Palkitseminen

KONEen palkitsemisperiaate perustuu korkean suorituskyvyn, oikeudenmukaisen ja kilpailukykyisen palkitsemisen, arvopohjaisen käyttäytymisen ja kestävän kasvun edistämiseen. Olemme sitoutuneet rakentamaan vahvaan suoritukseen perustuvaa kulttuuria, jossa palkitaan hyvästä suorituksesta organisaation kaikilla tasoilla ja kaikissa osissa.

KONE - Investors

 • Yhtiökokous 2023 vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 220 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkioksi 125 000 euroa ja jäsenten palkkioksi 110 000 euroa. Palkkiosta 40 prosenttia suoritetaan KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana. Lisäksi yhtiökokous vahvisti, että hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan erillinen vuosipalkkio: tarkastusvaliokunta: puheenjohtaja 20 000 euroa ja jäsenet 10 000 euroa sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunta: puheenjohtaja 20 000 euroa ja jäsenet 10 000 euroa. Valiokuntien vuosipalkkiot maksetaan rahana. Palkkiota ei kuitenkaan makseta sellaiselle hallituksen jäsenelle, jolla on työsuhde yhtiöön.

 • Hallituksen varapuheenjohtaja Jussi Herlinillä on erillinen työsopimus päätoimisen varapuheenjohtajan tehtävästä. Hänen työsuhteeseen perustuva palkkansa muodostuu peruspalkasta ja hallituksen päättämästä konsernin tilikauden tulokseen perustuvasta vuositulospalkkiosta. Vuositulospalkkion enimmäismäärä on 100 % vuotuisesta peruspalkasta. Jussi Herlinin peruspalkka vuonna 2022 oli 125 600 euroa. Lisäksi hänelle oli suoriteperusteisesti kertynyt 26 166 euroa tulospalkkiota vuodelta 2021, joka maksettiin vuonna 2022. Tulospalkkiota ei makseta vuonna 2023, koska konsernin taloudelliseen tulokseen sidotut vuoden 2022 suorituskriteerit eivät täyttyneet.

  Hallituksen päätoimisen varapuheenjohtajan eläkeikä ja eläke määräytyvät eläkelakien mukaisesti. Ennenaikaisesta eläkkeestä ei ole tehty erillistä sopimusta.

 • Toimitusjohtajan palkka muodostuu peruspalkasta ja hallituksen päättämästä konsernin avaintavoitteisiin perustuvasta vuotuisesta tulospalkkiosta, jonka enimmäismäärä on 150 prosenttia vuosipalkasta.

  Henrik Ehrnroothin peruspalkka on 750 000 euroa vuodessa. Lisäksi hänelle oli suoriteperusteisesti kertynyt 835 350 euroa tulospalkkiota vuodelta 2021, joka maksettiin vuonna 2022. Suoriteperusteisesti kertynyt tulospalkkio vuodelta 2022 oli 465 675 euroa. Palkkio perustuu taloudelliseen tulokseen ja strategisiin tavoitteisiin sekä henkilökohtaisiin suorituksiin. Palkkio maksetaan vuonna 2023.

  Henrik Ehrnrooth on mukana konsernin ylimmän johdon pitkän aikavälin osakeperusteisessa kannustinjärjestelmässä. Toimitusjohtajan ansaittavissa oleva osakkeiden enimmäismäärä vuoden 2021 osakeperusteisessa ohjelmassa on 53 541 KONEen B-sarjan osaketta (brutto, ennen verojen vähentämistä). Lopullinen vuoden 2021 osakeperusteisen ohjelman mukainen osakepalkkio vahvistetaan tammikuussa 2024 perustuen vuosien 2021, 2022 ja 2023 kokonaissuoritukseen. Toimitusjohtajan ansaittavissa oleva osakkeiden enimmäismäärä vuoden 2022 osakeperusteisessa ohjelmassa on 58 243 KONEen B-sarjan osaketta (brutto, ennen verojen vähentämistä). Lopullinen vuoden 2022 osakeperusteisen ohjelman mukainen osakepalkkio vahvistetaan tammikuussa 2025 perustuen vuosien 2022, 2023 ja 2024 kokonaissuoritukseen. Vuosille 2021 ja 2022 sovellettavat tuloskriteerit perustuvat liikevaihdon vuositason kasvuun, oikaistuun liikevoittomarginaaliin ja vastuullisuusmittareihin. Vastuullisuusmittari on yhdistelmä hiilijalanjäljen pienentämiseen, monimuotoisuuteen, tasa-arvoon ja osallisuuteen sekä turvallisuuteen liittyviä tavoitteita.

  Henrik Ehrnroothin eläkeikä ja eläke määräytyvät eläkelakien mukaisesti. Ennenaikaisesta eläkkeestä ei ole tehty erillistä sopimusta. Irtisanomistilanteessa hänellä on oikeus enintään 18 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen, joka sisältää kuuden kuukauden irtisanomisajan palkan.

 • Johtokunnan jäsenten palkka muodostuu peruspalkasta sekä vuositulospalkkiosta, joka perustuu konsernin tulokseen ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Tulospalkkion suuruudesta päättää nimitys- ja palkitsemisvaliokunta, kuitenkin niin, että tulospalkkio on enintään 75 prosenttia vuosipalkasta.

  Johtokunnan jäsenet ovat mukana ylimmän johdon pitkän aikavälin osakeperusteisessa kannustinjärjestelmässä. Vuodelta 2021 johtokunnan ansaittavissa oleva osakkeiden kokonaismäärä on enintään 233 794 KONEen B-sarjan osaketta (brutto, ennen verojen vähentämistä). Lopullinen vuoden 2021 osakeperusteisen ohjelman mukainen osakepalkkio vahvistetaan tammikuussa 2024 perustuen vuosien 2021, 2022 ja 2023 kokonaissuoritukseen. Vuodelta 2022 johtokunnan ansaittavissa oleva osakkeiden kokonaismäärä on enintään 285 391 KONEen B-sarjan osaketta (brutto, ennen verojen vähentämistä). Lopullinen vuoden 2022 osakeperusteisen ohjelman mukainen osakepalkkio vahvistetaan tammikuussa 2025 perustuen vuosien 2022, 2023 ja 2024 kokonaissuoritukseen.

  Jos osallistujan työsuhde KONE-konserniin päättyy ennen ansaintajakson päättymistä, osallistuja menettää pääsääntöisesti osakepalkkion ilman korvausta. Osana ylimmän johdon osakepohjaista kannustinjärjestelmää on asetettu pitkän aikavälin tavoite omistukselle. Omistustavoite johtokunnan jäsenille on, että jäsenet omistaisivat KONEen osakkeita vähintään viiden vuoden peruspalkkaa vastaavan määrän.

  Vuonna 2022, johtokunnan (pl. toimitusjohtaja) jäsenille maksettiin peruspalkkaa yhteensä 5,1 miljoonaa euroa ja tulospalkkioita sekä osakeperusteiseen kannustinjärjestelmään liittyviä palkkioita yhteensä 2,3 miljoonaa euroa.

  Johtokunnan jäsenillä ei ole sopimusta varhennetusta eläkeiästä. Irtisanomiskorvaus on enintään 15 kuukauden palkkaa vastaava korvaus, joka sisältää kuuden kuukauden irtisanomisajan palkan.

 • KONEella on pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä, joka tukee pitkän aikavälin arvonluontia sekä osakkeenomistajien ja johdon etujen yhdenmukaistamista. Suoriteperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä mitataan suoriutumista kolmen vuoden jakson aikana, korostaen kannattavaa kasvua ja vastuullisuutta. Vastuullisuusmittareiden sisällyttämisellä johdon suoriteperusteiseen osakepalkkiojärjestelmään varmistetaan, että KONE keskittyy voimakkaasti muutoksen johtamiseen ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen.

  Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakeohjelmista, joilla kullakin on kolmen vuoden liukuva ansaintajakso. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien mukaiset osakepalkkiot vapautuvat ja toimitetaan yhtenä eränä perustuen ansaintajakson aikaiseen suoritukseen. Osakkeiden lukumäärä, jonka osakeperusteisiin etuuksiin oikeutetut osallistujat ansaitsevat, on määritetty bruttoperusteisesti. Luovutettavien osakkeiden lukumäärästä on tarvittaessa vähennetty verot ja veron luonteiset maksujen osuus ennen osakkeiden luovuttamista osallistujille. Osakeperusteiset kannustinjärjestelmät, jotka on käynnistetty ennen vuotta 2022, on maksettu sekä rahana että osakkeina. Tilikauden 2022 aikana käynnistetyt osakeperusteiset kannustinjärjestelmät luokitellaan omana pääomana maksettaviksi. KONEen hallitus päättää vuosittain kannustinjärjestelmän kohderyhmän ja tavoitteet sekä mahdolliset palkkiot. Yhtiön hallituksen jäsenet eivät kuulu järjestelmän piiriin. Jos osallistujan työsuhde KONE-konserniin päättyy ennen ansaintajakson päättymistä, osallistuja menettää pääsääntöisesti osakepalkkion ilman korvausta. Osana ylimmän johdon kannustinjärjestelmää on lisäksi asetettu pitkän aikavälin tavoite ylimmän johdon omistukselle.

  Edellä mainitun lisäksi KONEella on rajoitettu osakepalkkiojärjestelmä, joka toimii täydentävänä pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmänä, jota käytetään ylimmän johdon (pl. toimitusjohtaja) ja muiden avainhenkilöiden sitouttamiseen ja rekrytointiin. Rajoitetussa osakepalkkiojärjestelmässä ei ole suoritusehtoa. Järjestelmän sitouttamisaika on enintään kolme vuotta, jonka jälkeen yksittäisen ohjelman puitteissa mahdolliset luvatut osakepalkkiot maksetaan KONEen B-sarjan osakkeina osallistujille edellyttäen, että heidän työsuhteensa tai palvelussuhteensa KONE-konserniin on voimassa.

  Pitkän aikavälin osakeperusteinen kannustinjärjestelmä 2022

  Vuoden 2022 pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän kohderyhmään kuuluu 55 ylimmän johdon jäsentä, mukaan lukien toimitusjohtaja,johtoryhmä sekä muuta ylintä johtoa ja 525 valittua KONE-konsernin avainhenkilöä. Vuoden 2022 pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään sovellettavat tuloskriteerit perustuvat liikevaihdon vuositason kasvuun, oikaistuun liikevoittomarginaaliin ja vastuullisuusmittareihin. Vastuullisuusmittari on yhdistelmä hiilijalanjäljen pienentämiseen, monimuotoisuuteen, tasa-arvoon ja osallisuuteen sekä turvallisuuteen liittyviä tavoitteita.

  Tietoa aikaisempien vuosien suoriteperusteisista osakepalkkiojärjestelmistä löytyy palkitsemisraporteilta.

  Optio-ohjelmat

  KONEella ei ole enää voimassaolevia optio-ohjelmia. Lisätietoa aiemmista optio-ohjelmista löytyyyhtiön julkaisemista pörssitiedotteista.

Palkitsemispolitiikka sekä palkka- ja palkkioselvitykset

loader

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle