KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013

Pörssitiedotteet Julkaistu 19.07.2013

KONE Oyj, pörssitiedote, 19. heinäkuuta 2013 klo 12.30

KONE Q2:Vahva kehitys jatkui laaja-alaisesti

Huhti-kesäkuu 2013

  • Huhti-kesäkuussa 2013 saadut tilaukset olivat 1 638 (4-6/2012: 1 513) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat 8,2 % historiallisin valuuttakurssein laskettuna ja 8,7 % vertailukelpoisin valuuttakurssein lasket­tuna.  

  • Liikevaihto kasvoi 14,1 % 1 762 (1 544) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 14,8 %.  

  • Liikevoitto oli 242,8 (210,3) miljoonaa euroa eli 13,8 % (13,6 %) liikevaihdosta (huhti-kesäkuun 2012 ver­tailuluku ilman 37,3 miljoonan euron kertaluonteista kulua, joka liittyy tukitoimintojen kehittämisohjelmaan ja kustannusten sopeuttamisohjelmaan).  

  • Rahavirta liiketoiminnasta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 325,4 (196,2) miljoonaa euroa.  

  • KONE täsmentää vuoden 2013 näkymiään. KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 9-11 % vuoteen 2012 verrattuna vertailukelpoisin valuuttakurssein. Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 890-920 miljoonaa euroa, olettaen että valuuttojen muuntokurssit eivät merkittävästi eroa vuoden 2013 alun tilanteesta. Aikai­semmin KONE arvioi liikevaihdon kasvavan 7-10 % vertailukelpoisin valuuttakurssein vuoteen 2012 verrat­tuna. Aikaisempi näkymä liikevoiton (EBIT) osalta oli 870-920 miljoonaa euroa, olettaen, että valuuttojen muuntokurssit eivät eroa merkittävästi vuoden 2013 alun tilanteesta. 

Tammi-kesäkuu 2013

  • Tammi-kesäkuussa 2013 saadut tilaukset olivat 3 351 (1-6/2012: 2 879) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat 16,4 % historiallisin valuuttakurssein laskettuna ja 16,3 % vertailukelpoisin valuuttakurssein lasket­tuna. Kesäkuun 2013 lopussa tilauskanta oli 5 874 (31.12.2012: 5 050) miljoonaa euroa.  

  • Liikevaihto kasvoi 13,5 % 3 160 (2 785) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 13,7 %.  

  • Liikevoitto oli 403,2 (344,9) miljoonaa euroa eli 12,8 % (12,4 %) liikevaihdosta (tammi-kesäkuun 2012 ver­tailuluku ilman 37,3 miljoonan euron kertaluonteista kulua, joka liittyy tukitoimintojen kehittämisohjelmaan ja kustannusten sopeuttamisohjelmaan).  

  • Rahavirta liiketoiminnasta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 623,2 (448,4) miljoonaa euroa. 

Avainluvut

Vertailutiedot vuodelta 2012 on oikaistu uudistetun IAS 19, Työsuhde-etuudet -standardin mukaisesti.

4-6/
2013
4-6/
2012
1-6/
2013
1-6/
2012
1-12/
2012
Saadut tilaukset Me1 638,21 513,43 350,62 879,3 5 496,2
Tilauskanta Me5 874,45 305,35 874,45 305,3 5 050,1
Liikevaihto Me1 761,71 544,13 160,42 785,4 6 276,8
Liikevoitto (EBIT) Me 242,8210,3 1) 403,2344,9 1)828,7 1)
Liikevoitto (EBIT)% 13,813,6 1) 12,812,4 1)13,2 1)
EBITA Me 247,9218,9 1) 413,1362,2 1)861,5 1)
EBITA% 14,114,2 1) 13,113,0 1)13,7 1)
Rahavirta liiketoiminnasta
(ennen rahoituseriä ja veroja)
Me 325,4 196,2 623,2 448,4 1 070,8
Tilikauden voitto Me 193,7 134,0 319,5 243,5 611,0
Tilikauden laaja tulos Me 206,4 155,3 349,4 249,9 591,7
Laimentamaton
osakekohtainen tulos
e 0,74 0,52 1,23 0,94 2,35
Korollinen nettovelka Me -613,3 -612,4 -613,3 -612,4 -574,0
Omavaraisuusaste% 41,4 47,9 41,4 47,947,1
Nettovelkaantumisaste% -35,3 -32,8 -35,3 -32,8 -31,3


1) Ilman 37,3 miljoonan euron kertaluonteista kulua, joka liittyy tukitoimintojen
kehittämisohjelmaan ja kustannusten sopeuttamisohjelmaan.

Toimitusjohtaja Matti Alahuhta katsauksen yhteydessä:

"Liiketoimintamme kehitys jatkui vahvana vuoden toisen neljänneksen aikana. Saadut tilaukset kasvoivat 8% 1 638 miljoonaan euroon, mikä on KONEen kaikkien aikojen toiseksi korkein vuosineljänneskohtainen tilaus­ten taso heti vuoden ensimmäisen neljänneksen poikkeuksellisen korkean tilauskertymän jälkeen. Olen myös erittäin tyytyväinen siihen, että saatujen tilausten katteen hienoinen parantuminen jatkui erittäin kilpaillussa markkinaympäristössä. Liikevaihto kasvoi 14 % kasvun ollessa erityisen vahvaa uusien laitteiden liiketoimin­nassa. Kasvu oli vahvinta Aasian ja Tyynenmeren alueella. Liikevoitto kasvoi 16 %:lla 243 miljoonaan euroon. Rahavirta oli erittäin vahva, 325 miljoonaa euroa.

Olemme työskennelleet erittäin aktiivisesti pystyäksemme entistä enemmän differentioitumaan kilpailijoihimme nähden laite- ja palvelutarjonnallamme. Viime vuonna toimme markkinoille uuden globaalin volyymihissituote­perheen, ja tutkimus- ja kehitystyömme viimeisin innostava tulos on toisen neljänneksen aikana esittelemämme KONE UltraRope(TM). Innovatiivinen KONE UltraRope(TM) -nostoteknologia tuo KONEelle merkittäviä etuja yli 150 metriä korkeiden rakennusten hissiratkaisuissa. Se vähentää tilan- ja energiantarvetta sekä elinkaarikustannuk­sia, ja toisaalta pidentää elinkaarta. Se myös nopeuttaa asennusta ja lisäksi vähentää rakennuksen huojumisesta johtuvia hissin käyttökatkoja. KONE UltraRope(TM) -teknologialle on jo myönnetty Council of Tall Buildings and Urban Habitat 2013 Innovation Award -palkinto.

Haluan tässä yhteydessä jälleen kerran kiittää kaikkia työntekijöitämme heidän hyvästä työstään liiketoimin­tamme kaikilla alueilla. Hyvä henki ja oppimisen ja kilpailukykymme kehittämisen halu ovat koko ajan parantu­neet.

Toimintaympäristömme kehittyi odotustemme mukaisesti toisella neljänneksellä. Kasvu Kiinassa hidastui odo­tuksemme mukaisesti jonkin verran vuoden ensimmäisen neljänneksen tasolta, mutta markkina kasvoi yli 10 %, ja odotamme, että vuonna 2013 Kiinan uuslaitemarkkina kasvaa 10-15 %. Myös pidemmän aikavälin näke­myksemme Kiinan markkinasta on yhä suotuisa, vaikkakin uskomme, että sen kehitys on siirtymässä viime vuo­sien erittäin nopean kasvun vaiheesta maltillisemman kasvun vaiheeseen. Myös muut markkinat Aasian ja Tyy­nenmeren alueella kehittyivät kuluneella vuosineljänneksellä myönteisesti. Pohjois-Amerikassa markkinakasvu jatkui. Tilanne Euroopassa on edelleen haastava, ja uuslaitemarkkina kasvaa hyvin harvassa maassa. Euroopan heikkouden lisäksi hinnoitteluympäristön tiukkeneminen jatkuu monissa maissa ympäri maailman sekä uusien laitteiden että palveluiden markkinoilla.

Jatkamme aktiivisesti KONEen pitkän tähtäimen kehitystä tässä globaalisti kirjavassa markkinatilanteessa. Rakennamme koko ajan uusia vahvuuksia kehitysohjelmissamme, kehitämme kaikkien toimintojemme laatua ja tuottavuutta, ja panostamme kasvavassa määrin henkilöstömme kehittämiseen pyrkiessämme hyödyntämään markkinoiden kasvumahdollisuuksia täysimääräisesti."

Toimintaympäristö huhti-kesäkuussa 2013

Vuoden 2013 toisella neljänneksellä uusien laitteiden mark­kina Aasian ja Tyynenmeren alueella kasvoi edelleen ripeästi, vaikkakin kasvu hidastui selvästi verrattuna edelliseen vuosi­neljännekseen. Muiden alueiden kehitys jatkui suurelta osin muuttumattomana. Uusien laitteiden kysyntä Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) alueella heikentyi hieman Keski- ja Poh­jois-Euroopassa pysyen kuitenkin suhteellisen hyvällä tasolla, ja laski edelleen Etelä-Euroopassa. Pohjois-Amerikassa mark­kinan kasvu jatkui. Suurprojektien segmentti kasvoi Kiinan ja Kaakkois-Aasian korkean aktiviteettitason vauhdittamana. Globaali modernisointimarkkina oli suhteellisen vakaa, joskin alueellisin vaihteluin. Huoltomarkkinat kasvoivat useimmissa maissa, mutta kasvuvauhti oli matala maissa, joissa uusien lait­teiden markkina on ollut heikko viime vuosina. Hintakilpailu pysyi erittäin tiukkana, erityisesti alueilla, joilla kokonaismark­kina oli matalalla tasolla.

Toimintaympäristötammi-kesäkuussa 2013

Tammi-kesäkuun 2013 aikana uusien laitteiden markkina laski hieman Keski- ja Pohjois-Euroopassa pysyen kuitenkin suhteel­lisen hyvällä tasolla, kun taas Etelä-Euroopan markkinatilanne heikkeni edelleen. Markkinan elpyminen jatkui Amerikassa. Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinoiden kasvu jatkui. Kiinan markkina kasvoi ripeästi, vaikkakin kasvuvauhti hidas­tui odotetusti toisella vuosineljänneksellä. Maailmanlaajuinen modernisointimarkkina oli suhteellisen vakaa, vaikkakin selkein alueellisin vaihteluin. Huoltomarkkinan kasvu jatkui. Hinnoit­teluympäristö oli haastava kaikissa liiketoiminnoissa, erityisesti alueilla, joilla uusien laitteiden markkina on ollut pitkään hei­kolla tasolla.

Markkinanäkymät 2013

Uusissa laitteissa Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinan odotetaan kasvavan selvästi vuonna 2013. Kiinan uusien lait­teiden markkinan odotetaan kasvavan 10-15 % vuonna 2013. Keski- ja Pohjois-Euroopan markkinan odotetaan heikkenevän hieman, ja Etelä-Euroopan markkinan odotetaan laskevan edelleen jo heikolta tasolta. Pohjois-Amerikan markkinan kas­vun odotetaan jatkuvan.

Modernisointimarkkinan odotetaan olevan suunnilleen vuoden 2012 tasolla tai heikkenevän hieman.

Huoltomarkkinan odotetaan edelleen kehittyvän melko hyvin useimmissa maissa.

Liiketoimintanäkymät 2013

KONE täsmentää vuoden 2013 näkymiään.

KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 9-11 % vuo­teen 2012 verrattuna vertailukelpoisin valuuttakurssein.

Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 890-920 miljoonaa euroa, olettaen, että valuuttojen muuntokurssit eivät eroa merkittävästi vuoden 2013 alun tilanteesta.

Aikaisemmat liiketoimintanäkymät

KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 7-10 % vuoteen 2012 verrattuna vertailukelpoisin valuuttakurssein.

Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 870-920 miljoonaa euroa, olettaen, että valuuttojen muuntokurssit eivät eroa mer¬kittävästi vuoden 2013 alun tilanteesta.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet

Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään perjantaina 19. heinäkuuta 2013 klo 14.15.

Englanninkielinen analyytikkotilaisuus alkaa klo 15.45. Tilaisuus on seurattavissa Internetin kautta webcast-lähetyksenä KONEen sijoittajasivuilla. Tilaisuuden yhteydessä järjestetään puhelinkonferenssi, jonka tiedot on esitetty alla.

Tilaisuudet järjestetään osoitteessa KONE Building, Keilasatama 3, Espoo.

Puhelinkonferenssien numerot:

Soittajat, USA: +1 334 323 6203  
Soittajat, Iso-Britannia: +44 (0)207 1620 177
Soittajat, Suomi: 09 2313 9202  
Osallistujatunnus: KONE

On-demand -taltiointi webcast-lähetyksestä on saatavilla osoitteessa www.kone.com myöhemmin samana päivänä.

Lisätiedot:

Karla Lindahl, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0204 75 4441

Lähettäjä:

KONE Oyj

Henrik Ehrnrooth                      
talousjohtaja

Anne Korkiakoski
markkinointi- ja viestintäjohtaja                      

KONE yrityksenä

KONE kuuluu alansa johtaviin yrityksiin ja tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä monipuolisia ratkaisuja niiden huoltoon ja modernisointiin. Eri asiakasryhmien tarpeiden ymmärtäminen on ohjannut yhtiön toimintaa jo sadan vuoden ajan. KONEen tavoitteena on tarjota paras käyttäjäkokemus kehittämällä ja toimittamalla ratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten liikkumisen rakennuksissa sujuvasti, turvallisesti, mukavasti ja viivytyksettä yhä enemmän kaupungistuvassa ympäristössä. Vuonna 2012 KONEen liikevaihto oli 6,3 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 40 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

KONEen osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013


Jaa tämä sivu

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle