Invitation to the Annual General Meeting

Pörssitiedotteet Julkaistu 26.01.2007

KONE Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 26. helmikuuta 2007 kello 11.00 alkaen Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13, Helsinki. Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kokouspaikalla kello 10.00.

Kokouksessa käsitellään:

1. Yhtiöjärjestyksen 13 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat:

-esitetään tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus ja konsernia koskeva tilintarkastuskertomus
-vahvistetaan tilinpäätös, joka sisältää myös tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen
-päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun emoyhtiön taseen ja konsernitaseen mukainen voitto/tappio antaa aihetta
-päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
-päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä ja palkkioista
-päätetään tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkioista
-valitaan hallituksen jäsenet, mahdolliset varajäsenet ja yksi tai useampi tilintarkastaja.

Yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2006 sekä hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 26. tammikuuta 2007. Yhtiön hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 0,99 euroa kutakin 19 052 178 A-sarjan osaketta kohden ja 1,00 euroa kutakin ulkona olevaa 106 675 697 B-sarjan osaketta kohden. Mikäli yhtiökokous päättää hallituksen ehdotuksen mukaisesta osingosta, osingonjaon täsmäytyspäivä on 1. maaliskuuta 2007 ja osinko maksetaan 8. maaliskuuta 2007. Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenmäärä, jäsenet ja palkkiot pysyvät muutoin ennallaan, mutta hallituksen jäsenmäärää vähennetään nykyisestä kahdeksasta seitsemään ja hallitukseen valitaan yksi varajäsen. Valiokunnan ehdotuksen mukaan hallitukseen valittaisiin tällöin suostumustensa mukaisesti varsinaisiksi jäseniksi Antti Herlin, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Matti Alahuhta, Reino Hanhinen, Sirpa Pietikäinen, Masayuki Shimono ja Iiro Viinanen sekä uutena varajäsenenä Jussi Herlin. Hallituksen nykyisistä jäsenistä uudelleen valittavaksi ei tällöin tulisi Jean-Pierre Chauvarie. Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan suostumustensa mukaisesti KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy sekä KHT Heikki Lassila.

2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla:

Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 12.785.000 kappaletta siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 1.905.000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 10.880.000 kappaletta, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Hankittavien osakkeiden vähimmäis- ja enimmäisvastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen osalta hankintapäivänä Helsingin Pörssissä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella.

A-sarjan osakkeet hankitaan A-sarjan osakkeenomistajien omistusten suhteessa hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä Helsingin Pörssissä yhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta. Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan osakkeitaan yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle. Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta hankinnasta voidaan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat tähän suostumuksensa.

B-sarjan osakkeet hankitaan Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Koska B-sarjan osakkeiden hankkiminen tapahtuu julkisessa kaupankäynnissä, hankinta tapahtuu muutoin kuin omistusten suhteessa.

Koska osakkeet hankitaan B-sarjan osakkeiden osalta julkisessa kaupankäynnissä, ei hankinnan vaikutuksesta osakkeenomistukseen ja äänivallan jakautumiseen ole etukäteen tietoa.

Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Tämä valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 27. helmikuuta 2006 antaman valtuutuksen ja on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiölle kuuluvien omien osakkeiden luovuttamisesta:

Valtuutuksen kohteena on enintään 1.905.000 A-sarjan osaketta ja enintään 10.880.000 B-sarjan osaketta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai niitä voidaan käyttää yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.

Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella.

Tämä valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 27. helmikuuta 2006 antaman valtuutuksen ja on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

4. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään optio-oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen konsernin avainhenkilöille ja yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle:

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää antaa konsernin avainhenkilöille tai yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle, Kone Capital Oy:lle, optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat entintään 2.000.000 uuden B-osakkeen merkintään. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.

Tämä valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Asiakirjojen nähtävillä-pito

Yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä hallituksen ehdotukset hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta ovat osakkeenomistajien nähtävänä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa Helsingissä, osoitteessa Kartanontie 1 sekä yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.kone.com/yhtiokokous. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä 16. helmikuuta 2007 osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan on otettava yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä, jotta osakkeenomistaja voitaisiin merkitä 16. helmikuuta 2007 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 21. helmikuuta 2007 ennen kello 16.00 joko

-KONEen Internet-sivujen kautta www.kone.com/yhtiokokous,
-kirjeitse osoitteeseen KONE Oyj, Osakerekisteri, PL 7, 02151 ESPOO,
-telefaxilla numeroon 020 475 4523, tai
-puhelimitse numeroon 020 475 4548.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä niin, että ne ovat perillä viimeistään ilmoittautumisajan päättyessä 21. helmikuuta 2007.

Helsingissä 26. tammikuuta 2007

HALLITUS

KONE Oyj

Jukka Ala-Mello
hallituksen sihteeri

Minna Mars
viestintäjohtaja

Lisätiedot:

Juka Ala-Mello, hallituksen sihteeri, puh. 0204 75 4226

KONE on yksi maailman johtavista hissi- ja liukuporrasyhtiöistä. Se tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä hissejä ja liukuportaita sekä monipuolisia ratkaisuja niiden kunnossapitoon ja modernisointiin. KONE huoltaa myös rakennusten automaattiovia. Vuonna 2006 KONEen liikevaihto oli 3,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 29 000. Yhtiön B-sarjan osake on noteerattu Helsingin Pörssissä.

www.kone.com

2007-01-26 Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle