Yhtiökokous 2007

KONE Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina 26. helmikuuta 2007.

 • KONE Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 26. helmikuuta 2007 kello 11.00 alkaen Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13, Helsinki. Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kokouspaikalla kello 10.00.

  Kokouksessa käsitellään:

  1. Yhtiöjärjestyksen 13 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat:

  • esitetään tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus ja konsernia koskeva tilintarkastuskertomus
  • vahvistetaan tilinpäätös, joka sisältää myös tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen
  • päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun emoyhtiön taseen ja konsernitaseen mukainen voitto/tappio antaa aihetta
  • päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  • päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä ja palkkioista
  • päätetään tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkioista
  • valitaan hallituksen jäsenet, mahdolliset varajäsenet ja yksi tai useampi tilintarkastaja

  Yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2006 sekä hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 26. tammikuuta 2007. Yhtiön hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 0,99 euroa kutakin 19 052 178 A-sarjan osaketta kohden ja 1,00 euroa kutakin ulkona olevaa 106 675 697 B-sarjan osaketta kohden. Mikäli yhtiökokous päättää hallituksen ehdotuksen mukaisesta osingosta, osingonjaon täsmäytyspäivä on 1. maaliskuuta 2007 ja osinko maksetaan 8. maaliskuuta 2007. Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenmäärä, jäsenet ja palkkiot pysyvät muutoin ennallaan, mutta hallituksen jäsenmäärää vähennetään nykyisestä kahdeksasta seitsemään ja hallitukseen valitaan yksi varajäsen. Valiokunnan ehdotuksen mukaan hallitukseen valittaisiin tällöin suostumustensa mukaisesti varsinaisiksi jäseniksi Antti Herlin, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Matti Alahuhta, Reino Hanhinen, Sirpa Pietikäinen, Masayuki Shimono ja Iiro Viinanen sekä uutena varajäsenenä Jussi Herlin. Hallituksen nykyisistä jäsenistä uudelleen valittavaksi ei tällöin tulisi Jean-Pierre Chauvarie. Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan suostumustensa mukaisesti KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy sekä KHT Heikki Lassila.

  2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla:

  Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

  Osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 12.785.000 kappaletta siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 1.905.000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 10.880.000 kappaletta, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Hankittavien osakkeiden vähimmäis- ja enimmäisvastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen osalta hankintapäivänä Helsingin Pörssissä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella.

  A-sarjan osakkeet hankitaan A-sarjan osakkeenomistajien omistusten suhteessa hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä Helsingin Pörssissä yhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta. Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan osakkeitaan yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle. Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta hankinnasta voidaan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat tähän suostumuksensa.

  B-sarjan osakkeet hankitaan Helsingin Pörssin (nykyisin NASDAQ OMX Helsinki Oy) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Koska B-sarjan osakkeiden hankkiminen tapahtuu julkisessa kaupankäynnissä, hankinta tapahtuu muutoin kuin omistusten suhteessa.

  Koska osakkeet hankitaan B-sarjan osakkeiden osalta julkisessa kaupankäynnissä, ei hankinnan vaikutuksesta osakkeenomistukseen ja äänivallan jakautumiseen ole etukäteen tietoa.

  Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

  Tämä valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 27. helmikuuta 2006 antaman valtuutuksen ja on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

  3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiölle kuuluvien omien osakkeiden luovuttamisesta:

  Valtuutuksen kohteena on enintään 1.905.000 A-sarjan osaketta ja enintään 10.880.000 B-sarjan osaketta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

  Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai niitä voidaan käyttää yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.

  Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy Helsingin Pörssin (nykyisin NASDAQ OMX Helsinki Oy) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella.

  Tämä valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 27. helmikuuta 2006 antaman valtuutuksen ja on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

  4. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään optio-oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen konsernin avainhenkilöille ja yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle:

  Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää antaa konsernin avainhenkilöille tai yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle, Kone Capital Oy:lle, optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat entintään 2.000.000 uuden B-osakkeen merkintään. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.

  Tämä valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

  Asiakirjojen nähtävillä-pito

  Yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä hallituksen ehdotukset hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta ovat osakkeenomistajien nähtävänä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa Helsingissä, osoitteessa Kartanontie 1 sekä yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.kone.com/yhtiokokous. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

  Osallistumisoikeus

  Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä 16. helmikuuta 2007 osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan on otettava yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä, jotta osakkeenomistaja voitaisiin merkitä 16. helmikuuta 2007 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.

  Ilmoittautuminen

  Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 21. helmikuuta 2007 ennen kello 16.00 joko

  • KONEen Internet-sivujen kautta www.kone.com/yhtiokokous,
  • kirjeitse osoitteeseen KONE Oyj, Osakerekisteri, PL 7, 02151 ESPOO,
  • telefaxilla numeroon 020 475 4523, tai
  • puhelimitse numeroon 020 475 4548.

  Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä niin, että ne ovat perillä viimeistään ilmoittautumisajan päättyessä 21. helmikuuta 2007.

  Helsingissä 26. tammikuuta 2007

  HALLITUS

 • Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus

  2. Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

  3. Ääniluettelon vahvistaminen

  4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

  5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

  6. Toimitusjohtajan katsaus ja tilivuoden 2006 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle

  7. Tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistaminen

  8. Osingoista päättäminen vahvistetun taseen perusteella

  9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

  10. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä päättäminen

  11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

  12. Hallituksen varsinaisten jäsenten sekä mahdollisten varajäsenten valinta

  13. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

  14. Tilintarkastajien palkkioista päättäminen

  15. Tilintarkastajien valinta

  16. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla

  17. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiölle kuuluvien omien osakkeiden luovuttamisesta

  18. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään optio-oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen konsernin avainhenkilöille ja yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle.

  19. Kokouksen päättäminen

 • Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla.

  Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla seuraavasti:

  Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

  Osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 12.785.000 kappaletta siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 1.905.000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 10.880.000 kappaletta, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Hankittavien osakkeiden vähimmäis- ja enimmäisvastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen osalta hankintapäivänä Helsingin Pörssissä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella.

  A-sarjan osakkeet hankitaan A-sarjan osakkeenomistajien omistusten suhteessa hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä Helsingin Pörssissä (nykyisin NASDAQ OMX Helsinki Oy) yhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta. Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan osakkeitaan yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle. Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta hankinnasta voidaan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat tähän suostumuksensa.

  B-sarjan osakkeet hankitaan Helsingin Pörssin (nykyisin NASDAQ OMX Helsinki Oy) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Koska B-sarjan osakkeiden hankkiminen tapahtuu julkisessa kaupankäynnissä, hankinta tapahtuu muutoin kuin omistusten suhteessa.

  Koska osakkeet hankitaan B-sarjan osakkeiden osalta julkisessa kaupankäynnissä, ei hankinnan vaikutuksesta osakkeenomistukseen ja äänivallan jakautumiseen ole etukäteen tietoa.

  Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

  Tämä valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 27. helmikuuta 2006 antaman valtuutuksen ja on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

  Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiölle kuuluvien omien osakkeiden luovuttamisesta.

  Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti:

  Valtuutuksen kohteena on enintään 1.905.000 A-sarjan osaketta ja enintään 10.880.000 B-sarjan osaketta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

  Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai niitä voidaan käyttää yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä Helsingin Pörssin (nykyisin NASDAQ OMX Helsinki Oy) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.

  Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy Helsingin Pörssin (nykyisin NASDAQ OMX Helsinki Oy) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella.

  Tämä valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 27. helmikuuta 2006 antaman valtuutuksen ja on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

  Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään optio-oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen konsernin avainhenkilöille ja yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle.

  Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään optio-oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen konsernin avainhenkilöille ja yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle Kone Capital Oy:lle.

  Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää antaa optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat enintään 2.000.000 uuden B-osakkeen merkintään. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.

  Tämä valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

 • KONE Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

  Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

  KONE Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 26. helmikuuta 2007. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2006.

  Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 0,99 euroa kutakin 19 052 178 A-sarjan osaketta kohden ja 1,00 euro kutakin ulkona olevaa 106 669 697 B-sarjan osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 1. maaliskuuta 2007 ja osingot maksetaan 8. maaliskuuta 2007. Jäljelle jäävät voittovarat 1 146 miljoonaa euroa jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

  Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettiin seitsemäksi, minkä lisäksi päätettiin valita yksi varajäsen. Hallituksen varsinaisina jäseninä jatkavat Matti Alahuhta, Reino Hanhinen, Antti Herlin, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Masayuki Shimono, Iiro Viinanen ja Sirpa Pietikäinen. Varajäseneksi valittiin Jussi Herlin. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

  Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 4000 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 3000 euroa kuukaudessa, jäsenten palkkioksi 2000 euroa ja varajäsenen palkkioksi 1000 euroa kuukaudessa. Lisäksi vahvistettiin 500 euron kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista.

  KONE Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin KHT Heikki Lassila ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

  Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen

  Yhtiökokous myönsi hallituksen esityksen mukaisesti hallitukselle valtuuden omien osakkeiden hankkimiseen voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla. Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

  Osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 12.785.000 kappaletta siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 1.905.000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 10.880.000 kappaletta, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä.

  Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutuksen kohteena on enintään 1.905.000 A-sarjan osaketta ja enintään 10.880.000 B-sarjan osaketta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

  Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai niitä voidaan käyttää yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä Helsingin Pörssin (nykyisin NASDAQ OMX Helsinki Oy) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy Helsingin Pörssin (nykyisin NASDAQ OMX Helsinki Oy) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella.

  Omien osakkeiden hankkimista ja luovutusta koskevat valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Tarkat tiedot omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta ovat yhtiökokouskutsussa. Yhtiökokouskutsun voi lukea esimerkiksi KONEen Internet-sivuilta, www.kone.com.

  Valtuutus optio-oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen konsernin avainhenkilöille ja yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle

  Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään optio-oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää antaa konsernin avainhenkilöille tai yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle, Kone Capital Oy:lle, optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat entintään 2.000.000 uuden B-osakkeen merkintään. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.

  Tämä valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

  KONE Oyj:n hallituksen päätöksiä

  Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Antti Herlinin ja varapuheenjohtajaksi Sirkka Hämäläinen-Lindforsin.

  Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Antti Herlin puheenjohtajaksi sekä Sirkka Hämäläinen-Lindfors ja Iiro Viinanen riippumattomiksi jäseniksi.

  Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Antti Herlin puheenjohtajaksi sekä Reino Hanhinen ja Sirkka Hämäläinen-Lindfors riippumattomiksi jäseniksi.

2007

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.