KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2021

Pörssitiedotteet Julkaistu 28.04.2021

KONE Oyj, pörssitiedote, 28. huhtikuuta 2021 klo 12.30

KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2021

Vahva alku vuodelle - liikevaihto ja tulos kasvoivat

Tammi-maaliskuu 2021

  • Saadut tilaukset laskivat 1,6 % 2 075,9 (1-3/2020: 2 109,3) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilaukset kasvoivat 1,3 %.
  • Liikevaihto kasvoi 5,8 % 2 326,4 (2 198,3) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 9,1 %. 
  • Liikevoitto (EBIT) oli 249,8 (197,2) miljoonaa euroa eli 10,7 % (9,0 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT) oli 249,8 (205,6) miljoonaa euroa eli 10,7 % (9,4 %) liikevaihdosta.* 
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 425,5 (346,9) miljoonaa euroa.

Liiketoimintanäkymät vuodelle 2021 (täsmennetty)

Vuonna 2021 KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan välillä 2 % ja 6 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2020 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoittomarginaalin arvioidaan olevan välillä 12,4 % ja 13,2 %. Olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät huhtikuun 2021 tasolla, niiden vaikutus oikaistuun liikevoittoon olisi rajallinen.

Aiemmin KONEen liikevaihdon kasvun arvioitiin olevan 0 % ja 6 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2020 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoittomarginaalin odotettiin olevan välillä 12,4 % ja 13,4 %. Olettaen, että valuuttakurssit olisivat pysyneet tammikuun 2021 tasolla, niillä arvioitiin olevan noin 20 miljoonan negatiivinen vaikutus oikaistuun liikevoittoon.

AVAINLUVUT1-3/20211-3/2020Muutos1-12/2020
Saadut tilauksetMe2 075,92 109,3-1,6 %8 185,1
TilauskantaMe8 180,48 386,4-2,5 %7 728,8
LiikevaihtoMe2 326,42 198,35,8 %9 938,5
LiikevoittoMe249,8197,226,7 %1 212,9
Liikevoittomarginaali%10,79,012,2
Oikaistu liikevoitto (Adjusted EBIT)*Me249,8205,621,5 %1 250,5
Oikaistu liikevoittomarginaali (Adjusted EBIT)*%10,79,412,6
Voitto ennen verojaMe252,2197,227,9 %1 224,2
Tilikauden voittoMe195,5152,827,9 %947,3
Laimentamaton osakekohtainen tulose0,370,2926,7 %1,81
Rahavirta liiketoiminnasta (ennen rahoituseriä ja veroja)Me425,5346,91 907,5
Korollinen nettovelkaMe-1 375,3-970,2-1 953,8
Omavaraisuusaste%36,639,445,5
Oman pääoman tuotto%28,221,629,7
Nettokäyttöpääoma (sisältäen rahoituserät ja verot)Me-1 467,7-964,3-1 160,1
Nettovelkaantumisaste%-58,6-39,2-61,1

* KONE esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT), jonka tavoitteena on parantaa raportointikausien vertailtavuutta. Merkittäviin uudelleenjärjestelyihin liittyvät kustannukset eivät sisälly oikaistun liikevoiton laskelmaan. Vuosina 2017-2020 kaikki oikaistuun liikevoittoon sisältymättömät kustannukset liittyivät Accelerate-ohjelmaan.

Toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth:

"Liiketoimintamme vahva kehitys jatkui ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Saadut tilaukset olivat vakaat pitkälti Kiinassa jatkuneesta kasvusta johtuen. Tämä on hyvä suoritus ottaen huomioon, että pandemian vaikutukset liiketoimintaan eivät vielä vertailukaudella olleet nähtävillä isossa osassa maailmaa. Liikevoitto kasvoi huomattavasti liikevaihdon kasvun ja parantuneen kannattavuuden johdosta. Vahva rahavirta oli yksi kohokohdista tälläkin vuosineljänneksellä. Olen erittäin tyytyväinen siihen, miten aloitimme vuoden. Haluaisin jälleen kiittää asiakkaitamme heidän osoittamastaan luottamuksesta meitä kohtaan sekä KONEen työntekijöitä siitä upeasta työstä, minkä he ovat tehneet asiakaslupausten täyttämiseksi. 

Erottaudumme kilpailijoista ratkaisujemme muunneltavuudella sekä vastuullisuudella. Nämä seikat ovat uuden strategiakautemme kulmakiviä ja keskeisiä tekijöitä siinä, miten luomme arvoa asiakkaillemme. Muunneltavuudesta on tullut kriittinen menestystekijä asiakkaillemme käyttäjien tarpeiden sekä rakennusten käyttötarkoitusten muuttuessa. Vastaamme näihin tarpeisiin verkkoon yhdistetyillä ratkaisuillamme, jotka tarjoavat asiakkaille laajan skaalan KONEen omia sekä kumppaneidemme palveluita.  Rakennusten vastuullisuuden sekä terveellisyyden ja turvallisuuden varmistaminen on myös korkealla asiakkaidemme asialistalla. Olemme jo pitkään painottaneet KONEella ympäristövastuuta ja keskittyneet markkinoiden energiatehokkaimpien ratkaisujen tarjoamiseen. Nostamme tätä ajattelua seuraavalle tasolle sitoutumalla nivomaan kestävän kehityksen entistä syvemmälle liiketoimintamme kaikkiin osa-alueisiin. Julkaisimme esimerkiksi vastikään monimuotoisuus- ja osallisuuslupauksemme, jossa sitouduimme lisäämään toimia monimuotoisuuden, osallisuuden ja oikeanmukaisuuden eteen. Yksi tavoitteista on nostaa naisten osuus johtajatason positioissa viime vuoden 19 prosentista 35 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. 

Keskitymme vahvasti niihin kasvumahdollisuuksiin, joita markkinoiden orastava elpyminen tarjoaa. On rohkaisevaa nähdä useilla markkinoilla merkkejä elpymisestä sekä jatkuvaa vahvaa aktiviteettia Kiinassa. KONE DX -sarjan hissit lanseerattiin EMEA-alueella ja Aasian ja Tyynenmeren alueella ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Lisäksi viime vuoden lopulla lanseeratulle Office Flow -ratkaisulle on vahvaa kysyntää ja KONE 24/7 Connected Services -palvelun myynti kiihtyy. Olen vakuuttunut, että nämä uudet ratkaisut luovat kasvumahdollisuuksia ja tukevat kehitystämme voimakkaan kilpailun ja kasvavien materiaalikustannusten värittämässä toimintaympäristössä.   

Olen optimistinen siitä, että toimistotiloilla on tärkeä rooli yritysten menestymiselle myös jatkossa. Joustavat työolosuhteet ovat tulleet jäädäkseen, ja toimistojen täytyy muuttua houkutellakseen nykyisiä ja tulevia työntekijöitä. Keskeistä tässä muutoksessa on luoda tiloja, jotka edistävät hyvinvointia, joustavuutta ja vastuullisuutta. Nämä elementit lisäävät innovointia ja yhteisöllisempiä tapoja tehdä töitä. Yhteistyössä Accenturen ja Amazon Web Servicesin kanssa tehdyssä, maaliskuussa julkaistussa visiotyössä tutkimme, miltä tulevaisuuden toimistot voisivat näyttää.

Täsmennämme liiketoimintanäkymiämme ensimmäisen vuosineljänneksen ollessa nyt takanamme. Odotamme liikevaihdon kasvavan 2-6 % ja oikaistun liikevoittomarginaalin olevan välillä 12,4 % ja 13,2 %. Olemme edelleen kannattavan kasvun tiellä kohonneista materiaalikustannuksista huolimatta." 

Toimintaympäristö tammi-maaliskuussa 2021

COVID-19-pandemia ja sen leviämisen hillitsemiseksi tehdyt rajoitustoimenpiteet vaikuttivat edelleen globaaliin hissi- ja liukuporrasmarkkinaan vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna markkinoilla oli nähtävillä ensimmäisiä elpymisen merkkejä - erityisesti asuinrakentamisen segmentissä kohtuuhintaisten asuntojen kysynnän ja infrastruktuurisegmentissä odotettujen investointien johdosta.  

Uuslaitemarkkinan kysyntä laski useimmilla alueilla korkeaan vertailukauteen verrattuna. Vertailukaudella pandemian negatiiviset vaikutukset olivat nähtävillä lähinnä Kiinassa.  Aasian ja Tyynenmeren alueella uuslaitemarkkina kasvoi selvästi Kiinan korkean aktiviteettitason johdosta. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella uuslaitemarkkina laski selvästi. EMEA-alueella uuslaitemarkkina laski hieman. Uuslaitemarkkina Keski- ja Pohjois-Euroopassa laski hieman, kun taas Etelä-Euroopassa markkina laski huomattavasti. Lähi-idässä markkina oli vakaa. Pohjois-Amerikassa uuslaitemarkkina laski huomattavasti.

Palvelumarkkinoilla globaali aktiviteetti huollossa oli resilienttiä, kun taas modernisointimarkkinaan vaikuttivat edelleen viivästykset päätöksenteossa.

Kilpailu jatkui voimakkaana, mikä vaikutti hinnoitteluympäristöön negatiivisesti. 

Markkinanäkymät 2021 (päivitetty)

Uuslaitemarkkinan odotetaan kasvavan hieman Kiinassa. Muualla maailmassa uuslaitemarkkinan odotetaan elpyvän vähitellen.

Huoltomarkkinan odotetaan kestävän tilannetta hyvin lukuun ottamatta rajoitustoimenpiteiden suoria vaikutuksia.

Modernisointimarkkinalla aktiviteetin odotetaan elpyvän vähitellen parantuvan sentimentin tukemana.

Liiketoimintanäkymät 2021 (täsmennetty)

Vuonna 2021 KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan välillä 2 % ja 6 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2020 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoittomarginaalin arvioidaan olevan välillä 12,4 % ja 13,2 %. Olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät huhtikuun 2021 tasolla, niiden vaikutus oikaistuun liikevoittoon olisi rajallinen.

KONEella on vahva tilauskanta ja huoltokanta vuodelle 2021. Saatujen tilausten marginaalin parantumisen ja jatkuvien laatu- ja tuottavuusparannusten odotetaan tukevan kannattavuutta.

Tulokseen negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä vuonna 2021 ovat kasvaneet materiaali- ja logistiikkakustannukset. Lisäksi KONE kehittää edelleen aktiivisesti digitaalisten palveluiden ja -ratkaisuiden myyntiä ja toteuttamista.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet

Lehdistölle järjestetään englanninkielinen Microsoft Teams -puhelu keskiviikkona 28. huhtikuuta 2021 klo 14.15. Lehdistön edustajia pyydetään ilmoittautumaan puheluun sähköpostitse osoitteeseen media@kone.com, josta he saavat linkin puhelua varten.

Englanninkielinen webcast-lähetys analyytikoille alkaa klo 15.45 ja on seurattavissa osoitteessa www.kone.com/sijoittajat. On demand -taltiointi webcast-lähetyksestä on saatavilla myöhemmin samana päivänä osoitteessa www.kone.com. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta.

USA: +1 323-794-2423
Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9105
Suomi: 09 7479 0361
Osallistujatunnus: 6013837

Lisätiedot:
Natalia Valtasaari, sijoittajasuhdejohtaja, KONE Oyj, puh. 0204 75 4705

Lähettäjä:

KONE Oyj

Henrik Ehrnrooth 
toimitusjohtaja

Ilkka Hara
talousjohtaja  

KONE yrityksenä
KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Olemme alallamme yksi maailman johtavista yrityksistä. Valmistamme hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoamme ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. Teemme ihmisten liikkumisesta korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa. Vuonna 2020 KONEen liikevaihto oli 9,9 miljardia euroa, ja vuoden 2020 lopulla henkilöstömäärä oli yli 60 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

KONE Osavuosikatsaus Q1 2021


Jaa tämä sivu

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle