KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011

Pörssitiedotteet Julkaistu 19.07.2011

KONE Q2: Ennätyksellisen korkea tilausvirta ja vakaa liikevoiton kasvu

Huhti-kesäkuu 2011

  • Huhti–kesäkuussa 2011 saadut tilaukset olivat 1 226 (4–6/2010: 1 043) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat 17,6 % historiallisin valuuttakurssein laskettuna ja 21,0 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna.
  • Liikevaihto kasvoi 2,2 % 1 286 (1 259) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 4,8 %.
  • Liikevoitto oli 184,5 (175,7) miljoonaa euroa eli 14,3 % (14,0 %) liikevaihdosta.
  • Rahavirta liiketoiminnasta oli 129,9 (201,7) miljoonaa euroa.
  • KONEen näkymät vuodelle 2011 pysyvät ennallaan.

Tammi-kesäkuu 2011

  • Tammi–kesäkuussa 2011 saadut tilaukset olivat 2 271 (1–6/2010: 1 938) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat 17,2 % historiallisin valuuttakurssein laskettuna ja 17,5 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna. Kesäkuun 2011 lopussa tilauskanta oli 3 948 (31.12.2010: 3 598) miljoonaa euroa.
  • Liikevaihto kasvoi 3,5 % 2 340 (2 262) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 3,8 %.
  • Liikevoitto oli 303,2 (284,3) miljoonaa euroa eli 13,0 % (12,6 %) liikevaihdosta.
Avainluvut
4-6/
2011
4-6/
2010
1-6/
2011
1-6/
2010
1-12/
2010
Saadut tilauksetMe 1 226,2 1 042,8 2 270,9 1 937,5 3 809,0
TilauskantaMe 3 947,7 3 933,7 3 947,7 3 933,7 3 597,8
LiikevaihtoMe 1 286,4 1 258,9 2 340,2 2 261,9 4 986,6
LiikevoittoMe 184,5 175,7 303,2 284,3 696,4
Liikevoitto% 14,3 14,0 13,0 12,6 14,0
Rahavirta liiketoiminnasta
(ennen rahoituseriä ja veroja)
Me 129,9 201,7 367,2 419,3 857,2
Tilikauden voittoMe 142,7 135,6 241,7 217,2 535,9
Tilikauden laaja tulosMe 139,4 174,1 210,3 284,9 577,6
Laimentamaton
osakekohtainen tulos
e 0,56 0,53 0,94 0,85 2,10
Korollinen nettovelkaMe -715,6 -487,6 -715,6 -487,6 -749,8
Omavaraisuusaste% 48,5 43,5 48,5 43,5 49,3
Nettovelkaantumisaste% -45,4 -37,4 -45,4 -37,4 -46,8

Toimitusjohtaja Matti Alahuhta osavuosikatsauksen yhteydessä:

“Olen hyvin tyytyväinen liiketoimintamme kehitykseen toisella vuosineljänneksellä. Erityisen ilahduttavaa on kehitys tilausvirrassamme, joka oli ennätystasolla. Sekä uuslaite- että modernisointitilaukset kasvoivat. Parasta saatujen tilausten kasvu oli Aasian ja Tyynenmeren alueella, mutta etenimme hyvin myös Keski- ja Pohjois-Euroopassa. Liikevoittomme hyvä kehitys jatkui huolimatta tilanteesta, jossa uusien laitteiden markkinat ovat Aasian ulkopuolella edelleen monilla markkinoilla heikohkolla tasolla. Liikevoittomme, joka oli 14,3 prosenttia liikevaihdosta, oli korkeammalla tasolla kuin yhdenkään aiemman vuoden toisen neljänneksen aikana. Haluan kiittää koko henkilöstöämme, joka on jälleen tehnyt erinomaista työtä!

Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinatilanne jatkui erittäin vahvana, ja hyvä etenemisemme Aasiassa jatkui toisen vuosineljänneksen aikana. Saaduissa tilauksissa kasvu oli nopeinta kuluneella vuosineljänneksellä Intiassa. Intia on maailman toiseksi suurin uuslaitemarkkina, jonka kasvun ennakoidaan kiihtyvän kaupungistumiskehityksen myötä. Etenemisemme oli vahvaa myös Kiinassa, jossa kasvu on siirtynyt enenevässä määrin sisämaan keskikokoisiin kaupunkeihin. Aasian osuus liikevaihdostamme kasvoi toisen vuosineljänneksen osalta 29 prosenttiin ja koko ensimmäisen vuosipuoliskon osalta 26 prosenttiin.

Aasian ja Tyynenmeren alueen ulkopuolella on jatkuvaa epävarmuutta tai heikkoutta monilla markkinoilla. Keski- ja Pohjois-Euroopan uusien laitteiden markkinat ovat useimmissa maissa hyvällä tasolla, mutta useimpien Etelä-Euroopan markkinoiden tilanne on heikko. Pohjois-Amerikan markkinoilla on asteittain alkaneesta lievästä elpymisestä huolimatta edelleen merkittävää epävarmuutta.

Kuluneella neljänneksellä liikevoittomme kasvun taustalla oli erityisesti Aasian ja Tyynenmeren alueen liikevaihdon vahvana jatkunut kasvu. Nousseet materiaalikustannukset ja valuuttojen muuntokurssien epäsuotuisa kehitys rasittivat jossain määrin toisen vuosineljänneksen tulostamme. Ennen kaikkea materiaalikustannukset asettavat kasvavassa määrin haasteita tuloksemme parantamiselle jatkossa. Tämän lisäksi olemme edelleen lisänneet panostuksiamme Aasian ja Tyynenmeren alueelle, tutkimus- ja kehitystoimintaan ja prosessikehitykseen mahdollistaaksemme markkinoiden kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen mahdollisimman hyvin. Toisen vuosipuoliskon alkaessa tilauskantamme on vahva, ja olen luottavainen, että pystymme tekemään tästä vuodesta KONEelle jälleen hyvän vuoden.”

Toimintaympäristö huhti-kesäkuussa

Toimintaympäristö kehittyi KONEen odotusten mukaisesti, ja kokonaismarkkinakehityksessä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2011 toisella neljänneksellä. Uusien laitteiden markkinoilla Aasian ja Tyynenmeren alueen nopea kasvu jatkui. Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) alueella aktiviteetti Keski- ja Pohjois-Euroopassa parani ja oli hyvällä tasolla, kun taas Etelä-Euroopan markkinat pysyivät vakaina matalalla tasolla. Amerikan alueella uusien laitteiden markkinoiden lievä elpyminen jatkui. Aktiviteetti suurprojekteissa kasvoi erityisesti Aasian ja Tyynenmeren alueella, Keski- ja Pohjois-Euroopassa sekä Lähi-idässä. Modernisointimarkkinat kasvoivat hieman, mutta alueellisin vaihteluin. Huoltomarkkinoiden suotuisa kehitys jatkui kaikilla maantieteellisillä alueilla. Hintakilpailu pysyi tiukkana kaikilla liiketoiminta-alueilla.

EMEA-alueella uusien laitteiden markkinoilla kehitys oli hyvää monissa Keski- ja Pohjois-Euroopan maissa. Tämä johtui erityisesti kasvusta asuinrakennussegmenteillä sekä hyvästä aktiviteetista suurprojekteissa. Markkinat kasvoivat Saksassa, Isossa-Britanniassa, Belgiassa ja Pohjoismaissa. Markkina vakaantui Alankomaissa toisen vuosineljänneksen aikana. Etelä-Euroopassa uusien laitteiden markkinat pysyivät vakaina matalalla tasolla. Toimistorakennussegmenttiä rasittivat edelleen matalat käyttöasteet, kun taas infrastruktuuri-, hotellirakennus- ja sairaalarakennussegmentit kehittyivät myönteisemmin joillakin Etelä-Euroopan markkinoilla. Markkinat Lähi-idässä olivat vaihtelevat aktiviteetin ollessa korkealla tasolla Saudi-Arabiassa ja Qatarissa. Markkina-aktiviteetin kasvu Venäjällä jatkui. Modernisointimarkkinat kehittyivät myönteisesti Keski- ja Pohjois-Euroopassa. Etelä-Euroopan modernisointimarkkinat olivat vakaat lukuunottamatta Ranskan markkinaa, jonka heikkeneminen jatkui. Huoltomarkkinoiden hyvä kehitys jatkui EMEA-alueella, mutta hintakilpailu pysyi voimakkaana.

Amerikan alueella uusien laitteiden markkinoilla vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä käynnistynyt lievä elpyminen jatkui. Yhdysvaltain uusien laitteiden markkinalla muiden kuin infrastruktuurisegmentin asteittainen elpyminen jatkui, mutta epävarmuus markkinalla kasvoi. Tarjousaktiviteetti toimistorakennussegmentillä oli kasvussa tietyillä markkinoilla Yhdysvalloissa. Aktiviteetin lasku infrastruktuurisegmentillä jatkui. Modernisointimarkkinalla aktiviteetti kasvoi. Kanadassa uusien laitteiden markkina pysyi aktiivisena, ja modernisointimarkkinan kehitys jatkui hyvänä. Meksikossa uusien laitteiden markkinan kasvua vauhdittivat edelleen asuin- ja kaupallisten rakennusten segmentit. Huoltomarkkinat kehittyivät Amerikan alueella myönteisesti. Hinnoitteluympäristö pysyi haastavana.

Aasian ja Tyynenmeren alueella uusien laitteiden markkinoiden nopea kasvu jatkui toisella vuosineljänneksellä. Kiinassa kaikki segmentit kasvoivat edelleen. Asuinrakennussegmentti kasvoi vahvasti, ja nopeimmin kasvoi edullinen asuinrakentaminen huolimatta osittaisesta viivästyksestä hallituksen edullisen asuinrakentamisen suunnitelmassa. Intiassa uusien laitteiden kokonaismarkkinan kasvu pysyi vahvana, erityisesti asuinrakennussegmentillä. Australiassa uusien laitteiden markkinan hyvä kehitys jatkui ja modernisointimarkkina kasvoi vahvasti. Kaakkois-Aasian markkinat pysyivät vahvoina Malesian ja Indonesian uusien laitteiden markkinoiden kasvaessa nopeimmin. Huoltomarkkinat Aasian ja Tyynenmeren alueella kehittyivät edelleen suotuisasti. Hinnoitteluympäristö pysyi tiukkana kaikilla markkinoilla.

Markkinanäkymät 2011

Aasian ja Tyynenmeren alueen uusien laitteiden markkinoiden myönteisen kehityksen odotetaan jatkuvan, vaikkakin hitaammin kuin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Keski- ja Pohjois-Euroopan uusien laitteiden markkinoiden hyvän aktiviteettitason odotetaan jatkuvan useimmissa maissa, kun taas useimpien Etelä-Euroopan markkinoiden odotetaan pysyvän melko muuttumattomina nykyisellä alhaisella tasolla. Pohjois-Amerikan uusien laitteiden markkinoiden odotetaan elpyvän maltillisesti, vaikka näkymät ovat muuttuneet epävarmemmiksi ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna. Modernisointimarkkinoiden odotetaan kasvavan hieman. Huoltomarkkinoiden hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan.

Näkymät 2011

KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 0–5 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2010.

Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 700–750 miljoonaa euroa, olettaen että valuuttojen muuntokurssit eivät eroa merkittävästi vuoden 2011 alun tilanteesta.

Julkistamismenettely

KONE Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä ja julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan osavuosikatsauksensa tammi-kesäkuulta 2011. KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 on tämän tiedotteen liitetiedostona pdf-muodossa sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.kone.com.

KONE Q2 2011 Interim Report

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus sekä puhelinkonferenssi

Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään tiistaina 19. heinäkuuta 2011 klo 14.15.

Englanninkielinen puhelinkonferenssi ja analyytikkotilaisuus alkaa klo 15.45. Tilaisuutta voi seurata myös webcast-muodossa osoitteessa www.kone.com.

Tilaisuudet järjestetään osoitteessa KONE Building, Keilasatama 3, Espoo.

Puhelinkonferenssin numerot:

+358 923 101 527 (soittajat, Suomi)
+1 866 458 40 87 (soittajat, USA)
+44 203 043 2436 (soittajat, muut)
Osallistujatunnus: KONE

On-demand -taltiointi webcast-lähetyksestä on saatavilla osoitteessa www.kone.com myöhemmin samana päivänä.

KONE yrityksenä

KONE kuuluu alansa johtaviin yrityksiin ja tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä monipuolisia ratkaisuja niiden huoltoon ja modernisointiin. Eri asiakasryhmien tarpeiden ymmärtäminen on ohjannut yhtiön toimintaa jo sadan vuoden ajan. KONEen tavoitteena on tarjota paras käyttäjäkokemus kehittämällä ja toimittamalla ratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten liikkumisen rakennuksissa sujuvasti, turvallisesti, mukavasti ja viivytyksettä yhä enemmän kaupungistuvassa ympäristössä. Vuonna 2010 KONEen liikevaihto oli 5 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 33 800. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

Lisätietoja:
Henrik Ehrnrooth, talousjohtaja, puh. 0204 75 4260
Karla Lindahl, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0204 75 4441

Lähettäjä:

KONE Oyj

Henrik Ehrnrooth
talousjohtaja

Anne Korkiakoski
markkinointi- ja viestintäjohtaja

2011-07-19 KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle