Back to top

IFRS 16

KONE on ottanut käyttöön uuden IFRS 16 standardin 1.1.2019 alkaen ja soveltanut käyttöönoton yksinkertaistettua menettelytapaa. Käyttöönoton kumulatiivinen vaikutus näytetään 1.1.2019 avaavassa taseessa, eikä käyttöönottoa edeltävän vuoden vertailulukuja ole oikaistu.

IFRS 16:n mukaan kaikki vuokrasopimukset esitetään vuokralleottajan taseessa. Vuokralleottaja kirjaa taseeseen käyttö-oikeusomaisuuserän perustuen sen oikeuteen käyttää kyseistä omaisuuserää sekä vuokrasopimusvelan perustuen velvollisuuteen suorittaa vuokramaksuja. Käyttöoikeusomaisuuserä poistetaan joko vuokra-ajan kuluessa tai taloudellisen vaikutusajan perusteella, riippuen siitä, kumpi niistä on lyhyempi. Vuokrasopimusvelan korkokulu esitetään rahoituskuluissa. Standardi sisältää lyhytaikaisia sopimuksia ja arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä varten laaditut vapaaehtoiset helpotukset, joita KONE soveltaa ja näihin liittyvät maksut kirjataan tasaerinä kuluiksi tuloslaskelmaan. Vuokralleantajan näkökulmasta raportointi säilyy samankaltaisena kuin IAS 17 standardin mukaan, eli vuokrasopimukset jaetaan edelleen rahoitusleasingsopimuksiin ja muihin vuokrasopimuksiin. KONEella ei ole merkittäviä sopi-muksia vuokralleantajana.

IFRS 16 käyttöönoton johdosta KONE on kirjannut taseeseen uusia varoja ja velkoja, lähinnä toimitilojen ja autojen vuokrasopimuksista. Käyttöoikeusomaisuuserät, jotka KONE on aikaisemmin määritellyt muihin kuin rahoituleasingsopimuksiin IAS 17 mukaan, on kirjattu käyttöönotossa vuokrasopimusvelan määrään. Tämä sisältää myös sopimukset, joiden vuokra-aika päättyy alle 12 kuukauden kuluessa IFRS 16 käyttöönotosta. Vuokrasopimukset, jotka aikaisemmin määriteltiin rahoitusleasingsopimuksiin IAS 17 mukaan, on määritelty IFRS 16 mukaan käyttöoikeusomaisuuserinä ja vastaavana sopimusvelkana 1.1.2019 alkaen. IFRS 16 käyttöönotossa KONE ei ole huomioinut käyttöoikeusomaisuuserän määrityksessä alku-vaiheen välittömiä menoja, eikä jälkikäteen arvioinut vuokra-aikoja ja on perustanut vuokrasopimusten tappiollisuusarviointinsa IAS 37 arviointiin juuri ennen käyttöönottopäivää.

1.1.2019 KONE on kirjannut uusia käyttöoikeusomaisuus-eriä ja niihin liittyviä vuokrasopimusvelkoja 358 miljoonaa euroa. 31.12.2018 muut vuokravastuut kuin rahoitusleasing-sopimusvastuut olivat 384 miljoonaa euroa. Käyttöönotto hetken ero vuokrasopimusvelkojen ja -vastuiden välillä johtuu lähinnä siitä, että KONE on käyttänyt lyhytaikaisia sopimuksia ja arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä koskevaa helpotusta ja vuokrasopimusvelan diskonttaamisesta lisäluoton korkoa 1.1.2019 käyttäen. Painotettu keskimääräinen korko oli 3,0 %.

IFRS 16 standardin käyttöönotolla on huomattava vaikutus konsernin rahavirtalaskelman esitystapaan parantaen liiketoiminnan rahavirtaa ennen rahoituseriä ja veroja. IFRS 16 mukaan vuokrasopimusvelan maksut esitetään rahoitustoiminnan rahavirrassa ja niihin liittyvä korko korkokuluna. Aikaisemmin leasingmaksut esitettiin täysimääräisinä liiketoiminnan rahavirassa ennen rahoituseriä ja veroja.

IFRS 16 vaikutus Q1:llä 2019

Tase

  • Avaavan taseen korollinen velka nousi 358 miljoonalla eurolla
  • Leasing-sopimusten investoinnit nousivat 5 miljoonalla eurolla

Tuloslaskelma

  • 2 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevoittoon
  • Rahoituskulut nousivat 3 miljoonalla eurolla

Rahavirtalaskelma

  • 28 miljoonan euron positiivinen vaikutus liiketoiminnan rahavirtaan (ennen rahoituseriä ja veroja)
  • 2 miljoonan euron negatiivinen vaikutus rahoituserien ja verojen rahavirtaan
  • 26 miljoonan euron negatiivinen vaikutus rahavirtaan rahoitustoiminnasta

Tuloskeskus

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle