KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2016

Pörssitiedotteet Julkaistu 26.10.2016

KONE Oyj, pörssitiedote, 26. lokakuuta 2016 klo 12.30

KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2016

Heinä-syyskuu 2016: Myönteistä kehitystä laaja-alaisesti

  • Heinä-syyskuussa 2016 saadut tilaukset olivat 1 772 (7-9/2015: 1 764) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat 0,4 % historiallisin valuuttakurssein laskettuna ja 3,3 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna.
  • Liikevaihto laski 0,6 % 2 170 (2 184) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 1,9 %.
  • Liikevoitto (EBIT) oli 331,1 (325,9) miljoonaa euroa eli 15,3 % (14,9 %) liikevaihdosta.
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 400,6 (432,0) miljoonaa euroa.
  • KONE tarkentaa vuoden 2016 liiketoimintanäkymiään. Vuonna 2016 KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 3-5 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2015. Liikevoiton arvioidaan olevan 1 260-1 320 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokurssit pysyisivät suunnilleen tammi-syyskuun 2016 keskimääräisellä tasolla. Aiemmin liikevaihdon arvioitiin kasvavan 2-6% vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2015. Aiemmin liikevoiton (EBIT) arvioitiin olevan 1 250-1 330 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokurssit olisivat pysyneet suunnilleen tammi-kesäkuun 2016 keskimääräisellä tasolla.

       
Tammi-syyskuu 2016: Hyvä operatiivinen kehitys jatkui

  • Tammi-syyskuussa 2016 saadut tilaukset olivat 5 782 (1-9/2015: 6 012) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset laskivat 3,8 % historiallisin valuuttakurssein laskettuna ja 1,2 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna. Syyskuun 2016 lopussa tilauskanta oli 8 699 (30.9.2015: 8 351) miljoonaa euroa.
  • Liikevaihto kasvoi 1,7 % 6 191 (6 085) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 4,0 %.
  • Liikevoitto oli 901,1 (863,0) miljoonaa euroa eli 14,6 % (14,2 %) liikevaihdosta.
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 1 100 (1 070) miljoonaa euroa.
Avainluvut 7-9/
2016
7-9/
2015
1-9/
2016
1-9/
2015
1-12/
2015
 
Saadut tilaukset Me1 771,71 764,55 781,86 011,87 958,9 
Tilauskanta Me8 699,08 350,78 699,08 350,78 209,5 
Liikevaihto Me2 170,22 184,26 191,16 085,58 647,3 
Liikevoitto (EBIT) Me 331,1 325,9 901,1 863,01 241,5 
Liikevoitto (EBIT)% 15,314,914,614,214,4 
Rahavirta liiketoiminnasta
(ennen rahoituseriä ja veroja)
Me 400,6 432,01 099,61 070,21 473,7 
Tilikauden voitto Me 259,9 263,3 724,6 680,41 053,1 
Laimentamaton osake-
kohtainen tulos
e 0,52 0,50 1,42 1,30 2,01 
Korollinen nettovelka Me-1 368,7-1 137,6-1 368,7-1 137,6-1 512,6 
Omavaraisuusaste% 44,0 42,4 44,0 42,4 45,4 
Nettovelkaantumisaste% -56,2 -52,1 -56,2 -52,1 -58,7 
              

Toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth katsauksen yhteydessä:

"Olen tyytyväinen hyvänä jatkuneeseen kehitykseemme kolmannella vuosineljänneksellä. Saadut tilaukset kas­voivat 0,4 % historiallisin ja 3,3 % vertailukelpoisin valuuttakurssein 1 772 miljoonaan euroon seurauksena vahvasta kehityksestä useissa maissa. Liikevaihto oli 2 170 miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 0,6 % historiallisin valuuttakurssein, mutta kasvoi 1,9 % vertailukelpoisin valuuttakurssein. Olen erityisen tyytyväinen positiiviseena jatkuneeseen kannattavuuskehitykseemme, jonka saavutimme jo jonkin aikaa haastavana pysyneestä uusien laitteiden markkinasta huolimatta. Suhteellinen liikevoitto parani 15,3 %:iin liikevaihdosta, ja liikevoitto kasvoi 331 miljoonaan euroon palveluliike­toiminnan myönteisen kehityksen ansiosta. Myös rahavirta pysyi vahvana ollen 401 miljoonaa euroa.

Kolmannella vuosineljänneksellä globaali markkinakehitys pysyi vaihtelevana. Uusien laitteiden markkinavolyymit olivat melko vakaat Kiinan markkinan vakaantumisen seurauksena. Olemme päivittäneet markkinanäkymiämme ja odotamme nyt Kiinan markkinan laskevan tänä vuonna noin 5 % yksiköissä mitattuna. Hintakilpailu ja asiak­kaiden preferenssien muutos kohti alhaisemman hintaluokan tuotteita asettavat kuitenkin painetta Kiinan mark­kinalle rahamääräisesti mitattuna. Vuosineljänneksen aikana maailmanlaajuinen palvelumarkkina tarjosi edelleen kasvumahdollisuuksia kaikilla maantieteellisillä alueilla.

Kolmannen vuosineljänneksen kehityksemme osoittaa, että pystymme löytämään mahdollisuuksia myös haas­tavilla markkinoilla. Selvä kasvu saaduissa tilauksissamme sekä EMEA-alueella että Amerikassa on hyvä esimerkki tästä. Kiinassa kolmannen vuosineljänneksen tilauksemme kehittyivät hieman paremmin kuin Kiinan markkina kokonaisuudessaan. Palveluliiketoiminnassa olemme onnistuneet kiihdyttämään kasvua ja näemme paljon potentiaalia myös vastaisuudessa.

Viime vuosina olemme pyrkineet syventämään ymmärrystämme asiakkaidemme tarpeista. Paremman asiakas­ymmärryksemme pohjalta olemme testanneet ja tuoneet markkinoille uusia palvelukonsepteja erittäin lupaavin tuloksin. Tavoitteenamme on kiihdyttää uusien palveluiden ja ratkaisujen kehitystä, minkä johdosta olemme päättäneet kasvattaa investointejamme tutkimukseen ja kehitykseen sekä IT:hen. Haluaisin kiittää kaikkia KONEen työntekijöitä heidän panoksestaan liiketoimintamme kehittämiseen sekä asiakkaiden palvelemiseen yhä parem­min.

Kun kolme vuosineljännestä on nyt takanamme, olemme edelleen tarkentaneet liiketoimintanäkymiämme vuo­delle 2016. Odotamme liikevaihdon kasvavan 3-5 % vertailukelpoisin valuuttakurssein. Liikevoiton odotetaan olevan 1 260-1 320 euroa, olettaen, että valuuttojen muuntokurssit pysyisivät tammi-syyskuun 2016 keskimää­räisellä tasolla."

Toimintaympäristö heinä-syyskuussa 2016

Vuoden 2016 kolmannella vuosineljänneksellä uusien laitteiden globaalit markkinavolyymit olivat melko vakaat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kiinan uusien laitteiden markkina laski hieman yksiköissä mitattuna. Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) alueella markkina oli melko vakaa, kun taas Pohjois-Amerikassa markkinan kasvu jatkui. Modernisoin­tikysynnän kasvu jatkui kaikilla alueilla. Myös huoltomarkkinan maailmanlaajuinen kasvu jatkui. Kasvuvauhti oli nopein Aasian ja Tyynenmeren alueella. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kehitys oli maltillisempaa.

Toimintaympäristö tammi-syyskuussa 2016

Tammi-syyskuussa 2016 uusien laitteiden markkinavolyymit heikkenivät Aasian ja Tyynenmeren alueella verrattuna edel­lisvuoden vastaavaan ajankohtaan johtuen laskusta merkittä­vällä Kiinan markkinalla. EMEA-alueella markkinavolyymit kas­voivat hieman Keski- ja Pohjois-Euroopassa. Etelä-Euroopassa uusien laitteiden markkina oli melko vakaa ja kysynnässä näh­tiin kohentumisen merkkejä. Lähi-idässä markkina oli vakaa. Pohjois-Amerikan uuslaitemarkkinan hienoinen kasvu jatkui korkealta tasolta. Euroopan merkittävä modernisointimarkkina kasvoi selvästi Keski- ja Pohjois-Euroopassa ja osoitti varhai­sia elpymisen merkkejä Etelä-Euroopassa. Pohjois-Amerikassa modernisointimarkkina kasvoi edelleen hieman, ja myös Aasian ja Tyynenmeren markkinoilla nähtiin modernisointimahdolli­suuksia kasvavissa määrin. Huoltomarkkinoiden maailmanlaa­juinen kasvu jatkui, ja kasvuvauhti oli nopein Aasian ja Tyynen­meren alueella. Hinnoitteluympäristö pysyi haastavana monilla markkinoilla. Hintakilpailu oli tiukinta Kiinan uusien laitteiden markkinalla.

Markkinanäkymät 2016

Uusissa laitteissa Kiinan markkinan odotetaan laskevan noin 5 % tilatuissa yksiköissä. Kilpailun odotetaan jatkuvan kireänä. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Pohjois-Ame­rikassa markkinan odotetaan kasvavan jonkin verran. Myös Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueen markkinan odotetaan kasvavan hieman. Markkinan odotetaan kasvavan hieman Euroopassa ja olevan vakaampi Lähi-idässä.

Modernisointimarkkinan odotetaan kasvavan hieman Euroopassa, jatkavan kasvua Pohjois-Amerikassa ja kehittyvän vahvasti Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Huoltomarkkinan odotetaan kasvavan voimakkaimmin Aasian ja Tyynenmeren alueella, mutta kehittyvän melko hyvin myös muilla alueilla.

Liiketoimintanäkymät 2016

KONE tarkentaa hieman vuoden 2016 liiketoimintanäkymiään.

KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 3-5 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2015.

Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 1 260-1 320 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokurssit pysyisivät suunnilleen tammi-syyskuun 2016 keskimääräisellä tasolla.

Aiemmat liiketoimintanäkymät

KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 2-6 % vertailukelpoi­sin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2015.

Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 1 250-1 330 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokurssit pysyisivät suunnilleen tammi-kesäkuun 2016 keskimääräisellä tasolla.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet

Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään keskiviikkona 26. lokakuuta 2016 klo 14.15.

Englanninkielinen analyytikkotilaisuus alkaa klo 15.45. Tilaisuus on seurattavissa internetin kautta webcast-lähetyksenä osoitteessa www.kone.com. Tilaisuuden yhteydessä järjestetään puhelinkonferenssi, jonka tiedot on esitetty alla.

Tilaisuudet järjestetään osoitteessa KONE Building, Keilasatama 3, Espoo.

Puhelinkonferenssien numerot:

Soittajat, USA: +1 719 325 4756 
Soittajat, Iso-Britannia: +44 (0)203 043 2003
Soittajat, Suomi: 09 7479 0361  
Osallistujatunnus: KONE

On demand -taltiointi puhelinkonferenssista on saatavilla osoitteessa www.kone.com myöhemmin samana päivänä.

Lisätiedot:
Sanna Kaje, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0204 75 4705

Lähettäjä:

KONE Oyj

Henrik Ehrnrooth
toimitusjohtaja

Ilkka Hara
talousjohtaja


KONE yrityksenä

KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Olemme alallamme yksi maailman johtavista yrityksistä. Valmistamme hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoamme ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. Teemme ihmisten liikkumisesta korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa. Vuonna 2015  KONEen liikevaihto oli 8,6 miljardia euroa ja vuoden 2015 lopulla henkilöstömäärä oli lähes 50 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

KONE Q3 2016 OSAVUOSIKATSAUS


Jaa tämä sivu

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle