Yhtiökokous 2009

KONE Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina 23. helmikuuta 2009.

 • KONE Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 23. helmikuuta 2009 kello 11.00 alkaen Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13, Helsinki. Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kokouspaikalla kello 10.00.

  Kokouksessa käsitellään/p>

  1. Yhtiöjärjestyksen 10 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

  Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2008 maksetaan osinkoa 0,645 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 0,65 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden ja että osingonjaon täsmäytyspäivä on 26. helmikuuta 2009 ja että osinko maksetaan 5. maaliskuuta 2009.

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen, jolloin hallitukseen valittaisiin suostumustensa mukaisesti Matti Alahuhta, Anne Brunila, Reino Hanhinen, Antti Herlin, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Juhani Kaskeala, Shunichi Kimura ja Sirpa Pietikäinen sekä varajäseneksi Jussi Herlin. Lisäksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään ennallaan, jolloin palkkiot olisivat seuraavat:Puheenjohtaja 54 000 euroa, varapuheenjohtaja 42 000 euroa, jäsenet 30 000 euroa ja varajäsen 15 000 euroa vuodessa sekä kullekin 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista. Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Heikki Lassila.

  2. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta

  Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 25 570 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 3 810 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 21 760 000 kappaletta. Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen osalta hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella. A-sarjan osakkeet hankitaan A-sarjan osakkeenomistajien omistusten suhteessa hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä yhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta. Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan osakkeitaan yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle. Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta hankinnasta voidaan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat tähän suostumuksensa. B-sarjan osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että valtuutuksen kohteena on enintään 3 810 000 A-sarjan osaketta ja enintään 21 760 000 B-sarjan osaketta. Hallituksella on oikeus päättää siitä, kenelle osakkeita annetaan eli luovuttaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnattuna. Hallitus ehdottaa, että valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

  Asiakirjojen nähtävilläpito

  Yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä hallituksen päätösehdotukset ovat osakkeenomistajien saatavilla viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa Helsingissä, osoitteessa Kartanontie 1 sekä yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.kone.com/corporate/fi/Sijoittajat/yhtiokokous2009 . Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

  Osallistumisoikeus

  Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 13. helmikuuta 2009 rekisteröity osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity, on otettava yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä, jotta osakkeenomistaja voitaisiin rekisteröidä 13. helmikuuta 2009 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.

  Ilmoittautuminen

  Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 18. helmikuuta 2009 ennen kello 16.00 joko

  * KONEen Internet-sivujen kautta www.kone.com/corporate/fi/Sijoittajat/yhtiokokous2009,
  * kirjeitse osoitteeseen KONE Oyj, Osakerekisteri, PL 7, 02151 ESPOO,
  * telefaxilla numeroon 020 475 4523, tai
  * puhelimitse numeroon 020 475 4336.

  Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä niin, että ne ovat perillä viimeistään ilmoittautumisajan päättyessä 18. helmikuuta 2009.

  Helsingissä 23. tammikuuta 2009
  HALLITUS

 • Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus

  2. Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

  3. Ääniluettelon vahvistaminen

  4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

  5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

  6. Toimitusjohtajan katsaus ja tilivuoden 2008 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle

  7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

  8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen - osingonjako

  Hallitus ehdottaa, että tilivuodelta 2008 maksetaan osinkoa 0,645 euroa kultakin A-sarjan osakkeelta ja 0,65 euroa kultakin B-sarjan osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 26. helmikuuta 2009 ja osinko maksetaan 5. maaliskuuta 2009.

  9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, varajäsenelle ja toimitusjohtajalle

  10. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä päättäminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen.

  11. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten palkkioista päättäminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 54.000 euroa, varapuheenjohtajalle 42.000 euroa, jäsenille 30.000 euroa ja varajäsenelle 15.000 euroa vuodessa. Lisäksi valiokunta ehdottaa 500 euron kokouskohtaista palkkiota hallituksen ja valiokuntien kokouksista.

  12. Hallituksen jäsenten sekä varajäsenten valinta

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan uudelleen Matti Alahuhta, Reino Hanhinen, Antti Herlin, Sirkka Hämäläinen-Lindfors ja Sirpa Pietikäinen sekä varajäseneksi uudelleen Jussi Herlin.

  Uusiksi hallituksen jäseniksi ehdotetaan valittavaksi Anne Brunila, Juhani Kaskeala ja Shunichi Kimura.

  13. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi tilintarkastajaa.

  14. Tilintarkastajien palkkioista päättäminen

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan perustuen suoritettuun tilintarkastuksen kilpailutukseen.

  15. Tilintarkastajien valinta

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajiksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Heikki Lassila.

  16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

  17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

  18. Kokouksen päättäminen

  Kokouksen jälkeen kahvitarjoilu lämpiössä.

 • Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

  Yhtiön hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 25.570.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 3.810.000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 21.760.000 kappaletta. Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen osalta hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella. A-sarjan osakkeet hankitaan A-sarjan osakkeenomistajien omistusten suhteessa hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä yhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta. Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan osakkeitaan yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle. Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta hankinnasta voidaan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat tähän suostumuksensa. B-sarjan osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

  Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

  Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että valtuutuksen kohteena on enintään 3.810.000 A-sarjan osaketta ja enintään 21.760.000 B-sarjan osaketta. Hallituksella on oikeus päättää siitä, kenelle osakkeita annetaan eli luovuttaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnattuna. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

  KONE Oyj:n hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa 23. helmikuuta 2009 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä ja yksi varajäsen.

  Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että uusiksi hallituksen jäseniksi valittaisiin Anne Brunila, Juhani Kaskeala ja Shunichi Kimura. Hallituksessa jatkaisivat ehdotuksen mukaan Antti Herlin (puheenjohtaja), Sirkka Hämäläinen-Lindfors (varapuheenjohtaja), Matti Alahuhta, Reino Hanhinen ja Sirpa Pietikäinen sekä varajäsenenä Jussi Herlin. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Masayuki Shimono ja Iiro Viinanen jäisivät ehdotuksen mukaan pois KONEen hallituksesta. KONE Oyj kiittää Masayuki Shimonoa ja Iiro Viinasta heidän merkittävästä panoksestaan yhtiön hallituksen jäseninä. Kauppatieteiden tohtori Anne Brunila, 51, on toiminut vuodesta 2006 lähtien Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtajana. Hän on mm. Sampo Oyj:n, Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen, Elinkeinoelämän Valtuuskunnan ja Aalto-korkeakoulusäätiön hallituksen jäsen. Aikaisemmin hän on työskennellyt mm. Valtionvarainministeriön ylijohtajana sekä eri asiantuntija- ja johtotehtävissä Suomen Pankissa ja Euroopan komissiossa. Amiraali Juhani Kaskeala, 62, on toiminut puolustusvoimain komentajana ja Euroopan unionin sotilaskomitean jäsenenä vuodesta 2001 lähtien. Aikaisemman sotilasuransa aikana hän on toiminut myös mm. Tasavallan Presidentin adjutanttina sekä sotilasasiamiehenä Lontoossa, Haagissa ja Brysselissä. Shunichi Kimura, 57, on toiminut KONEen allianssipartnerin Toshiba Elevator and Building Systems Corporationin toimitusjohtajana kesäkuusta 2008 lähtien. Aikaisemmin hän on toiminut eri Toshiba-konsernin tehtävissä vuodesta 1975 lähtien.

 • Varsinaisen yhtiökokouksen 2009 pöytäkirja

  Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

  KONE Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 23. helmikuuta 2009. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2008. Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 0,645 euroa kutakin 38 104 356 A-sarjan osaketta kohden ja 0,65 euroa kutakin ulkona olevaa 214 643 060 B-sarjan osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 26. helmikuuta 2009 ja osingot maksetaan 5. maaliskuuta 2009. Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettiin kahdeksaksi, minkä lisäksi valittiin yksi varajäsen. Hallituksen varsinaisina jäseninä jatkavat Matti Alahuhta, Reino Hanhinen, Antti Herlin, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Sirpa Pietikäinen ja varajäsenenä jatkaa Jussi Herlin. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Anne Brunila, Juhani Kaskeala ja Shunichi Kimura. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 54 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkioksi 42 000 euroa, jäsenten palkkioksi 30 000 euroa ja varajäsenen palkkioksi 15 000 euroa vuodessa. Lisäksi vahvistettiin 500 euron kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista. Tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Heikki Lassila.

  Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen

  Yhtiökokous myönsi hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallitukselle valtuuden omien osakkeiden hankkimiseen. Osakkeita voidaan hankkia enintään 25 570 000 kappaletta siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 3 810 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 21 760 000 kappaletta. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että valtuutuksen kohteena on enintään 3 810 000 A-sarjan osaketta ja enintään 21 760 000 B-sarjan osaketta. Hallituksella on oikeus päättää siitä, kenelle osakkeita annetaan eli luovuttaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnattuna. Valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

  KONE Oyj:n hallituksen päätöksiä

  Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Antti Herlinin ja varapuheenjohtajaksi Sirkka Hämäläinen-Lindforsin. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Antti Herlin puheenjohtajaksi sekä Sirkka Hämäläinen-Lindfors ja Anne Brunila riippumattomiksi jäseniksi. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Antti Herlin puheenjohtajaksi sekä Reino Hanhinen ja Juhani Kaskeala riippumattomiksi jäseniksi. Hallitus totesi kokouksessaan, että yhtiön uusista hallituksen jäsenistä Anne Brunila ja Juhani Kaskeala ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista. Shunichi Kimuran todettiin olevan riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

2009

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.