 -optio-oikeuksien merkintäaika on päättynyt 30. huhtikuuta 2015. KONE Oyj:n tytäryhtiön KONE Capital Oy:n hallussa olleet 896 000 sekä muutoin merkintä-aikana käyttämättömät 105 KONE 2010 -optio-oikeutta ovat rauenneet merkintäajan päätyttyä.

  Optio-oikeuksia 2013 annettiin yhtiön hallituksen 24. tammikuuta 2013 tekemällä päätöksellä varsinaisen yhtiökokouksen 1. maaliskuuta 2010 antamaan valtuutukseen perustuen. Optio-ohjelman piirissä oli noin 480 henkilöä ja optio-oikeuksia annettiin yhteensä enintään 750 000 kappaletta. Osakkeen alkuperäinen merkintähinta optio-oikeudella oli 29,125 euroa osakkeelta, minkä lisäksi merkintähintaa alennettiin ehtojen mukaisissa tapauksissa, muun muassa ennen osakkeiden merkintää tapahtuvien osingonjakojen määrällä. Kullakin optio-oikeudella oli mahdollista merkitä kaksi (2) KONE Oyj:n B-sarjan uutta osaketta. Osakkeiden merkintäaika oli 1.4.2015 - 30.4.2017. Osakkeiden merkintäaika alkoi, koska KONE-konsernin tilikausien 2013-2014 taloudellinen kehitys oli yhtiön hallituksen kokonaisarvion perusteella vähintään yhtä hyvä kuin KONEen merkittävimmillä kilpailijoilla keskimäärin. KONE 2013 -optio-oikeuksien merkintäaika on päättynyt 30. huhtikuuta 2017. KONE Oyj:n tytäryhtiön KONE Capital Oy:n hallussa olleet 55 000 ovat rauenneet merkintäajan päätyttyä.

  Optio-oikeuksia 2014 annettiin yhtiön hallituksen 20. joulukuuta 2013 tekemällä päätöksellä, perustuen varsinaisen yhtiökokouksen 1. maaliskuuta 2010 antamaan valtuutukseen. Optio-ohjelman piirissä oli noin 550 henkilöä ja optio-oikeuksia annettiin yhteensä enintään 1 500 000 kappaletta. Kullakin optio-oikeudella oli mahdollista merkitä yhden (1) KONE Oyj:n B-sarjan uuden osakkeen. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2014 oli 1.4.2016 - 30.4.2018. Osakkeiden merkintäaika alkoi, koska KONE-konsernin tilikausien 2014-2015 taloudellinen kehitys oli yhtiön hallituksen kokonaisarvion perusteella vähintään yhtä hyvä kuin KONEen merkittävimmillä kilpailijoilla keskimäärin. Osakkeen alkuperäinen merkintähinta optio-oikeudella oli 31,80 euroa osakkeelta, minkä lisäksi merkintähintaa alennetaan ehtojen mukaisissa tapauksissa, muun muassa ennen osakkeiden merkintää tapahtuvien osingonjakojen määrällä. KONE 2014 -optio-oikeuksien merkintäaika on päättynyt 30. huhtikuuta 2018.

  Optio-oikeuksien 2007 ehdot

  Optio-oikeuksien 2010 ehdot

  Optio-oikeuksien 2013 ehdot