WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Back to top

Missiomme on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Visiomme on tarjota paras käyttäjäkokemus tuomalla asiakkaille ja loppukäyttäjille helppoutta, tehokkuutta ja elämyksiä rakennusten koko elinkaaren ajan. Liiketoimintatapamme perustuvat rehellisyyteen, lahjomattomuuteen ja reiluun peliin. Asiakkaamme ja liikekumppanimme odottavat tätä meiltä, ja siten myös luomme kaikille KONEella työskenteleville hyvän työympäristön.

Tässä eettisessä ohjesäännössä kuvaillaan, miten harjoitamme liiketoimintaamme vastuullisesti ja eettisesti saavuttaaksemme ja säilyttääksemme asiakkaiden luottamuksen. Sen tarkoituksena on myös auttaa henkilöstöä tekemään oikeita päätöksiä päivittäisessä työssään kaikkialla KONEen maailmanlaajuisissa toiminnoissa. Ohjesäännössä määritellään KONEen henkilöstöltä ja KONE-yhtiöiltä edellytettävä käytös sekä käytös, jota ei suvaita.

Kaikkien KONEen työntekijöiden tulee lukea ja ymmärtää seuraavat ohjeet sekä noudattaa niitä. Tämä eettinen ohjesääntö koskee koko KONE-konsernia, mukaan lukien kaikki tytäryhtiöt, sivuliikkeet ja muut KONEen johdon alaiset yksiköt.

 • KONE on sitoutunut noudattamaan kaikkia sen toimintaan soveltuvia lakeja ja määräyksiä. Tämä ohjeistus ei korvaa eikä kumoa paikallisia lakeja ja määräyksiä. Ohjesäännön sisältämät täydentävät periaatteet ja käyttäytymissäännöt eivät ole luonteeltaan oikeudellisia.

  KONEen on oltava vastaanottavainen sellaisten maiden vallitseville kulttuurinormeille, joissa harjoitamme liiketoimintaa. Mikäli tällaiset kulttuurisidonnaiset säännöt ja käytännöt ovat ristiriidassa tämän ohjeistuksen hengen kanssa, henkilöstön tulee ensisijaisesti noudattaa tätä ohjetta. Epäselvissä tilanteissa henkilöstön tulee pyytää lisäohjeita KONEen Compliance-osastolta.

 • KONE pyrkii luomaan ja ylläpitämään ympäristöä, jossa jokaista työntekijää arvostetaan yksilönä ja jossa kaikki voivat edetä urallaan kykyjensä mukaan.

  KONE kunnioittaa YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa määritettyjä ihmisoikeuksia ja kansainvälisen työjärjestön (ILO:n) määrittämiä työntekijöiden perusoikeuksia. KONE kunnioittaa omassa toiminnassaan yhdistymisvapautta ja kollektiivista neuvotteluoikeutta. Erityisesti silloin, kun paikalliset lait rajoittavat kyseisiä oikeuksia, KONE rohkaisee työntekijöitään vuoropuheluun yrityksen johdon kanssa ja kehottaa heitä ilmoittamaan mahdollisista epäkohdista.

  Syrjimättömyys

  Johdon ja työtovereiden tulee kohdella kaikkia KONEen työntekijöitä oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. KONE on sitoutunut noudattamaan yhtäläisten mahdollisuuksien periaatetta, joka kieltää kaikenlaisen syrjinnän. Yhtiö edistää ja arvostaa moninaisuutta.

  Kaikkien yksittäistä työntekijää koskevien päätösten tulee perustua ansioihin, kuten esimerkiksi kykyihin, ammattitaitoon ja saavutuksiin. Tällaisiin päätöksiin eivät saa vaikuttaa työntekijän sukupuoli, ikä, uskonto, aviosääty, sukupuolinen suuntautuminen, poliittinen kanta, kansallinen tai etninen alkuperä tai muu vastaava seikka. KONEen tavoitteena ja tarkoituksena on sijoittaa työntekijät heidän kykyjään parhaiten vastaaviin tehtäviin.

  Työturvallisuus ja terveys

  Kaikilla KONEen työntekijöillä on oikeus turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön. Kaikki KONEen työntekijät ovat vastuussa
  - KONEen prosessien ja turvallisuusohjeiden noudattamisesta,
  - henkilökohtaisten suojavarusteiden käytöstä ja
  - KONEen turvallisuusprosessien vastaisten tilanteiden korjaamisesta.

  Kaikkia KONEen työntekijöitä kannustetaan raportoimaan esimiehelleen tai yksikön turvallisuusvastaavalle turvallisuuteen liittyvistä huolenaiheista, jotka voivat vaikuttaa KONEen työntekijöihin tai KONEen tuotteiden käyttäjiin. Lisätietoja tästä aiheesta on KONEen turvallisuusohjesäännössä.

  Epäasiallisen käyttäytymisen ja sukupuolisen häirinnän kielto

  KONE uskoo vakaasti, että kaikilla työntekijöillä on oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. Kaikenlainen fyysinen tai sanallinen, suora tai epäsuora häirintä missä tahansa tarkoituksessa on kielletty. Loukkaavaa tai epäasiallista käytöstä ei suvaita.

  Edellä mainittu koskee erityisesti sukupuolista häirintää keiden tahansa välillä, mukaan lukien esimiehet, työtoverit, asiakkaat ja toimittajat – tällaista käytöstä ei suvaita missään tilanteessa. Sukupuolinen häirintä voi ilmetä ei-toivottuna seksuaalisena käytöksenä tai kommentteina työaikana tai sen ulkopuolella. KONE ei kuitenkaan voi reagoida häirintään, josta se ei ole tietoinen. Häirinnäksi tulkittavan käytöksen uhreja ja tällaista käytöstä havaitsevia rohkaistaan ottamaan yhteyttä paikalliseen henkilöstöhallintoon tai KONEen Compliance-osastoon.

  Lapsi- tai pakkotyövoima

  KONE ei käytä lapsi- tai pakkotyövoimaa eikä tee yhteistyötä tällaista työvoimaa käyttävien toimittajien tai alihankkijoiden kanssa.

  Tietokoneet ja sähköposti

  Työntekijät voivat satunnaisesti käyttää henkilökohtaisiin tarkoituksiin KONEen tarjoamia tietokoneita ja viestintälaitteita, myös sähköpostijärjestelmää, mutta henkilökohtainen käyttö tulee pitää mahdollisimman vähäisenä. Kaiken KONEen tietokoneiden ja viestintälaitteiden käytön tulee olla vastuullista, ammattimaista ja yhtiön ohjesääntöjen mukaista. KONEen tietokoneita ja viestintälaitteita ei saa koskaan käyttää laittomiin, petollisiin tai ilkivaltaisiin tarkoituksiin eikä loukkaavan, säädyttömän (esimerkiksi pornograafisen) tai poliittisen materiaalin välittämiseen tai tallentamiseen.

 • Kilpailulait ja KONEen kilpailuoikeusohjesääntö kieltävät kilpailijan kanssa käytävät hintoja, hinnoittelukäytäntöjä, alennuksia, myynninedistämistä, myyntiehtoja, ostoja, alueellisia markkinoita, tuotantokustannuksia, jakelua ja vastaavia aiheita koskevat keskustelut, viestinnän, sopimukset ja yhteisymmärrykset. Varaosien myynti ja muu normaaliin liiketoimintaan liittyvä myynti kilpailijoille sekä vastaavat hankinnat kilpailijoilta ovat kuitenkin sallittuja ja hyväksyttäviä.

  Keskustelut kilpailijoiden kanssa ovat sallittuja vain laillisten foorumien kuten kansainvälisten tai paikallisten toimialayhdistysten yhteydessä. Keskusteluissa ei kuitenkaan saa missään tapauksessa käsitellä aiheita, jotka voidaan tulkita kilpailulakien vastaisiksi.

  Lisätietoja tästä aiheesta on KONEeen kilpailuoikeusohjesäännössä.

 • Kestävä kehitys tarkoittaa vastuuta KONEen toiminnan vaikutuksista talouteen, ympäristöön ja yhteiskuntaan.

  KONE tarjoaa turvallisia, ympäristönäkökulmasta tehokkaita ja vastuullisia korkeatasoisia ratkaisuja ja palveluja. KONE pyrkii jatkuvasti kehittämään tarjontaansa entistä ympäristöystävällisemmäksi ja turvallisemmaksi.

  KONEen työntekijöiden vastuulla on huomioida toimiensa ympäristövaikutukset. Kaikkien KONEen työntekijöiden on etsittävä KONEen toimittajiin ja asiakkaisiin liittyviä toimintatapoja, jotka ehkäisevät tai vähentävät liiketoiminnasta aiheutuvia päästöjä ja jätteitä.

 • Asiakkaille ja liikekumppaneille suunnattujen lausuntojen, viestinnän, esitysten ja sertifikaattien tulee olla paikkansapitäviä. KONE ei väheksy kilpailijoidensa tuotteita tai palveluja eikä niiden työntekijöitä.

  Kaikkien tuotteidemme on oltava voimassa olevien laatua ja turvallisuutta koskevien määräysten mukaisia ja tuotteidemme on vastattava lupauksiamme.

 • Eturistiriidat

  KONE odottaa työntekijöidensä olevan lojaaleja KONEtta kohtaan ja tekevän liiketoimintaa koskevat ratkaisut KONEen etujen mukaisesti. KONEen työntekijöiden tulee välttää eturistiriitoja eli tilanteita, joissa heidän henkilökohtainen etunsa on tai vaikuttaa olevan ristiriidassa KONEen etujen kanssa. Eturistiriita voi liittyä esimerkiksi seuraaviin tilanteisiin:

  - työntekijän läheinen sukulainen on KONEen toimittaja, asiakas tai kilpailija tai sellaisen yrityksen työntekijä
  - työntekijällä tai hänen läheisellä sukulaisellaan on olennainen taloudellinen tai muu intressi KONEen kanssa liiketoimintaa harjoittavassa yhtiössä
  - työntekijällä on työsuhde tai muuta yhteistoimintaa KONEen kanssa kilpailevan tai sen kanssa liiketoimintaa harjoittavan yhtiön kanssa
  - työntekijällä on suhde suorassa tai epäsuorassa esimies- tai alaissuhteessa olevaan työtoveriin
  - työntekijä pyrkii työssään epäasiallisesti edistämään ystävän tai sukulaisen etuja.

  KONEen työntekijöiden on kirjallisesti ilmoitettava mahdolliset ja varsinaiset eturistiriidat esimiehelleen ja paikalliselle henkilöstöhallinnolle.

  Ulkopuoliset työsuhteet ja hallitusjäsenyydet

  Jokaisen KONEen työntekijän, joka haluaa työskennellä KONEen ulkopuolisen tahon lukuun tai osallistua ulkopuolisen yhtiön johtoon, on ilmoitettava tästä aikomuksesta KONEelle. Kyseinen toiminta voi olla hyväksyttävää, jos se ei vaikuta työntekijän tehtävien hoitoon eikä aiheuta mahdollista tai selkeää eturistiriitaa. Tällaiseen toimintaan on aina saatava etukäteen hyväksyntä työntekijän esimieheltä.

  Sijoitukset

  Henkilöstön on ilmoitettava KONEelle kaikista suorista ja välillisistä taloudellisista intresseistä, joita heillä tai heidän perheenjäsenillään on KONEen kanssa kilpailevassa tai sen kanssa liiketoimintaa harjoittavassa yhtiössä tai organisaatiossa, lukuun ottamatta osakeomistuksia pörssiyhtiöissä.

  Sopimattomat maksut tai edut

  KONEella on nollatoleranssi korruption suhteen sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Millekään kolmannelle osapuolelle (esimerkiksi hallituksen edustajalle tai virkamiehelle, ammattiyhdistykselle, nykyiselle tai mahdolliselle tulevalle asiakkaalle tai toimittajalle tai niiden edustajalle tai työntekijälle) ei saa antaa suoraa tai epäsuoraa lahjusta, lahjaa, etuutta tai maksua, jonka tarkoituksena on saada minkäänlaista asiatonta etua. KONEen työntekijät eivät myöskään saa suoraan tai epäsuorasti ottaa vastaan asiatonta maksua, lahjaa, suosionosoitusta tai etua miltään taholta.

  Liikelahjat ja edustustoiminta

  Liikelahjoja ja kestitystä voi tarjota ja ottaa vastaan kohteliaina eleinä, jotka edistävät osapuolten välisiä suhteita edellyttäen, että ne ovat voimassa olevien lakien ja tämän ohjesäännön mukaisia.

  Vaatimattomia ja arvoltaan kohtuullisia liikelahjoja voi ottaa vastaan ja antaa. Luonteeltaan tai arvoltaan kohtuuttomat tai perusteettoman usein toistuvat lahjat ja edut on kielletty.

  Rahalahjojen vastaanottaminen ja antaminen on kiellettyä riippumatta rahalahjan suuruudesta ja valuutasta.

  Kohtuullinen ja liiketoimintaan liittyvä kestitys sekä muu yrityksen edustustoiminta on hyväksyttävää, mikäli se on maan tapoihin nähden tavanomaista. Esimerkiksi erilaiset tilaisuudet tai tapahtumat, joihin osallistuminen on KONEen etujen mukaista, voivat olla tällaista kestitystä. KONEen työntekijä voi siten satunnaisesti hyväksyä asianmukaisen liikelounaan toimittajalta, palveluntarjoajalta tai KONEen kanssa yhteistoimintaan pyrkivältä yritykseltä. Asiakkaita kestitettäessä KONEen edustajan on oltava aina läsnä.

  Liikelahjojen ja edustustoiminnan
  - ei koskaan tule vaikuttaa KONEen työntekijän liiketoimintaratkaisuihin
  - ei tule asettaa KONEelle tai sen työntekijälle velvoitteita
  - tulee olla liiketoiminnassa tavanmukaista kohteliaisuuden osoitusta
  - ei tule toistua perusteettoman usein ja sen tulee olla arvoltaan kohtuullista
  - ei tule tähdätä perusteettoman edun tavoittelemiseen.

  Liikelahjoja ja edustustoimintaa ei myöskään tule hyväksyä, jos tarjottavan tai vastaanotettavan edun tai edustustoiminnan luonne, arvo tai ajoitus voi johtaa epäilykseen siitä, että etu tai edustustoiminta epäasiallisesti vaikuttaa liiketoimintaratkaisuun tai viranomaishyväksyntään.

  Jos KONEen työntekijälle tarjotaan tai häneltä pyydetään näiden ohjeiden vastaista lahjaa tai kestitystä, hänen on viipymättä ilmoitettava siitä esimiehelleen.

  Edellä mainitut periaatteet koskevat myös KONEen työntekijöiden perheenjäsenille KONEen liiketoiminnan yhteydessä tarjottuja liikelahjoja ja kestitystä.

  Tietyissä maissa, tietyillä liiketoiminta-alueilla tai tietyissä yksiköissä voi olla KONEen työntekijöitä koskevia paikallisia ohjeita, jotka ovat tätä ohjetta yksityiskohtaisempia.

  Petosten torjunta

  Yhtiön varoja ja omaisuutta on aina käytettävä vastuullisesti ja laillisesti ja vain siihen käyttötarkoitukseen, johon varat on tarkoitettu. Kulukorvauksia, etuja ja KONEen omaisuuden käyttöä koskevia hyväksyntöjä pyydettäessä KONEelle annettavien tietojen tulee olla täsmällisiä ja luotettavia.

  Varkaudet, petokset, kavallukset ja KONEen omaisuuden muu väärinkäyttö on kiellettyä.

  Poliittinen toiminta ja siihen osallistuminen

  KONE kunnioittaa ja arvostaa kaikkien KONEen työntekijöiden poliittisen mielipiteen vapautta. Taatakseen, etteivät työntekijät loukkaa toisiaan poliittisilla mielipiteillään, KONE edellyttää, ettei sen toimitiloissa järjestetä poliittista toimintaa tai poliittisiin vakaumuksiin liittyviä mielenilmauksia.

  KONEen varoja tai resursseja ei tule käyttää suoraan eikä välillisesti poliittisiin kampanjoihin eikä poliittisten puolueiden tai ehdokkaiden, julkisten virkamiesten tai näihin tahoihin liittyvien henkilöiden tukemiseen. KONEen työntekijöiden tulee varmistaa, että heidän henkilökohtaista poliittista toimintaansa tai kantaansa ei esitetä KONEen kantana tai toimintana.

 • Tietoturva ja immateriaalioikeudet

  Tieto on arvokasta omaisuuttamme. KONE suojaa omistamansa tiedon salassapidon, loukkaamattomuuden ja saatavuuden. Kaikkien KONEen työntekijöiden tulee huolehtia KONEen omaisuuden asianmukaisesta suojaamisesta, immateriaaliomaisuus ja luottamukselliset tiedot mukaan luettuna. Tällaista tietoa tulee hallita, käyttää, luovuttaa ja jakaa asianmukaisten KONEen ohjesääntöjen mukaisesti.

  KONEen työntekijöiden tulee kunnioittaa muiden omistamia immateriaalioikeuksia sekä tietojen luottamuksellisuutta ja hallita tällaista tietoa voimassa olevien lakien ja määräysten sekä sopimusvelvoitteiden mukaisesti.

  Tietosuoja

  KONE on sitoutunut henkilötietojen suojaamiseen. Henkilötiedolla tarkoitetaan tunnistettavaan tai tunnistettavissa olevaan henkilöön liittyvää tietoa. KONEen toiminnan yhteydessä tapahtuvan työntekijän, asiakkaan, toimittajan tai muun henkilön henkilötietojen käsittelyn on aina oltava laillista, oikeudenmukaista ja läpinäkyvää suhteessa kyseisiin henkilöihin. Lisäksi henkilötietoja on käsiteltävä asianmukaisten KONEen ohjesääntöjen, määräysten ja lakien mukaisesti.

  Sisäpiirintieto ja arvopaperikauppa

  On sekä laitonta että vastoin KONEen periaatteita väärinkäyttää KONEeseen tai sen liikekumppaniin liittyvää luottamuksellista tietoa. Myös kyseisten tietojen käyttäminen minkä tahansa kolmannen osapuolen hyödyksi on kielletty.

  KONEeseen tai sen liiketoimintaan liittyvä olennainen tieto on sisäpiirintietoa tietojen julkistamiseen asti. KONEen työntekijöiden, joilla on hallussaan sisäpiirintietoa, on noudatettava sisäpiirikauppaa koskevia säännöksiä, jotka koskevat KONEen osakkeiden ostoa ja myyntiä sekä kommunikointia asiasta muiden kanssa.

  Tätä asiaa on käsitelty yksityiskohtaisemmin KONEen sisäpiirintietoa ja kauppaa koskevissa säännöissä.

  Tilinpäätösraportointi

  Kaikkien KONEen yksiköiden tulee noudattaa KONEen konserniraportoinnissa KONEen kirjanpitostandardeja (KAS) sekä muita raportointiin soveltuvia sääntöjä. Raportoinnin tulee olla kaikilta oleellisilta osiltaan tarkkaa ja luotettavaa. KONEen varat ja vastuut tulee kirjata oikein eikä tilinpäätösraportoinnissa tai kirjanpidossa saa olla virheellisiä, harhaanjohtavia tai keinotekoisia merkintöjä tai tietoja.

  Lakisääteisten tilinpäätösten ja ilmoitusten sekä KONE-konsernin tilinpäätösten tulee olla kyseistä raportointia koskevien lakien, määräysten ja standardien mukaisia.

 • KONE haluaa olla kiinnostava liikekumppani ja tavoittelee luotettavia ja rehellisiä, kumpaakin osapuolta hyödyttäviä suhteita toimittajiinsa, palveluntarjoajiinsa, alihankkijoihinsa ja muihin liikekumppaneihinsa.

  KONE kohtelee toimittajiaan ja liikekumppaneitaan oikeudenmukaisesti. Toimittajien tai liikekumppanien sopimattomat toimet tai yritykset vaikuttaa KONEen hankintapäätöksiin ovat perusteita toimittajan hylkäämiselle tai voimassa olevan sopimuksen purkamiselle. KONE odottaa, että kaikki sen kanssa yhteistyötä tekevät toimittajat, jälleenmyyjät ja myyntiedustajat noudattavat asianomaista toimittajiin tai jälleenmyyjiin soveltuvaa eettistä ohjesääntöä.

  Konsultti-, edustus- ja agenttisopimukset on tehtävä kirjallisina, ja niiden on oltava arvoltaan ja määrältään kohtuullisia ja vastattava KONEen lukuun tai puolesta tehtyä todellista työtä.

 • KONE noudattaa eettisen ohjesäännön rikkomuksiin nollatoleranssia. Tämän eettisen ohjesäännön noudattamatta jättäminen tai toisen työntekijän tai KONEen toimittajan tai liikekumppanin pakottaminen tai painostaminen rikkomaan tätä ohjesääntöä johtaa asianmukaisiin kurinpitotoimiin, joihin voi sisältyä irtisanominen ja vahingonkorvaus. Tietyt lainvastaiset toimet voivat johtaa myös rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.

  Kaikki KONEen työntekijät ovat velvollisia raportoimaan tämän eettisen ohjesäännön rikkomuksista ja mahdollisista rikkomuksista paikalliselle johdolle, KONEen lakiasiainosastolle tai KONEen Compliance-osastolle. Vaihtoehtoisesti työntekijät voivat tehdä ilmoituksen verkossa tai puhelimitse KONE Compliance Line ‑kanavan kautta omalla kielellään ja nimettömästi, mikäli paikallinen laki sen sallii. Yhteystiedot löytyvät globaalista intranetistä.

  Kaikki eettisen ohjesäännön rikkomuksia koskeva viestintä pyritään pitämään luottamuksellisena. KONE ei suvaitse minkäänlaisia kostotoimia sellaista henkilöä vastaan, joka ilmoittaa tämän ohjesäännön vastaisesta toiminnasta hyvässä uskossa. On kiellettyä estää työntekijää raportoimasta tämän eettisen ohjesäännön rikkomusta, ja kiellon vastustaminen voi johtaa kurinpitotoimiin.

 • Jos työntekijöillä on tätä eettistä ohjesääntöä koskevia huolenaiheita tai kysymyksiä, heitä kehotetaan puhumaan asiasta esimiehelleen tai paikalliselle johdolle tai ottamaan suoraan yhteyttä KONEen Compliance-osastoon tai paikalliseen tai globaalin lakiasiainosastoon tai henkilöstöhallintoon.