Back to top

HALLITUS JA JOHTO

Hallitus

 • Hallituksen tehtävät ja vastuu määräytyvät ensisijaisesti yhtiöjärjestyksen ja Suomen osakeyhtiölain mukaisesti. Hallituksen tehtäviin kuuluvat:

  • toimintakertomusten, tilinpäätösten ja osavuosikatsausten laadinta
  • kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisen järjestämisen varmistaminen
  • yhtiökokoukselle tehtävien ehdotusten valmistelu ja yhtiökokousten koolle kutsuminen
  • strategisten suuntaviivojen ja riskien hallinnan periaatteiden hyväksyminen ja vahvistaminen
  • vuotuisten budjettien ja toimintasuunnitelmien vahvistaminen
  • hallituksen mahdollisen päätoimisen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä toimitusjohtajan (pääjohtajan) nimittäminen ja heidän palvelussuhteidensa ehdoista päättäminen
  • yhtiörakenteesta päättäminen
  • merkittävistä yrityskaupoista ja investoinneista päättäminen
  • päättää muista lainsäädännön mukaan hallitukselle kuuluvista asioista

  Hallituksella on toimintaansa varten laadittu työjärjestys, joka määrittelee hallituksen, sen puheenjohtajan ja valiokuntien tehtävät. Hallitus kokoontuu säännöllisesti kuusi kertaa vuodessa ja lisäksi tarpeen mukaan. Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan kerran vuodessa.

 • Yhtiökokous valitsee KONE Oyj:n hallitukseen yhtiöjärjestyksen mukaan 5–10 varsinaista jäsentä sekä enintään kolme varajäsentä vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee ehdotukset hallituksen jäseniksi hallituksen puheenjohtajan ohjaamana. Valmistelussa sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksessa yhtiökokoukselle kiinnitetään huomiota jäsenten monipuoliseen ja toisiaan täydentävään taustaan, kokemukseen, osaamiseen, ikään, sukupuoleen ja näkemykseen sekä KONEen että myös muilta toimialoilta siten, että hallituksen monimuotoisuus tukee KONEen liiketoimintaa ja sen tulevaisuutta parhaalla mahdollisella tavalla

  Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii Antti Herlin, varapuheenjohtajana Jussi Herlin ja jäseninä Matti Alahuhta, Susan Duinhoven, Iiris Herlin, Ravi Kant, Krishna Mikkilineni ja Jennifer Xin-Zhe Li. Hallituksen kahdeksasta jäsenestä viisi on miehiä ja kolme naisia.

  Hallituksen jäsenistä Matti Alahuhta, Susan Duinhoven, Iiris Herlin, Ravi Kant, Krishna Mikkilineni ja Jennifer Xin-Zhe Li ovat yhtiöstä riippumattomia. Antti Herliniä, Iiris Herliniä ja Jussi Herliniä lukuun ottamatta muut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

  Vuonna 2021 hallitus kokoontui seitsemän kertaa. Jäsenten keskimääräinen läsnäoloprosentti oli 100 %. Hallituksen ja valiokuntien sihteerinä toimii Johannes Frände.

  Lue lisää hallituksen jäsenistä

 • Hallituksessa toimii kaksi sen jäsenistä koostuvaa valiokuntaa, tarkastusvaliokunta ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunta. Hallitus on vahvistanut valiokunnille työjärjestykset. Valiokuntien sihteerinä toimii hallituksen sihteeri.

  Tarkastusvaliokunta

  Tarkastusvaliokunta seuraa konsernin taloudellista tilannetta ja valvoo tilinpäätösten ja osavuosikatsausten raportointia. Valiokunta seuraa ja arvioi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyttä ja asianmukaisuutta sekä lakien ja määräysten noudattamista ja käsittelee sisäisen tarkastustoiminnon suunnitelmat ja raportit. Tarkastusjohtaja raportoi valiokunnalle tarkastusten tuloksista. Tarkastusvaliokunta seuraa ja arvioi, miten yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävät sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät vaatimukset tavanomaiseen toimintaan kuulumisesta ja markkinaehdoista. Tarkastusvaliokunta seuraa ja valvoo tilinpäätös- ja talousraportoinnin prosessia. Lisäksi se käsittelee yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästään antamaan selvitykseen sisältyvän kuvauksen taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä. Tarkastusvaliokunta arvioi konserniyhtiöiden tilintarkastuksen ja sen järjestelyiden asianmukaisuutta ja tilintarkastuspalveluja sekä käsittelee tilintarkastajien raportit. Valiokunta myös tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen yhtiölle valittavista tilintarkastajista.

  Tarkastusvaliokunnan jäsenet:

  Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseninä toimivat Ravi Kant puheenjohtajana sekä hallituksen jäsenet Matti Alahuhta, Jussi Herlin ja Susan Duinhoven jäseninä. Tarkastusvaliokunnan jäsenistä Ravi Kant, Matti Alahuhta ja Susan Duinhoven ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista.

  Vuonna 2021 tarkastusvaliokunta kokoontui kolme kertaa. Jäsenten keskimääräinen läsnäoloprosentti oli 100 %.

  Tarkastusjohtajana toimii Kristian Snäll.

  Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

  Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle tehtäviä esityksiä hallituksen jäsenten valinnasta ja heidän palkitsemisestaan sekä päättää konsernin ylimmän johdon nimitys- ja palkkausasioista ja palkitsemisjärjestelmistä. Lisäksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin.

  Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet:

  Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseninä toimivat Antti Herlin puheenjohtajana sekä hallituksen jäsenet Matti Alahuhta, Jussi Herlin ja Jennifer Xin-Zhe Li jäseninä. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenistä Matti Alahuhta ja Jennifer Xin-Zhe Li ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista.

  Vuonna 2021 nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui neljä kertaa. Jäsenten keskimääräinen läsnäoloprosentti oli 100 %.

 • Yhtiökokous 2022 vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 220 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkioksi 125 000 euroa ja jäsenten palkkioksi 110 000 euroa. Palkkiosta 40 prosenttia suoritetaan KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana. Lisäksi yhtiökokous vahvisti, että hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan erillinen vuosipalkkio: tarkastusvaliokunta: puheenjohtaja 20 000 euroa ja jäsenet 10 000 euroa sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunta: puheenjohtaja 20 000 euroa ja jäsenet 10 000 euroa. Valiokuntien vuosipalkkiot maksetaan rahana. Palkkiota ei kuitenkaan makseta sellaiselle hallituksen jäsenelle, jolla on työsuhde yhtiöön. Matkakulut ja päivärahat korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

  Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen varapuheenjohtajan erillisiin työsopimuksiin perustuva palkitseminen

  Hallituksen puheenjohtaja Antti Herlinillä on ollut erillinen työsopimus KONEen hallituksen päätoimisena puheenjohtajana 2.3.2021 saakka. Antti Herlinin työsuhteen perusteella maksettu palkka muodostui peruspalkasta ja hallituksen päättämästä konsernin vuoden 2020 tulokseen perustuvasta vuotuisesta tulospalkkiosta. Vuotuisen tulospalkkion enimmäismäärä oli 100 % vuosipalkasta. Antti Herlinin peruspalkka vuonna 2021 oli 74 600 euroa. Lisäksi hänelle maksettiin 290 462 euroa vuotuista tulospalkkiota, joka ansaittiin vuonna 2020. Hänelle on lisäksi maksettu työskentelystä hallituksen puheenjohtajana palkkioita 223 500 euroa. Antti Herlin jatkaa maaliskuusta 2021 alkaen hallituksen puheenjohtajana, mutta ei enää työsuhteeseen perustuvana päätoimisena puheenjohtajana.

  Hallituksen varapuheenjohtaja Jussi Herlinin kanssa solmittiin erillinen työsopimus päätoimisen varapuheenjohtajan tehtävästä 2.3.2021 lähtien. Hänen työsuhteeseen perustuva palkkansa muodostuu peruspalkasta ja hallituksen päättämästä konsernin vuoden 2021 tulokseen perustuvasta vuotuisesta tulospalkkiosta. Vuotuisen tulospalkkion enimmäismäärä on 100 % vuotuisesta peruspalkasta. Jussi Herlinin peruspalkka vuonna 2021 oli 104 365 euroa. Lisäksi hänelle on vuodelta 2021 kertynyt suoriteperusteisesti 26 166 euroa vuotuista tulospalkkiota, joka maksetaan vuonna 2022. Jussi Herlinille maksettiin myös ajalta ennen 2.3.2021 kokouspalkkioita hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä 3 500 euroa.

  Hallituksen päätoimisen varapuheenjohtajan eläkeikä ja eläke määräytyvät eläkelakien mukaisesti. Ennenaikaisesta eläkkeestä ei ole tehty erillistä sopimusta.

  Lue lisää palkitsemisesta palkitsemisraportista 2021

  Lue lisää hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemisen yleisistä ohjeista ja periaatteista Palkitsemispolitiikasta

Johto

 • KONE Oyj:n hallitus nimittää hallituksen puheenjohtajan, mahdollisen päätoimisen varapuheenjohtajan ja toimitusjohtajan. Hallitus päättää päätoimisen varapuheenjohtajan ja toimitusjohtajan palvelussuhteiden ehdoista, jotka on määritelty kirjallisissa johtajasopimuksissa. Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valmistelevat hallituksessa päätettävät asiat toimitusjohtajan ja esikuntansa kanssa. Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toimitusjohtaja vastaavat hallituksen asettamien tavoitteiden, suunnitelmien, linjausten ja päämäärien toteutumisesta KONE-konsernissa. Lisäksi toimitusjohtajan tehtävänä on vastata liiketoiminnan operatiivisesta johtamisesta KONE Oyj:n hallituksen hyväksymien strategisten suunnitelmien, budjettien, toimintasuunnitelmien sekä ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja esittelee hallitukselle liiketoimintaa koskevia asioita ja vastaa hallituksen päätösten toimeenpanosta.

  Hallituksen puheenjohtajana toimii Antti Herlin ja varapuheenjohtajana Jussi Herlin. Toimitusjohtajana (pääjohtajana) toimii Henrik Ehrnrooth.

 • Johtokunta tukee toimitusjohtajaa yhtiön strategian toteuttamisessa. Johtokunta seuraa liiketoiminnan kehitystä, käynnistää toimia ja määrittelee toimintaperiaatteet ja menettelytavat hallituksen ja toimitusjohtajan antamien suuntaviivojen mukaisesti. Johtokunta kokoontuu säännöllisesti kuukausittain sekä tarpeen mukaan.

  Johtokunnan jäsenet:

  KONEen johtokunnan muodostavat toimitusjohtajan lisäksi 13 johtokunnan jäsentä. Johtokunnan muut jäsenet ovat Axel Berkling, Hugues Delval, Johannes Frände, Samer Halabi, Ilkka Hara, William Johnson, Mikko Korte, Maciej Kranz, Karla Lindahl, Tomio Pihkala, Susanne Skippari, Ken Schmid ja Tricia Weener.

  Lue lisää johtokunnan jäsenistä

 • Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

  Ks. kohta "Hallituksen palkkiot ja muut edut"

  Toimitusjohtaja

  Toimitusjohtajan palkka muodostuu peruspalkasta ja hallituksen päättämästä konsernin avaintavoitteisiin perustuvasta vuotuisesta tulospalkkiosta, jonka enimmäismäärä on 150 prosenttia vuosipalkasta.

  Henrik Ehrnroothin peruspalkka on 750 000 euroa vuodessa. Lisäksi hänelle on suoriteperusteisesti kertynyt 835 350 euroa vuotuista tulospalkkiota vuodelta 2021, joka vastaa 74,3 % maksimituloksesta. Palkkio perustuu taloudelliseen tulokseen ja strategisiin tavoitteisiin sekä henkilökohtaisiin suorituksiin. Palkkio maksetaan vuonna 2022.

  Henrik Ehrnrooth on mukana konsernin ylimmän johdon osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä. Huhtikuussa 2021 vuodelta 2020 Henrik Ehrnroothille suoritettu palkkio oli 2 512 242 euroa koostuen 17 625 KONEen B-sarjan osakkeesta (netto) ja rahapalkkiosta järjestelmästä aiheutuvien verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseksi. Tämä vastaa 58,7 % enimmäisansaintamahdollisuudesta. Palkkio-osakkeet ovat rajoitusten alaisia vuoden 2022 loppuun asti. Toimitusjohtajan ansaittavissa oleva KONEen B-sarjan osakkeiden enimmäismäärä vuonna 2020 oli 30 000 KONEen osaketta. Vuoden 2020 palkkio perustui liikevaihdon kasvuun, kannattavuuteen sekä KONEen digitaalisten palveluiden kasvuun.

  KONE Oyj:n hallitus päätti tammikuussa 2021 käynnistää uuden osakeperusteisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän. Vuoden 2021 osakepalkkiojärjestelmään sovellettavat tuloskriteerit perustuvat liikevaihdon kasvuun, oikaistuun liikevoittomarginaaliin ja vastuullisuusmittareihin. Vastuullisuusmittari on yhdistelmä hiilijalanjäljen pienentämiseen, monimuotoisuuteen (Diversity and Inclusion) sekä turvallisuuteen liittyviä tavoitteita.Toimitusjohtajan ansaittavissa oleva osakkeiden enimmäismäärä vuoden 2021 osakepalkintaohjelmassa on 53 541 KONEen B-sarjan osaketta (brutto, ennen verojen vähentämistä). Lopullinen vuoden 2021 osakepalkintaohjelman mukainen osakepalkkio vahvistetaan ja toimitetaan tammikuussa 2024 perustuen vuosien 2021, 2022 ja 2023 kokonaissuoritukseen.

  Henrik Ehrnroothin eläkeikä ja eläke määräytyvät eläkelakien mukaisesti. Ennenaikaisesta eläkkeestä ei ole tehty erillistä sopimusta. Irtisanomistilanteessa hänellä on oikeus enintään 18 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen, joka sisältää kuuden kuukauden irtisanomisajan palkan.

  Lue lisää hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemisen yleisistä ohjeista ja periaatteista Palkitsemispolitiikasta

  Katso myös Palkitsemisraportti 2021

  Johtokunta

  Johtokunnan jäsenten palkka muodostuu peruspalkasta sekä vuotuisesta tulospalkkiosta, joka perustuu konsernin tulokseen ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Henkilökohtaiset tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi strategian toteutukseen, turvallisuuteen tai laatuun. Tulospalkkion suuruudesta päättää nimitys- ja palkitsemisvaliokunta, kuitenkin niin, että tulospalkkio on enintään 75 prosenttia vuosipalkasta.

  Johtokunnan jäsenet ovat mukana ylimmän johdon osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä. Kannustinjärjestelmän perusteella johtokunnan jäsenille luovutettiin huhtikuussa 2021 yhteensä 83 897 KONEen B-sarjan osaketta sekä rahapalkkio, jonka määrä vastaa järjestelmästä johtokunnan jäsenille aiheutuvia veroja ja veroluonteisia maksuja. Johtokunnan ansaittavissa oleva osakkeiden enimmäismäärä vuoden 2021 osakepalkintaohjelmassa on 233 794 KONEen B-sarjan osaketta (brutto, ennen verojen vähentämistä). Lopullinen vuoden 2021 osakepalkintaohjelman mukainen osakepalkkio vahvistetaan tammikuussa 2024 perustuen vuosien 2021, 2022 ja 2023 kokonaissuoritukseen. Jos osallistujan työsuhde KONE-konserniin päättyy ennen ansaintajakson päättymistä, osallistuja menettää pääsääntöisesti osakepalkkion ilman korvausta. Osana ylimmän johdon osakepohjaista kannustinjärjestelmää on asetettu pitkän aikavälin tavoite omistukselle. Omistustavoite johtokunnan jäsenille on, että jäsenet omistaisivat KONEen osakkeita vähintään viiden vuoden peruspalkkaa vastaavan määrän.

  Vuonna 2021, johtokunnan (pl. toimitusjohtaja) jäsenille maksettiin peruspalkkaa yhteensä 5,0 miljoonaa euroa ja tulospalkkioita sekä osakeperusteiseen kannustinjärjestelmään liittyviä palkkioita yhteensä 12,1 miljoonaa euroa.

  Johtokunnan jäsenillä ei ole sopimusta varhennetusta eläkeiästä. Irtisanomiskorvaus on enintään 15 kuukauden palkkaa vastaava korvaus, joka sisältää kuuden kuukauden irtisanomisajan palkan.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle