KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2017

Pörssitiedotteet Julkaistu 26.10.2017

KONE Oyj, pörssitiedote, 26. lokakuuta 2017 klo 12.30

KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2017

Tammi-syyskuu 2017:Saadut tilaukset kääntyivät kasvuun, kannattavuus edelleen paineen alla

Heinä-syyskuu 2017

  • Saadut tilaukset laskivat 1,8 % 1 739 (7-9/2016: 1 772) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin  valuuttakurssein laskettuna tilaukset kasvoivat 2,1 %.
  • Liikevaihto kasvoi 0,9 % 2 191 (2 170) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 4,4 %.
  • Liikevoitto (EBIT) oli 307,3 (331,1) miljoonaa euroa eli 14,0 % (15,3 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT) oli 310,6 miljoonaa euroa eli 14,2 % liikevaihdosta.*
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 302,7 (400,6) miljoonaa euroa.

 Tammi-syyskuu 2017

  • Saadut tilaukset laskivat 1,3 % 5 708 (1-9/2016: 5 782) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin  valuuttakurssein laskettuna tilaukset kasvoivat 0,6 %. Tilauskanta oli syyskuun lopussa 8 703 (30.9.2016: 8 699) miljoonaa euroa.
  • Liikevaihto kasvoi 1,5 % 6 286 (6 191) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 3,1 %.
  • Liikevoitto (EBIT) oli 851,4 (901,1) miljoonaa euroa eli 13,5 % (14,6 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto oli 854,7 miljoonaa euroa eli 13,6 % liikevaihdosta.*
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 928,4 (1 100) miljoonaa euroa.

Liiketoimintanäkymät vuodelle 2017 (ennallaan)

KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan 1 % ja 3 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2016. Oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT) arvioidaan olevan 1 200-1 250 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokurssit pysyisivät loppuvuoden suunnilleen syyskuun lopun 2017 tasolla.

Avainluvut   7-9/

2017
7-9/

2016
Muutos 1-9/

2017
1-9/

2016
Muutos 1-12/

2016
 
Saadut tilauksetMe1 739,01 771,7-1,8 %5 708,25 781,8-1,3 %7 621,0 
TilauskantaMe8 703,08 699,00,0 %8 703,08 699,00,0 %8 591,9 
LiikevaihtoMe2 190,82 170,20,9 %6 285,56 191,11,5 %8 784,3 
Liikevoitto (EBIT)Me 307,3 331,1-7,2 % 851,4 901,1-5,5 %1 293,3 
Liikevoittomarginaali (EBIT-marginaali)% 14,0 15,3 13,514,6 14,7 
Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT)Me 310,6 331,1-6,2 %854,7901,1-5,2 %1 293,3 
Oikaistu liikevoittomarginaali% 14,2 15,3 13,614,6 14,7 
Voitto ennen verojaMe 319,6 337,5-5,3 % 900,4 941,0-4,3 %1 330,3 
Tilikauden voittoMe 246,1 259,9-5,3 % 693,3 724,6-4,3 %1 022,6 
Laimentamaton

osakekohtainen tulos
e 0,48 0,52-7,4 % 1,34 1,42-5,4 % 2,00 
Rahavirta liiketoiminnasta

(ennen rahoituseriä ja veroja)
Me 302,7 400,6   928,41 099,6  1 509,5 
Korollinen nettovelkaMe-1 464,9-1 368,7  -1 464,9-1 368,7  -1 687,6 
Omavaraisuusaste% 46,2 44,0   46,2 44,0   46,8 
Oman pääoman tuotto% 34,2 38,6   34,2 38,6   38,1 
Nettokäyttöpääoma (sisältäen rahoituserät ja verot)Me -933,3-1 052,8   -933,3-1 052,8  -1 054,8 
Nettovelkaantumisaste% -56,0 -56,2   -56,0 -56,2   -60,4 
                

*  KONE otti syyskuussa 2017 käyttöön oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT) uutena vaihtoehtoisena tunnuslukuna. Oikaistun liiketoivon tavoitteena on parantaa raportointikausien vertailtavuutta Accelerate -ohjelman aikana. Accelerate-ohjelmaan liittyvät uudelleenjärjestelykustannukset eivät sisälly oikaistun liikevoiton laskelmaan.

Toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth:

"Kolmannella vuosineljänneksellä etenimme hyvin monella osa-alueella vaikka toimintaympäristössämme oli edelleen useita haasteita. Olen tyytyväinen, että saadut tilaukset kääntyivät kasvuun Kiinassa, ja että tilausten kasvu jatkui Amerikassa sekä EMEA-alueella. Palveluliiketoiminnan vahvana jatkunut kehitys piti myös liikevaihdon kasvun hyvällä tasolla. Kannattavuuttamme rasitti edelleen kolmannella vuosineljänneksellä Kiinan uuslaiteliiketoiminnassa nähty hintapaine yhdessä nousevien raaka-ainekustannusten kanssa sekä vertailukautta korkeammat tutkimus- ja kehitys- ja IT-kustannukset. EMEA-alueen ja Amerikan hyvä kehitys vaikutti positiivisesti liikevoittoon. Emme voi olla tyytyväisiä liikevoittomme viimeaikaiseen kehitykseen, ja jatkamme työtä tulosta rasittavien tekijöiden kompensoimiseksi. Näemme jo positiivisia vaikutuksia muun muassa Kiinassa toteutetuista kohdistetuista hinnoittelutoimenpiteistä sekä jatkuvasta työstämme tuottavuuden parantamiseksi.

Olen erityisen tyytyväinen siihen, että uuden strategiamme toteuttaminen on edennyt hyvin. Aikaisemmin tänä vuonna julkistamiemme uusien palveluiden myynti on lähtenyt hyvin vauhtiin ja hiljattain julkaistu Residential Flow -ratkaisu on herättänyt paljon kiinnostusta. Asiakaslähtöinen ajattelutapamme avaa meille uusia tapoja luoda lisäarvoa asiakkaillemme mikä puolestaan mahdollistaa sen, että me voimme kasvaa kannattavasti. Aiommekin tuoda markkinoille useita uusia palveluita ja ratkaisuja tulevien vuosien aikana. Olen iloinen, että henkilöstömme on omaksunut entistä asiakaslähtöisemmän ajattelutavan  ja pyrkii jatkuvasti ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita yhä paremmin.

Saadaksemme uusista innovaatioistamme parhaan mahdollisen tuloksen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä tarvitsemme kuitenkin uusia kykyjä ja uudenlaisia tapoja työskennellä, minkä lisäksi meidän tulee olla nopeampia. Kolmannella vuosineljänneksellä käynnistimme Accelerate Winning with Customers -ohjelman, jonka tavoitteena on mahdollistaa maayhtiöiden keskittyminen asiakkaisiin alueorganisaatioita ja globaaleja toimintoja vahvistamalla. Näin luomme nopeamman ja asiakaskeskeisemmän organisaation, joka hyödyntää skaalaetujamme tehokkaasti.

Lyhyen tähtäimen markkinanäkymät pysyvät vaihtelevina. Odotamme Kiinan uuslaitemarkkinan olevan suhteellisen vakaa vuonna 2017 tilatuissa yksiköissä mitattuna. Uskomme kuitenkin edelleen, että asuntomarkkinoita rauhoittavilla viranomaistoimenpiteillä voi olla negatiivinen vaikutus uusien laitteiden kysyntään Kiinassa vielä vuoden 2017 viimeisinä kuukausina sekä vuoden 2018 alkupuolella. Samalla markkinanäkymämme säilyvät kuitenkin positiivisina palveluliiketoiminnan ja useiden muiden uuslaitemarkkinoiden osalta. KONE on hyvässä asemassa hyödyntämään markkinoilla avautuvia mahdollisuuksia, ja jatkamme työtämme kilpailukykymme nostamiseksi yhä paremmalle tasolle."

Toimintaympäristö heinä-syyskuussa 2017

Globaali uuslaitemarkkina oli vakaa tilatuissa yksiköissä mitattuna vuoden 2016 kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna. Aasian ja Tyynenmeren alueella uusien laitteiden volyymit laskivat hieman. Kiinan uusien laitteiden markkina oli melko vakaa yksiköissä, mutta laski hieman rahamääräisesti mitattuna. Asuinrakentamisen sekä kaupallinen segmentti olivat suhteellisen vakaita, kun taas infrastruktuurisegmentin selvä kasvu jatkui hallituksen elvytystoimenpiteiden johdosta. Isommissa kaupungeissa markkina laski johtuen viranomaistoimenpiteistä asuntomarkkinoiden rauhoittamiseksi, kun taas pienempien kaupunkien kysyntä kasvoi hieman. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella uusien laitteiden markkinat laskivat edelleen. Laskun taustalla oli erityisesti Intian markkina, jossa useat voimaan tulleet reformit vaikuttivat edelleen markkinaan. EMEA-alueella uusien laitteiden markkina kasvoi hieman. Uusien laitteiden kysyntä Keski- ja Pohjois-Euroopassa oli melko vakaa korkealla tasolla ja Etelä-Euroopassa markkinan hienoinen kasvu jatkui matalalta tasolta. Lähi-idässä markkina kasvoi alueella vallitsevasta epävarmuudesta huolimatta. Pohjois-Amerikassa uusien laitteiden markkina jatkoi kasvuaan, erityisesti Yhdysvaltojen kasvusta johtuen.

Globaalit palvelumarkkinat kehittyivät positiivisesti useimmilla alueilla. Hienoinen kasvu jatkui Pohjois-Amerikan modernisointimarkkinalla. Kasvu Aasian ja Tyynenmeren alueella oli edelleen huomattavaa, kun taas Keski- ja Pohjois-Euroopassa modernisointimarkkina laski Iso-Britannian markkinan laskusta johtuen. Etelä-Euroopassa modernisointimarkkina kasvoi hieman. Myös huoltomarkkina kasvoi edelleen kautta alueiden. Kasvu oli vahvinta Aasian ja Tyynenmeren alueella, kun taas Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kehitys oli vakaampaa.

Hinnoittelun kehitys pysyi vaihtelevana kolmannen vuosineljänneksen aikana. Kiinassa kilpailu pysyi tiukkana uusien laitteiden markkinalla ja hinnoittelu pysyi melko vakaana edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Palveluissa hintakilpailu pysyi tiukkana EMEA-alueella erityisesti Etelä-Euroopassa sekä muutamilla Keski- ja Pohjois-Euroopan markkinoilla. Pohjois-Amerikassa hintakilpailu pysyi melko tiukkana huollossa, mutta kehittyi edelleen positiivisesti modernisoinnissa.

Toimintaympäristö tammi-syyskuussa 2017

Globaali uuslaitemarkkina oli vakaa vuoden 2016 tammi-syyskuuhun verrattuna. Aasian ja Tyynenmeren alueella uusien laitteiden volyymit pysyivät laskivat hieman. Kiinassa markkina oli vakaa yksiköissä mitattuna, mutta laski hieman rahamääräisesti mitattuna vertailukaudesta. Myös muulla Aasian ja Tyynenmeren alueella markkina laski, johtuen erityisesti Intian markkinan laskusta. EMEA-alueella volyymit olivat Keski- ja Pohjois-Euroopassa vertailukauden tasolla. Uusien laitteiden markkina kehittyi positiivisesti Etelä-Euroopassa ja Lähi-idässä. Pohjois-Amerikassa uuslaitemarkkinan kasvu jatkui korkealta tasolta.

Globaalien palvelumarkkinoiden kehitys jatkui positiivisena. Euroopan suuri modernisointimarkkina laski

hieman Keski- ja Pohjois-Euroopassa ja kasvoi hieman Etelä-Euroopassa. Pohjois-Amerikassa modernisointimarkkinan hienoinen kasvu jatkui ja myös pienemmän Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinan kasvu jatkui edelleen. Huoltomarkkinat kasvoivat edelleen maailmanlaajuisesti ja kasvu oli nopeinta kehittyvillä Aasian ja Tyynenmeren markkinoilla.

Hinnoittelun kehitys oli vaihtelevaa ja pysyi haastavana useilla markkinoilla.

Markkinanäkymät 2017

Uusissa laitteissa Kiinan markkinan odotetaan olevan suhteellisen vakaa tilatuissa yksiköissä ja myös tiukan kilpailun odotetaan jatkuvan. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella markkinan odotetaan laskevan hieman vuonna 2017, mutta kääntyvän kasvuun loppuvuodesta. Pohjois-Amerikassa sekä Euroopassa, Lähi-idän ja Afrikan alueilla markkinan odotetaan kasvavan hieman.

Modernisointimarkkinan odotetaan kasvavan hieman Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ja kehittyvän vahvasti Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Huoltomarkkinan odotetaan kasvavan voimakkaimmin Aasian ja Tyynenmeren alueella ja kasvavan hieman myös muilla alueilla.

Liiketoimintanäkymät 2017 (ennallaan)

KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan 1 % ja 3 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2016.

Oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT) arvioidaan olevan 1 200-1 250 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokurssit pysyisivät loppuvuoden suunnilleen syyskuun lopun 2017 tasolla.

Liikevaihtonäkymä perustuu KONEen huolto- ja tilauskantaan sekä markkinanäkymiin.
Liikevoittonäkymä perustuu tämänhetkiseen liikevaihtoennusteeseen yhdistettynä kannattavuuteen vaikuttaviin tekijöihin. Vuonna 2017 kannattavuuteen odotetaan vaikuttavan esimerkiksi parantunut laatu ja tuottavuus, hinnoittelu ja liiketoimintajakauma, saatujen tilausten katteiden hienoinen lasku vuonna 2016 sekä kustannuspaineet korkeammista raaka-ainekustannuksista sekä tutkimus- ja kehitys- sekä IT-kustannuksista.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet

Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään torstaina 26. lokakuuta 2017 klo 14.15.

Englanninkielinen analyytikkotilaisuus alkaa klo 15.45 ja on seurattavissa webcast-lähetyksenä osoitteessa www.kone.com. On demand -taltiointi webcast-lähetyksestä on saatavilla myöhemmin samana päivänä. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta.

USA: +1 719 325 2213
Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9105
Suomi: 09 7479 0361
Osallistujatunnus: KONE

Tilaisuudet järjestetään osoitteessa KONE Building, Keilasatama 3, Espoo.

Lisätiedot:
Sanna Kaje, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0204 75 4705

Lähettäjä:

KONE Oyj

Henrik Ehrnrooth
toimitusjohtaja

Ilkka Hara
talousjohtaja
 

KONE yrityksenä

KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Olemme alallamme yksi maailman johtavista yrityksistä. Valmistamme hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoamme ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. Teemme ihmisten liikkumisesta korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa. Vuonna 2016 KONEen liikevaihto oli 8,8 miljardia euroa ja vuoden 2016 lopulla henkilöstömäärä oli yli 52 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

KONE Q3 2017 Osavuosikatsaus


Jaa tämä sivu

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle