KONE - Investors

Palkitseminen

KONEen palkitsemisperiaate perustuu korkean suorituskyvyn, oikeudenmukaisen ja kilpailukykyisen palkitsemisen, arvopohjaisen käyttäytymisen ja kestävän kasvun edistämiseen. Olemme sitoutuneet rakentamaan vahvaan suoritukseen perustuvaa kulttuuria, jossa palkitaan hyvästä suorituksesta organisaation kaikilla tasoilla ja kaikissa osissa.

KONE - Investors

 • Yhtiökokous 2024 vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 220 000 euroa, varapuheenjohtajan vuosipalkkioksi 125 000 euroa ja jäsenten vuosipalkkioksi 110 000 euroa. Vuosipalkkiosta 40 prosenttia suoritetaan KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana. Lisäksi yhtiökokous vahvisti, että hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan erillinen vuosipalkkio: tarkastusvaliokunta: puheenjohtaja 20 000 euroa ja jäsenet 10 000 euroa sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunta: puheenjohtaja 20 000 euroa ja jäsenet 10 000 euroa. Valiokuntien vuosipalkkiot maksetaan rahana. Palkkioita ei kuitenkaan makseta sellaiselle hallituksen jäsenelle, jolla on työsuhde yhtiöön. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

 • Hallituksen varapuheenjohtaja Jussi Herlinillä on erillinen työsopimus päätoimisen varapuheenjohtajan tehtävästä. Hänen työsuhteeseen perustuva palkkansa muodostuu peruspalkasta, etuuksista ja hallituksen päättämästä konsernin tilikauden tulokseen perustuvasta vuositulospalkkiosta. Vuositulospalkkion enimmäismäärä on 100 prosenttia vuotuisesta peruspalkasta. Jussi Herlinin peruspalkka ja etuudet vuonna 2023 olivat 126 457 euroa. Tulospalkkiota ei maksettu vuonna 2023, koska konsernin taloudelliseen tulokseen sidotut vuoden 2022 suorituskriteerit eivät täyttyneet. Vuoden 2023 tulospalkkio perustuu KONEen taloudelliseen tulokseen ja se maksetaan vuonna 2024.

  Hallituksen päätoimisen varapuheenjohtajan eläkeikä ja eläke määräytyvät Suomen eläkelakien mukaisesti. Varhaiseläkkeelle siirtymisestä tai lisäeläkejärjestelyistä ei ole tehty erillistä sopimusta.

 • Toimitusjohtajan palkitseminen muodostuu hallituksen määrittelemistä vuosittaisesta peruspalkasta, lyhyen aikavälin tulospalkkiosta, pitkän aikavälin osakeperusteisista kannustinpalkkioista, työsuhde-eduista ja eläkemaksusta.

  Philippe Delorme aloitti KONEen toimitusjohtajana 1. tammikuuta 2024. Hänen peruspalkkansa on 850 000 euroa vuodessa. Hänen lyhyen aikavälin tulospalkkio-ohjelmastaan päättää hallitus. Palkkion enimmäismäärä on 150 prosenttia vuosipalkasta. Palkkio perustuu yhtiön taloudelliseen tulokseen ja strategisiin tavoitteisiin sekä henkilökohtaisiin suorituksiin. Philippe Delorme on oikeutettu auto-, asunto- ja vakuutusetuuksiin.

  Philippe Delorme tulee olemaan mukana konsernin ylimmän johdon pitkän aikavälin osakeperusteisessa kannustinjärjestelmässä. Toimitusjohtajan vuoden 2024 pitkän aikavälin osakeperusteisen kannustinjärjestelmän tuloskriteerit sekä ansaittavissa oleva osakkeiden enimmäismäärä päätetään hallituksen kokouksessa 25. tammikuuta 2024.

  Philippe Delormen eläkeikä ja eläke määräytyvät eläkelakien mukaisesti. Ennenaikaisesta eläkkeestä ei ole tehty erillistä sopimusta. Lisäksi hän saa eläkemaksun ylläpitääkseen ranskalaista eläkeohjelmaansa. Irtisanomistilanteessa hänellä on oikeus enintään 18 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen, joka sisältää kuuden kuukauden irtisanomisajan palkan.

 • Johtokunnan jäsenten palkka muodostuu peruspalkasta, etuuksista sekä vuositulospalkkiosta, joka perustuu konsernin tulokseen ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Tulospalkkion suuruudesta päättää nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ja tulospalkkio voi olla enintään 75 prosenttia vuosipalkasta.

  Vuonna 2023, johtokunnan jäsenille maksettiin peruspalkkaa yhteensä 6,4 miljoonaa euroa, vuositulospalkkioita yhteensä 2,0 miljoonaa euroa sekä osakeperusteiseen kannustinjärjestelmään liittyviä palkkioita yhteensä 2,1 miljoonaa euroa.

  Johtokunnan jäsenet ovat mukana ylimmän johdon pitkän aikavälin osakeperusteisessa kannustinjärjestelmässä. Lisätietoa johtokunnan pitkän aikavälin osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä löytyy alla esitetystä taulukosta.

  Suoriteperusteinen kannustinjärjestelmäAnsaintajaksoOsakkeiden vapautuminen ohjelman ehtojen mukaanAnsaintakriteeritJohtokunnan ansaittavissa olevien osakkeiden yläraja (lkm)*
  LTI 2021tammikuu 2021 - joulukuu 2023tammikuu 2024Oikaistu liikevoittomarginaali %, liikevaihdon kasvu ja vastuullisuus235 578
  LTI 2022tammikuu 2022 - joulukuu 2024tammikuu 2025Oikaistu liikevoittomarginaali %, liikevaihdon kasvu ja vastuullisuus250 445
  LTI 2023tammikuu 2023 - joulukuu 2025tammikuu 2026Oikaistu liikevoittomarginaali %, liikevaihdon kasvu ja vastuullisuus296 081

  *Ansaittavissa oleva KONEen B-sarjan osakkeiden kokonaismäärä (brutto, ennen verojen vähentämistä).

  Jos osallistujan työsuhde KONE-konserniin päättyy ennen ansaintajakson päättymistä, osallistuja menettää pääsääntöisesti osakepalkkion ilman korvausta. Osana ylimmän johdon osakepohjaista kannustinjärjestelmää on asetettu pitkän aikavälin tavoite omistukselle. Omistustavoite johtokunnan jäsenille on, että jäsenet omistaisivat KONEen osakkeita vähintään viiden vuoden peruspalkkaa vastaavan määrän.

  Johtokunnan jäsenillä ei ole sopimusta varhennetusta eläkeiästä. Irtisanomiskorvaus on enintään 15 kuukauden palkkaa vastaava korvaus, joka sisältää kuuden kuukauden irtisanomisajan palkan.

 • KONEella on pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä, joka tukee pitkän aikavälin arvonluontia sekä osakkeenomistajien ja johdon etujen yhdenmukaistamista. Suoriteperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä mitataan suoriutumista kolmen vuoden jakson aikana, korostaen kannattavaa kasvua ja vastuullisuutta. Vastuullisuusmittareiden sisällyttämisellä johdon suoriteperusteiseen osakepalkkiojärjestelmään varmistetaan, että KONE keskittyy voimakkaasti muutoksen johtamiseen ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen.

  Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakeohjelmista, joilla kullakin on kolmen vuoden liukuva ansaintajakso. Osakepalkkiot vapautuvat ja toimitetaan yhtenä eränä perustuen ansaintajakson aikaiseen suoritukseen. Jos osallistujan työsuhde KONE-konserniin päättyy ennen ansaintajakson päättymistä, osallistuja menettää pääsääntöisesti osakepalkkion ilman korvausta. Osakkeiden lukumäärä, jonka osakeperusteisiin etuuksiin oikeutetut osallistujat ansaitsevat, on määritetty bruttoperusteisesti. Luovutettavien osakkeiden lukumäärästä on tarvittaessa vähennetty verot ja veron luonteisten maksujen osuus ennen osakkeiden luovuttamista osallistujille.

  Pitkän aikavälin osakeperusteinen kannustinjärjestelmä 2024

  KONE Oyj:n hallitus päätti 25.1.2024 kokouksessaan suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän uudesta ansaintajaksosta 2024-2026 ja rajoitetusta osakepalkkio-ohjelmasta 2024.

  Ansaintajaksolla 2024-2026 osakepalkkio-ohjelmaan kuuluu noin 600 henkilöä ja ansaintajakson tavoitteet perustuvat oikaistuun liikevoittomarginaaliin, liikevaihdon kasvuun ja vastuullisuusmittareihin. Ansaintajakson 2024-2026 perusteella suoritettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä vastaa enintään 1 216 229 KONEen B-sarjan osaketta. Mahdolliset järjestelmän mukaiset palkkiot maksetaan KONEen B-sarjan osakkeiden ja käteismaksun yhdistelmänä, joka vastaa osakkeiden vastaanottamisesta aiheutuvia veroja ja vastaavia maksuja. Mahdolliset palkkiot ansaintajaksolta 2024-2026 maksetaan keväällä 2027.

  Tietoa aikaisempien vuosien suoriteperusteisista osakepalkkiojärjestelmistä löytyy palkitsemisraporteilta.

  Rajoitettu osakepakkio-ohjelma 2024

  KONE Oyj:n hallitus päätti 25.1.2024 kokouksessaan rajoitetusta osakepalkkio-ohjelmasta 2024.

  Rajoitettu osakepalkkiojärjestelmä toimii täydentävänä pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmänä, jota käytetään ylimmän johdon ja muiden avainhenkilöiden rekrytointiin ja sitouttamiseen. Mahdolliset järjestelmän mukaiset palkkiot maksetaan KONEen B-sarjan osakkeina osallistujille edellyttäen, että heidän työsuhteensa tai palvelussuhteensa KONE-konserniin on voimassa.

  Rajoitetun osakepalkkio-ohjelman 2024 perusteella maksettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 80 000 KONEen B-sarjan osaketta.

  Optio-ohjelmat

  KONEella ei ole enää voimassaolevia optio-ohjelmia. Lisätietoa aiemmista optio-ohjelmista löytyyyhtiön julkaisemista pörssitiedotteista.

Palkitsemisraportit

loader

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.