KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2018

Pörssitiedotteet Julkaistu 25.04.2018

KONE Oyj, pörssitiedote, 25. huhtikuuta 2018 klo 12.30

KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2018

Tammi-maaliskuu 2018: Saadut tilaukset kasvoivat kaikilla alueilla, EBIT-marginaali edelleen paineen alla

  • Saadut tilaukset laskivat 0,2 % 1 909 (1-3/2017: 1 913) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein las­kettuna tilaukset kasvoivat 6,8 %.
  • Liikevaihto kasvoi 3,3 % 2 008 (1 943) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 10,6 %.
  • Liikevoitto (EBIT) oli 211,5 (245,8) miljoonaa euroa eli 10,5 % (12,6 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT) oli 218,3 miljoonaa euroa eli 10,9 % liikevaihdosta.*
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 179,0 (305,3) miljoonaa euroa.

KONE julkisti 19. maaliskuuta oikaistut taloudelliset tiedot tilikaudelta 2017 uusien IFRS 15 - ja IFRS 9 -standardien käyttöönoton johdosta. Tässä osavuosikatsauksessa kaikki 2017 tilikauden luvut on oikaistu IFRS 15 - ja IFRS 9 -standardien mukaisesti. Aikaisemmin julkaistua oikais­tua taloudellista tietoa 2017 tilikaudelta on hieman korjattu. Korjaukset eivät ole merkittäviä eivätkä vaikuta tuloslaskelmaan tai kassavirtaan.

Liiketoimintanäkymät

Vuonna 2018 KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan 3 % ja 7 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein ver­rattuna vuoden 2017 oikaistuun liikevaihtoon. Oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT) arvioidaan olevan 1 100-1 200 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät loppuvuoden suunnilleen maaliskuun lopun 2018 tasolla. Valuuttakursseilla arvioidaan olevan noin 40 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevoittoon. Oikaistun liikevoit­tomarginaalin paineen odotetaan helpottavan tehtyjen hinnoittelu- ja kannattavuustoimenpiteiden johdosta loppu­vuodesta 2018.

Aiemmin KONEen vuoden 2018 liikevaihdon kasvun arvioitiin olevan suunnilleen vuoden 2017 tasolla vertailukelpoisin valuuttakurssein. Oikaistun liikevoittomarginaalin odotettiin laskevan edelleen vuonna 2018, kuten vuonna 2017. Margi­naalipaineen odotettiin kuitenkin helpottavan tehtyjen hinnoittelu- ja tuottavuudenparannustoimenpiteiden johdosta lop­puvuodesta 2018.

Avainluvut  1-3/
2018
1-3/
2017
Muutos1-12/
2017
Saadut tilauksetMe1 908,71 913,0-0,2 %7 554,0
TilauskantaMe7 786,67 960,5-2,2 %7 357,8
LiikevaihtoMe2 008,01 943,43,3 %8 796,7
Liikevoitto (EBIT)Me211,5245,8-14,0 %1 192,3
Liikevoittomarginaali (EBIT-marginaali)%10,512,6   13,6
Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT)*Me218,3245,8 -11,2 %1 205,5
Oikaistu liikevoittomarginaali*%10,912,6   13,7
Voitto ennen verojaMe223,7271,8-17,7 %1 250,4
Tilikauden voittoMe172,2208,7-17,5 %960,2
Laimentamaton osakekohtainen tulose0,330,40-17,5 %1,86
Rahavirta liiketoiminnasta (ennen rahoituseriä ja veroja)Me179,0305,3 1 263,3
Korollinen nettovelkaMe-1 001,3-1 182,8 -1 690,2
Omavaraisuusaste%43,942,5 50,0
Oman pääoman tuotto%25,631,4 32,1
Nettokäyttöpääoma (sisältäen rahoituserät ja verot)Me-735,9-995,3 -772,6
Nettovelkaantumisaste%-42,5-49,9 -55,8

* KONE otti syyskuussa 2017 käyttöön oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT) uutena vaihtoehtoisena tunnuslukuna. Oikaistun liiketoivon tavoitteena on parantaa raportointikausien vertailtavuutta Accelerate-ohjelman aikana. Accelerate-ohjelmaan liittyvät uudelleenjärjestelykustannukset eivät sisälly oikaistun liikevoiton laskelmaan.

Toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth:

"Vuosi 2018 lähti käyntiin saatujen tilausten ja liikevaihdon hyvällä kasvulla, mutta kannattavuutta rasittivat edelleen useat tekijät. Saadut tilaukset ja liikevaihto kasvoivat kaikilla maantieteellisillä alueilla ja kaikissa liiketoiminnoissa vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna. Uuslaiteliiketoiminnassa saadut tilaukset kasvoivat eniten EMEA-alueella ja piristyivät myös Aasian ja Tyynenmeren alueella. Uuslaiteliiketoiminnan liikevaihto oli poikkeuksellisen vahva, sillä ensimmäisen vuosineljänneksen aikana aloitettiin suuri määrä uusia projekteja. Hyvä vire jatkui palveluissa, ja sekä huolto että modernisointi kehittyivät hyvin. Kuten ennakoimme, kannattavuuttamme rasittivat edelleen Kiinan uuslaitetilauksissa aiemmin nähty hintapaine, korkeammat raaka-aineiden hinnat sekä meille epäedulliseen suuntaan liikkuneet valuuttakurssit. Saatujen tilausten marginaali kuitenkin vakaantui edelleen.

On selvästi nähtävissä, että Menestymme asiakkaan kanssa -strategiamme vie meitä oikeaan suuntaan. Kun panostamme entistä enemmän arvon luomiseen asiakkaillemme, meille avautuu mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Vahvistamme erottautumista kilpailijoista tuomalla markkinoille tuotteita ja ratkaisuita, jotka vastaavat asiakkaidemme yksilöllisiin tarpeisiin. Esimerkiksi uusi KONE Care sekä 24/7 Connected Services -palvelut ovat herättäneet suurta kiinnostusta. Nämä palvelut ovat nyt saatavilla yli 15 maassa ja niiden tuonti uusille markkinoille jatkuu. Laajensimme ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 24/7 Connected Services -palveluitamme niin, että ne kattavat myös liukuportaat. Lisäksi, nopeuttaaksemme kykyämme vastata asiakkaiden toiveisiin yhä paremmin lanseerasimme viime vuonna Accelerate-ohjelman, joka edistyy hyvin.

Vahva vire palveluliiketoiminnassa ja hyvä kasvu saaduissa tilauksissa viimeisellä muutamalla vuosineljänneksellä luovat perustan hyvälle liikevaihdon kasvulle vuonna 2018. Uskomme myös marginaalipaineen helpottavan loppuvuodesta hyvien liikevaihdon kasvunäkymien sekä tehtyjen hinnoittelu- ja tuotta­vuudenparannustoimenpiteiden ansiosta. Olen luottavainen, että tämä kehitys ja hyvään vauhtiin lähtenyt strategiamme toteutus yhdessä vievät meitä kohti strategisia tavoitteitamme."

Toimintaympäristö tammi-maaliskuussa 2018

Globaali uuslaitemarkkina kasvoi hieman tilatuissa yksiköissä mitattuna vuoden 2017 ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna. Aasian ja Tyynenmeren alueella uusien laittei­den volyymit kasvoivat hieman. Kiinassa uuslaitemarkkina oli melko vakaa tilatuissa yksiköissä mitattuna. Asuinrakentamisen segmentti ja kaupallinen segmentti olivat melko vakaita ja inf­rastruktuurisegmentti kasvoi hieman. Isommissa kaupungeissa markkina laski johtuen viranomaistoimenpiteistä asuntomark­kinoiden rauhoittamiseksi, kun taas pienempien kaupunkien kysyntä kasvoi hieman. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alu­eella uuslaitemarkkina kääntyi hienoiseen kasvuun erityisesti Intian markkinan ansiosta. EMEA-alueella uuslaitemarkkina kasvoi hieman. Uuslaitemarkkina Keski- ja Pohjois-Euroopassa oli melko vakaa korkealla tasolla, kun taas Etelä-Euroopassa markkina jatkoi hienoista kasvua matalalta tasolta. Lähi-Idässä markkina kasvoi alueella vallitsevasta epävarmuudesta huoli­matta. Pohjois-Amerikassa uuslaitemarkkina jatkoi hienoista kasvua korkealta tasolta.

Globaalin palvelumarkkinan positiivinen kehitys jatkui. Sekä huolto- että modernisointimarkkinan kasvu jatkui kautta alueiden. Kasvu oli vahvinta Kiinassa, kun taas Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kehitys oli vakaampaa.

Hinnoittelun kehitys pysyi vaihtelevana ensimmäisen vuo­sineljänneksen aikana. Kiinassa kilpailu jatkui tiukkana, mutta uuslaitemarkkinan hinnoittelu oli melko vakaata. EMEA-alueella tiukka kilpailu hinnoittelussa jatkui, erityisesti Etelä-Euroopassa ja Lähi-idässä. Huollon hinnoittelu parani hieman Keski- ja Poh­jois-Euroopassa. Pohjois-Amerikassa hinnoitteluympäristö pysyi edelleen suotuisampana kuin muilla alueilla.

Markkinanäkymät 2018 

Uusissa laitteissa Kiinan markkinan odotetaan laskevan hieman tai pysyvän vakaana tilatuissa yksiköissä ja tiukan kilpailun odo­tetaan jatkuvan. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella mark­kinan odotetaan kasvavan. Myös Pohjois-Amerikan markkinan sekä markkinan Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella odote­taan kasvavan hieman.

Huoltomarkkinan odotetaan kasvavan voimakkaimmin Aasian ja Tyynenmeren alueella ja kasvavan hieman muilla alu­eilla.

Modernisointimarkkinan odotetaan kasvavan hieman Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella ja Pohjois-Amerikassa ja kehittyvän vahvasti Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Liiketoimintanäkymät 2018

Vuonna 2018 KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan 3 % ja 7 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2017 oikaistuun liikevaihtoon. Oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT) arvioidaan olevan 1 100-1 200 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät loppuvuoden suunnilleen maaliskuun lopun 2018 tasolla. Valuuttakursseilla arvioidaan olevan noin 40 miljoonan euron negatiivinen vai­kutus liikevoittoon. Oikaistun liikevoittomarginaalin paineen odotetaan helpottavan tehtyjen hinnoittelu- ja kannattavuus­toimenpiteiden johdosta loppuvuodesta 2018.

Liiketoimintanäkymät perustuvat KONEen huolto- ja tilaus­kantaan sekä markkinanäkymiin. Vuoden 2018 oikaistulle lii­kevoittomarginaalille painetta aiheuttavat pääasiassa vuonna 2017 saatujen tilausten marginaalissa nähty lasku, erityisesti Kiinassa, sekä korkeammat raaka-aineiden hinnat. Korkeam­milla raaka-ainehinnoilla arvioidaan olevan noin 100 miljoo­nan euron negatiivinen vaikutus KONEen liikevoittoon vuonna 2018. Marginaalipaineen odotetaan helpottavan tehtyjen hinnoittelu- ja yleisten tuottavuudenparannustoimenpiteiden sekä Accelerate-ohjelmasta saatavien ensimmäisten säästöjen johdosta loppuvuodesta 2018. Uuslaiteliiketoiminnan Kiinan ulkopuolella ja palveluliiketoiminnan odotetaan kehittyvän edelleen positiivisesti.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet

Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään keskiviikkona 25. huhtikuuta 2018 klo 14.15.

Englanninkielinen analyytikkotilaisuus alkaa klo 15.45 ja on seurattavissa webcast-lähetyksenä osoitteessa www.kone.com/sijoittajat. On demand -taltiointi webcast-lähetyksestä on saatavilla myöhemmin samana päivänä. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta.

USA: +1 323-794-2093
Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9105
Suomi: 09 7479 0361
Osallistujatunnus: 1335887

Tilaisuudet järjestetään osoitteessa KONE Building, Keilasatama 3, Espoo.

Lisätiedot:
Sanna Kaje, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0204 75 4705

Lähettäjä:

KONE Oyj

Henrik Ehrnrooth 
toimitusjohtaja

Ilkka Hara
talousjohtaja  
                  
KONE yrityksenä

KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Olemme alallamme yksi maailman johtavista yrityksistä. Valmistamme hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoamme ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. Teemme ihmisten liikkumisesta korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa. Vuonna 2017 KONEen liikevaihto oli 8,9 miljardia euroa ja vuoden 2017 lopulla henkilöstömäärä oli yli 55 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

KONE Q1 2018 Osavuosikatsaus


Jaa tämä sivu

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle