Yhtiökokous 2010

KONE Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina 1. maaliskuuta 2010.

 • KONE Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 1. maaliskuuta 2010 kello 11.00 alkaen Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 10.00.

  A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

  Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaaminen

  2. Kokouksen järjestäytyminen

  3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

  4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

  5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

  6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

  Toimitusjohtajan katsaus

  7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

  8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

  Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2009 maksetaan osinkoa 1,295 euroa A-sarjan osakkeelta ja 1,30 euroa B-sarjan osakkeelta. Ehdotettavasta osingosta puolet on KONEen juhlavuoteen 2010 liittyvää lisäosinkoa. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 4. maaliskuuta 2010 ja osinko maksetaan 11. maaliskuuta 2010.

  Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan lahjoittamaan vuoden 2010 aikana enintään 3 500 000 euroa korkeakoulujen ja yliopistojen toimintaan, että perustettavalle KONE Oyj:n 100-vuotissäätiölle luovutetaan vastikkeetta 100 000 kappaletta KONE Oyj:n hallussa olevaa yhtiön B-sarjan osaketta ja että hallitus valtuutetaan lahjoittamaan myöhemmin enintään 100 000 euroa KONE Oyj:n 100-vuotissäätiölle.

  9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, varajäsenelle ja toimitusjohtajalle

  10. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten palkkioista päättäminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille ja varajäsenelle maksettavat palkkiot pidetään ennallaan, jolloin palkkiot olisivat seuraavat: puheenjohtaja 54 000 euroa, varapuheenjohtaja 42 000 euroa, jäsenet 30 000 euroa ja varajäsen 15 000 euroa vuodessa sekä kullekin 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista.

  11. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä päättäminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen.

  12. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen Matti Alahuhta, Anne Brunila, Reino Hanhinen, Antti Herlin, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Juhani Kaskeala, Shunichi Kimura ja Sirpa Pietikäinen ja että varajäseneksi valitaan uudelleen Jussi Herlin.

  13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

  14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi tilintarkastajaa.

  15. Tilintarkastajien valitseminen

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Heikki Lassila.

  16. KONE Oyj:n 100-vuotissäätiön perustaminen ja omien osakkeiden luovuttaminen

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle KONE Oyj:n 100-vuotissäätiön perustamista. Säätiön tarkoituksena olisi edistää ja tukea lasten ja nuorten kasvatus-, koulutus- ja kulttuuritoimintaa eri puolilla maailmaa. Hallitus ehdottaa, että säätiön säädepääomaksi luovutetaan vastikkeetta 100 000 KONE Oyj:n hallussa olevaa yhtiön B-sarjan osaketta esityslistan kohdassa 8 ehdotetun mukaisesti.

  17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

  Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 25 570 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 3 810 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 21 760 000 kappaletta. Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen osalta hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella.

  A-sarjan osakkeet hankitaan A-sarjan osakkeenomistajien omistusten suhteessa hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä yhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta. Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan osakkeitaan yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle. Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta hankinnasta voidaan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat tähän suostumuksensa. B-sarjan osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

  Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

  18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

  Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

  Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 3 810 000 A-sarjan osaketta ja 21 760 000 B-sarjan osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

  Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

  19. Kokouksen päättäminen

  B. Yhtiökokousasiakirjat

  Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien päätösehdotukset, tämä kokouskutsu sekä yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien nähtävillä KONE Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.kone.com/corporate/fi/Sijoittajat/Yhtiokokoukset. Hallituksen ja sen valiokuntien päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

  C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

  1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

  Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 17. helmikuuta 2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

  Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 24. helmikuuta 2010 kello 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  • KONEen internet-sivujen kautta www.kone.com/corporate/fi/Sijoittajat/Yhtiokokoukset,
  • kirjeitse osoitteeseen KONE Oyj, Osakerekisteri, PL 7, 02151 ESPOO,
  • telefaksilla numeroon 020 475 4523, tai
  • puhelimitse numeroon 020 475 4336.

  Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

  2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

  Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen KONE Oyj, Osakerekisteri, PL 7, 02151 ESPOO ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

  3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon tilapäisesti viimeistään 24. helmikuuta 2010 kello 10.00.

  4. Muut ohjeet / tiedot

  KONE Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 26.1.2010 yhteensä 258 426 870 osaketta jakautuen 38 104 356 A-sarjan osakkeeseen ja 220 322 514 B-sarjan osakkeeseen. Yhtiöjärjestyksen mukaan A-sarjan osakkeet tuottavat yhden äänen ja jokainen täysi kymmenen B-sarjan osaketta yhden äänen kuitenkin siten, että kullakin osakkeenomistajalla on vähintään yksi ääni.

  Kokousosallistujat ovat tervetulleita kokouksen jälkeen pidettävään kahvitilaisuuteen.

  Helsingissä 26. tammikuuta 2010

  KONE Oyj

  Hallitus

 • Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaaminen

  2. Kokouksen järjestäytyminen

  3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

  4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

  5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

  6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

  Toimitusjohtajan katsaus

  7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

  8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

  Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2009 maksetaan osinkoa 1,295 euroa A-sarjan osakkeelta ja 1,30 euroa B-sarjan osakkeelta. Ehdotettavasta osingosta puolet on KONEen juhlavuoteen 2010 liittyvää lisäosinkoa. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 4. maaliskuuta 2010 ja osinko maksetaan 11. maaliskuuta 2010.

  Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan lahjoittamaan vuoden 2010 aikana enintään 3 500 000 euroa korkeakoulujen ja yliopistojen toimintaan, että perustettavalle KONE Oyj:n 100-vuotissäätiölle luovutetaan vastikkeetta 100 000 kappaletta KONE Oyj:n hallussa olevaa yhtiön B-sarjan osaketta ja että hallitus valtuutetaan lahjoittamaan myöhemmin enintään 100 000 euroa KONE Oyj:n 100-vuotissäätiölle.

  9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, varajäsenelle ja toimitusjohtajalle

  10. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten palkkioista päättäminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille ja varajäsenelle maksettavat palkkiot pidetään ennallaan, jolloin palkkiot olisivat seuraavat: puheenjohtaja 54 000 euroa, varapuheenjohtaja 42 000 euroa, jäsenet 30 000 euroa ja varajäsen 15 000 euroa vuodessa sekä kullekin 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista.

  11. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä päättäminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen.

  12. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen Matti Alahuhta, Anne Brunila, Reino Hanhinen, Antti Herlin, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Juhani Kaskeala, Shunichi Kimura ja Sirpa Pietikäinen ja että varajäseneksi valitaan uudelleen Jussi Herlin.

  13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

  14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi tilintarkastajaa.

  15. Tilintarkastajien valitseminen

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Heikki Lassila.

  16. KONE Oyj:n 100-vuotissäätiön perustaminen ja omien osakkeiden luovuttaminen

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle KONE Oyj:n 100-vuotissäätiön perustamista. Säätiön tarkoituksena olisi edistää ja tukea lasten ja nuorten kasvatus-, koulutus- ja kulttuuritoimintaa eri puolilla maailmaa. Hallitus ehdottaa, että säätiön säädepääomaksi luovutetaan vastikkeetta 100 000 KONE Oyj:n hallussa olevaa yhtiön B-sarjan osaketta esityslistan kohdassa 8 ehdotetun mukaisesti.

  17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

  Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 25 570 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 3 810 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 21 760 000 kappaletta. Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen osalta hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella.

  A-sarjan osakkeet hankitaan A-sarjan osakkeenomistajien omistusten suhteessa hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä yhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta. Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan osakkeitaan yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle. Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta hankinnasta voidaan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat tähän suostumuksensa. B-sarjan osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

  Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

  18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

  Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

  Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 3 810 000 A-sarjan osaketta ja 21 760 000 B-sarjan osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

  Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

  19. Kokouksen päättäminen

 • KONE Oyj:n hallituksen ja hallituksen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle 1.3.2010

  Hallitus:

  Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

  Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2009 maksetaan osinkoa 1,295 euroa A-sarjan osakkeelta ja 1,30 euroa B-sarjan osakkeelta. Ehdotettavasta osingosta puolet on KONEen juhlavuoteen 2010 liittyvää lisäosinkoa. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 4. maaliskuuta 2010 ja osinko maksetaan 11. maaliskuuta 2010.

  Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan lahjoittamaan vuoden 2010 aikana enintään 3 500 000 euroa korkeakoulujen ja yliopistojen toimintaan, että perustettavalle KONE Oyj:n 100-vuotissäätiölle luovutetaan vastikkeetta 100 000 kappaletta KONE Oyj:n hallussa olevaa yhtiön B-sarjan osaketta ja että hallitus valtuutetaan lahjoittamaan myöhemmin enintään 100 000 euroa KONE Oyj:n 100-vuotissäätiölle.

  KONE Oyj:n 100-vuotissäätiön perustaminen ja omien osakkeiden luovuttaminen

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle KONE Oyj:n 100-vuotissäätiön perustamista. Säätiön tarkoituksena olisi edistää ja tukea lasten ja nuorten kasvatus-, koulutus- ja kulttuuritoimintaa eri puolilla maailmaa. Hallitus ehdottaa, että säätiön säädepääomaksi luovutetaan vastikkeetta 100 000 KONE Oyj:n hallussa olevaa yhtiön B-sarjan osaketta hallituksen voitonjakoehdotuksen mukaisesti. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa liitteiden 1 ja 2 mukaiset säätiön säädekirjan ja säännöt sekä valtuuttaa yhtiön hallituksen tekemään sääntöihin tarvittaessa teknisluonteisia täsmennyksiä ja tarkennuksia säätiörekisterin mahdollisesti niin vaatiessa.

  Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

  Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 25 570 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 3 810 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 21 760 000 kappaletta. Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen osalta hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella.

  A-sarjan osakkeet hankitaan A-sarjan osakkeenomistajien omistusten suhteessa hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä yhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta. Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan osakkeitaan yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle. Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta hankinnasta voidaan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat tähän suostumuksensa. B-sarjan osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

  Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

  Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

  Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

  Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 3 810 000 A-sarjan osaketta ja 21 760 000 B-sarjan osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

  Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta:

  Hallituksen jäsenten ja varajäsenten palkkiot

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille ja varajäsenelle maksettavat palkkiot pidetään ennallaan, jolloin palkkiot olisivat seuraavat: puheenjohtaja 54 000 euroa, varapuheenjohtaja 42 000 euroa, jäsenet 30 000 euroa ja varajäsen 15 000 euroa vuodessa sekä kullekin 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista.

  Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen.

  Hallituksen jäsenet ja varajäsenet

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen Matti Alahuhta, Anne Brunila, Reino Hanhinen, Antti Herlin, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Juhani Kaskeala, Shunichi Kimura ja Sirpa Pietikäinen ja että varajäseneksi valitaan uudelleen Jussi Herlin.

  Hallituksen tarkastusvaliokunta:

  Tilintarkastajien palkkiot

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

  Tilintarkastajien lukumäärä

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi tilintarkastajaa.

  Tilintarkastajien valitseminen

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Heikki Lassila.

  Liite 1. Hallituksen ehdotukset
  Liite 2. Hallituksen ehdotukset

 • Varsinaisen yhtiökokouksen 2010 pöytäkirja

  Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

  KONE Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 1. maaliskuuta 2010. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2009.

  Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 1,295 euroa kutakin 38 104 356 A-sarjan osaketta kohden ja 1,30 euroa kutakin ulkona olevaa 215 633 008 B-sarjan osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 4. maaliskuuta 2010 ja osingot maksetaan 11. maaliskuuta 2010. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen valtuuttamisesta lahjoittamaan vuoden 2010 aikana enintään 3 500 000 euroa korkeakoulujen ja yliopistojen toimintaan, ja että perustettavalle KONE Oyj:n 100-vuotissäätiölle luovutetaan vastikkeetta 100 000 kappaletta KONE Oyj:n hallussa olevaa yhtiön B-sarjan osaketta, ja että hallitus valtuutetaan lahjoittamaan myöhemmin enintään 100 000 euroa KONE Oyj:n 100-vuotissäätiölle.

  Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettiin kahdeksaksi, minkä lisäksi valittiin yksi varajäsen. Hallituksen varsinaisina jäseninä jatkavat Matti Alahuhta, Anne Brunila, Reino Hanhinen, Antti Herlin, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Juhani Kaskeala, Shunichi Kimura ja Sirpa Pietikäinen ja varajäsenenä jatkaa Jussi Herlin.

  Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 54 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkioksi 42 000 euroa, jäsenten palkkioksi 30 000 euroa ja varajäsenen palkkioksi 15 000 euroa vuodessa. Lisäksi vahvistettiin 500 euron kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista.

  Tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Heikki Lassila.

  Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen sekä päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

  Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden omien osakkeiden hankkimiseen. Osakkeita voidaan hankkia enintään 25 570 000 kappaletta siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 3 810 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 21 760 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

  Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 3 810 000 A-sarjan osaketta ja 21 760 000 B-sarjan osaketta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista, ja osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

  KONE Oyj:n 100-vuotissäätiön perustaminen

  Yhtiökokous päätti KONE Oyj:n 100-vuotissäätiön perustamisesta. Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea lasten ja nuorten kasvatus-, koulutus- ja kulttuuritoimintaa eri puolilla maailmaa.

  KONE Oyj:n hallituksen päätöksiä

  Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Antti Herlinin ja varapuheenjohtajaksi Sirkka Hämäläinen-Lindforsin.

  Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Antti Herlin puheenjohtajaksi sekä Sirkka Hämäläinen-Lindfors ja Anne Brunila riippumattomiksi jäseniksi.

  Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Antti Herlin puheenjohtajaksi sekä Reino Hanhinen ja Juhani Kaskeala riippumattomiksi jäseniksi.

2010

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.