Varsinainen yhtiökokous 2005

KONE Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 18. toukokuuta 2005.

 • KONE Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona, 18. toukokuuta 2005 klo 10.00 Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla klo 9.00.

  Kokouksessa käsitellään seuraavat, yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat:

  1. Tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä konsernitilinpäätös, joka käsittää konsernituloslaskelman ja konsernitaseen.
  2. Tilintarkastuskertomus sekä konsernia koskeva tilintarkastuskertomus.
  3. Tuloslaskelman, taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistaminen.
  4. Toimenpiteet, joihin vahvistetun konsernitaseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta.
  5. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
  6. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä ja heidän palkkionsa.
  7. Tilintarkastajien lukumäärä ja heidän palkkionsa.
  8. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden varsinaisten jäsenten ja mahdollisten varajäsenten valinta.
  9. Tilintarkastajien ja heidän varamiestensä valinta.

  Yhtiön tilinpäätös pidennetyltä tilikaudelta 1.1.2004–31.3.2005 julkistetaan 2. toukokuuta 2005, jolloin hallitus myös julkaisee voitonjakoehdotuksen. Osingot jaetaan toukokuussa ennen KONE Oyj:n jakautumista uudeksi KONE Oyj:ksi ja Cargotec Oyj:ksi 31. toukokuuta 2005. Hallituksen nimitysvaliokunta ja tarkastusvaliokunta ehdottavat, että nykyiset hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat valitaan tehtäviinsä uudelleen KONE Oyj:n jakautumiseen saakka.

  Asiakirjojen nähtävillä pito

  Yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa Helsingissä, osoitteessa Kartanontie 1 sekä yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.konecorp.com/yhtiokokous.

  Osallistumisoikeus

  Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 6. toukokuuta 2005 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai joka osakeyhtiölain 3 a luvun 4 §:n 2 momentin mukaan on oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen.

  Ilmoittautuminen

  Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 13. toukokuuta 2005 ennen klo 16.00 joko

  • kirjeitse osoitteeseen KONE Oyj, Osakerekisteri, Kartanontie 1, 00330 HELSINKI,
  • faksilla numeroon 0204 75 4309,
  • puhelimitse numeroon 0204 75 4332 / Ulla Silvonen, tai sähköisellä ilmoittautumislomakkeella

  Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä niin, että ne ovat perillä viimeistään ennakkoilmoittautumisajan päättyessä 13. toukokuuta 2005.

  Helsingissä 18. maaliskuuta 2005

  HALLITUS

 • KONE Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

  KONE Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 18. toukokuuta 2005. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.2004–31.3.2005.

  Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 1,98 euroa kutakin 9 526 089 A-sarjan osaketta kohden ja 2,00 euroa kutakin ulkona olevaa 54 228 666 B-sarjan osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 23. toukokuuta 2005 ja osingot maksetaan 30. toukokuuta 2005. Jäljelle jäävät voittovarat 1 899 miljoonaa euroa jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

  Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettiin seitsemäksi. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Antti Herlin. Hallituksen muina varsinaisina jäseninä jatkavat Matti Alahuhta, Jean-Pierre Chauvarie, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Masayuki Shimono, Iiro Viinanen ja Gerhard Wendt. Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi vahvistettiin 3 500 euroa kuukaudessa ja jäsenten palkkioksi 2 000 euroa kuukaudessa kuitenkin siten, että muuta palkkaa yhtiöltä saaville ei makseta palkkiota hallituksessa toimimisesta.

  KONE Oyj:n tilintarkastajiksi valittiin KHT Jukka Ala-Mello sekä KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Varatilintarkastajiksi valittiin KHT Niina Raninen ja KHT Pasi Karppinen. Tilintarkastajien palkkiot päätettiin maksaa laskun mukaan.

  KONE jakautuu 1. kesäkuuta 2005 kahdeksi pörssilistatuksi yhtiöksi, KONE Oyj:ksi ja Cargotec Oyj:ksi. Nyt valitut hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat jatkavat tehtävissään yhtiön jakautumiseen saakka. Jakautuvan yhtiön osakkeiden ja optio-oikeuksien viimeinen kaupankäyntipäivä on 31. toukokuuta 2005. Kaupankäynti jakautumisessa muodostuvien yhtiöiden osakkeilla ja optio-oikeuksilla alkaa 1. kesäkuuta 2005.

Ylimääräinen yhtiökokous 17.6.2005

KONE Oyj:n (y-tunnus 0110139-9) jakautumisessa muodostuvan uuden KONE Oyj:n (y-tunnus 1927400-1) osakkeenomistajat kutsuttiin ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidettiin perjantaina 17. kesäkuuta 2005.

 • KONE Oyj:n (y-tunnus 0110139-9) jakautumisessa muodostuvan uuden KONE Oyj:n (y-tunnus 1927400-1) osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina, kesäkuun 17. päivänä 2005 alkaen kello 11.00 Hotelli Kalastajatorpan Merisalissa osoitteessa Kalastajatorpantie 1, Helsinki. Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kokouspaikalla kello 10.00.

  Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Hallituksen täydentäminen

  KONE Oyj:n nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että uuden KONE Oyj:n hallituksen jäsenmäärä nostettaisiin kahdeksaan (8) ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valittaisiin suostumuksensa mukaisesti DI Reino Hanhinen. Muut hallituksen jäsenet ovat jakautumissuunnitelman mukaan Matti Alahuhta, Jean-Pierre Chauvarie, Antti Herlin, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Masayuki Shimono, Gerhard Wendt ja Iiro Viinanen.

  Reino Hanhinen, s. 1943, on toiminut YIT-Yhtymä Oyj:n toimitusjohtajana vuodesta 1987 ja konsernijohtajana vuodesta 2000. Hän on ollut YIT:n palveluksessa vuodesta 1968 lähtien eri tehtävissä. Hän on ollut YIT:n hallituksen jäsen vuodesta 1988 ja puheenjohtaja 1989-2000. Vuorineuvos Reino Hanhinen on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja hän on tekniikan tohtori h.c.

  2. Ehdotus uuden KONE Oyj:n hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla seuraavin ehdoin:

  Omat osakkeet hankitaan käytettäviksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä sekä yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi.

  Osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 6 367 000 kappaletta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 415 000 kappaletta ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä.

  A-sarjan osakkeet hankitaan niiden osakkeenomistajien omistusten suhteessa hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä Helsingin Pörssissä yhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta. Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan osakkeitaan yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle. Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta hankinnasta voidaan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat tähän suostumuksensa.

  B-sarjan osakkeet hankitaan Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa. Kun B-sarjan osakkeiden hankkiminen tapahtuu julkisessa kaupankäynnissä, hankinta tapahtuu muutoin kuin omistusten suhteessa.

  Koska osakkeet hankitaan B-sarjan osakkeiden osalta julkisessa kaupankäynnissä, ei hankinnan vaikutuksesta osakkeenomistukseen ja äänivallan jakautumiseen ole etukäteen tietoa. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

  Tämä valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

  3. Ehdotus uuden KONE Oyj:n hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiölle kuuluvien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

  Valtuutuksen kohteena on enintään 952 000 A-sarjan osaketta ja enintään 5 415 000 B-sarjan osaketta, jotka on hankittu yhtiölle. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

  Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.

  Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

  Tämä valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

  Asiakirjojen nähtävillä pito:

  Hallituksen ehdotukset omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa Helsingissä, osoitteessa Kartanontie 1 sekä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.konecorp.com/yhtiokokous.

  Osallistumisoikeus:

  Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 7. päivänä kesäkuuta 2005 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai joka osakeyhtiölain 3 a luvun 4 §:n 2 momentin mukaan on oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen.

  Ilmoittautuminen:

  Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 13. päivänä kesäkuuta 2005 ennen kello 16.00 joko

  • kirjeitse osoitteeseen KONE Oyj, Osakerekisteri, Kartanontie 1, 00330 HELSINKI,
  • telefaxilla numeroon 0204 75 4309,
  • puhelimitse numeroon 0204 75 4332 / Ulla Silvonen, tai
  • sähköisellä ilmoittautumislomakkeella yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.konecorp.com/yhtiokokous

  Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä niin, että ne ovat perillä viimeistään ennakkoilmoittautumisajan päättyessä 13.6.2005.

  Helsingissä toukokuun 2. päivänä 2005

  HALLITUS

 • KONE Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksiä

  KONE Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 17. kesäkuuta 2005. Yhtiökokouksessa päätettiin seuraavat asiat:

  1. Hallituksen täydentäminen

  Yhtiökokous päätti nostaa hallituksen jäsenmäärän kahdeksaan ja valitsi uudeksi hallituksen jäseneksi nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Reino Hanhisen. Muina hallituksen jäseninä jatkavat Antti Herlin (puheenjohtaja), Sirkka Hämäläinen-Lindfors (varapuheenjohtaja), Matti Alahuhta, Jean-Pierre Chauvarie, Masayuki Shimono, Gerhard Wendt ja Iiro Viinanen.

  2. Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen

  Yhtiökokous myönsi hallituksen esityksen mukaisesti hallitukselle valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla. Osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 6 367 000 kappaletta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 415 000 kappaletta ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä.

  Hallitus valtuutettiin myös päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

  Omien osakkeiden hankkimista ja luovutusta koskevat valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Tarkat tiedot omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta ovat yhtiökokouskutsussa. Yhtiökokouskutsun voi lukea esimerkiksi KONEen Internet-sivuilta, www.kone.com.

Ylimääräinen yhtiökokous 21.11.2005

KONE Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin maanantaina 21. marraskuuta 2005.

 • KONE Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina, 21. marraskuuta 2005 alkaen kello 14.00 Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kokouspaikalla kello 13.00.

  Kokouksen aluksi KONE Oyj:n toimitusjohtaja Matti Alahuhta esittää liiketoimintakatsauksen, jonka jälkeen käsitellään seuraavat yhtiökokoukselle kuuluvat asiat:

  1. Hallituksen ehdotus yhtiön osakkeiden lukumäärän lisäämiseksi (split)

  Hallitus esittää, että yhtiön osakkeen likviditeetin parantamiseksi osakkeiden lukumäärää lisätään osakkeenomistajien omistusten suhteessa kaksinkertaiseksi 63 867 465 osakkeesta 127 734 930 osakkeeseen osakepääomaa korottamatta. A-sarjan osakkeiden lukumäärä nousee 19 052 178 kappaleeseen ja B-sarjan osakkeiden lukumäärä 108 682 752 kappaleeseen. Osakkeiden lukumäärän lisäämisen johdosta kukin kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 1,00 euron määräinen osake muuttuu kahdeksi kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,50 euron määräiseksi osakkeeksi.

  Osakkeiden lukumäärässä ovat mukana KONE 2005A- ja 2005B-optio-oikeuksilla lokakuussa merkityt 42 180 B-osaketta. Osakepääoman korotus rekisteröidään arviolta 26.10.2005.

  2. Hallituksen ehdotus vuoden 2005 optio-ohjelman ehtojen muuttamiseksi

  Hallitus ehdottaa, että siinä tapauksessa, että ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen yhtiön osakkeiden lukumäärän muuttamiseksi, KONE 2005A- ja 2005B-optio-oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden lukumäärää muutetaan samassa suhteessa kuin yhtiön osakemäärää lisätään. Merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo ja yhteenlaskettu merkintähinta säilyvät ennallaan. Täten yhdellä optio-oikeudella saa merkitä kuusi (6) B-sarjan osaketta osakemerkintähintaan 8,04 euroa osakkeelta.

  3. Hallituksen ehdotus uusien optio-oikeuksien antamiseksi KONE-konsernin avainhenkilöille ja KONE Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle

  Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Siinä tapauksessa, että ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen yhtiön osakkeiden lukumäärän muuttamiseksi, annettavien optio-oikeuksien lukumäärä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2005C. Yhdellä optio-oikeudella voi merkitä yhden KONE Oyj:n B-sarjan osakkeen, joten optio-oikeuksilla osakkeita voidaan merkitä yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta.

  Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2005C on KONE Oyj:n B-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 24.10.–18.11.2005. Osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson päättymisen jälkeisillä KONE Oyj:n osingoilla osingonjaon täsmäytyspäivänä osakemerkintäpäivään saakka.

  Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2005C 1.4.2008–30.4.2010. Osakkeiden merkintäaika alkaa kuitenkin vain, jos KONE-konsernin tilikausien 2006 ja 2007 keskimääräinen liikevaihdon kasvu ylittää markkinoiden kasvun sekä KONE-konsernin tilikauden 2006 liikevoitto (EBIT) ylittää tilikauden 2005 liikevoiton ja tilikauden 2007 liikevoitto ylittää tilikauden 2006 liikevoiton. Jos edellä mainitut edellytykset eivät ole täyttyneet, optio-oikeudet 2005C raukeavat hallituksen päättämällä tavalla.

  KONE Oyj:n osakepääoma voi optio-oikeuksilla 2005C tehtävien osakemerkintöjen seurauksena nousta yhteensä enintään 1 000 000 eurolla ja B-osakkeiden lukumäärä yhteensä enintään 2 000 000 uudella B-osakkeella.

  Asiakirjojen nähtävillä pito

  Hallituksen ehdotukset osakkeiden lukumäärän lisäämisestä, vuoden 2005 optio-ohjelman ehtojen muuttamisesta ja uusien optio-oikeuksien antamisesta liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävänä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa Helsingissä, osoitteessa Kartanontie 1 sekä yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.kone.com/yhtiokokous. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

  Osallistumisoikeus

  Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 11. marraskuuta 2005 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai joka osakeyhtiölain 3 a luvun 4 §:n 2 momentin mukaan on oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan on otettava yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä, jotta hänet voitaisiin merkitä 11. marraskuuta 2005 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon ylimääräiseen yhtiökokoukseen osallistumista varten.

  Ilmoittautuminen

  Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 16. marraskuuta 2005 ennen kello 16.00 joko

  • KONEen Internet-sivujen kautta www.kone.com/yhtiokokous ,
  • Kirjeitse osoitteeseen KONE Oyj, Osakerekisteri, Kartanontie 1, 00330 HELSINKI,
  • Telefaxilla numeroon 0204 75 4309, tai
  • Puhelimitse numeroon 0204 75 4332.

  Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä niin, että ne ovat perillä viimeistään ilmoittautumisajan päättyessä 16. marraskuuta 2005.

  Helsingissä 24. lokakuuta 2005

  HALLITUS

 • Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus

  2. Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

  3. Pöytäkirjantarkastajan valinta

  4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  5. Ääniluettelon vahvistaminen

  6. Liiketoimintakatsaus, toimitusjohtaja Matti Alahuhta

  7. Hallituksen ehdotus yhtiön osakkeiden lukumäärän lisäämiseksi (split)

  8. Hallituksen ehdotus vuoden 2005 optio-ohjelman ehtojen muuttamiseksi

  9. Hallituksen ehdotus uusien optio-oikeuksien antamiseksi KONE-konsernin avainhenkilöille ja KONE Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle

  10. Muut mahdolliset asiat

  11. Kokouksen päättäminen

 • Hallituksen ehdotukset

  Hallituksen ehdotus yhtiön osakkeiden lukumäärän lisäämiseksi (split) (Esityslistan kohta 7)

  Hallitus ehdottaa, että yhtiön osakkeen likviditeetin parantamiseksi osakkeiden lukumäärää lisätään osakkeenomistajien omistusten suhteessa kaksinkertaiseksi 63 867 465 osakkeesta 127 734 930 osakkeeseen osakepääomaa korottamatta. A-sarjan osakkeiden lukumäärä nousee 19 052 178 kappaleeseen ja B-sarjan osakkeiden lukumäärä 108 682 752 kappaleeseen. Osakkeiden lukumäärän lisäämisen johdosta kukin kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 1,00 euron määräinen osake muuttuu kahdeksi kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,50 euron määräiseksi osakkeeksi.

  Hallituksen ehdotus vuoden 2005 optio-ohjelman ehtojen muuttamiseksi (Esityslistan kohta 8)

  Hallitus ehdottaa, että siinä tapauksessa, että ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen yhtiön osakkeiden lukumäärän muuttamiseksi, KONE 2005A- ja 2005B-optio-oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden lukumäärää muutetaan samassa suhteessa kuin yhtiön osakemäärää lisätään. Merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo ja yhteenlaskettu merkintähinta säilyvät ennallaan. Täten yhdellä optio-oikeudella saa merkitä kuusi (6) B-sarjan osaketta osakemerkintähintaan 8,04 euroa osakkeelta. Vuoden 2005 optio-ohjelma perustuu jakautuneen Kone Oyj:n optio-ohjelmaan, josta päätettiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa marraskuussa 2000. Yhtiön jakautuessa optio-oikeudet vaihdettiin jakautumsiessa syntyneiden uusien yhtiöiden optio-oikeuksiin.

  Hallituksen ehdotus uusien optio-oikeuksien antamiseksi KONE-konsernin avainhenkilöille ja KONE Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle (Esityslistan kohta 9)

  Hallituksen ehdotus ja optio-ohjelman ehdot ovat nähtävissä 24.10.2005 julkaistussa pörssitiedotteessa.

  Hallituksen selostus osavuosikatsauksen 6-9/2005 jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista

  KONE sai 10. lokakuuta 2005 Euroopan komissiolta vastalausekirjelmän liittyen tammikuussa 2004 alkaneisiin tutkimuksiin hissi- ja liukuporrasteollisuudessa. Vastalausekirjelmä koskee paikallista kilpailua rajoittavaa toimintaa Belgiassa, Saksassa, Luxemburgissa ja Alankomaissa. KONE on tukenut kaikin tavoin Euroopan komissiota selvitystyössä siitä lähtien, kun tutkimukset alkoivat. KONE tutkii vastalausekirjelmän sisältöä ja tulee antamaan komissiolle siihen kirjallisen vastineen.

  KONE Oyj:n hallitus päätti 21. lokakuuta 2005 ehdottaa 21. marraskuuta 2005 koolle kutsuttavalle ylimääräiselle yhtiökokoukselle yhtiön osakkeiden lukumäärän lisäämistä osakkeenomistajien omistusten suhteessa kaksinkertaiseksi osakepääomaa korottamatta. Osakkeiden lukumäärän lisäämisen johdosta kukin kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 1,00 euron määräinen osake muuttuu kahdeksi kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,50 euron määräiseksi osakkeeksi.

  24. lokakuuta 2005

  HALLITUS

  Tilintarkastajien lausunto

  KONE Oyj:n yhtiökokoukselle

  Osakeyhtiölain 4 luvun 12 b §:n 1 momentin sekä 4 a §:n 1 momentin 4 koh-dan ja 2 momentin mukaisena lausuntonamme KONE Oyj:n tilintarkastajina yhtiön hallituksen 24.10.2005 ehdotuksesta optio-oikeuksien antamiseksi esi-tämme, että käsityksemme mukaan:

  tilikauden 1.6.-31.12.2005 aikana julkistettu osavuosikatsaus 1.6.-30.9.2005 on laadittu sitä koskevien säännösten mukaisesti,

  osakeyhtiölain 4 luvun 4 a §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu ja 24.10.2005 päivätty hallituksen selostus ajalta 1.6.-30.9.2005 laaditun osa-vuosikatsauksen jälkeisistä KONE Oyj:n asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista on laadittu voimassa olevien säännösten mukaisesti, ja että

  hallituksen ehdotus 24.10.2005 antaa oikeat ja riittävät tiedot perusteista, joi-den mukaan merkintähinta määritetään sekä merkintäetuoikeudesta poikkea-misen syistä.

  Helsingissä 24. päivänä lokakuuta 2005

  PricewaterhouseCoopers Oy

  KHT-yhteisö

  Jouko Malinen

  KHT

  Jukka Ala-Mello

  KHT

 • KONE Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 21. marraskuuta 2005. Yhtiökokouksessa päätettiin seuraavat asiat:

  1. Yhtiön osakkeiden lukumäärän lisääminen (split)

  Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen osakkeiden lukumäärää lisäämisestä osakkeenomistajien omistusten suhteessa kaksinkertaiseksi 63 867 465 osakkeesta 127 734 930 osakkeeseen osakepääomaa korottamatta. A-sarjan osakkeiden lukumäärä nousee 19 052 178 kappaleeseen ja B-sarjan osakkeiden lukumäärä 108 682 752 kappaleeseen. Osakkeiden lukumäärän lisäämisen johdosta kukin kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 1,00 euron määräinen osake muuttuu kahdeksi kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,50 euron määräiseksi osakkeeksi.

  Osakkeiden lukumäärän lisääminen rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta maanantaina 28.11.2005. Kaupankäynti splitatuilla osakkeilla alkaa tiistaina 29.11.2005.

  2. Vuoden 2005 optio-ohjelman ehtojen muuttaminen

  Yhtiökokouksen hyväksyi hallituksen esityksen KONE 2005A- ja 2005B-optio-oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden lukumäärän muuttamisesta samassa suhteessa kuin yhtiön osakemäärää lisätään. Merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo ja yhteenlaskettu merkintähinta säilyvät ennallaan. Täten yhdellä optio-oikeudella saa merkitä kuusi (6) B-sarjan osaketta osakemerkintähintaan 8,04 euroa osakkeelta.

  3. Uusien optio-oikeuksien antaminen KONE-konsernin avainhenkilöille ja KONE Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle

  Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen uusien optio-oikeuksien antamisesta KONE-konsernin avainhenkilöille ja KONE Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Optio-ohjelman kohderyhmään kuuluu enintään 300 konsernin avainhenkilöä ja tytäryhtiöiden johtohenkilöä maailmanlaajuisesti. Osa merkintään oikeutetuista henkilöistä kuuluu yhtiön lähipiiriin. Nämä henkilöt omistavat tällä hetkellä yhteensä enintään 0,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 0,04 prosenttia kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Optio-ohjelman piiriin eivät kuulu konsernin pääjohtaja, toimitusjohtaja eikä johtokunta.

  Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Annettavien optio-oikeuksien lukumäärä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2005C. Yhdellä optio-oikeudella voi merkitä yhden KONE Oyj:n B-sarjan osakkeen, joten optio-oikeuksilla osakkeita voidaan merkitä yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta.

  Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2005C on KONE Oyj:n B-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 24.10.–18.11.2005 eli splitkorjattuna 28,40 euroa. Osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson päättymisen jälkeisillä KONE Oyj:n osingoilla osingonjaon täsmäytyspäivänä osakemerkintäpäivään saakka.

  Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2005C on 1.4.2008–30.4.2010. Osakkeiden merkintäaika alkaa kuitenkin vain, jos KONE-konsernin tilikausien 2006 ja 2007 keskimääräinen liikevaihdon kasvu ylittää markkinoiden kasvun sekä KONE-konsernin tilikauden 2006 liikevoitto (EBIT) ylittää tilikauden 2005 liikevoiton ja tilikauden 2007 liikevoitto ylittää tilikauden 2006 liikevoiton. Jos edellä mainitut edellytykset eivät ole täyttyneet, optio-oikeudet 2005C raukeavat hallituksen päättämällä tavalla.

  KONE Oyj:n osakepääoma voi optio-oikeuksilla 2005C tehtävien osakemerkintöjen seurauksena nousta yhteensä enintään 1 000 000 eurolla ja B-osakkeiden lukumäärä yhteensä enintään 2 000 000 uudella B-osakkeella.

  Optio-ohjelman ehdot ovat kokonaisuudessaan luettavissa esimerkiksi KONEen Internet-sivujen Sijoittajat-osiossa osoitteessa www.kone.com.

Jakautuneen Kone Oyj:n osakkeenomistajien kokous 7.9.2005

 • Jakautuneen Kone Oyj:n osakkeenomistajien kokouksen päätökset, jakautumisessa syntyneiden KONE Oyj:n ja Cargotec Oyj:n osakkeiden hankintamenon määräytyminen ja KONE Oyj:n osavuosikatsauksen julkistaminen

  Jakautumisessa purkautuneen Kone Oyj:n (0110139-9) osakkeenomistajien kokous pidettiin Helsingissä 7. syyskuuta 2005. Kokous hyväksyi jakautumisen lopputilityksen sekä sen sisältämät tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ajalta 1.4.2005–31.5.2005. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus ajalta 1.4.2005–31.5.2005.

  Kone Oyj:n osakkeenomistajien kokouksen hyväksymän lopputilityksen mukaan uudelle KONEelle ja Cargotecille siirtyneiden nettovarallisuuksien suhde on seuraava: KONE Oyj: 45,08 prosenttia Cargotec Oyj: 54,92 prosenttia

  Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisun mukaan se osa Kone Oyj:n osakkeiden hankintamenosta, joka vastaa uudelle KONEelle ja Cargotecille siirtynyttä osaa jakautuvan yhtiön nettovarallisuudesta, katsotaan uuden KONEen ja Cargotecin osakkeiden hankintamenoksi. Mikäli uudelle KONEelle ja Cargotecille siirtyvien nettovarallisuuksien suhde poikkeaa olennaisesti yhtiöiden osakkeiden käypien arvojen suhteesta, hankintamenon jakoperusteena käytetään osakkeiden käypien arvojen suhdetta. Käypien arvojen suhteet tiedotettiin 9. kesäkuuta 2005, ja ne ovat:

  Hankintameno laskettuna ensimmäisen noteerauspäivän painotetun keskikurssin perusteella KONE Oyj: 64,49 prosenttia Cargotec Oyj: 35,51 prosenttia

  Hankintameno laskettuna viiden ensimmäisen noteerauspäivän vastaavan keskikurssin perusteella KONE Oyj: 64,66 prosenttia Cargotec Oyj: 35,34 prosenttia

  Käytettävän arvon ratkaisee osakkeenomistajan verotusta toimittava veroviranomainen.

  Jakautumisen voimaantuloajankohdasta 1. kesäkuuta 2005 johtuen KONE Oyj:n ensimmäinen tilikausi on 1.6.2005–31.12.2005. Tästä johtuen yhtiön olisi tullut laatia osavuosikatsaukset elokuun ja marraskuun lopussa päättyviltä katsauskausilta. Rahoitustarkastus on myöntänyt KONE Oyj:lle poikkeusluvan, jonka mukaan KONE voi julkistaa osavuosikatsauksensa kesä-syyskuulta 2005 siten, että siihen sisältyy osavuositiedot myös kolmen kuukauden jaksolta eli heinä-syyskuulta 2005. Aiemmin julkaistujen suunnitelmien mukaisesti KONE julkistaa osavuosikatsauksen kesä-syyskuulta 2005 ja pro forma -muotoisen katsauksen tammi-syyskuulta 2005 21. lokakuuta 2005.

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.