Back to top

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on KONE Oyj ja englanniksi KONE Corporation. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Toimiala
Yhtiön toimialana on metalliteollisuus, etupäässä kone- ja sähkötekninen teollisuus, metalliteollisuuden tuotteiden kauppa sekä näihin liittyvä teollisuus-, konsultointi- ja muu liiketoiminta. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa kiinteistöjen ja arvopapereiden ostamista, myyntiä, omistamista ja hallintaa.

3 § Osakkeet
Yhtiön osakkeet jakaantuvat A-sarjan ja B-sarjan osakkeisiin.

Osakeanti

Uusmerkinnässä voidaan yhtiökokouksen päätöksen mukaan antaa joko molempia osakelajeja tai ainoastaan B-sarjan osakkeita.

Maksullisessa osakeannissa, jossa annetaan molempiin osakelajeihin kuuluvia osakkeita, osakkeita on annettava molempien osakelajien suhteessa ja tarjoamalla kummankin osakelajin osakkeita osakkeenomistajille samassa suhteessa kuin heillä ennestään on senlajisia osakkeita.

B-sarjan osakkeiden osinko

Osingonjaossa on B-sarjan osakkeille maksettava osinkoa enemmän kuin A-sarjan osakkeille. Eri osakesarjoille maksettavan osingon erotus on vähintään yksi (1) prosentti ja enintään kaksi ja puoli (2,5) prosenttia laskettuna määrälle, joka saadaan jakamalla kaupparekisteriin merkitty osakepääoma kaupparekisteriin merkittyjen osakkeiden lukumäärällä.

Osakkeisiin liittyvä äänioikeus

Yhtiökokouksessa tuottavat A-osakkeet yhden äänen ja jokainen täysi kymmenen B-osaketta yhden äänen kuitenkin siten, että kullakin osakkeenomistajalla on vähintään yksi ääni.

A-sarjan osakkeen muuntaminen B-sarjan osakkeeksi

Hallituksen tarjouksesta A-sarjan osakkeenomistajalla on oikeus esittää vaatimus, että hänen omistamansa A-sarjan osake muunnetaan B-sarjan osakkeeksi suhteessa 1:1. Hallituksen tarjous on toimitettava A-sarjan osakkeiden omistajille kirjeitse heidän yhtiön osakasluetteloon merkityillä osoitteillaan. Vaatimus muuntamisesta on tehtävä kirjallisesti yhtiön hallitukselle. Vaatimuksessa on mainittava ne osakkeet, jotka halutaan muunnettavaksi. Tarjousajan päätyttyä hallituksen tulee viipymättä suorittaa esitettyihin vaatimuksiin perustuvat muuntamiset. Muuntaminen on tämän jälkeen viipymättä ilmoitettava kaupparekisteriin rekisteröitäväksi. Muuntaminen on täytäntöönpantu, kun rekisteröiminen on toimitettu.

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Hallitus
Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä sekä enintään kolme (3) varajäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä.

5 § Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

6 § Edustamisoikeus
Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä hallituksen jäsenet ja varajäsenet kaksi yhdessä.

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

7 § Tilintarkastus
Yhtiöllä on vähintään yksi (1) ja enintään kolme (3) tilintarkastajaa. Tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy toimikauden alkamishetkestä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 § Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouskutsu on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallituksen niin päättäessä yhtiökokouskutsu tai ilmoitus yhtiökokouksesta voidaan julkaista samassa määräajassa yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.

9 § Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen
Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä aikana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

10 § Yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1) tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomus;
2) tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3) tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4) taseen osoittaman voiton käyttämisestä:
5) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille, varajäsenille ja toimitusjohtajalle;
6) hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä ja heidän palkkioistaan;
7) tilintarkastajien lukumäärästä ja heidän palkkioistaan tarvittaessa ja

valittava

8) hallituksen jäsenet ja tarvittaessa varajäsenet;
9) yksi tai useampi tilintarkastaja tarvittaessa.

11 § Tilikausi
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

12 § Välimiesmenettely
Osakeyhtiölain tai tämän yhtiöjärjestyksen soveltamiseen perustuvat riidat toisaalta yhtiön ja toisaalta hallituksen, hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan tai osakkeenomistajan välillä ratkaistaan välimiesmenettelyä noudattaen niin kuin osakeyhtiölaissa ja välimiesmenettelystä annetussa laissa on säädetty.

(Päivitetty 6. maaliskuuta 2020)

KONE - Yhtiöjärjestys

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle