Back to top

Palkitseminen

KONEen palkitsemisperiaate perustuu korkean suorituskyvyn, oikeudenmukaisen ja kilpailukykyisen palkitsemisen, arvopohjaisen käyttäytymisen ja kestävän kasvun edistämiseen. Olemme sitoutuneet rakentamaan vahvaan suoritukseen perustuvaa kulttuuria, jossa palkitaan hyvästä suorituksesta organisaation kaikilla tasoilla ja kaikissa osissa.

KONE - Investors

 • Yhtiökokous 2022 vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 220 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkioksi 125 000 euroa ja jäsenten palkkioksi 110 000 euroa. Palkkiosta 40 prosenttia suoritetaan KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana. Lisäksi yhtiökokous vahvisti, että hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan erillinen vuosipalkkio: tarkastusvaliokunta: puheenjohtaja 20 000 euroa ja jäsenet 10 000 euroa sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunta: puheenjohtaja 20 000 euroa ja jäsenet 10 000 euroa. Valiokuntien vuosipalkkiot maksetaan rahana. Palkkiota ei kuitenkaan makseta sellaiselle hallituksen jäsenelle, jolla on työsuhde yhtiöön. Matkakulut ja päivärahat korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

 • Hallituksen puheenjohtaja Antti Herlinillä on ollut erillinen työsopimus KONEen hallituksen päätoimisena puheenjohtajana 2.3.2021 saakka. Antti Herlinin työsuhteen perusteella maksettu palkka muodostui peruspalkasta ja hallituksen päättämästä konsernin vuoden 2020 tulokseen perustuvasta vuotuisesta tulospalkkiosta. Vuotuisen tulospalkkion enimmäismäärä oli 100 % vuosipalkasta. Antti Herlinin peruspalkka vuonna 2021 oli 74 600 euroa. Lisäksi hänelle maksettiin 290 462 euroa vuotuista tulospalkkiota, joka ansaittiin vuonna 2020. Hänelle on lisäksi maksettu työskentelystä hallituksen puheenjohtajana palkkioita 223 500 euroa. Antti Herlin jatkaa maaliskuusta 2021 alkaen hallituksen puheenjohtajana, mutta ei enää työsuhteeseen perustuvana päätoimisena puheenjohtajana.

  Hallituksen varapuheenjohtaja Jussi Herlinin kanssa solmittiin erillinen työsopimus päätoimisen varapuheenjohtajan tehtävästä 2.3.2021 lähtien. Hänen työsuhteeseen perustuva palkkansa muodostuu peruspalkasta ja hallituksen päättämästä konsernin vuoden 2021 tulokseen perustuvasta vuotuisesta tulospalkkiosta. Vuotuisen tulospalkkion enimmäismäärä on 100 % vuotuisesta peruspalkasta. Jussi Herlinin peruspalkka vuonna 2021 oli 104 365 euroa. Lisäksi hänelle on vuodelta 2021 kertynyt suoriteperusteisesti 26 166 euroa vuotuista tulospalkkiota, joka maksetaan vuonna 2022. Jussi Herlinille maksettiin myös ajalta ennen 2.3.2021 kokouspalkkioita hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä 3 500 euroa.

  Hallituksen päätoimisen varapuheenjohtajan eläkeikä ja eläke määräytyvät eläkelakien mukaisesti. Ennenaikaisesta eläkkeestä ei ole tehty erillistä sopimusta.

 • Toimitusjohtajan palkka muodostuu peruspalkasta ja hallituksen päättämästä konsernin avaintavoitteisiin perustuvasta vuotuisesta tulospalkkiosta, jonka enimmäismäärä on 150 prosenttia vuosipalkasta.

  Henrik Ehrnroothin peruspalkka on 750 000 euroa vuodessa. Lisäksi hänelle on suoriteperusteisesti kertynyt 835 350 euroa vuotuista tulospalkkiota vuodelta 2021, joka vastaa 74,3 % maksimituloksesta. Palkkio perustuu taloudelliseen tulokseen ja strategisiin tavoitteisiin sekä henkilökohtaisiin suorituksiin. Palkkio maksetaan vuonna 2022.

  Henrik Ehrnrooth on mukana konsernin ylimmän johdon osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä. Huhtikuussa 2021 Henrik Ehrnroothille suoritettu palkkio vuodelta 2020 oli 2 512 242 euroa koostuen 17 625 KONEen B-sarjan osakkeesta (netto) ja rahapalkkiosta järjestelmästä aiheutuvien verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseksi. Tämä vastaa 58,7 % enimmäisansaintamahdollisuudesta. Palkkio-osakkeet ovat rajoitusten alaisia vuoden 2022 loppuun asti. Toimitusjohtajan ansaittavissa oleva KONEen B-sarjan osakkeiden enimmäismäärä vuonna 2020 oli 30 000 KONEen osaketta. Vuoden 2020 palkkio perustui liikevaihdon kasvuun, kannattavuuteen sekä KONEen digitaalisten palveluiden kasvuun. Toimitusjohtajan ansaittavissa oleva osakkeiden enimmäismäärä vuoden 2021 osakepalkintaohjelmassa on 53 541 KONEen B-sarjan osaketta (brutto, ennen verojen vähentämistä). Lopullinen vuoden 2021 osakepalkintaohjelman mukainen osakepalkkio vahvistetaan ja toimitetaan tammikuussa 2024 perustuen vuosien 2021, 2022 ja 2023 kokonaissuoritukseen.

  Henrik Ehrnroothin eläkeikä ja eläke määräytyvät eläkelakien mukaisesti. Ennenaikaisesta eläkkeestä ei ole tehty erillistä sopimusta. Irtisanomistilanteessa hänellä on oikeus enintään 18 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen, joka sisältää kuuden kuukauden irtisanomisajan palkan.

 • Johtokunnan jäsenten palkka muodostuu peruspalkasta sekä vuotuisesta tulospalkkiosta, joka perustuu konsernin tulokseen ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Henkilökohtaiset tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi strategian toteutukseen, turvallisuuteen tai laatuun. Tulospalkkion suuruudesta päättää nimitys- ja palkitsemisvaliokunta, kuitenkin niin, että tulospalkkio on enintään 75 prosenttia vuosipalkasta.

  Johtokunnan jäsenet ovat mukana ylimmän johdon osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä. Vuoden 2020 osakepalkkiojärjestelmän perusteella johtokunnan jäsenille luovutettiin huhtikuussa 2021 yhteensä 83 897 KONEen B-sarjan osaketta sekä rahapalkkio, jonka määrä vastaa järjestelmästä johtokunnan jäsenille aiheutuvia veroja ja veroluonteisia maksuja. Johtokunnan ansaittavissa oleva osakkeiden enimmäismäärä vuoden 2021 osakepalkkiojärjestelmässä on 233 794 KONEen B-sarjan osaketta (brutto, ennen verojen vähentämistä). Lopullinen vuoden 2021 osakepalkkiojärjestelmän mukainen osakepalkkio vahvistetaan tammikuussa 2024 perustuen vuosien 2021, 2022 ja 2023 kokonaissuoritukseen. Jos osallistujan työsuhde KONE-konserniin päättyy ennen ansaintajakson päättymistä, osallistuja menettää pääsääntöisesti osakepalkkion ilman korvausta. Osana ylimmän johdon osakepohjaista kannustinjärjestelmää on asetettu pitkän aikavälin tavoite omistukselle. Omistustavoite johtokunnan jäsenille on, että jäsenet omistaisivat KONEen osakkeita vähintään viiden vuoden peruspalkkaa vastaavan määrän.

  Vuonna 2021, johtokunnan (pl. toimitusjohtaja) jäsenille maksettiin peruspalkkaa yhteensä 5,0 miljoonaa euroa ja tulospalkkioita sekä osakeperusteiseen kannustinjärjestelmään liittyviä palkkioita yhteensä 12,1 miljoonaa euroa.

  Johtokunnan jäsenillä ei ole sopimusta varhennetusta eläkeiästä. Irtisanomiskorvaus on enintään 15 kuukauden palkkaa vastaava korvaus, joka sisältää kuuden kuukauden irtisanomisajan palkan.

 • KONEella on pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä, joka tukee pitkän aikavälin arvonluontia sekä osakkeenomistajien ja johdon etujen yhdenmukaistamista. Suoriteperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä mitataan suoriutumista kolmen vuoden jakson aikana, korostaen kannattavaa kasvua ja vastuullisuutta. Vastuullisuusmittareiden sisällyttämisellä johdon suoriteperusteiseen osakepalkkiojärjestelmään varmistetaan, että KONE keskittyy voimakkaasti muutoksen johtamiseen ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen.

  Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakeohjelmista, joilla kullakin on kolmen vuoden liukuva ansaintajakso. KONEen hallitus päättää kunkin uuden osakeohjelman käynnistämisestä vuosittain. Lisäksi hallitus päättää vuosittain kannustinjärjestelmän kohderyhmän ja tavoitteet sekä mahdolliset palkkiot. Yhtiön hallituksen jäsenet eivät kuulu järjestelmän piiriin. Jos osallistujan työsuhde KONE-konserniin päättyy ennen ansaintajakson päättymistä, osallistuja menettää pääsääntöisesti osakepalkkion ilman korvausta. Mahdolliset palkkiot maksetaan yhdistelmänä KONEen B-sarjan osakkeita ja käteismaksuna, joka vastaa osakkeiden vastaanottamisesta aiheutuvia veroja ja vastaavia maksuja. Osana ylimmän johdon kannustinjärjestelmää on lisäksi asetettu pitkän aikavälin tavoite ylimmän johdon omistukselle.

  Edellä mainitun lisäksi KONEella on rajoitettu osakepalkkiojärjestelmä, joka toimii täydentävänä pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmänä, jota käytetään ylimmän johdon ja muiden avainhenkilöiden sitouttamiseen ja rekrytointiin. Järjestelmän sitouttamisaika on enintään kolme vuotta, jonka jälkeen yksittäisen ohjelman puitteissa mahdolliset luvatut osakepalkkiot maksetaan KONEen B-sarjan osakkeina osallistujille edellyttäen, että heidän työsuhteensa tai palvelussuhteensa KONE-konserniin on voimassa.

  Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2022

  Vuoden 2022 suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 55 ylimmän johdon jäsentä, mukaan lukien toimitusjohtaja, ja 525 muuta valittua KONE-konsernin avainhenkilöä. Vuoden 2022 osakepalkkiojärjestelmään sovellettavat tuloskriteerit perustuvat liikevaihdon vuositason kasvuun, oikaistuun liikevoittomarginaaliin ja vastuullisuusmittareihin. Vastuullisuusmittari on yhdistelmä hiilijalanjäljen pienentämiseen, monimuotoisuuteen, tasa-arvoon ja osallisuuteen sekä turvallisuuteen liittyviä tavoitteita.

  Tietoa aikaisempien vuosien suoriteperusteisista osakepalkkiojärjestelmistä löytyy palkitsemisraporteilta.

  Optio-ohjelmat

  KONEella ei ole enää voimassaolevia optio-ohjelmia. Lisätietoa aiemmista optio-ohjelmista löytyyyhtiön julkaisemista pörssitiedotteista.

Palkitsemispolitiikka sekä palkka- ja palkkioselvitykset

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle