Back to top

HALLITUS JA JOHTO

Hallitus

 • Hallituksen tehtävät ja vastuu määräytyvät ensisijaisesti yhtiöjärjestyksen ja Suomen osakeyhtiölain mukaisesti. Hallituksen tehtäviin kuuluvat:

  • toimintakertomusten, tilinpäätösten ja osavuosikatsausten laadinta
  • kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisen järjestämisen varmistaminen
  • yhtiökokoukselle tehtävien ehdotusten valmistelu ja yhtiökokousten koolle kutsuminen
  • strategisten suuntaviivojen ja riskien hallinnan periaatteiden hyväksyminen ja vahvistaminen
  • vuotuisten budjettien ja toimintasuunnitelmien vahvistaminen
  • hallituksen mahdollisen päätoimisen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä toimitusjohtajan (pääjohtajan) nimittäminen ja heidän palvelussuhteidensa ehdoista päättäminen
  • yhtiörakenteesta päättäminen
  • merkittävistä yrityskaupoista ja investoinneista päättäminen
  • päättää muista lainsäädännön mukaan hallitukselle kuuluvista asioista

  Hallituksella on toimintaansa varten laadittu työjärjestys, joka määrittelee hallituksen, sen puheenjohtajan ja valiokuntien tehtävät. Hallitus kokoontuu säännöllisesti kuusi kertaa vuodessa ja lisäksi tarpeen mukaan. Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan kerran vuodessa.

 • Yhtiökokous valitsee KONE Oyj:n hallitukseen yhtiöjärjestyksen mukaan 5–10 varsinaista jäsentä sekä enintään kolme varajäsentä vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee ehdotukset hallituksen jäseniksi hallituksen puheenjohtajan ohjaamana. Valmistelussa sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksessa yhtiökokoukselle kiinnitetään huomiota jäsenten monipuoliseen ja toisiaan täydentävään taustaan, kokemukseen, osaamiseen, ikään, sukupuoleen ja näkemykseen sekä KONEen että myös muilta toimialoilta siten, että hallituksen monimuotoisuus tukee KONEen liiketoimintaa ja sen tulevaisuutta parhaalla mahdollisella tavalla

  Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii Antti Herlin, varapuheenjohtajana Jussi Herlin ja jäseninä Matti Alahuhta, Susan Duinhoven, Iiris Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala ja Jennifer Xin-Zhe Li. Hallituksen kahdeksasta jäsenestä viisi on miehiä ja kolme naisia.

  Hallituksen jäsenistä Matti Alahuhta, Susan Duinhoven, Iiris Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala ja Jennifer Xin-Zhe Li ovat yhtiöstä riippumattomia. Antti Herliniä, Iiris Herliniä ja Jussi Herliniä lukuun ottamatta muut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

  Vuonna 2020 hallitus kokoontui 8 kertaa. Jäsenten keskimääräinen läsnäoloprosentti oli 99 %. Hallituksen ja valiokuntien sihteerinä toimii Jukka Ala-Mello.

  Lue lisää hallituksen jäsenistä

 • Hallituksessa toimii kaksi sen jäsenistä koostuvaa valiokuntaa, tarkastusvaliokunta ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunta. Hallitus on vahvistanut valiokunnille työjärjestykset. Valiokuntien sihteerinä toimii hallituksen sihteeri.

  Tarkastusvaliokunta

  Tarkastusvaliokunta seuraa konsernin taloudellista tilannetta ja valvoo tilinpäätösten ja osavuosikatsausten raportointia. Valiokunta seuraa ja arvioi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyttä ja asianmukaisuutta sekä lakien ja määräysten noudattamista ja käsittelee sisäisen tarkastuksen suunnitelmat ja raportit. Sisäisen tarkastuksen johtaja raportoi valiokunnalle sisäisen tarkastuksen tuloksista. Tarkastusvaliokunta seuraa ja valvoo tilinpäätös- ja talousraportoinnin prosessia sekä käsittelee yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästään antamaan selvitykseen sisältyvän kuvauksen taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä. Tarkastusvaliokunta arvioi konserniyhtiöiden tilintarkastuksen ja sen järjestelyiden asianmukaisuutta ja tilintarkastuspalveluja sekä käsittelee tilintarkastajien raportit. Valiokunta myös tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen yhtiölle valittavista tilintarkastajista.

  Tarkastusvaliokunnan jäsenet:

  Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseninä toimivat Ravi Kant puheenjohtajana sekä hallituksen jäsenet Matti Alahuhta ja Jussi Herlin jäseninä. Tarkastusvaliokunnan jäsenistä Ravi Kant ja Matti Alahuhta ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista.

  Vuonna 2020 tarkastusvaliokunta kokoontui 3 kertaa. Jäsenten keskimääräinen läsnäoloprosentti oli 83 %.

  Sisäisen tarkastuksen johtajana toimii Kristian Snäll.

  Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

  Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle tehtäviä esityksiä hallituksen jäsenten valinnasta ja heidän palkitsemisestaan sekä päättää konsernin ylimmän johdon nimitys- ja palkkausasioista ja palkitsemisjärjestelmistä.

  Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet:

  Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseninä toimivat Antti Herlin puheenjohtajana sekä hallituksen jäsenet Matti Alahuhta, Jussi Herlin ja Juhani Kaskeala jäseninä. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenistä Matti Alahuhta ja Juhani Kaskeala ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista.

  Vuonna 2020 nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 4 kertaa. Jäsenten keskimääräinen läsnäoloprosentti oli 100 %.

 • Yhtiökokous 2021 vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 220 000 (2020: 60 000) euroa, varapuheenjohtajan palkkioksi 125 000 (50 000) euroa ja jäsenten palkkioksi 110 000 (45 000) euroa. Vuosipalkkiosta 40 prosenttia suoritetaan KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana. Palkkiota ei kuitenkaan makseta sellaiselle hallituksen jäsenelle, jolla on työsuhde yhtiöön.

  Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen varapuheenjohtajan erillisiin työsopimuksiin perustuva palkitseminen

  Hallituksen puheenjohtaja Antti Herlinillä oli maaliskuuhun 2021 asti erillinen työsopimus päätoimisesta puheenjohtajan tehtävästä KONEella. Työsuhteeseen perustuva palkitseminen koostui peruspalkasta ja vuosittaisesta tulospalkkiosta, jonka hallitus päätti vuosittain konsernin taloudellisen tuloksen perusteella. Vuositulospalkkion enimmäismäärä oli 100 prosenttia peruspalkasta. Antti Herlinin peruspalkka vuonna 2020 oli 468 488 euroa. Lisäksi hänelle kertyi vuodelta 2019, suoriteperusteisesti bonusta 401 963 euroa joka maksettiin vuonna 2020. Vuonna 2020 ansaittu tulospalkkio Antti Herlinin osalta oli yhteensä 290 462 euroa, joka maksettiin helmikuussa 2021. Vuoden 2020 tuloskriteerit perustuivat konsernin vuoden 2020 taloudelliseen kehitykseen. Antti Herlin jatkaa maaliskuusta 2021 alkaen hallituksen puheenjohtajana, mutta ei enää työsuhteeseen perustuvana päätoimisena puheenjohtajana.

  Hallituksen varapuheenjohtaja Jussi Herlin on työskennellyt kokopäiväisesti KONEella strategiakehityspäällikön tehtävissä heinäkuuhun 2020 asti. Jussi Herlinin työsuhteeseen perustuva palkitseminen koostui tuolloin peruspalkasta ja vuosittaisesta tulospalkkiosta KONEen globaalin bonuskäytännön mukaisesti. Jussi Herlinin työehdot noudattivat KONEen tavanomaista työsopimuspolitiikkaa ja palkitsemisperiaatteita. Vuonna 2020 Jussi Herlinille maksettiin 55 394,62 euroa peruspalkkaa. Vuonna 2020 hänelle maksettiin 6 581,13 euroa tulospalkkiota, joka ansaittiin vuonna 2019. Maaliskuusta 2021 alkaen Jussi Herlinillä on erillinen työsopimus varapuheenjohtajan tehtävästä KONEella. Työsuhteeseen perustuva palkitseminen koostuu peruspalkasta ja vuosittaisesta tulospalkkiosta, jonka hallitus päättää vuosittain konsernin taloudellisen tuloksen perusteella. Jussi Herlinin kiinteä vuosipalkka on maaliskuusta 2021 lähtien 125 600 euroa ja vuositulospalkkion enimmäismäärä on 100 prosenttia peruspalkasta.

  Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan eläkeikä ja eläke määräytyvät Suomen eläkelakien mukaisesti. Varhaiseläkkeelle siirtymisestä tai lisäeläkejärjestelyistä ei ole tehty erillisiä sopimuksia.

  Lue lisää palkitsemisesta palkitsemisraportista 2020

  Lue lisää hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemisen yleisistä ohjeista ja periaatteista Palkitsemispolitiikasta

Johto

 • KONE Oyj:n hallitus nimittää toimitusjohtajan. Hallitus päättää toimitusjohtajan palvelussuhteiden ehdoista, jotka on määritelty kirjallisissa johtajasopimuksissa. Hallituksen puheenjohtaja valmistelee hallituksessa päätettävät asiat hallituksen varapuheenjohtajan, toimitusjohtajan ja esikuntansa kanssa. Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja vastaavat hallituksen asettamien tavoitteiden, suunnitelmien, linjausten ja päämäärien toteutumisesta KONE-konsernissa. Hallituksen varapuheenjohtaja tukee ja avustaa hallituksen puheenjohtajaa. Toimitusjohtajan tehtävänä on vastata liiketoiminnan operatiivisesta johtamisesta KONE Oyj:n hallituksen hyväksymien strategisten suunnitelmien, budjettien, toimintasuunnitelmien sekä ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja esittelee hallitukselle liiketoimintaa koskevia asioita ja vastaa hallituksen päätösten toimeenpanosta.

  Hallituksen puheenjohtajana toimii Antti Herlin ja varapuheenjohtajana Jussi Herlin. Toimitusjohtajana (pääjohtajana) toimii Henrik Ehrnrooth.

 • Johtokunta tukee toimitusjohtajaa yhtiön strategian toteuttamisessa. Johtokunta seuraa liiketoiminnan kehitystä, käynnistää toimia ja määrittelee toimintaperiaatteet ja menettelytavat hallituksen ja toimitusjohtajan antamien suuntaviivojen mukaisesti. Johtokunta kokoontuu säännöllisesti kuukausittain sekä tarpeen.

  Johtokunnan jäsenet:

  KONEen johtokunnan muodostavat toimitusjohtajan lisäksi 13 johtokunnan jäsentä. Johtokunnan muut jäsenet ovat Axel Berkling, Hugues Delval, Johannes Frände, Samer Halabi, Ilkka Hara, Thomas Hinnerskov, William Johnson, Mikko Korte, Maciej Kranz, Tomio Pihkala, Susanne Skippari, Ken Schmid ja Tricia Weener.

  Lue lisää johtokunnan jäsenistä

 • Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

  Ks. kohta "Hallituksen palkkiot ja muut edut"

  Toimitusjohtaja

  Toimitusjohtajan palkka muodostuu peruspalkasta ja hallituksen vuosittain päättämästä konsernin avaintavoitteisiin perustuvasta tulospalkkiosta, jonka enimmäismäärä on 100 prosenttia vuosipalkasta.

  Henrik Ehrnroothin peruspalkka on 750 000 euroa vuodessa.

  Vuonna 2020 maksettu lyhyen aikavälin tulospalkkio perustui hallituksen tilikauden 2019 alussa asettamiin vuoden 2019 avaintavoitteisiin liittyen konsernin taloudellisiin, strategisiin ja operatiivisiin tavoitteisiin. Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän toteutuma vuodelle 2019 oli 727 500 euroa, joka vastaa 97% enimmäismäärästä. Hallitus asetti tilikauden 2020 alussa lyhyen aikavälin kannustinkriteerit vuodelle 2020 tukemaan konsernin liiketoiminnan kehitystä. Saavutetun suorituksen perusteella toimitusjohtaja ansaitsi vuodelta 2020 493 500 euroa tulospalkkiota, joka vastaa 66 % enimmäismäärästä. Tulospalkkio maksetaan vuonna 2021.

  Henrik Ehrnrooth on mukana konsernin ylimmän johdon osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä. Toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perusteella ansaittavien KONEen B-osakkeiden enimmäismäärä vuodelle 2019 oli 37.500 osaketta. Hallitus asetti tilikauden 2019 alussa vuoden 2019 kannustinjärjestelmän suorituskriteerit perustuen liikevaihdon kasvuun ja kannattavuuden kehitykseen. Huhtikuussa 2020 Henrik Ehrnroothille maksettiin vuodelta 2019 kertyneen kannustinjärjestelmän perusteella 3 736 669 euron palkkio, koostuen 32 531 KONEen B-sarjan osakkeesta ja rahapalkkiosta järjestelmästä aiheutuvien verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseksi. Vuoden 2020 alussa hallitus asetti suorituskriteerit pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän ansaintajaksolle 2020 liittyen liikevaihdon kasvuun, kannattavuuteen sekä tavoitteeseen KONEen digitaalisten palveluiden laajentamiseksi. Toimitusjohtajan ansaittavien KONEen B-osakkeiden enimmäismäärä vuodelle 2020 oli 30 000 KONEen osaketta. Vuoden 2020 kannustinjärjestelmän toteutuman perusteella Henrik Ehrnroothille maksetaan palkkiona 17 625 KONEen B-sarjan osaketta ja rahapalkkio, joka vastaa osakkeiden vastaanottamisesta aiheutuvia veroja ja vastaavia maksuja. Palkkio maksetaan vuonna 2021 ja palkkio-osakkeet ovat rajoitusten alaisia vuoden 2022 loppuun asti.

  Henrik Ehrnroothin eläkeikä ja eläke määräytyvät eläkelakien mukaisesti. Ennenaikaisesta eläkkeestä ei ole tehty erillistä sopimusta. Irtisanomistilanteessa hänellä on oikeus enintään kahdeksantoista kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen, joka sisältää kuuden kuukauden irtisanomisajan palkan.

  Lue lisää hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemisen yleisistä ohjeista ja periaatteista Palkitsemispolitiikasta

  Katso myös Palkitsemisraportti 2020

  Johtokunta

  Johtokunnan jäsenten palkka muodostuu peruspalkasta sekä tulospalkkiosta, joka perustuu konsernin tulokseen ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Henkilökohtaiset tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi strategian toteutukseen, turvallisuuteen tai laatuun. Tulospalkkion suuruudesta päättää nimitys- ja palkitsemisvaliokunta, kuitenkin niin, että tulospalkkio on enintään 50 prosenttia vuosipalkasta.

  Johtokunnan jäsenet ovat mukana ylimmän johdon osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä. Hallitus asetti tilikauden 2019 alussa vuoden 2019 kannustinjärjestelmän suorituskriteerit perustuen liikevaihdon kasvuun ja kannattavuuden kehitykseen. Kannustinjärjestelmän perusteella johtokunnan jäsenille luovutettiin huhtikuussa 2020 yhteensä 172 619 KONEen B-sarjan osaketta sekä rahapalkkio, jonka määrä vastaa järjestelmästä johtokunnan jäsenille aiheutuvia veroja ja veroluonteisia maksuja. Vuoden 2020 alussa hallitus asetti suorituskriteerit pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän ansaintajaksolle 2020 liittyen liikevaihdon kasvuun, kannattavuuteen sekä tavoitteeseen KONEen digitaalisten palveluiden laajentamiseksi. Vuodelta 2020 kertynyt ja huhtikuussa 2021 maksettava vuoden 2020 palkkio on vastaavasti yhteensä 83 897 KONEen B-sarjan osaketta sekä verojen ja veroluonteisten maksujen määräinen rahapalkkio. Osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä on ansaintajakso mukaan lukien kolmen vuoden pituinen rajoitusjakso. Jos kannustinjärjestelmään kuuluvan henkilön työ- tai toimisuhde päättyy rajoitusjakson aikana, on jo saadut osakkeet palautettava ja oikeus niihin osakkeisiin, joita ei ole vielä saatu, menetetään. Osana ylimmän johdon osakeperusteista kannustinjärjestelmää on asetettu pitkän aikavälin tavoite omistukselle. Omistustavoite johtokunnan jäsenille on, että jäsenet omistaisivat KONEen osakkeita vähintään viiden vuoden peruspalkkaa vastaavan määrän.

  Vuonna 2020, johtokunnan (pl. toimitusjohtaja) jäsenille maksettiin peruspalkkaa yhteensä 5,3 miljoonaa euroa ja tulospalkkioita sekä osakeperusteiseen kannustinjärjestelmään liittyviä palkkioita yhteensä 18,7 miljoonaa euroa.

  Johtokunnan jäsenillä ei ole sopimusta varhennetusta eläkeiästä. Irtisanomiskorvaus on enintään 15 kuukauden palkkaa vastaava korvaus, joka sisältää kuuden kuukauden irtisanomisajan palkan.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle