KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2023

Pörssitiedotteet Julkaistu 26.04.2023

KONE Oyj, pörssitiedote, 26. huhtikuuta 2023 klo 12.30

KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2023

Hyvä alku vuodelle liikevaihdon kasvun ja kannattavuuden parantumisen myötä

Tammi-maaliskuu 2023

  • Saadut tilaukset laskivat 6,6 % 2 263,1 (1-3/2022: 2 422,6) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilaukset laskivat 5,1 %.
  • Liikevaihto kasvoi 4,7 % 2 556,6 (2 441,9) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 5,9 %. 
  • Liikevoitto (EBIT) oli 238,3 (171,1) miljoonaa euroa eli 9,3 % (7,0 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT) oli 241,9 (196,5) miljoonaa euroa eli 9,5 % (8,0 %) liikevaihdosta. ¹ 
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 456,0 (218,7) miljoonaa euroa.

Liiketoimintanäkymät vuodelle 2023 (täsmennetty)

KONE odottaa vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihdon olevan vuonna 2023 jokseenkin korkeammalla tasolla kuin viime vuonna. Oikaistun liikevoittomarginaalin odotetaan alkavan elpyä vuoden 2022 aikana saatujen tilausten parantuneiden marginaalien ja palveluliiketoiminnan hyvänä jatkuvan kehityksen ansiosta.

Tämä ohjeistus olettaa, että rakennusaktiviteetti Kiinassa alkaa elpymään ensimmäisen vuosipuoliskon loppua kohden kiinteistöalan vakauttamiseen tähtäävien toimenpiteiden seurauksena.

Aiemmin KONE odotti vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihdon olevan vuonna 2023 viime vuoden tasolla. Oikaistun liikevoittomarginaalin odotettiin alkavan elpyä vuoden 2022 aikana saatujen tilausten parantuneiden marginaalien ja huoltoliiketoiminnan hyvänä jatkuvan kehityksen ansiosta.

AVAINLUVUT1-3/20231-3/2022Muutos1-12/2022
Saadut tilauksetMe2 263,12 422,6-6,6 %9 131,3
TilauskantaMe9 176,29 255,4-0,9 %9 026,1
LiikevaihtoMe2 556,62 441,94,7 %10 906,7
LiikevoittoMe238,3171,139,3 %1 031,2
Liikevoittomarginaali%9,37,09,5
Oikaistu liikevoitto (Adjusted EBIT) ¹⁾Me241,9196,523,1 %1 076,6
Oikaistu liikevoittomarginaali (Adjusted EBIT -marginaali) ¹⁾%9,58,09,9
Voitto ennen verojaMe241,1170,741,2 %1 028,4
Tilikauden voittoMe185,7131,541,2 %784,5
Laimentamaton osakekohtainen tulose0,360,2542,2 %1,50
Rahavirta liiketoiminnasta (ennen rahoituseriä ja veroja)Me456,0218,7754,7
Korollinen nettovelkaMe-738,8-1 451,2-1 309,0
Omavaraisuusaste%32,532,640,3
Oman pääoman tuotto%30,019,125,9
Nettokäyttöpääoma (sisältäen rahoituserät ja verot) ²⁾Me-1 032,3-1 452,6-903,9
Nettovelkaantumisaste%-35,4-63,1-45,7

¹ KONE esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT), jonka tavoitteena on parantaa raportointikausien vertailtavuutta. Tammi-maaliskuussa 2023 vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä 3,6 miljoonaa euroa sisältäen tuoton, joka kirjattiin Venäjän liiketoimintoihin liittyvien tase-erien uudelleenarvostuksesta sekä uudelleenjärjestelykuluja. Vertailukaudella vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä olivat kustannukset Venäjän ja Ukrainan tase-erien arvonalentumisista ja näiden maiden vastuisiin liittyvistä varauksista sekä uudelleenjärjestelykulut.

² Vuosineljännesten välisen vertailukelpoisuuden parantamiseksi osinkojen lähdeveroon liittyvä velka on poistettu käyttöpääoman määritelmästä. Vertailukausien luvut on oikaistu vastaavasti.

Toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth:

"Vuosi alkoi hyvin liikevaihdon kasvun ja kannattavuuden parantumisen myötä. Markkinatilanne huomioiden tilauskehitys oli vankkaa modernisointiliiketoimintamme vahvan kysynnän ansiosta. Uuslaiteliiketoiminnan tilauksiin vaikutti edelleen Kiinan alhainen aktiviteetti. Markkinasentimentti Kiinassa on kuitenkin kääntynyt positiivisemmaksi elvytystoimenpiteiden seurauksena, ja odotamme edelleen kiinteistömarkkinoiden elpymisen alkavan ensimmäisen vuosipuoliskon loppua kohden. Palveluliiketoiminnan kehitys oli jälleen erinomaista ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Huoltokantamme kasvoi vahvasti ja jatkoimme 24/7 Connected Services -palvelun piirissä olevien laitteiden osuuden kasvattamista huoltokannassamme. Myös hinnoittelu tuki positiivista kehitystä. Olen erityisen tyytyväinen kannattavuuden paranemiseen. Paranemista vauhdittivat huoltoliiketoiminnan liikevaihdon kasvu ja kannattavuuden vahvistamiseksi tähtäävät toimenpiteet. Haluan ilmaista vilpittömät kiitokseni KONEen työntekijöille erinomaisesta työstä taloudellisen tuloksemme edistämisessä.

Aiemmin tänä vuonna julkistetut suunnitelmat toimintamallimme uudistamisesta ovat edenneet hyvin vuosineljänneksen aikana.  Odotamme, että uusi toimintamalli astuu voimaan aikataulun mukaisesti 1. heinäkuuta ja että saavutamme tavoitellut 100 miljoonan euron vuosittaiset säästöt. Uskon, että tämä muutos vahvistaa asiakaslähtöisyyttämme ja kilpailukykyämme muuttuvassa toimintaympäristössä.

Kilpailijoista erottuva, kestävä ja kustannuksiltaan kilpailukykyinen tarjooma on menestymisen keskiössä siirtyessämme hitaamman talouskasvun aikaan. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana toteutimme vuosittaiset arviomme hissi- ja liukuporrasmarkkinan kehityksestä. Tulokset osoittavat, että olemme säilyttäneet vahvan asemamme uuslaitemarkkinalla sekä markkinajohtajuuden huolto- ja modernisointiliiketoimintojen kasvussa. Tämä on hieno saavutus ottaen huomioon, että keskityimme hintojen nostamiseen kaikissa liiketoiminnoissamme. Se on myös selkeä osoitus arvosta, jonka asiakkaamme näkevät ratkaisuissamme ja palveluissamme. Vastuullisuudesta on selkeästi tullut keskeinen suunnittelun periaate kaikkialla maailmassa, ja meillä on tärkeä rooli auttaessamme asiakkaitamme saavuttamaan heidän kestävän kehityksen tavoitteensa. KONEen oma kehitys tällä saralla on ollut myönteistä. Vuoden 2022 laskelmat hiilijalanjäljestämme osoittavat hyvää edistystä kohti päästövähennystavoitteitamme ja olemme nähneet positiivista kehitystä myös monimuotoisuuden saralla. Kustannuskilpailukyky on nykyisessä epävarmassa ympäristössä kriittistä. Olemme parantaneet tuottavuutta ja tehneet merkittäviä tuotekustannusparannuksia monissa avaintarjoomissamme, mikä yhdessä viime vuosien parantuneen hinnoittelun kanssa ovat keskiössä marginaalin parantamiseen tähtäävien tavoitteiden kannalta.

Näemme edelleen kiinnostavia kasvumahdollisuuksia liiketoimintaympäristössämme.  Vaikka taloudellinen ympäristö ja Kiinan kiinteistömarkkinan vaikeudet ovat haaste liiketoiminnallemme, suhtaudun toimialan kokonaisnäkymiin optimistisesti palvelumarkkinoiden positiivisten näkymien sekä Aasian ja Lähi-idän vahvan aktiviteetin vuoksi. Meillä on hyvät edellytykset tarttua näiden liiketoimintojen ja alueiden kasvumahdollisuuksiin."

Toimintaympäristö tammi-maaliskuussa 2023

Globaalilla uuslaitemarkkinalla oli selkeitä alueellisia eroja kysynnässä ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Kehittyneemmillä markkinoilla markkinasentimenttiin vaikuttivat korkojen nousu sekä hidastuva talouskasvu, kun taas monilla kehittyvillä markkinoilla kysyntä oli vahvaa. Kiinassa  aktiviteetti laski huomattavasti kiinteistökehittäjien rahoituksen saatavuuden pysyessä rajoitettuna. Rakennusmarkkinoiden keskeisten tunnuslukujen laskuvauhti kuitenkin hidastui vuosineljänneksen aikana useiden aktiviteettia tukevien toimenpiteiden ansiosta. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella  aktiviteetti kasvoi huomattavasti Intian vahvan kehityksen ja Kaakkois-Aasian elpymisen vauhdittamana. EMEA-alueella aktiviteetti laski huomattavasti Keski- ja Pohjois-Euroopassa ja hieman Etelä-Euroopassa pääasiassa asuinrakentamisen heikentymisen johdosta. Lähi-idässä aktiviteetti kasvoi huomattavasti. Pohjois-Amerikassa markkina laski huomattavasti.

Palvelumarkkinan kehitys oli positiivista. Huoltomarkkina kasvoi kaikilla alueilla. Modernisointimarkkinalla aktiviteetti oli vahvaa kaikilla alueilla paitsi Kiinassa, jossa päätöksenteko oli edelleen hidasta.

Voimakas kilpailu vaikutti edelleen hinnoitteluympäristöön  Kiinassa, kun taas muilla alueilla hinnoittelu oli suotuisampaa.

Markkinanäkymät 2023 (päivitetty)

Kiinassa uuslaitemarkkinan laskun odotetaan olevan lähes 10 % vuoden 2023 aikana. Aktiviteetin odotetaan alkavan elpyä ensimmäisen vuosipuoliskon loppua kohden jo ilmoitettujen laajojen elvytystoimenpiteiden seurauksena. Uuslaitemarkkinan odotetaan kasvavan selvästi Aasian ja Tyynenmeren alueella (pois lukien Kiina) ja laskevan hieman Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella sekä Pohjois-Amerikassa.

Modernisointimarkkinoiden odotetaan kasvavan kaikilla alueilla. Kasvua tukevat ikääntyvä laitekanta sekä rakennusten vastuullisuuden ja muunneltavuuden korostuminen.

Taloudellinen epävarmuus ja nousevat markkinakorot voivat rajoittaa rakentamisaktiviteettia, mikä puolestaan voisi vaikuttaa uuslaite- ja modernisointimarkkinoiden kysyntään.

Huoltoaktiviteetin odotetaan kasvavan hieman kehittyneemmillä markkinoilla ja kasvavan selvästi Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Liiketoimintanäkymät 2023 (täsmennetty)

KONE odottaa vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihdon olevan vuonna 2023 jokseenkin korkeammalla tasolla kuin viime vuonna. Oikaistun liikevoittomarginaalin odotetaan alkavan elpyä vuoden 2022 aikana saatujen tilausten parantuneiden marginaalien ja palveluliiketoiminnan hyvänä jatkuvan kehityksen ansiosta.

Tämä ohjeistus olettaa, että rakennusaktiviteetti Kiinassa alkaa elpymään ensimmäisen vuosipuoliskon loppua kohden kiinteistöalan vakauttamiseen tähtäävien toimenpiteiden seurauksena.

KONEella on myönteiset näkymät palveluliiketoiminnassa ja vankka tilauskanta. Lisäksi tulosta tukevat vuoden 2022 aikana parantunut saatujen tilausten marginaali sekä raaka-aineisiin liittyvien kustannuspaineiden helpottaminen Aasiassa.

Tulosta rasittavia tekijöitä vuonna 2023 ovat Kiinan uuslaitemarkkinan ennakoitu lasku sekä nousevat komponenttikustannukset muualla kuin Kiinassa ja palkkojen korotuspaineet. Lisäksi Euroopan ja Pohjois-Amerikan heikomman markkinaympäristön odotetaan olevan haaste liiketoiminnalle.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet

Lehdistölle järjestetään englanninkielinen Microsoft Teams -puhelu keskiviikkona 26. huhtikuuta klo 14.15. Lehdistön edustajia pyydetään ilmoittautumaan puheluun sähköpostitse osoitteeseen media@kone.com, josta he saavat linkin puhelua varten.

Englanninkielinen webcast-lähetys analyytikoille alkaa klo 15.45 ja on seurattavissa osoitteessa https://cloud.webcast.fi/kone/kone_2023_0426_q1. On demand -taltiointi webcast-lähetyksestä on saatavilla myöhemmin samana päivänä osoitteessa www.kone.com. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta:

USA: +1 786 697 3501
Iso-Britannia: +44 (0) 33 0551 0200
Suomi: 09 2319 5437
Osallistujatunnus: 128128

Lisätiedot:

Natalia Valtasaari, sijoittajasuhdejohtaja, KONE Oyj, puh. 0204 75 4705

Lähettäjä:

KONE Oyj

Henrik Ehrnrooth 
toimitusjohtaja

Ilkka Hara
talousjohtaja  

KONE yrityksenä

KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Olemme alallamme yksi maailman johtavista yrityksistä. Toimitamme hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoamme ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. Teemme ihmisten liikkumisesta korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa. Vuonna 2022 KONEen liikevaihto oli 10,9 miljardia euroa, ja vuoden 2022 lopulla henkilöstömäärä oli yli 60 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

KONE Osavuosikatsaus Q1 2023


Jaa tämä sivu

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle