KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2014

Pörssitiedotteet Julkaistu 18.07.2014

KONE Oyj, pörssitiedote, 18. heinäkuuta 2014 klo 12.30

KONE Q2: Vahvaa kehitystä saaduissa tilauksissa kaikilla maantieteellisillä alueilla

Huhti-kesäkuu 2014

  • Huhti-kesäkuussa 2014 saadut tilaukset olivat 1 802 (4-6/2013: 1 638) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat 10,0 % historiallisin valuuttakurssein laskettuna ja 15,3 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna.
  • Liikevaihto kasvoi 5,0 % 1 849 (1 762) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 9,0 %.
  • Liikevoitto oli 263,2 (242,8) miljoonaa euroa eli 14,2 % (13,8 %) liikevaihdosta.
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 280,2 (325,4) miljoonaa euroa.
  • KONE täsmentää vuoden 2014 liikevoittonäkymiään. KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6-9 % vuo­teen 2013 verrattuna vertailukelpoisin valuuttakurssein. Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 1 000-1 050 miljoonaa euroa olettaen, etteivät valuuttojen muuntokurssit merkittävästi eroa vuoden 2014 alun tilan­teesta. Aikaisemmin KONE arvioi liikevoitonsa (EBIT) olevan 990-1 050 miljoonaa euroa.

Tammi-kesäkuu 2014

  • Tammi-kesäkuussa 2014 saadut tilaukset olivat 3 532 (1-6/2013: 3 351) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat 5,4 % historiallisin valuuttakurssein laskettuna ja 10,1 % vertailukelpoisin valuuttakurssein lasket­tuna. Kesäkuun 2014 lopussa tilauskanta oli 6 537 (30.6.2013: 5 874) miljoonaa euroa.
  • Liikevaihto kasvoi 4,1 % 3 291 (3 160) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 7,9 %.
  • Liikevoitto oli 442,9 (403,2) miljoonaa euroa eli 13,5 % (12,8 %) liikevaihdosta.
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 605,6 (623,2) miljoonaa euroa.

Avainluvut

4-6/
2014
4-6/
2013
1-6/
2014
1-6/
2013
1-12/
2013
Saadut tilaukset Me 1 801,9 1 638,2 3 531,6 3 350,6 6 151,0
Tilauskanta Me 6 537,2 5 874,4 6 537,2 5 874,4 5 587,5
Liikevaihto Me 1 848,9 1 761,7 3 290,7 3 160,4 6 932,6
Liikevoitto (EBIT) Me 263,2 242,8 442,9 403,2 953,4
Liikevoitto (EBIT)%14,2 13,8 13,5 12,8 13,8
Rahavirta liiketoiminnasta
(ennen rahoituseriä ja veroja)
Me 280,2 325,4 605,6 623,2 1,213,1
Tilikauden voitto Me 204,7 193,7 348,0 319,5 713,1
Laimentamaton
osakekohtainen tulos
e 0,39 0,37 0,67 0,62 1,37
Korollinen nettovelka Me -520,6 -613,3 -520,6 -613,3 -622,0
Omavaraisuusaste% 38,7 41,4 38,7 41,4 43,7
Nettovelkaantumisaste% -33,8 -35,3 -33,8 -35,3 -36,1

Toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth katsauksen yhteydessä:

"Olen iloinen kehityksestämme toisella vuosineljänneksellä. Tilausvirtamme oli jälleen ennätyskorkea, 1 802 miljoonaa euroa. Saadut tilauksemme kasvoivat 10,0 % historiallisin ja 15,3 % vertailukelpoisin valuutoin.

Liikevaihto oli 1 849 miljoonaa euroa kasvaen 5,0 % historiallisin ja 9,0 % vertailukelpoisin valuutoin. Olen tyytyväinen siihen, että vertailukelpoisin valuutoin mitattuna kasvua oli kaikilla maantieteellisillä alueilla - Aasian ja Tyynenmeren alue kasvoi vahvasti ja myös EMEA-alueella nähtiin hyvää kasvua. Valuuttakurssimuutoksilla oli merkittävä negatiivinen vaikutus raportoituun liikevaihtoomme kaikilla alueilla, erityisesti Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Amerikassa.

Kannattava kasvumme jatkui. Liikevoittomme kasvoi 263,2 miljoonaan euroon ja oli 14,2 % liikevaihdosta. Liikevoiton kasvu oli seurausta vahvana jatkuneesta liikevaihdon kasvusta Aasian ja Tyynenmeren alueella, erityisesti Kiinassa, sekä hyvästä kokonaiskehityksestä Pohjois-Amerikassa. Kannattava kasvu huoltoliiketoiminnassa vaikutti myös myönteisesti liikevoiton kasvuun. Lisäksi menneen kahden vuoden aikana tehdyt hinnoittelutoimenpiteet vaikuttivat suotuisasti liikevoiton kasvuun lieventäen monilla markkinoilla tiukan hintakilpailun aiheuttamaa painetta. Liiketoiminnan rahavirta oli jälleen vahva, 280,2 miljoonaa euroa.

Maailmanlaajuisesti markkinaympäristössä ei tapahtunut suuria muutoksia vuoden toisen neljänneksen aikana. Euroopassa uusien laitteiden markkina pysyi heikkona Etelä-Euroopassa, mutta kysyntä kehittyi hieman paremmin Keski- ja Pohjois-Euroopassa vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Aasian ja Tyynenmeren alueella, Pohjois-Amerikassa ja Lähi-idässä uusien laitteiden markkina kehittyi edelleen myönteisesti ja näkymämme näillä alueilla ovat positiiviset myös koko vuoden osalta. Huoltoliiketoiminnassa odotamme edelleen melko hyvää markkinan kehitystä useimmissa maissa, ja modernisointimarkkinan odotamme kasvavan hieman maailmanlaajuisesti.

Liiketoiminnassamme, joka on maailmanlaajuista, mutta perustuu hyvin paikallisiin asiakassuhteisiin, pitkän aikavälin kannattavan kasvun saavuttamiseksi on erityisen tärkeää, että pystymme jatkuvaan vahvaan suoritukseen päivittäisessä toiminnassamme. Haluan kiittää kaikkia KONEen työntekijöitä heidän tekemästään hyvästä työstä ja tahdostaan kehittyä jatkuvasti. Tämä näkyi jälleen suorituksessamme toisella vuosineljänneksellä.

Strategiamme keskiössä ovat uudet kehitysohjelmamme, jotka aloitettiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Työmme kehitysohjelmien parissa on käynnistynyt hyvin, ja olen vakuuttunut siitä, että ohjelmien avulla tulemme entisestään vahvistamaan kilpailukykyämme ja erottautumistamme."

Toimintaympäristö huhti-kesäkuussa 2014

Vuoden 2014 toisella neljänneksellä hyvä uusien laitteiden markkinoiden kasvu jatkui. Markkinan kasvu jatkui Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Pohjois-Amerikassa, kun taas EMEA-alueella markkinaympäristön kehitys oli vaihtelevaa. Suurprojektien segmentti oli vakaa verrattuna edellisvuoteen, aktiviteetin ollessa hyvällä tasolla Pohjois-Amerikassa ja Kiinassa. Modernisointimarkkina oli kokonaisuudessaan melko heikko Euroopassa, kehittyi positiivisesti Pohjois-Amerikassa ja oli suhteellisen vakaa Aasian ja Tyynenmeren alueella. Huoltomarkkinat kasvoivat maailmanlaajuisesti, mutta kasvuvauhti oli matala niissä maissa, joissa uusien laitteiden markkina on ollut heikko viime vuosina.


Toimintaympäristö tammi-kesäkuussa 2014

Tammi-kesäkuun 2014 aikana uusien laitteiden markkinan kasvu Aasian ja Tyynenmeren alueella jatkui Kiinan selvän kas­vun vauhdittamana. EMEA-alueella uusien laitteiden markki­nan kehitys oli vaihtelevaa. Markkina kasvoi hieman Keski- ja Pohjois-Euroopassa ja kehittyi hyvin Lähi-idässä, mutta Etelä- Euroopassa markkina laski edelleen. Vahva uusien laitteiden markkinan kehitys jatkui Pohjois-Amerikassa. Modernisoin­timarkkina kasvoi jonkin verran Keski- ja Pohjois-Euroopassa, mutta laski Etelä-Euroopassa. Pohjois-Amerikassa moderni­sointimarkkina kehittyi erittäin positiivisesti, ja se kasvoi myös Aasian ja Tyynenmeren alueella. Maailmanlaajuisesti huolto­markkinan kasvu jatkui, ja sitä vauhditti erityisesti Aasian ja Tyynenmeren alue seurauksena vahvasta uusien laitteiden markkinan kehityksestä alueella. Hinnoitteluympäristö oli haastava kaikissa liiketoiminnoissa, erityisesti maissa, joissa uusien laitteiden markkina on ollut pitkään heikolla tasolla.


Markkinanäkymät 2014

Uusissa laitteissa Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinan odotetaan kasvavan selvästi vuonna 2014. Kiinan markkinan odotetaan kasvavan noin 10 %. EMEA-alueella markkinan odotetaan kasvavan hieman. Kysynnän odotetaan kasvavan hieman Keski- ja Pohjois-Euroopassa, laskevan edelleen hie­man Etelä-Euroopassa ja kasvavan Lähi-idässä. Pohjois-Ameri­kan markkinan kasvun odotetaan jatkuvan.

Modernisointimarkkinan odotetaan kasvavan hieman.

Huoltomarkkinan odotetaan kehittyvän melko hyvin useimmissa maissa.

Liiketoimintanäkymät 2014

KONE täsmentää vuoden 2014 liikevoittonäkymiään.

KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6-9 % vuo­teen 2013 verrattuna vertailukelpoisin valuuttakurssein.

Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 1 000-1 050 miljoo­naa euroa olettaen, etteivät valuuttojen muuntokurssit eroa merkittävästi vuoden 2014 alun tilanteesta.

Aikaisemmat liiketoimintanäkymät

KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6-9 % vuoteen 2013 verrattuna vertailukelpoisin valuuttakurssein.

Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 990-1 050 miljoonaa euroa olettaen, etteivät valuuttojen muuntokurssit eroa merkittä­västi vuoden 2014 alun tilanteesta.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet

Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään perjantaina 18. heinäkuuta 2014 klo 14.15.

Englanninkielinen analyytikkotilaisuus alkaa klo 15.45. Tilaisuus on seurattavissa Internetin kautta webcast-lähetyksenä osoitteessa www.kone.com. Tilaisuuden yhteydessä järjestetään puhelinkonferenssi, jonka tiedot on esitetty alla.

Tilaisuudet järjestetään osoitteessa KONE Building, Keilasatama 3, Espoo.

Puhelinkonferenssien numerot:

Soittajat, USA: +1 334 323 6203  
Soittajat, Iso-Britannia: +44 (0)207 1620 177
Soittajat, Suomi: 09 2313 9202  

Osallistujatunnus: KONE

On demand -taltiointi puhelinkonferenssista on saatavilla osoitteessa www.kone.com myöhemmin samana päivänä.

Lisätiedot:

Katri Saarenheimo, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 0204 75 4705

Lähettäjä:

KONE Oyj

Eriikka Söderström
talousjohtaja

Anne Korkiakoski
markkinointi- ja viestintäjohtaja                     

 

KONE yrityksenä

KONE on yksi maailman johtavista hissi- ja liukuporrasyhtiöistä.  Tavoitteenamme on tarjota paras käyttäjäkokemus kehittämällä ja toimittamalla ratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten liikkumisen rakennuksissa sujuvasti, turvallisesti, mukavasti ja viivytyksettä yhä enemmän kaupungistuvassa ympäristössä. KONE tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä hissejä, liukuportaita, automaattiovia ja integroituja ratkaisuja parantamaan käyttäjäkokemusta rakennuksissa ja niiden välillä.  KONEen palvelut kattavat rakennuksen koko elinkaaren, alkaen suunnittelupalveluista aina laitteiden huoltoon, korjauksiin ja modernisointiin.  Vuonna 2013 KONEen liikevaihto oli 6,9 miljardia euroa ja vuoden 2013 lopulla henkilöstömäärä yli 43 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

KONE 14Q2 fi Osavuosikatsaus


Jaa tämä sivu

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle