KONE - Yhtiöjärjestys

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on KONE Oyj ja englanniksi KONE Corporation. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on metalliteollisuus, etupäässä kone- ja sähkötekninen teollisuus, metalliteollisuuden tuotteiden kauppa sekä näihin liittyvä teollisuus-, konsultointi- ja muu liiketoiminta. Yhtiö voi myös kehittää, tuottaa ja myydä toimialaansa liittyviä digitaalisia palveluita ja ohjelmistoja. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa kiinteistöjen ja arvopapereiden ostamista, myyntiä, omistamista ja hallintaa.

3 § Osakkeet

Yhtiön osakkeet jakaantuvat A-sarjan ja B-sarjan osakkeisiin.

Osakeanti

Uusmerkinnässä voidaan yhtiökokouksen päätöksen mukaan antaa joko molempia osakelajeja tai ainoastaan B-sarjan osakkeita. Maksullisessa osakeannissa, jossa annetaan molempiin osakelajeihin kuuluvia osakkeita, osakkeita on annettava molempien osakelajien suhteessa ja tarjoamalla kummankin osakelajin osakkeita osakkeenomistajille samassa suhteessa kuin heillä ennestään on senlajisia osakkeita.

B-sarjan osakkeiden osinko

Osingonjaossa on B-sarjan osakkeille maksettava osinkoa enemmän kuin A-sarjan osakkeille. Eri osakesarjoille maksettavan osingon erotus on vähintään yksi (1) prosentti ja enintään kaksi ja puoli (2,5) prosenttia laskettuna määrälle, joka saadaan jakamalla kaupparekisteriin merkitty osakepääoma kaupparekisteriin merkittyjen osakkeiden lukumäärällä.

Osakkeisiin liittyvä äänioikeus

Yhtiökokouksessa tuottavat A-osakkeet yhden äänen ja jokainen täysi kymmenen B-osaketta yhden äänen kuitenkin siten, että kullakin osakkeenomistajalla on vähintään yksi ääni.

A-sarjan osakkeen muuntaminen B-sarjan osakkeeksi

Hallituksen tarjouksesta A-sarjan osakkeenomistajalla on oikeus esittää vaatimus, että hänen omistamansa A-sarjan osake muunnetaan B-sarjan osakkeeksi suhteessa 1:1. Hallituksen tarjous on toimitettava A-sarjan osakkeiden omistajille kirjeitse heidän yhtiön osakasluetteloon merkityillä osoitteillaan. Vaatimus muuntamisesta on tehtävä kirjallisesti yhtiön hallitukselle. Vaatimuksessa on mainittava ne osakkeet, jotka halutaan muunnettavaksi. Tarjousajan päätyttyä hallituksen tulee viipymättä suorittaa esitettyihin vaatimuksiin perustuvat muuntamiset. Muuntaminen on tämän jälkeen viipymättä ilmoitettava kaupparekisteriin rekisteröitäväksi. Muuntaminen on täytäntöönpantu, kun rekisteröiminen on toimitettu.

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä sekä enintään kolme (3) varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

6 § Edustamisoikeus

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä hallituksen jäsenet ja varajäsenet kaksi yhdessä.

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

7 § Tilintarkastus

Yhtiöllä on vähintään yksi (1) ja enintään kolme (3) tilintarkastajaa. Tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy toimikauden alkamishetkestä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 § Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallituksen niin päättäessä yhtiökokouskutsu tai ilmoitus yhtiökokouksesta voidaan julkaista samassa määräajassa yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.

9 § Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä aikana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

10 § Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on esitettävä:

1) tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomus,

2) tilintarkastuskertomus,

päätettävä

3) tilinpäätöksen vahvistamisesta,

4) taseen osoittaman voiton käyttämisestä,

5) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille, varajäsenille ja toimitusjohtajalle,

6) hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä ja heidän palkkioistaan,

7) tilintarkastajien lukumäärästä ja heidän palkkioistaan tarvittaessa, ja

valittava

8) hallituksen jäsenet ja tarvittaessa varajäsenet,

9) yksi tai useampi tilintarkastaja tarvittaessa.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

11 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

12 § Välimiesmenettely

Osakeyhtiölain tai tämän yhtiöjärjestyksen soveltamiseen perustuvat riidat toisaalta yhtiön ja toisaalta hallituksen, hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan tai osakkeenomistajan välillä ratkaistaan välimiesmenettelyä noudattaen niin kuin osakeyhtiölaissa ja välimiesmenettelystä annetussa laissa on säädetty.

(Päivitetty 28. maaliskuuta 2023)

KONE - Yhtiöjärjestys

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.