Back to top

OSAKEPERUSTEISET KANNUSTINJÄRJESTELMÄT JA OPTIOT

KONEella on käytössä osakeperusteinen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä. KONEella ei ole enää voimassaolevia optio-ohjelmia.

Osakeperusteinen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä

KONE Oyj:n hallitus on 28. tammikuuta 2021 päättänyt käynnistää uuden osakeperusteisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän. Pitkän aikavälin arvon kehityksen tukemiseksi ja osakkeenomistajien ja johdon etujen yhdenmukaistamiseksi uudessa suoriteperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä mitataan kolmen vuoden tulosta verrattuna edellisen osakepalkkiojärjestelmän yhden vuoden tulokseen. Uusi ohjelma korvaa nykyiset suoriteperusteiset osakepalkkiojärjestelmät.

Uudessa suoriteperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä korostetaan edelleen kannattavaa kasvua ja sen lisäksi uutena mittarina vastuullisuutta. Vastuullisuusmittareiden sisällyttämisellä johdon suoriteperusteiseen osakepalkkiojärjestelmään varmistetaan, että KONE keskittyy voimakkaasti muutoksen johtamiseen ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen.

Hallitus päättää vuosittain kannustinjärjestelmän kohderyhmän ja tavoitteet sekä mahdolliset palkkiot. Yhtiön hallituksen jäsenet eivät kuulu järjestelmien piiriin. Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakeohjelmista, joilla kullakin on kolmen vuoden liukuva ansaintajakso. Jos osallistujan työsuhde KONE-konserniin päättyy ennen ansaintajakson päättymistä, osallistuja menettää pääsääntöisesti osakepalkkion ilman korvausta. Mahdolliset palkkiot maksetaan yhdistelmänä KONEen B-sarjan osakkeita ja käteismaksuna, joka vastaa osakkeiden vastaanottamisesta aiheutuvia veroja ja vastaavia maksuja. Osana ylimmän johdon kannustinjärjestelmää on lisäksi asetettu pitkän aikavälin tavoite ylimmän johdon omistukselle.

KONEen hallitus päättää kunkin uuden osakeohjelman käynnistämisestä vuosittain.

Edellä mainitun lisäksi KONEella on rajoitettu osakepalkkiojärjestelmä, joka toimii täydentävänä pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmänä, jota käytetään ylimmän johdon ja muiden avainhenkilöiden sitouttamiseen ja rekrytointiin. Järjestelmän sitouttamisaika on enintään 3 vuotta, jonka jälkeen yksittäisen ohjelman puitteissa mahdolliset luvatut osakepalkkiot maksetaan KONEen B-sarjan osakkeina osallistujille edellyttäen, että heidän työsuhteensa tai palvelussuhteensa KONE-konserniin on voimassa. Mahdolliset palkkiot maksetaan yhdistelmänä KONEen B-sarjan osakkeita ja käteismaksuna, joka vastaa osakkeiden vastaanottamisesta aiheutuvia veroja ja vastaavia maksuja.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2021

Ensimmäinen uuden kannustinjärjestelmän mukainen osakeohjelma alkaa vuoden 2021 alusta, ja mahdolliset järjestelmän mukaiset osakepalkkiot maksetaan keväällä 2024, mikäli hallituksen vuosille 2021-2023 asettamat ansaintakriteerit täyttyvät.

Vuoden 2021 osakepalkkiojärjestelmään sovellettavat tuloskriteerit perustuvat liikevaihdon kasvuun, oikaistuun liikevoittomarginaaliin ja vastuullisuusmittareihin. Vastuullisuusmittari on yhdistelmä hiilijalanjäljen pienentämiseen, monimuotoisuuteen (Diversity and Inclusion) sekä turvallisuuteen liittyviä tavoitteita. KONEen hallituksella on mahdollisuus muuttaa tavoiteasetantaa vuosittain.

Noin 55 ylimmän johdon jäsentä ja 500 muuta valittua KONE-konsernin avainhenkilöä ovat oikeutettuja osallistumaan vuoden 2021 suoriteperusteiseen osakejärjestelmään.

Aiemmat osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Joulukuussa 2015 KONE Oyj:n hallitus päätti, että KONEen osakepohjainen palkitseminen perustuu kahteen erilliseen kannustinjärjestelmään tilikaudesta 2016 alkaen.

Toinen osakepohjainen kannustinjärjestelmä oli suunnattu KONEen ylimmälle johdolle kattaen n. 60 henkilöä (toimitusjohtaja, johtokunta ja muu ylin johto) ja toinen muille erikseen määriteltäville KONEen avainhenkilöille, yhteensä n. 450-500 henkilölle. Molempien kannustinjärjestelmien mahdollinen palkkio määräytyi hallituksen vuosittain asettamien strategisia tavoitteita tukevien KPI-mittareiden perusteella. Vuonna 2020 palkkio perustui liikevaihdon kasvuun, kannattavuuteen sekä KONEen digitaalisten palveluiden kasvuun. Mahdollinen palkkio maksetaan KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina sekä rahana siltä osin, mikä tarvitaan kattamaan osakkeista aiheutuvat verot ja veronluontoiset maksut.

Kannustinjärjestelmissä oli ansaintajakso mukaan lukien kolmen vuoden pituinen rajoitusjakso. Jos kannustinjärjestelmään kuuluvan henkilön työ- tai toimisuhde päättyi rajoitusjakson aikana, oli jo saadut osakkeet palautettava ja oikeus niihin osakkeisiin, joita ei ollut vielä saatu, menetettiin. Osana ylimmän johdon osakepohjaista kannustinjärjestelmää oli asetettu pitkän aikavälin tavoite omistukselle. Omistustavoite johtokunnan jäsenille oli, että jäsenet omistaisivat KONEen osakkeita vähintään viiden vuoden peruspalkkaa vastaavan määrän. Muille ylimmän johdon edustajille omistustavoite oli vähintään kahden vuoden peruspalkkaa vastaava määrä.

Osana osakeperusteista kannustinjärjestelmää luovutettiin huhtikuussa 2020 ylimmälle johdolle yhteensä 294 497 KONEen B-sarjan osaketta ja toukokuussa 2020 yhteensä 38 013 KONEen B-sarjan osaketta tilikauden 2019 tavoitteiden toteutumisen perusteella ja tammikuussa 2020 muille avainhenkilöille 217 499 osaketta. Huhtikuussa 2021 ylimmälle johdolle tullaan luovuttamaan 175 461 B-sarjan osaketta tilikauden 2020 tavoitteiden toteutumisen perusteella. Muille erikseen määriteltäville avainhenkilöille luovutetaan tammikuussa 2023 yhteensä 186 265 KONEen B-sarjan osakkeen arvoinen palkkio vähennettynä määrällä, joka tarvitaan kattamaan osakkeista aiheutuvat verot ja veronluontoiset maksut.

Optio-ohjelmat

KONEella ei ole enää voimassaolevia optio-ohjelmia. Lisätietoa aiemmista optio-ohjelmista löytyy alta.

Aiemmat optio-ohjelmat

Optio-oikeuksia 2007 annettiin yhtiön hallituksen päätöksellä 5. joulukuuta 2007 varsinaisen yhtiökokouksen 26. helmikuuta 2007 antamaan valtuutukseen perustuen. Optio-oikeuksia annettiin noin 350 henkilölle maailmanlaajuisesti. Optio-oikeudet oli merkitty tunnuksella 2007 ja niitä annettiin yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta. Osakkeen alkuperäinen merkintähinta oli merkintäajan 1.4.2010 alkaessa 22,845 euroa, jonka lisäksi merkintähintaa alennettiin ehtojen mukaisissa tapauksissa mm. ennen osakkeiden merkintää tapahtuvien osingonjakojen määrällä. Kullakin optio-oikeudella oli mahdollista merkitä kaksi KONE Oyj:n B-sarjan osaketta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2007 oli 1.4.2010 - 30.4.2012. KONE Oyj:n hallitus totesi 26.1.2010 optio-ohjelman 2007 edellytysten toteutuneen ja päätti osakkeiden merkintäajan alkavan ehtojen mukaisesti. Osakkeiden merkintäajan alkamisen edellytykset olivat, että KONE-konsernin tilikausien 2008 ja 2009 keskimääräinen liikevaihdon kasvu ylittää markkinoiden kasvun sekä KONE-konsernin tilikauden 2008 liikevoitto (EBIT) ylittää tilikauden 2007 liikevoiton ja tilikauden 2009 liikevoitto ylittää tilikauden 2008 liikevoiton. KONE Oyj:n 2007-optio-oikeudet listattiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla 1. huhtikuuta 2010 alkaen. Osakemerkintäaika optio-oikeuksilla 2007 päättyi 30. huhtikuuta 2012.

Optio-oikeuksia 2010 annettiin yhtiön hallituksen päätöksellä 20. heinäkuuta 2010 varsinaisen yhtiökokouksen 1. maaliskuuta 2010 antamaan valtuutukseen perustuen. Optio-oikeuksia annettiin n. 430 konsernin avainhenkilölle yhteensä enintään 3 000 000 kappaletta. Osakkeen alkuperäinen merkintähinta optio-oikeudella oli 17,50 euroa osakkeelta, jonka lisäksi merkintähintaa alennettiin ehtojen mukaisissa tapauksissa muun muassa ennen osakkeiden merkintää tapahtuvien osingonjakojen määrällä. Kullakin optio-oikeudella oli mahdollista merkitä kaksi (2) B-sarjan uutta osaketta. Osakkeiden merkintäaika oli 1.4.2013–30.4.2015. Osakkeiden merkintäaika alkoi, koska KONE-konsernin tilikausien 2010–2012 taloudellinen kehitys oli yhtiön hallituksen kokonaisarvion perusteella vähintään yhtä hyvä kuin KONEen merkittävimmillä kilpailijoilla keskimäärin. Optio-oikeudet 2010 otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla 2.4.2013 alkaen. KONE 2010 -optio-oikeuksien merkintäaika päättyi 30. huhtikuuta 2015. KONE Oyj:n tytäryhtiön KONE Capital Oy:n hallussa olleet 896 000 sekä muutoin merkintä-aikana käyttämättömät 105 KONE 2010 -optio-oikeutta ovat rauenneet merkintäajan päätyttyä.

Optio-oikeuksia 2013 annettiin yhtiön hallituksen 24. tammikuuta 2013 tekemällä päätöksellä varsinaisen yhtiökokouksen 1. maaliskuuta 2010 antamaan valtuutukseen perustuen. Optio-ohjelman piirissä oli noin 480 henkilöä ja optio-oikeuksia annettiin yhteensä enintään 750 000 kappaletta. Osakkeen alkuperäinen merkintähinta optio-oikeudella oli 29,125 euroa osakkeelta, minkä lisäksi merkintähintaa alennettiin ehtojen mukaisissa tapauksissa, muun muassa ennen osakkeiden merkintää tapahtuvien osingonjakojen määrällä. Kullakin optio-oikeudella oli mahdollista merkitä kaksi (2) KONE Oyj:n B-sarjan uutta osaketta. Osakkeiden merkintäaika oli 1.4.2015 - 30.4.2017. Osakkeiden merkintäaika alkoi, koska KONE-konsernin tilikausien 2013-2014 taloudellinen kehitys oli yhtiön hallituksen kokonaisarvion perusteella vähintään yhtä hyvä kuin KONEen merkittävimmillä kilpailijoilla keskimäärin. KONE 2013 -optio-oikeuksien merkintäaika päättyi 30. huhtikuuta 2017. KONE Oyj:n tytäryhtiön KONE Capital Oy:n hallussa olleet 55 000 ovat rauenneet merkintäajan päätyttyä.

Optio-oikeuksia 2014 annettiin yhtiön hallituksen 20. joulukuuta 2013 tekemällä päätöksellä, perustuen varsinaisen yhtiökokouksen 1. maaliskuuta 2010 antamaan valtuutukseen. Optio-ohjelman piirissä oli noin 550 henkilöä ja optio-oikeuksia annettiin yhteensä enintään 1 500 000 kappaletta. Kullakin optio-oikeudella oli mahdollista merkitä yksi (1) KONE Oyj:n B-sarjan uusi osake. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2014 oli 1.4.2016 - 30.4.2018. Osakkeiden merkintäaika alkoi, koska KONE-konsernin tilikausien 2014-2015 taloudellinen kehitys oli yhtiön hallituksen kokonaisarvion perusteella vähintään yhtä hyvä kuin KONEen merkittävimmillä kilpailijoilla keskimäärin. Osakkeen alkuperäinen merkintähinta optio-oikeudella oli 31,80 euroa osakkeelta, minkä lisäksi merkintähintaa alennettiin ehtojen mukaisissa tapauksissa, muun muassa ennen osakkeiden merkintää tapahtuvien osingonjakojen määrällä. KONE 2014 -optio-oikeuksien merkintäaika päättyi 30. huhtikuuta 2018. KONEen tytäryhtiön hallussa olleet 133 000 optio-oikeutta sekä muutoin merkintä-aikana käyttämättömät 4 060 KONEen 2014-optio-oikeutta ovat rauenneet merkintäajan päätyttyä.

Optio-oikeuksia 2015 annettiin yhtiön hallituksen 18. joulukuuta 2014 tekemällä päätöksellä, perustuen varsinaisen yhtiökokouksen 1. maaliskuuta 2010 antamaan valtuutukseen. Optio-ohjelman piirissä oli noin 560 henkilölle ja optio-oikeuksia annettiin yhteensä enintään 1 500 000 kappaletta. Kullakin optio-oikeudella oli mahdollista merkitä yksi (1) KONE Oyj:n B-sarjan uusi osake. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2015 oli 1.4.2017 - 30.4.2019. Osakkeiden merkintäaika alkoi, koska KONE-konsernin tilikausien 2015-2016 taloudellinen kehitys oli yhtiön hallituksen kokonaisarvion perusteella vähintään yhtä hyvä kuin KONEen merkittävimmillä kilpailijoilla keskimäärin. Osakkeen alkuperäinen merkintähinta optio-oikeudella oli 36,20 euroa osakkeelta, minkä lisäksi merkintähintaa alennettiin ehtojen mukaisissa tapauksissa, muun muassa ennen osakkeiden merkintää tapahtuvien osingonjakojen määrällä. KONEen 2015-optio-oikeuksien merkintäaika päättyi 30. huhtikuuta 2019. KONE Oyj:n tytäryhtiön hallussa olleet 131 000 sekä muutoin merkintä-aikana käyttämättömät 6 110 KONEen 2015-optio-oikeutta ovat rauenneet merkintäajan päätyttyä.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle