KONE Oyj: Yhtiökokouskutsu

Pörssitiedotteet Julkaistu 26.01.2023

KONE Oyj, pörssitiedote, 26. tammikuuta 2023 klo 14.00

KONE Oyj: Yhtiökokouskutsu

KONE Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 28. helmikuuta 2023 kello 11.00 alkaen Messukeskuksen Siivessä osoitteessa Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla alkaa kello 10.00.

Yhtiökokousta on mahdollista seurata verkkolähetyksen välityksellä, tarkemmat tiedot tästä on annettu kokouskutsun kohdassa C. 4. Muut ohjeet/tiedot. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Toimitusjohtajan katsaus

Vuosikatsaus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.kone.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2022 maksetaan osinkoa 1,7475 euroa A-sarjan osakkeelta ja 1,75 euroa B-sarjan osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 2. maaliskuuta 2023 ja osinko maksetaan 9. maaliskuuta 2023.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2022

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Toimielinten palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.kone.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot pidetään ennallaan: puheenjohtaja 220 000 euroa, varapuheenjohtaja 125 000 euroa ja jäsenet 110 000 euroa. Hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta 40 prosenttia ehdotetaan suoritettavaksi KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan erillinen vuosipalkkio: tarkastusvaliokunta: puheenjohtaja 20 000 euroa ja jäsenet 10 000 euroa sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunta: puheenjohtaja 20 000 euroa ja jäsenet 10 000 euroa. Valiokuntien vuosipalkkiot ehdotetaan maksettavaksi rahana. Lisäksi ehdotetaan, että palkkioita ei kuitenkaan makseta sellaiselle hallituksen jäsenelle, jolla on työsuhde yhtiöön. Mahdolliset matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan yhdeksän varsinaista jäsentä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan seuraavat henkilöt siten, että mahdollisessa vaalissa kunkin jäsenehdokkaan valintaan otetaan kantaa erikseen:

 1. Matti Alahuhta (nykyinen jäsen)
 2. Susan Duinhoven (nykyinen jäsen)
 3. Marika Fredriksson (uusi jäsen)
 4. Antti Herlin (nykyinen jäsen)
 5. Iiris Herlin (nykyinen jäsen)
 6. Jussi Herlin (nykyinen jäsen)
 7. Ravi Kant (nykyinen jäsen)
 8. Marcela Manubens (uusi jäsen)
 9. Krishna Mikkilineni (nykyinen jäsen)

Ehdotettu uusi hallituksen jäsen, Marika Fredriksson, kauppatieteiden maisteri, syntynyt 1963, Ruotsin kansalainen, on toiminut aiemmin talousjohtajana ja konsernin varatoimitusjohtajana Vestas Wind Systems A/S:ssa 2013-2022, talousjohtajana Gambro AB:ssa 2009-2012, talousjohtajana Autoliv Inc.:ssä 2008-2009 ja hän on toiminut useissa tehtävissä, mukaan lukien talousjohtajana ja varapääjohtajana talous- ja strategiatoiminnoissa Volvo Construction Equipment Corporationissa 1996-2008. Keskeisiä luottamustoimia ovat hallituksen jäsenyydet A.P. Møller - Maersk A/S:ssa, AB Industrivärdenissä, Sandvik AB:ssa, Saxo Groupissa, Ecolean AB:ssa, hallituksen puheenjohtajuus emagine Consultingissa sekä neuvottelukunnan jäsenyys Axcelissa. KONEen hallituksen arvion mukaan Marika Fredriksson on riippumaton sekä yhtiöstä että yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Ehdotettu uusi hallituksen jäsen, Marcela Manubens, MBA (kansainvälinen liiketoiminta) Bridgeportin yliopistosta Yhdysvalloista, auktorisoitu tilintarkastaja ja maisterin vastaava tutkinto (rahoitus ja taloustieteet)  Belgranon yliopistosta Argentiinasta, ulkopolitiikan ja talousasioiden ohjelma Yhdysvaltain yliopistosta, Washington DC:stä Yhdysvalloista, on syntynyt vuonna 1958. Hän on Yhdysvaltain kansalainen ja Roxbury Global LLC:n (Yhdysvallat) perustaja (kestävää liiketoimintaa ja ESG:tä koskevat liikkeenjohdon konsultointipalvelut) vuodesta 2021. Aiemmin hän toimi Unilever PLC:n (Iso-Britannia) integroitu yhteiskunnallinen kestävyys - funktion globaalina varapääjohtajana 2016-2021, yhteiskunnalliset vaikutukset - funktion globaalina varapääjohtajana 2013-2016, sekä useissa eri tehtävissä PVH Corp.:issa (Yhdysvallat) vuodesta 1991 lähtien (yritysvastuupäällikkönä 2012, vanhempana varapääjohtajana globaalissa ihmisoikeudet ja yhteiskunnallinen vastuu - ohjelmassa 2006-2012, varapääjohtajana globaalissa ihmisoikeudet - ohjelmassa 2000-2005, johtajana ihmisoikeudet - ohjelmassa 1997-2000, sekä kansainvälisten asioiden globaalina konsulttina 1991-1997). Aikaisempia luottamustoimia: Maailman talousfoorumin ihmisoikeusneuvoston jäsen ja varapuheenjohtaja; Sir Kensingtonin neuvoa-antavan komitean jäsen; Fair Labour Associationin hallituksen jäsen, sekä toimeenpanevan että tarkaskuskomitean, Consumer Goods Forumin maailmanlaajuisen Social Compliance - ohjelman hallituksen puheenjohtaja.  Keskeisiä nykyisiä luottamustoimia ovat jäsenyys Sierra Global Managementin Responsible Investment and Business Advisory Boardissa; ja jäsenyys Geneven kauppakorkeakoulun Geneva Center for Business and Human Rightsin neuvottelukunnassa. Lisäksi Manubens toimii kouluttajana ja kansainvälisenä puhujana kestävästä liiketoiminnasta ja globaalista ESG:stä. KONEen hallituksen arvion mukaan Marcela Manubens on riippumaton sekä yhtiöstä että yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Jennifer Xin-Zhe Li ei ole asettunut ehdolle hallituksen jäseneksi, mutta hän on jatkossa yhtiön käytettävissä konsultin roolissa.

Ehdotetuista hallituksen jäsenistä Matti Alahuhta, Susan Duinhoven, Iiris Herlin, Ravi Kant ja Krishna Mikkilineni ovat riippumattomia yhtiöstä. Antti Herliniä, Iiris Herliniä ja Jussi Herliniä lukuun ottamatta muut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Ehdotetut uudet hallituksen jäsenet on esitelty yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.kone.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/.

14. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

15. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan yksi tilintarkastaja toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16. Tilintarkastajien valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

17. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestystä muutetaan päivittämällä yhtiön toimialaa (2 §) koskevaa kohtaa sekä muuttamalla yhtiökokousta (10 §) koskevaa kohtaa siten, että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi 2 § ja 10 §:n osalta on kutsun liitteenä 1.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 52 930 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 7 620 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 45 310 000 kappaletta. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä ja äänimäärästä kunkin osakesarjan osalta ehdotuksen tekohetkellä. Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen osalta hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella.

A-sarjan osakkeet hankitaan A-sarjan osakkeenomistajien omistusten suhteessa hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä yhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta. Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan osakkeitaan yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle. Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta hankinnasta voidaan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat tähän suostumuksensa. B-sarjan osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30. kesäkuuta 2024 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 1. maaliskuuta 2022 hallitukselle antaman hankintavaltuutuksen.

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 7 620 000 A-sarjan osaketta ja 45 310 000 B-sarjan osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30. kesäkuuta 2024 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 1. maaliskuuta 2022 hallitukselle antaman antivaltuutuksen.

20. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien päätösehdotukset, palkitsemisraportti, tämä kokouskutsu sekä vuosikatsaus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ovat osakkeenomistajien nähtävillä KONE Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.kone.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 14. maaliskuuta 2023.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16. helmikuuta 2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 26. tammikuuta 2023. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 23. helmikuuta 2023 klo 15.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

 1. KONE Oyj:n internetsivujen kautta www.kone.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/

Henkilöomistajat kirjautuvat palveluun vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Yhteisöomistajat tarvitsevat kirjautumiseen osakkeenomistajan arvo-osuustilin numeron yhteisö-/yksilöintitunnuksen lisäksi. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

 1. kirjeitse osoitteeseen KONE Oyj, Osakerekisteri, PL 7, 02151 Espoo
 2. puhelimitse numeroon 020 770 6873 maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 16.00 välisenä aikana

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika/henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika/henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella osakkeenomistajalla olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16. helmikuuta 2023. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 23. helmikuuta 2023 kello 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Malli valtakirjaksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.kone.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen KONE Oyj, Osakerekisteri, PL 7, 02151 Espoo tai sähköpostitse osoitteeseen agm@kone.com ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Yhteisöomistaja voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin yhteisö valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa https://www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa "Yhtiökokouksen edustaminen". Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti.

4. Muut ohjeet/tiedot

Kokouskielenä on suomi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista.

KONE Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 26. tammikuuta 2023 yhteensä 529 395 860 osaketta jakautuen 76 208 712 A-sarjan osakkeeseen ja 453 187 148 B-sarjan osakkeeseen. Yhtiöjärjestyksen mukaan A-sarjan osakkeet tuottavat yhden äänen ja jokainen täysi kymmenen B-sarjan osaketta yhden äänen kuitenkin siten, että kullakin osakkeenomistajalla on vähintään yksi ääni. Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä hallussaan yhteensä 12 306 640 B-sarjan osaketta. Yhtiölle tai sen tytäryhteisölle kuuluvalla osakkeella ei osakeyhtiölain mukaan voi osallistua yhtiökokoukseen.

Osakkeenomistaja, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16. helmikuuta 2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon, voi seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. Ohjeet verkkolähetyksen seuraajaksi ilmoittautumiseen ja verkkolähetyksen seuraamiseen ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla www.kone.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/. Verkkolähetystä seuraavat osakkeenomistajat voivat esittää kysymyksiä tai kommentteja kirjallisesti kokouksen aikana verkkolähetyksen yhteydessä tarjolla olevan chat-toiminnon kautta. Verkkolähetyksen seuraaminen tai kirjallisten kysymysten tai kommenttien esittäminen ei tarkoita osakkeenomistajan osakeyhtiölain mukaista osallistumista yhtiökokoukseen tai osakkeenomistajan osakeyhtiölain mukaisen kysely- ja puheoikeuden käyttämistä kokouksessa. Kysymykset, joita esitetään kirjallisesti, eivät ole osakeyhtiölain mukaisesti esitettyjä kysymyksiä. Kirjallisesti esitetyt kysymykset ja kommentit saatetaan yhtiökokoukseen osallistuvien tietoon ja niihin vastataan yhtiökokouksessa, mikäli kokouksen puheenjohtaja katsoo tämän tarkoituksenmukaiseksi.

Kokousosallistujat ovat tervetulleita kokouksen jälkeen pidettävään kahvitilaisuuteen.

Helsingissä 26. tammikuuta 2023

KONE Oyj

HALLITUS

KONE yrityksenä
KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Olemme alallamme yksi maailman johtavista yrityksistä. Toimitamme hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoamme ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. Teemme ihmisten liikkumisesta korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa. Vuonna 2022 KONEen liikevaihto oli 10,9miljardia euroa, ja vuoden 2022 lopulla henkilöstömäärä oli yli 60 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

Liite 1 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen


Jaa tämä sivu

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle