KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-joulukuulta 2013

Pörssitiedotteet Julkaistu 28.01.2014

KONE Oyj, pörssitiedote,28. tammikuuta 2014 klo 12.30

Loka-joulukuu 2013: Vahvaa etenemistä laaja-alaisesti

 • Loka-joulukuussa 2013 saadut tilaukset olivat 1 473 (10-12/2012: 1 321) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat 11,5 % historiallisin valuuttakurssein laskettuna ja 16,0 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna. 

 • Liikevaihto kasvoi 9,4 % 2 033 (1 858) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 13,1 %. 

 • Liikevoitto oli 292,8 (257,4) miljoonaa euroa eli 14,4 % (13,9 %) liikevaihdosta. 

 • Rahavirta liiketoiminnasta oli 240,8 (266,6) miljoonaa euroa. 

Tammi-joulukuu 2013: Vahvaa kokonaiskehitystä

 • Tammi-joulukuussa 2013 saadut tilaukset olivat 6 151 (1-12/2012: 5 496) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat 11,9 % historiallisin valuuttakurssein laskettuna ja 14,1 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna. Joulukuun 2013 lopussa tilauskanta oli 5 587 (31.12.2012: 5 050) miljoonaa euroa. 

 • Liikevaihto kasvoi 10,4 % 6 933 (6 277) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 12,6 %. 

 • Liikevoitto oli 953,4 (828,7) miljoonaa euroa eli 13,8 % (13,2 %) liikevaihdosta (tammi-joulukuun 2012 vertailuluku ilman 37,3 miljoonan euron kertaluonteista kulua, joka liittyy tukitoimintojen kehittämisohjelmaan ja kustannusten sopeuttamisohjelmaan). 

 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,37 (1,17) euroa. Vertailukelpoinen laimentamaton osakekohtainen tulos ilman kertaluontoisia kuluja oli 1,37 (1,23) euroa. 

 • Rahavirta liiketoiminnasta oli 1 213 (1 071) miljoonaa euroa. 

 • Vuonna 2014 KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6-9 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2013. Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 980-1 050 miljoonaa euroa, olettaen että valuuttojen muuntokurssit eivät eroa merkittävästi vuoden 2014 alun tilanteesta. 

 • Hallitus ehdottaa vuodelta 2013 jaettavaksi 1,00 euroa osinkoa B-sarjan osakkeelta. 

Avainluvut

10-12/
2013
10-12/
2012
Muutos %1-12/
2013
1-12/
2012
Muutos %
Saadut tilaukset Me 1 473,2 1 321,311,5 6 151,0 5 496,211,9
Tilauskanta Me 5 587,5 5 050,110,6 5 587,5 5 050,110,6
Liikevaihto Me 2 033,0 1 857,79,4 6 932,6 6 276,810,4
Liikevoitto (EBIT) Me 292,8 257,413,7 953,4828,7 1)15,1
Liikevoitto (EBIT)%14,413,913,813,2 1)
EBITA Me 297,9 264,3 973,6861,5 1)
EBITA%14,714,214,013,7 1)
Rahavirta liiketoiminnasta
(ennen rahoituseriä ja veroja)
Me 240,8 266,6 1 213,1 1 070,8
Tilikauden voitto Me 185,8 183,0 713,1 611,0
Laimentamaton
osakekohtainen tulos
e0,360,351,371,17
Korollinen nettovelka% -622,0 -574,0 -622,0 -574,0
Omavaraisuusaste%43,747,143,747,1
Nettovelkaantumisaste% -36,1 -31,3 -36,1 -31,3


Vertailutiedot vuodelta 2012 on oikaistu uudistetun IAS 19, Työsuhde-etuudet -standardin mukaisesti.

1) Ilman 37,3 miljoonan euron kertaluonteista kulua, joka liittyy tukitoimintojen kehittämisohjelmaan ja kustannusten sopeuttamisohjelmaan.

Toimitusjohtaja Matti Alahuhta katsauksen yhteydessä:

"Liiketoimintamme kehitys oli hyvin vahvaa vuoden viimeisellä neljänneksellä. Saadut tilaukset kasvoivat 11,5 % historiallisin ja 16,0 % vertailukelpoisin valuuttakurssein 1 473 miljoonaan euroon. Tilausvirran kasvu oli seurausta myönteisestä kehityksestä kaikilla maantieteellisillä alueilla. Liikevaihto kasvoi 9,4 % historiallisin ja 13,1 % vertailukelpoisin valuuttakurssein 2 033 miljoonaan euroon. Kasvua oli kaikilla maantieteellisillä alueilla. Liikevoitto kasvoi 13,7 % 293 miljoonaan euroon ja 14,4 %:iin liikevaihdosta. Liikevoiton kasvua vauhdittivat pääasiassa liikevaihdon vahvana jatkunut kasvu Aasian ja Tyynenmeren alueella ja liiketoiminnan hyvä kehitys Pohjois-Amerikassa. Rahavirta oli hyvällä 241 miljoonan euron tasolla.

Kehityksemme oli vahvaa myös koko vuonna 2013. Saadut tilaukset kasvoivat 11,9 % historiallisin ja 14,1 % vertailukelpoisin valuuttakurssein 6 151 miljoonaan euroon. Liikevaihdon vastaavat kasvuprosentit olivat 10,4 % ja 12,6 %, ja se nousi 6 933 miljoonaan euroon. Liikevoitto kasvoi 15,1 % 953 miljoonaan euroon ollen 13,8 % liikevaihdosta. Rahavirta oli ennätyksellisen korkea, 1 213 miljoonaa euroa.

Olen hyvin tyytyväinen etenemiseemme vuonna 2013. Kasvoimme jälleen markkinaa nopeammin tärkeimmillä kasvumarkkinoilla, ja pystyimme vahvaan suoritukseen myös vaikeimmilla markkinoilla. Olemme onnistuneet fokusoiduilla kehitystoimilla parantamaan toimintaamme ja sen laatua kaikkialla yrityksessämme. Haluan kiittää kaikkia KONEen työntekijöitä heidän erinomaisesta työpanoksestaan!

Vuonna 2013 uusien laitteiden markkinan kasvua vauhditti Aasian ja Tyynenmeren alue, erityisesti Kiina. Kiinan markkinan kasvu kiihtyi vuoden viimeisellä neljänneksellä, minkä seurauksena koko vuoden kasvu oli hieman yli 15 %. KONE kasvoi Kiinassa selvästi tätä nopeammin, ja kasvatimme siten jälleen markkinaosuuttamme. Pohjois-Amerikassa
markkinan elpyminen jatkui. Euroopassa epävarmuus markkinaympäristössä väheni vuoden loppua kohden, mutta kehitys sekä uusien laitteiden markkinalla että modernisointimarkkinalla oli edelleen laskussa. Uusien laitteiden markkinan jatkuva matala taso tällä alueella vaikutti edelleen myös huolto- ja modernisointimarkkinoiden hintakilpailua kiristymiseen.

Vuonna 2014 odotamme uusien laitteiden markkinan kasvavan selvästi Aasian ja Tyynenmeren alueella. Kiinan markkinan odotamme kasvavan noin 10 %. Koko Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella odotamme markkinan kasvavan hieman, vaikka Euroopassa kysyntä todennäköisesti edelleen heikkenee hieman. Pohjois-Amerikan markkinan kasvun odotamme jatkuvan. Odotamme modernisointimarkkinan kasvavan hieman ja useimpien huoltomarkkinoiden kehittyvän melko hyvin.

Kolmivuotiset kehitysohjelmamme ovat osoittautuneet erittäin vahvaksi tavaksi kehittää kilpailukykyämme. Saimme valmiiksi edelliset kolmen vuoden kehitysohjelmamme kuluneen vuoden lopulla. Näinä vuosina asiakastyytyväisyytemme ja henkilöstötyytyväisyytemme paranivat, tuotevalikoimamme kilpailukyky vahvistui entisestään, palveluliiketoimintamme
kehittyi merkittävin askelin ja toimitusketjumme laatu parani olennaisesti. Aloitamme nyt jo neljännen uuden kehitysohjelmakauden. Uusien ohjelmien aloittaminen on muodostunut meille aina uuden vaiheen alun symboliksi.

Epävarmuus heikoilla markkinoilla väheni vuoden loppua kohden. Kun samalla kasvumarkkinoiden näkymät ovat pysyneet myönteisinä, lähdemme uuteen vuoteen luottavaisin mielin."

Toimintaympäristöloka-joulukuussa (Q4 2013)

Vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä uusien laitteiden markkinan kasvu kiihtyi Aasian ja Tyynenmeren alueella, kun taas muiden alueiden kehitys jatkui suurelta osin muuttumattomana. Uusien laitteiden kysyntä EMEA-alueella oli kokonaisuudessaan melko vakaa. Pohjois-Amerikassa markkinan kasvu jatkui. Suurprojektien segmentti pysyi maailmanlaajuisesti aktiivisena. Modernisointimarkkina kasvoi hieman. Huoltomarkkinat kasvoivat useimmissa maissa, mutta kasvuvauhti oli matala niissä maissa, joissa uusien laitteiden markkina on ollut heikko viime vuosina.

Toimintaympäristötammi-joulukuussa 2013

Vuonna 2013 markkinat Aasian ja Tyynenmeren alueella, Pohjois-Amerikassa ja Lähi-idässä kehittyivät positiivisesti. Euroopassa epävarmuus markkinalla väheni vuoden loppua kohden. Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) alueella uusien laitteiden markkina laski hieman. Pohjois-Amerikassa markkinan elpyminen matalalta tasolta jatkui koko vuoden ajan. Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinan kasvuvauhti oli jonkin verran korkeampi kuin edellisenä vuonna Kiinan nopean kasvun vauhdittamana. Suurprojektien segmentti kasvoi jonkin verran seurauksena vahvasta kehityksestä Aasian ja Tyynenmeren alueella, Lähi-idässä sekä Pohjois-Amerikassa. Modernisointimarkkina oli suhteellisen vakaa markkinoiden kehittyessä myönteisesti Pohjois-Amerikassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella, mutta laskiessa EMEA-alueella. Huoltomarkkinan kasvu oli nopeinta Aasian ja Tyynenmeren alueella uusien laitteiden asennusten kasvun vauhdittamana. Kehittyneillä markkinoilla kasvuvauhti oli matalampi, ja markkinat olivat useassa maassa erittäin kilpaillut.

Markkinanäkymät 2014

Uusissa laitteissa Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinan odotetaan kasvavan selvästi vuonna 2014. Kiinan markkinan odotetaan kasvavan noin 10 %. EMEA-alueella markkinan odotetaan kasvavan hieman. Kysynnän odotetaan olevan Keski- ja Pohjois-Euroopassa suhteellisen vakaa, laskevan edelleen hieman Etelä-Euroopassa ja kasvavan Lähi-idässä. Pohjois-Amerikan markkinan kasvun odotetaan jatkuvan.

Modernisointimarkkinan odotetaan kasvavan hieman.

Huoltomarkkinan odotetaan kehittyvän melko hyvin useimmissa maissa.

Liiketoimintanäkymät2014

KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6-9 % vuoteen 2013 verrattuna vertailukelpoisin valuuttakurssein.

Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 980-1 050 miljoonaa euroa, olettaen, että valuuttojen muuntokurssit eivät eroa merkittävästi vuoden 2014 alun tilanteesta.

Hallituksen voitonjakoehdotus

Emoyhtiön vapaa oma pääoma 31.12.2013 on 1 357 635 587,39 euroa, josta tilikauden voitto on 429 462 500,68 euroa.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokouksen käytettävissä olevista voittovaroista jaetaan osinkoa 0,9975 euroa kutakin ulkona olevaa 76 208 712 A-sarjan osaketta kohden ja 1,00 euroa kutakin ulkona olevaa 436 474 010 B-sarjan osaketta kohden, joten osingonjaon yhteismääräksi ehdotetaan 512 492 200,22 euroa. Jäljelle jäävät voittovarat 845 143 387,17 euroa jätetään
vapaaseen omaan pääomaan.

Osinko ehdotetaan maksettavaksi 6.3.2014. Kaikki osingonmaksun täsmäytyspäivänä ulkona olevat osakkeet, lukuun ottamatta emoyhtiön hallussa olevia omia osakkeita, ovat oikeutettuja osinkoon vuodelta 2013.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet

Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään tiistaina 28. tammikuuta 2014 klo 14.15.

Englanninkielinen analyytikkotilaisuus alkaa klo 15.45. Tilaisuus on seurattavissa internetin kautta webcast-lähetyksenä osoitteessa www.kone.com. Tilaisuuden yhteydessä järjestetään puhelinkonferenssi, jonka tiedot on esitetty alla.

Tilaisuudet järjestetään osoitteessa KONE Building, Keilasatama 3, Espoo.

Puhelinkonferenssien numerot:

+358 9 2313 9201 (soittajat, Suomi)
+1 334 323 6201 (soittajat, USA)
+44 20 7162 0077 (soittajat, UK)
Osallistujatunnus: KONE

On-demand -taltiointi webcast-lähetyksestä on saatavilla osoitteessa www.kone.com myöhemmin samana päivänä.

Lisätiedot:

Karla Lindahl, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0204 75 4441

Lähettäjä:

KONE Oyj

Henrik Ehrnrooth                      
talousjohtaja                      

Anne Korkiakoski
markkinointi- ja viestintäjohtaja

KONE yrityksenä

KONE on yksi maailman johtavista hissi- ja liukuporrasyhtiöistä. Tavoitteenamme on tarjota paras käyttäjäkokemus kehittämällä ja toimittamalla ratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten liikkumisen rakennuksissa sujuvasti, turvallisesti, mukavasti ja viivytyksettä yhä enemmän kaupungistuvassa ympäristössä vai maailmassa. KONE tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä hissejä, liukuportaita, automaattiovia ja integroituja ratkaisuja parantamaan käyttäjäkokemusta rakennuksissa ja niiden välillä.  KONEen palvelut kattavat rakennuksen koko elinkaaren, alkaen suunnittelupalveluista aina laitteiden huoltoon, korjauksiin ja modernisointiin. Vuonna 2013 KONEen liikevaihto oli 6,9 miljardia euroa ja vuoden 2013 lopulla henkilöstömäärä yli 43 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

KONE Tilinpaatostiedote 2013


Jaa tämä sivu

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle