KONE Oyj: Puolivuosikatsaus 2017

Pörssitiedotteet Julkaistu 19.07.2017

KONE Oyj, pörssitiedote, 19. heinäkuuta 2017 klo 12.30

KONE Oyj:  Puolivuosikatsaus 2017

KONEen katsaus tammi-kesäkuulta 2017: Hyvä operatiivinen suoritus lievensi tulosta rasittavia tekijöitä

Huhti-kesäkuu 2017

  • Saadut tilaukset laskivat 0,6 % 2 056 (4-6/2016: 2 068) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurs­sein laskettuna tilaukset kasvoivat 1,1 %.
  • Liikevaihto kasvoi 0,5 % 2 284 (2 273) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 1,7 %.
  • Liikevoitto (EBIT) oli 326,4 (348,6) miljoonaa euroa eli 14,3 % (15,3 %) liikevaihdosta.
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 320,4 (393,3) miljoonaa euroa.

Tammi-kesäkuu 2017

  • Saadut tilaukset laskivat 1,0 % 3 969 (1-6/2016: 4 010) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurs­sein laskettuna tilaukset pysyivät vakaina. Tilauskanta oli kesäkuun lopussa 8 905 (30.6.2016: 8 764) miljoo­naa euroa.
  •  Liikevaihto kasvoi 1,8 % 4 095 (4 021) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 2,4 %.
  •  Liikevoitto (EBIT) oli 544,1 (570,0) miljoonaa euroa eli 13,3 % (14,2 %) liikevaihdosta.
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 625,7 (699,0) miljoonaa euroa.

Liiketoimintanäkymät vuodelle 2017 (täsmennetty)

KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan 1 ja 3 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2016. Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 1 200-1 280 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokurssit pysyisivät suunnilleen tammi-kesäkuun 2017 keskimääräisellä tasolla.

Aiemmin liikevaihdon kasvun arvioitiin olevan 0 ja 3 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2016. Liikevoiton (EBIT) arvioitiin olevan 1 200-1 290 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokurssit olisivat pysyneet suunnilleen tammi-maaliskuun 2017 keskimääräisellä tasolla.

Avainluvut   4-6/
2017
4-6/
2016
Muutos 1-6/
2017
1-6/
2016
Muutos 1-12/
2016
 
Saadut tilauksetMe2 056,22 067,8-0,6 %3 969,24 010,1-1,0 %7 621,0 
TilauskantaMe8 905,18 763,61,6 %8 905,18 763,61,6 %8 591,9 
LiikevaihtoMe2 284,42 272,60,5 %4 094,74 020,91,8 %8 784,3 
Liikevoitto (EBIT)Me326,4348,6-6,4 %544,1570,0-4,5 %1 293,3 
Liikevoittomarginaali (EBIT-marginaali)%14,315,3   13,3 14,2   14,7 
Voitto ennen verojaMe337,1360,8-6,6 %580,8603,5-3,8 %1 330,3 
Tilikauden voittoMe259,5276,6-6,2 %447,2464,7-3,8 %1 022,6 
Laimentamaton
osakekohtainen tulos
e0,500,54-6,1 %0,860,90-4,2 %2,00 
Rahavirta liiketoiminnasta
(ennen rahoituseriä ja veroja)
Me320,4393,3 625,7699,0 1 509,5 
Korollinen nettovelkaMe-1 302,1-1 145,4 -1 302,1-1 145,4 -1 687,6 
Omavaraisuusaste%42,840,2 42,840,2 46,8 
Oman pääoman tuotto%34,539,0 34,539,0 38,1 
Nettokäyttöpääoma (sisältäen rahoituserät ja verot)Me-1 015,1-1 033,4 -1 015,1-1 033,4 -1 054,8 
Nettovelkaantumisaste%-54,5-52,4 -54,5-52,4 -60,4 
                

Toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth:

"Olen tyytyväinen, että saadut tilauksemme kääntyivät kasvuun vertailukelpoisin valuuttakurssein toisella vuosineljänneksellä. Tämä oli seurausta hyvästä kehityksestä EMEA-alueella ja Amerikassa sekä tilausten vakaantumisesta Kiinassa. Liikevaihdon kasvua ajoi jälleen EMEA-alue ja Amerikka, minkä lisäksi liikevaihdon lasku loiveni Aasian ja Tyynenmeren alueella. Palveluliiketoiminnan positiivinen kehitys jatkui, vaikka liikevaihdon kasvu oli hieman trendin alapuolella toisella vuosineljänneksellä. Uusien laitteiden liikevaihto oli vakaa vertailukelpoisin valuuttakurssein. Toisen vuosineljänneksen liikevoittoamme rasittivat odotetusti korkeammat raaka-ainekustannukset, hintapaine Kiinan uuslaiteliiketoiminnassa sekä nousseet T&K ja IT-kustannukset. Pystyimme kuitenkin osittain kompensoimaan tulosta rasittavia tekijöitä palveluliiketoiminnan kasvulla, kohdistetuilla hinnoittelutoimilla sekä tuottavuuden parannuksilla. Olen myös tyytyväinen, että vahva suorituksemme ja hyvät liiketoimintaperiaatteemme ovat johtaneet hyvään rahavirtaan tänäkin vuonna. Haluaisin kiittää kaikkia KONEen työntekijöitä heidän hyvästä työstään sekä sitoutumisestaan jatkuvaan parantamiseen nykyisessä haastavassa markkinaympäristössä.

Toisella vuosineljänneksellä tehdyn asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset paranivat kaikilla liiketoiminta-alueilla. Tulokset ovat osoitus siitä, että strategian toteutus vie meitä oikeaan suuntaan. Palautteen perusteella asiakkaamme arvostavat erityisesti KONEen henkilöstön ammattitaitoa ja palvelualttiutta sekä tuotteidemme ja palveluidemme laatua. Asiakaspalaute heijastaa myös henkilöstökyselyn tuloksia, jotka osoittivat henkilöstön sitoutuneisuuden pysyneen korkealla tasolla. Pitkäaikaisten strategisten tavoitteidemme saavuttaminen ei olisi mahdollista ilman tyytyväisiä asiakkaita ja sitoutuneita työntekijöitä. Molempien kyselyiden tulokset osoittavat, että etenemme oikeaan suuntaan.

Olemme jälleen täsmentäneet vuoden 2017 liiketoimintanäkymiämme. Odotamme nyt liikevaihdon kasvavan 1-3 % vertailukelpoisin valuuttakurssein ja liikevoiton olevan 1 200-1 280 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokurssit pysyisivät tammi-kesäkuun 2017 keskimääräisellä tasolla. Jatkamme työtämme tämän vuoden kannattavuutta rasittavien tekijöiden kompensoimiseksi sekä saatujen tilausten kasvun ylläpitämiseksi."

Toimintaympäristö huhti-kesäkuussa 2017

Globaali uuslaitemarkkina laski hieman yksiköissä mitat­tuna vuoden 2016 toiseen vuosineljännekseen verrattuna. Aasian ja Tyynenmeren alueella uusien laitteiden volyy­mit laskivat hieman. Kiinan uusien laitteiden markkina laski hieman yksiköissä mitattuna. Myös rahamääräisesti mitattuna markkinan lasku jatkui edellisvuoteen verrat­tuna. Viranomaistoimenpiteet asuntomarkkinoiden rau­hoittamiseksi vaikuttivat negatiivisesti Kiinan asuinraken­tamisen segmenttiin, kun taas kaupallinen segmentti oli melko vakaa. Infrastruktuurisegmentin kasvu jatkui halli­tuksen elvytystoimenpiteiden johdosta. Viranomaistoimen­piteet painoivat asuntomarkkinoiden kysyntää isommissa kaupungeissa, kun taas pienempien kaupunkien kysyntä oli vakaampaa. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella uusien laitteiden markkinat laskivat edelleen. Laskun taus­talla oli erityisesti Intian markkina, jossa useat voimaan tulleet reformit vaikuttivat markkinaan. EMEA-alueella uusien laitteiden markkina kasvoi hieman. Uusien laittei­den kysyntä Keski- ja Pohjois-Euroopassa oli vakaa korkealla tasolla ja Etelä-Euroopassa markkinan hienoinen kasvu jat­kui matalalta tasolta. Lähi-idässä markkina kasvoi alueella vallitsevasta epävarmuudesta huolimatta. Pohjois-Ameri­kassa uusien laitteiden markkina kehittyi hyvin erityisesti Yhdysvalloissa.

Globaalit palvelumarkkinat kehittyivät positiivisesti useimmilla alueilla. Hienoinen kasvu jatkui Pohjois-Ameri­kan modernisointimarkkinalla. Kasvu Aasian ja Tyynenme­ren alueella oli huomattavaa, kun taas modernisointimark­kina laski hieman Keski- ja Pohjois-Euroopassa vahvalta vertailutasolta. Etelä-Euroopassa modernisointimarkkina oli suhteellisen vakaa. Myös huoltomarkkina kasvoi kautta alueiden. Kasvu oli vahvinta Aasian ja Tyynenmeren alu­eella, kun taas Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kehitys oli vakaampaa.

Hinnoittelun kehitys pysyi vaihtelevana toisen vuo­sineljänneksen aikana. Kiinassa kilpailu pysyi tiukkana uusien laitteiden markkinalla ja hinnoittelu pysyi vakaana edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Palveluissa hin­takilpailu pysyi tiukkana EMEA-alueella erityisesti Etelä- Euroopassa sekä muutamilla Keski- ja Pohjois-Euroopan markkinoilla. Pohjois-Amerikassa hintakilpailu pysyi melko tiukkana huollossa, mutta kehittyi edelleen positiivisesti modernisoinnissa.

Toimintaympäristö tammi-kesäkuussa 2017

Globaali uuslaitemarkkina oli melko vakaa vuoden 2016 ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna. Aasian ja Tyy­nenmeren alueella uusien laitteiden volyymit pysyivät melko vakaina. Kiinassa markkina oli melko vakaa yksi­köissä mitattuna, mutta rahamääräisesti mitattuna mark­kina laski edellisvuoteen verrattuna. Myös muulla Aasian ja Tyynenmeren alueella markkina laski, johtuen erityisesti Intian markkinan laskusta. EMEA-alueella volyymit kasvoi­vat hieman Keski- ja Pohjois-Euroopassa edellisvuoteen verrattuna. Uusien laitteiden markkina kehittyi positiivisesti Etelä-Euroopassa ja Lähi-idässä. Pohjois-Amerikassa uuslai­temarkkinan kasvu jatkui korkealta tasolta.

Globaalien palvelumarkkinoiden kehitys jatkui posi­tiivisena. Euroopan suuri modernisointimarkkina oli melko vakaa Keski- ja Pohjois-Euroopassa ja kasvoi hieman Etelä- Euroopassa. Pohjois-Amerikassa modernisointimarkkinan hienoinen kasvu jatkui ja myös pienemmän Aasian ja Tyy­nenmeren alueen markkinan kasvu jatkui. Huoltomarkkinat kasvoivat edelleen maailmanlaajuisesti ja kasvu oli nopeinta Aasian ja Tyynenmeren alueen kehittyvillä markkinalla.

Hinnoittelun kehitys oli vaihtelevaa ja pysyi haasta­vana useilla markkinoilla.

Markkinanäkymät 2017

Uusissa laitteissa Kiinan markkinan odotetaan laskevan 0-5 % tilatuissa yksiköissä ja myös tiukan kilpailun odotetaan jatkuvan. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella markkinan odotetaan kasvavan hieman. Myös Pohjois-Amerikan sekä Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueilla markkinan odotetaan kasvavan hieman.

Modernisointimarkkinan odotetaan kasvavan hieman Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ja kehittyvän vahvasti Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Huoltomarkkinan odotetaan kasvavan voimakkaimmin Aasian ja Tyynenmeren alueella, ja kasvavan hieman myös muilla alueilla.

Liiketoimintanäkymät 2017 (täsmennetty)

KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan 1 ja 3 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2016.
Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 1 200-1 280 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokurssit pysyisivät suun­nilleen tammi-kesäkuun 2017 keskimääräisellä tasolla.

Liikevaihtonäkymä perustuu KONEen huolto- ja tilauskan­taan sekä markkinanäkymiin.

Liikevoittonäkymä perustuu tämänhetkiseen liikevaihtoen­nusteeseen yhdistettynä kannattavuuteen vaikuttaviin teki­jöihin. Vuonna 2017 kannattavuuteen odotetaan vaikuttavan esimerkiksi parantunut laatu ja tuottavuus, hinnoittelu ja liike­toimintajakauma, saatujen tilausten katteiden hienoinen lasku vuonna 2016 sekä kustannuspaineet korkeammista raaka-aine­kustannuksista sekä tutkimus- ja kehitys- sekä IT-kustannuksista. Liikevoittonäkymä sisältää noin 10 miljoonan euron negatiivisen valuuttakurssivaikutuksen verrattuna vuoteen 2016.

Aiemmat liiketoimintanäkymät

Aiemmin liikevaihdon kasvun arvioitiin olevan 0 ja 3 % välillä ver­tailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2016. Aiem­min liikevoiton (EBIT) arvioitiin olevan 1 200-1 290 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokurssit olisivat pysyneet suunnilleen tammi-maaliskuun 2017 keskimääräisellä tasolla.

Aikaisempi liikevoittonäkymä sisälsi noin 10 miljoonan euron positiivisen vaikutuksen valuuttojen muuntokursseista.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet

Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään keskiviikkona 19. heinäkuuta 2017 klo 14.15.

Englanninkielinen analyytikkotilaisuus alkaa klo 15.45 ja on seurattavissa webcast-lähetyksenä osoitteessa www.kone.com. On demand -taltiointi webcast-lähetyksestä on saatavilla myöhemmin samana päivänä. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta.

USA: +1 719 325 4759  
Iso-Britannia: +44 (0) 330 336 9411
Suomi: 09 7479 0404  
Osallistujatunnus: KONE

Tilaisuudet järjestetään osoitteessa KONE Building, Keilasatama 3, Espoo.

Lisätiedot:
Sanna Kaje, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0204 75 4705

Lähettäjä:

KONE Oyj

Henrik Ehrnrooth 
toimitusjohtaja

Ilkka Hara
talousjohtaja  
                  
KONE yrityksenä

KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Olemme alallamme yksi maailman johtavista yrityksistä. Valmistamme hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoamme ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. Teemme ihmisten liikkumisesta korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa. Vuonna 2016 KONEen liikevaihto oli 8,8 miljardia euroa ja vuoden 2016 lopulla henkilöstömäärä oli yli 52 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

KONE H1 2017 Puolivuosikatsaus


Jaa tämä sivu

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle