YHTIÖKOKOUKSET 2012

Varsinainen yhtiökokous 2012

KONE Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina 5. maaliskuuta 2012.

 • KONE Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 5. maaliskuuta 2012 kello 11.00 alkaen Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 10.00.

  A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

  Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaaminen

  2. Kokouksen järjestäytyminen

  3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

  4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

  5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

  6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

  Toimitusjohtajan katsaus

  7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

  8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

  Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2011 maksetaan osinkoa 1,395 euroa A-sarjan osakkeelta ja 1,40 euroa B-sarjan osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 8. maaliskuuta 2012 ja osinko maksetaan 15. maaliskuuta 2012.

  9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, varajäsenelle ja toimitusjohtajalle

  10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään ennallaan, jolloin palkkiot olisivat seuraavat: puheenjohtaja 54 000 euroa, varapuheenjohtaja 44 000 euroa ja jäsenet 33 000 euroa vuodessa sekä kullekin 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista.

  11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan yhdeksän (9) varsinaista jäsentä ja että varajäseniä ei valita.

  12. Hallituksen jäsenten valitseminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen Matti Alahuhta, Anne Brunila, Reino Hanhinen, Antti Herlin, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Juhani Kaskeala ja Sirpa Pietikäinen ja että uusina jäseninä valitaan Shinichiro Akiba ja Jussi Herlin.

  13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

  14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi tilintarkastajaa.

  15. Tilintarkastajien valitseminen

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Heikki Lassila.

  16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

  Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 25.570.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 3.810.000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 21.760.000 kappaletta. Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen osalta hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella.

  A-sarjan osakkeet hankitaan A-sarjan osakkeenomistajien omistusten suhteessa hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä yhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta. Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan osakkeitaan yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle. Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta hankinnasta voidaan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat tähän suostumuksensa. B-sarjan osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

  Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

  17. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

  Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 4 § ja 8 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

  4 § Hallitus
  Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä sekä enintään kolme (3) varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä.

  8 § Yhtiökokouskutsu
  Yhtiökokouskutsu on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallituksen niin päättäessä yhtiökokouskutsu tai ilmoitus yhtiökokouksesta voidaan julkaista samassa määräajassa yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.

  18. Kokouksen päättäminen

  B. Yhtiökokousasiakirjat

  Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien päätösehdotukset, tämä kokouskutsu sekä yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien nähtävillä KONE Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.kone.com/corporate/fi/Sijoittajat/Yhtiokokoukset. Hallituksen ja sen valiokuntien päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

  C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

  1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

  Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 22. helmikuuta 2012 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

  Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 29. helmikuuta 2012 kello 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  • KONEen internetsivujen kautta www.kone.com/corporate/fi/Sijoittajat/Yhtiokokoukset,
  • kirjeitse osoitteeseen KONE Oyj, Osakerekisteri, PL 7, 02151 ESPOO,
  • telefaksilla numeroon 020 475 4523, tai
  • puhelimitse numeroon 020 475 4336.

  Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö-/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

  2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

  Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen KONE Oyj, Osakerekisteri, PL 7, 02151 ESPOO ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

  3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon tilapäisesti viimeistään 29. helmikuuta 2012 kello 10.00.

  4. Muut ohjeet / tiedot

  KONE Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 26.1.2012 yhteensä 260.536.120 osaketta jakautuen 38.104.356 A-sarjan osakkeeseen ja 222.431.764 B-sarjan osakkeeseen. Yhtiöjärjestyksen mukaan A-sarjan osakkeet tuottavat yhden äänen ja jokainen täysi kymmenen B-sarjan osaketta yhden äänen kuitenkin siten, että kullakin osakkeenomistajalla on vähintään yksi ääni.

  Kokousosallistujat ovat tervetulleita kokouksen jälkeen pidettävään kahvitilaisuuteen.

  Helsingissä 26. tammikuuta 2012

  KONE Oyj
  Hallitus

 • Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaaminen

  2. Kokouksen järjestäytyminen

  3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

  4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

  5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

  6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

  Toimitusjohtajan katsaus

  7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

  8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

  Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2011 maksetaan osinkoa 1,395 euroa A-sarjan osakkeelta ja 1,40 euroa B-sarjan osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 8. maaliskuuta 2012 ja osinko maksetaan 15. maaliskuuta 2012.

  9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, varajäsenelle ja toimitusjohtajalle

  10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään ennallaan, jolloin palkkiot olisivat seuraavat: puheenjohtaja 54 000 euroa, varapuheenjohtaja 44 000 euroa ja jäsenet 33 000 euroa vuodessa sekä kullekin 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista.

  11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan yhdeksän (9) varsinaista jäsentä ja että varajäseniä ei valita.

  12. Hallituksen jäsenten valitseminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen Matti Alahuhta, Anne Brunila, Reino Hanhinen, Antti Herlin, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Juhani Kaskeala ja Sirpa Pietikäinen ja että uusina jäseninä valitaan Shinichiro Akiba ja Jussi Herlin.

  13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

  14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi tilintarkastajaa.

  15. Tilintarkastajien valitseminen

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Heikki Lassila.

  16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

  Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 25.570.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 3.810.000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 21.760.000 kappaletta. Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen osalta hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella.

  A-sarjan osakkeet hankitaan A-sarjan osakkeenomistajien omistusten suhteessa hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä yhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta. Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan osakkeitaan yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle. Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta hankinnasta voidaan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat tähän suostumuksensa. B-sarjan osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

  Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

  17. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

  Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 4 § ja 8 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

  4 § Hallitus
  Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä sekä enintään kolme (3) varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä.

  8 § Yhtiökokouskutsu
  Yhtiökokouskutsu on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallituksen niin päättäessä yhtiökokouskutsu tai ilmoitus yhtiökokouksesta voidaan julkaista samassa määräajassa yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.

  18. Kokouksen päättäminen

 • KONE Oyj:n hallituksen ja hallituksen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle 5.3.2012

  Hallitus:

  Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

  Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2011 maksetaan osinkoa 1,395 euroa A-sarjan osakkeelta ja 1,40 euroa B-sarjan osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 8. maaliskuuta 2012 ja osinko maksetaan 15. maaliskuuta 2012.

  Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

  Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 25.570.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 3.810.000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 21.760.000 kappaletta. Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen osalta hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella.

  A-sarjan osakkeet hankitaan A-sarjan osakkeenomistajien omistusten suhteessa hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä yhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta. Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan osakkeitaan yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle. Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta hankinnasta voidaan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat tähän suostumuksensa. B-sarjan osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

  Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

  Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

  Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 4 § ja 8 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

  4 § Hallitus
  Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä sekä enintään kolme (3) varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä.

  8 § Yhtiökokouskutsu
  Yhtiökokouskutsu on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallituksen niin päättäessä yhtiökokouskutsu tai ilmoitus yhtiökokouksesta voidaan julkaista samassa määräajassa yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta:

  Hallituksen jäsenten ja varajäsenten palkkiot

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään ennallaan, jolloin palkkiot olisivat seuraavat: puheenjohtaja 54.000 euroa, varapuheenjohtaja 44.000 euroa ja jäsenet 33.000 euroa vuodessa sekä kullekin 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista.

  Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan yhdeksän (9) varsinaista jäsentä ja että varajäseniä ei valita.

  Hallituksen jäsenet

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa,että hallitukseen valitaan uudelleen Matti Alahuhta, Anne Brunila, Reino Hanhinen, Antti Herlin, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Juhani Kaskeala, Sirpa Pietikäinen ja että uusina jäseninä valitaan Shinichiro Akiba ja Jussi Herlin.

  Nykyisistä hallituksen jäsenistä Shunichi Kimura jäisi ehdotuksen mukaan pois KONEen hallituksesta. KONE kiittää Shunichi Kimuraa hänen merkittävästä panoksesta KONE Oyj:n hallituksen jäsenenä.

  Shinichiro Akiba, 55, on toiminut KONEen allianssipartnerin Toshiba Elevator and Building Systems Corporationin toimitusjohtajana kesäkuusta 2011 lähtien. Aikaisemmin hän on toiminut eri Toshiba-konsernin tehtävissä vuodesta 1979 lähtien.

  Jussi Herlin, 27, on toiminut KONE Oyj:n hallituksen varajäsenenä vuodesta 2007 lähtien sekä Security Trading Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2006 lähtien.

  Hallituksen tarkastusvaliokunta:

  Tilintarkastajien palkkiot

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

  Tilintarkastajien lukumäärä

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi tilintarkastajaa.

  Tilintarkastajien valitseminen

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Heikki Lassila.

 • Varsinaisen yhtiökokouksen 2012 pöytäkirja

  Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

  KONE Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 5. maaliskuuta 2012. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2011.

  Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 1,395 euroa kutakin 38 104 356 A-sarjan osaketta kohden ja 1,40 euroa kutakin ulkona olevaa 216 635 414 B-sarjan osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 8. maaliskuuta 2012 ja osingot maksetaan 15. maaliskuuta 2012.

  Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettiin yhdeksäksi. Hallituksen jäseninä jatkavat Matti Alahuhta, Anne Brunila, Reino Hanhinen, Antti Herlin, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Juhani Kaskeala sekä Sirpa Pietikäinen ja uusiksi jäseniksi valittiin Shinichiro Akiba ja Jussi Herlin.

  Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 54 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkioksi 44 000 euroa ja jäsenten palkkioksi 33 000 euroa. Lisäksi vahvistettiin 500 euron kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista. Tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Heikki Lassila.

  Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

  Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden omien osakkeiden hankkimiseen. Osakkeita voidaan hankkia enintään 25 570 000 kappaletta siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 3 810 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 21 760 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

  Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

  Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 4 ja 8 § muuttamisista seuraaviksi:

  4 § Hallitus
  Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä sekä enintään kolme (3) varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä.

  8 § Yhtiökokouskutsu
  Yhtiökokouskutsu on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallituksen niin päättäessä yhtiökokouskutsu tai ilmoitus yhtiökokouksesta voidaan julkaista samassa määräajassa yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.

  KONE Oyj:n hallituksen päätöksiä

  Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Antti Herlinin ja varapuheenjohtajaksi Sirkka Hämäläinen-Lindforsin.

  Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Antti Herlin puheenjohtajaksi sekä Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Anne Brunila ja Jussi Herlin jäseniksi. Tarkastusvaliokunnan jäsenistä Sirkka Hämäläinen-Lindfors ja Anne Brunila ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista.

  Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Antti Herlin puheenjohtajaksi sekä Reino Hanhinen, Juhani Kaskeala ja Jussi Herlin jäseniksi. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenistä Reino Hanhinen ja Juhani Kaskeala ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista.

Ylimääräinen yhtiökokous 2012

KONE Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 24. lokakuuta 2012.

 • KONE Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 24. lokakuuta 2012 kello 14.00 alkaen Hilton Helsinki Kalastajatorpalla osoitteessa Kalastajatorpantie 1, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 13.00.

  A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

  Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaaminen

  2. Kokouksen järjestäytyminen

  3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

  4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

  5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

  6. Ylimääräisestä osingonmaksusta päättäminen

  Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2011 maksetaan ylimääräistä osinkoa 1,495 euroa A-sarjan osakkeelta ja 1,50 euroa B-sarjan osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 29. lokakuuta 2012 ja osinko maksetaan 5. marraskuuta 2012.

  7. Kokouksen päättäminen

  B. Ylimääräisen yhtiökokouksen kokousasiakirjat

  Edellä mainittu yhtiökokouksen asialistalla oleva hallituksen päätösehdotus, tämä kokouskutsu, KONE Oyj:n tilinpäätös 2011, joka sisältää toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä muut osakeyhtiölain mukaan esillä pidettävät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä KONE Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.kone.com/corporate/fi/Sijoittajat/Yhtiokokoukset. Hallituksen päätösehdotus ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 7. marraskuuta 2012.

  C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

  1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

  Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12. lokakuuta 2012 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

  Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 19. lokakuuta 2012 kello 15.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  • KONEen internetsivujen kautta www.kone.com/corporate/fi/Sijoittajat/Yhtiokokoukset,
  • kirjeitse osoitteeseen KONE Oyj, Osakerekisteri, PL 7, 02151 ESPOO,
  • telefaksilla numeroon 020 475 4523, tai
  • puhelimitse numeroon 020 475 4336.

  Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö-/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

  2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

  Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen KONE Oyj, Osakerekisteri, PL 7, 02151 ESPOO ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

  3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

  Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12. lokakuuta 2012. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 19. lokakuuta 2012 kello 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

  4. Muut ohjeet / tiedot

  Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

  KONE Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 28. syyskuuta 2012 yhteensä 260 536 120 osaketta jakautuen 38 104 356 A-sarjan osakkeeseen ja 222 431 764 B-sarjan osakkeeseen. Yhtiöjärjestyksen mukaan A-sarjan osakkeet tuottavat yhden äänen ja jokainen täysi kymmenen B-sarjan osaketta yhden äänen kuitenkin siten, että kullakin osakkeenomistajalla on vähintään yksi ääni.

  KONE Oyj
  Hallitus

  Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
  Esityslista
  Hallituksen päätösehdotus
  Hallituksen selostus
  Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja
  KONEen tilinpäätös 2011
  KONEen osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012
  KONEen osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2012
  KONEen osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012

 • Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaaminen

  2. Kokouksen järjestäytyminen

  3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

  4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

  5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

  6. Ylimääräisestä osingonmaksusta päättäminen

  Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2011 maksetaan ylimääräistä osinkoa 1,495 euroa A-sarjan osakkeelta ja 1,50 euroa B-sarjan osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 29. lokakuuta 2012 ja osinko maksetaan 5. marraskuuta 2012.

  7. Kokouksen päättäminen

 • KONE Oyj:n hallituksen ehdotus ylimääräiselle yhtiökokoukselle 24.10.2012

  Ylimääräinen osingonmaksu

  Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2011 maksetaan ylimääräistä osinkoa 1,495 euroa A-sarjan osakkeelta ja 1,50 euroa B-sarjan osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 29. lokakuuta 2012 ja osinko maksetaan 5. marraskuuta 2012.

 • Ylimääräisen yhtiökokouksen 2012 pöytäkirja

  KONE Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

  KONE Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 24. lokakuuta 2012. Kokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti maksaa tilikaudelta 2011 ylimääräistä osinkoa 1,495 euroa kutakin 38 104 356 A-sarjan osaketta kohden ja 1,50 euroa kutakin ulkona olevaa 218 271 425 B-sarjan osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 29. lokakuuta 2012 ja osingot maksetaan 5. marraskuuta 2012.

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.