YHTIÖKOKOUS 2014

KONE Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina 24. helmikuuta 2014.

2014

 • KONE Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 24. helmikuuta 2014 kello 11.00 alkaen Finlandia-talon kongressisiiven A- ja B-salissa (sisäänkäynti M1 ja K1) osoitteessa Mannerheimintie 13, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 10.00.

  A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

  Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaaminen

  2. Kokouksen järjestäytyminen

  3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

  4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

  5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

  6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

  Toimitusjohtajan katsaus.

  7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

  8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

  Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2013 maksetaan osinkoa 0,9975 euroa A-sarjan osakkeelta ja 1,00 euroa B-sarjan osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 27. helmikuuta 2014 ja osinko maksetaan 6. maaliskuuta 2014.

  9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

  10. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten palkkioista päättäminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään ennallaan, jolloin palkkiot olisivat seuraavat: puheenjohtaja 54 000 euroa, varapuheenjohtaja 44 000 euroa, jäsenet 33 000 euroa ja varajäsen 16 500 euroa vuodessa sekä kullekin 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista. Lisäksi valiokunta ehdottaa, että vuosipalkkiosta 40 prosenttia suoritetaan KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana. Mahdolliset matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

  11. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä päättäminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan yhdeksän (9) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen.

  12. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen Shinichiro Akiba, Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Jussi Herlin, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Juhani Kaskeala ja Sirpa Pietikäinen ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Ravi Kant. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen varajäseneksi valitaan edelleen Iiris Herlin.

  13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

  14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa.

  15. Tilintarkastajien valitseminen

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Heikki Lassila.

  16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

  THallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 51.140.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 7.620.000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 43.520.000 kappaletta. Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen osalta hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella.

  A-sarjan osakkeet hankitaan A-sarjan osakkeenomistajien omistusten suhteessa hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä yhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta. Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan osakkeitaan yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle. Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta hankinnasta voidaan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat tähän suostumuksensa. B-sarjan osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

  Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

  17. Kokouksen päättäminen

  B. Yhtiökokousasiakirjat

  Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien päätösehdotukset, tämä kokouskutsu sekä yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien nähtävillä KONE Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.kone.com/corporate/fi/Sijoittajat/Yhtiokokoukset. Hallituksen ja sen valiokuntien päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 10. maaliskuuta 2014.

  C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

  1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

  Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12. helmikuuta 2014 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

  Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 19. helmikuuta 2014 kello 15.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
  * KONEen internetsivujen kautta www.kone.com/corporate/fi/Sijoittajat/Yhtiokokoukset,
  * kirjeitse osoitteeseen KONE Oyj, Osakerekisteri, PL 7, 02151 ESPOO,
  * telefaksilla numeroon 020 475 4523, tai
  * puhelimitse numeroon 020 770 6873.

  Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö-/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

  2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

  Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen KONE Oyj, Osakerekisteri, PL 7, 02151 ESPOO ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

  3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

  Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12. helmikuuta 2014. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 19. helmikuuta 2014 kello 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

  4. Muut ohjeet / tiedot

  Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

  KONE Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 28. tammikuuta 2014 yhteensä 522.741.620 osaketta jakautuen 76.208.712 A-sarjan osakkeeseen ja 446.532.908 B-sarjan osakkeeseen. Yhtiöjärjestyksen mukaan A-sarjan osakkeet tuottavat yhden äänen ja jokainen täysi kymmenen B-sarjan osaketta yhden äänen kuitenkin siten, että kullakin osakkeenomistajalla on vähintään yksi ääni.

  Kokousosallistujat ovat tervetulleita kokouksen jälkeen pidettävään kahvitilaisuuteen.

  Helsingissä 28. tammikuuta 2014

  KONE Oyj
  HALLITUS

 • Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaaminen

  2. Kokouksen järjestäytyminen

  3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

  4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

  5. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

  6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

  Toimitusjohtajan katsaus.

  7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

  8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

  Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2013 maksetaan osinkoa 0,9975 euroa A-sarjan osakkeelta ja 1,00 euroa B-sarjan osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 27. helmikuuta 2014 ja osinko maksetaan 6. maaliskuuta 2014.

  9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

  10. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten palkkioista päättäminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään ennallaan, jolloin palkkiot olisivat seuraavat: puheenjohtaja 54 000 euroa, varapuheenjohtaja 44 000 euroa, jäsenet 33 000 euroa ja varajäsen 16 500 euroa vuodessa sekä kullekin 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista. Lisäksi valiokunta ehdottaa, että vuosipalkkiosta 40 prosenttia suoritetaan KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana. Mahdolliset matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

  11. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä päättäminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan yhdeksän (9) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen.

  12. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen Shinichiro Akiba, Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Jussi Herlin, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Juhani Kaskeala ja Sirpa Pietikäinen ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Ravi Kant. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen varajäseneksi valitaan edelleen Iiris Herlin.

  13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

  14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa.

  15. Tilintarkastajien valitseminen

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Heikki Lassila.

  16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

  Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 51.140.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 7.620.000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 43.520.000 kappaletta. Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen osalta hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella.

  A-sarjan osakkeet hankitaan A-sarjan osakkeenomistajien omistusten suhteessa hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä yhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta. Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan osakkeitaan yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle. Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta hankinnasta voidaan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat tähän suostumuksensa. B-sarjan osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

  Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

  17. Kokouksen päättäminen

 • KONE Oyj:n hallituksen ja hallituksen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle 24.2.2014

  Hallitus:

  Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

  Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2013 maksetaan osinkoa 0,9975 euroa A-sarjan osakkeelta ja 1,00 euroa B-sarjan osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 27. helmikuuta 2014 ja osinko maksetaan 6. maaliskuuta 2014.

  Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

  Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 51.140.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 7.620.000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 43.520.000 kappaletta. Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen osalta hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella.

  A-sarjan osakkeet hankitaan A-sarjan osakkeenomistajien omistusten suhteessa hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä yhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta. Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan osakkeitaan yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle. Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta hankinnasta voidaan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat tähän suostumuksensa. B-sarjan osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

  Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta:

  Hallituksen jäsenten ja varajäsenten palkkiot

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään ennallaan, jolloin palkkiot olisivat seuraavat: puheenjohtaja 54 000 euroa, varapuheenjohtaja 44 000 euroa, jäsenet 33 000 euroa ja varajäsen 16 500 euroa vuodessa sekä kullekin 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista. Lisäksi valiokunta ehdottaa, että vuosipalkkiosta 40 prosenttia suoritetaan KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana. Mahdolliset matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

  Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan yhdeksän (9) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen.

  Hallituksen jäsenet

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen Shinichiro Akiba, Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Jussi Herlin, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Juhani Kaskeala ja Sirpa Pietikäinen ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Ravi Kant. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen varajäseneksi valitaan edelleen Iiris Herlin.

  Ravi Kant, B.Tech. (Hons.) (IIT, Kharagpur, India) and M.Sc. (Aston University, Birmingham, UK), syntynyt vuonna 1944, on Tata Motors Ltd:n hallituksen varapuheenjohtaja. Hän on aikaisemmin työskennellyt useissa tehtävissä Tata Motorsissa vuodesta 1999 lähtien ja mm. pääjohtajana vuodesta 2005 vuoteen 2009 ja tämän jälkeen hallituksen varapuheenjohtajana. Aikaisemmin hän on työskennellyt johtajana Philips Intian kulutuselektroniikkayksikössä, markkinointijohtajana LML Ltd:ssä sekä Titan Watches Ltd:ssä. Tällä hetkellä hänen muita luottamustehtäviään ovat mm. hallituksen puheenjohtajuus Indian Institute of Management Rohtakissa, Tata Advance Materials Ltd:ssä ja Tal Manufacturing Solutionsissa. Hän on myös hallituksen jäsenenä Tata Industries Ltd:ssä, National Institute of Designissa (India), Enactusissa (USA) ja WonderWorkissa (USA). Aikaisemmin hän on ollut hallituksen puheenjohtajana ja johtajana lukuisissa Tata-konsernin yhtiöissä Intiassa ja muissa maissa.

  Hallituksen tarkastusvaliokunta:

  Tilintarkastajien palkkiot

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

  Tilintarkastajien lukumäärä

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa.

  Tilintarkastajien valitseminen:

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Heikki Lassila.

 • Varsinaisen yhtiökokouksen 2014 pöytäkirja

  Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

  KONE Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 24. helmikuuta 2014. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2013.

  Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 0,9975 euroa kutakin 76 208 712 A-sarjan osaketta kohden ja 1,00 euroa kutakin ulkona olevaa 436 474 010 B-sarjan osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 27. helmikuuta 2014 ja osingot maksetaan 6. maaliskuuta 2014.

  Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettiin yhdeksäksi. Hallituksen jäseninä jatkavat Shinichiro Akiba, Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Jussi Herlin, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Juhani Kaskeala sekä Sirpa Pietikäinen. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Ravi Kant. Hallituksen varajäseneksi valittiin Iiris Herlin.

  Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 54 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkioksi 44 000 euroa, jäsenten palkkioksi 33 000 euroa ja varajäsenen palkkioksi 16 500 euroa. Lisäksi vahvistettiin 500 euron kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista. Vuosipalkkiosta 40 prosenttia suoritetaan KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana.

  Tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Heikki Lassila.

  Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

  Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden omien osakkeiden hankkimiseen. Osakkeita voidaan hankkia enintään 51 140 000 kappaletta siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 7 620 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 43 520 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

  KONE Oyj:n hallituksen päätöksiä

  Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Antti Herlinin ja varapuheenjohtajaksi Jussi Herlinin.

  Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Jussi Herlin puheenjohtajaksi sekä Anne Brunila, Antti Herlin ja Sirkka Hämäläinen-Lindfors jäseniksi. Tarkastusvaliokunnan jäsenistä Sirkka Hämäläinen-Lindfors ja Anne Brunila ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista ja Jussi Herlin on riippumaton yhtiöstä.

  Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Antti Herlin puheenjohtajaksi sekä Jussi Herlin ja Juhani Kaskeala jäseniksi. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenistä Juhani Kaskeala on riippumaton sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista.

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.