KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2018

Pörssitiedotteet Julkaistu 25.10.2018

KONE Oyj, pörssitiedote, 25. lokakuuta 2018 klo 12.30

KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2018

Saadut tilaukset ja liikevaihto kasvoivat kaikilla alueilla, kasvavat kustannukset rasittivat kannattavuutta

Heinä-syyskuu 2018

  • Saadut tilaukset kasvoivat 5,3 % 1 832 (7-9/2017: 1 739) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilaukset kasvoivat 7,3 %.
  • Liikevaihto kasvoi 3,6 % 2 289 (2 210) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 5,6 %.
  • Liikevoitto (EBIT) oli 258,0 (317,9) miljoonaa euroa eli 11,3 % (14,4 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT) oli 273,7 (321,3) miljoonaa euroa eli 12,0 % (14,5 %) liikevaihdosta.*
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 273,3 (302,7) miljoonaa euroa.

Tammi-syyskuu 2018

  • Saadut tilaukset kasvoivat 2,6 % 5 859 (1-9/2017: 5 708) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilaukset kasvoivat 6,8 %.
  • Liikevaihto kasvoi 2,1 % 6 627 (6 490) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 6,2 %.
  • Liikevoitto (EBIT) oli 750,0 (899,5) miljoonaa euroa eli 11,3 % (13,9 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT) oli 792,5 (902,9) miljoonaa euroa eli 12,0 % (13,9 %) liikevaihdosta.*
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 818,5 (928,4) miljoonaa euroa.

             

KONE on ottanut käyttöön uudet IFRS 15 - ja IFRS 9 -standardit 1.1.2018 alkaen. Tässä osavuosikatsauksessa kaikki tilikauden 2017 luvut on oikaistu takautuvasti uusien standardien mukaisesti.

Liiketoimintanäkymät vuodelle 2018 (täsmennetty)

Vuonna 2018 KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan 4 % ja 7 % (aiemmin 3-7 %) välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2017 oikaistuun liikevaihtoon. Oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT) arvioidaan olevan 1 100-1 150 (aiemmin 1 100-1 200) miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät loppuvuoden suunnilleen syyskuun lopun 2018 tasolla. Valuuttakursseilla arvioidaan olevan noin 45 (aiemmin 35) miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevoittoon. Oikaistun liikevoittomarginaalin paineen odotetaan helpottavan tehtyjen hinnoit­telu- ja kannattavuustoimenpiteiden johdosta loppuvuodesta 2018.

Avainluvut  7-9/20187-9/2017Muutos1-9/
2018
1-9/
2017
Muutos1-12
/2017
Saadut tilaukset Me 1 831,9 1 739,05,3 %5 859,1 5 708,22,6 % 7 554,0
Tilauskanta Me 7 791,6 7 473,54,3 % 7 791,6 7 473,54,3 % 7 357,8
Liikevaihto Me 2 288,7 2 209,73,6 % 6 627,3 6 490,32,1 % 8 796,7
Liikevoitto (EBIT) Me 258,0 317,9-18,9 % 750,0 899,5-16,6 % 1 192,3
Liikevoitto-
marginaali (EBIT-marginaali)
% 11,3 14,4 11,313,9 13,6
Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT)* Me 273,7 321,3-14,8 %792,5902,9-12,2 %1 205,5
Oikaistu liikevoitto-
marginaali*
% 12,0 14,5 12,013,9 13,7
Voitto ennen veroja Me 271,9 330,2-17,7 % 786,0 948,5-17,1 % 1 250,4
Tilikauden voitto Me 217,2 253,6-14,4 % 613,1 728,4-15,8 % 960,2
Laimentamaton osakekohtainen tulose 0,42 0,49-14,7 % 1,19 1,41-16,0 % 1,86
Rahavirta liiketoiminnasta (ennen rahoituseriä ja veroja) Me 273,3 302,7   818,5 928,4   1 263,3
Korollinen nettovelka Me -1 425,5 -1 464,9   -1 425,5 -1 464,9   -1 690,2
Omavaraisuusaste% 47,8 47,7   47,8 47,7   50,0
Oman pääoman tuotto% 28,0 33,9   28,0 33,9   32,1
Nettokäyttöpääoma (sisältäen rahoituserät ja verot) Me -719,0 -782,2   -719,0 -782,2   -772,6
Nettovel-
kaantumisaste
% -50,8 -52,5   -50,8 -52,5   -55,8

* KONE otti syyskuussa 2017 käyttöön oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT) uutena vaihtoehtoisena tunnuslukuna. Oikaistun liiketoivon tavoitteena on parantaa raportointikausien vertailtavuutta Accelerate-ohjelman aikana. Accelerate-ohjelmaan liittyvät uudelleenjärjestelykustannukset eivät sisälly oikaistun liikevoiton laskelmaan.

Toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth:

"Kolmannella vuosineljänneksellä kehityksemme oli kaksijakoista. Olen erittäin tyytyväinen saatujen tilausten reippaana jatkuneeseen kasvuun vakaalla tilausten katteella. Myös huoltoliiketoiminta jatkoi hyvää tasaista kasvuaan. Oikaistun liikevoittomarginaalin kehitys puolestaan ei ollut tyydyttävää. Kolmannella kvartaalilla marginaaliamme painoivat odotetusti edelleen monet tekijät, kuten viime vuosien tiukka hintakilpailu sekä kasvaneet kustannukset. Viimeaikaiset geopoliittiset jännitteet vaikuttivat myös tulokseemme negatiivisesti. 

Uudet palvelumme ja ratkaisumme vauhdittavat kehitystämme. Jatkuva kilpailijoista erottautuminen on tärkeimpiä tekijöitä kasvun ja kannattavuuden parantamisessa. Digitaaliset palvelumme ja ratkaisumme ovat keskeisessä roolissa kilpailijoista erottautumisessa sekä palvelu- että uuslaiteliiketoiminnassa, ja asiakkaidemme kiinnostus näitä kohtaan on ollut vahvaa. Palaute palvelut jo käyttöönottaneilta asiakkailta on myös ollut erittäin positiivista.

Accelerate-ohjelma auttaa meitä negatiivisten markkinatekijöiden kompensoimisessa.  Strategian vauhdittamiseksi lanseerattu Accelerate-ohjelma etenee, ja odotamme näkevämme siitä selviä hyötyjä vuonna 2019. Ohjelman hyötyihin lukeutuu parantunut kyky palvella asiakkaita, nopeampi uusien palveluiden ja ratkaisujen tuonti asiakkaillemme globaalisti sekä parempi kustannustehokkuus.

Tarkensimme näkymiämme vuodelle 2018 kolmannen vuosineljänneksen tuloksen yhteydessä. Odotamme nyt liikevaihdon kasvavan 4-7 % vertailukelpoisin valuuttakurssein ja oikaistun liikevoiton olevan 1 100-1 150 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoittomarginaalimme on laskenut selvästi vuoden kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä, mutta odotamme liiketoimintanäkymiemme mukaisesti viimeisen vuosineljänneksen marginaalin olevan lähellä vertailukauden tasoa tai hieman sitä korkeammalla tasolla. Näemme myös tulevina vuosina hyviä kasvumahdollisuuksia sekä uuslaite- että palveluliiketoiminnassa monella markkinalla nähdystä kasvaneesta epävarmuudesta huolimatta. Olen luottavainen, että erottautuminen kilpailijoista auttaa meitä hyötymään näistä mahdollisuuksista, ja että tekemämme toimenpiteet tulevat parantamaan kannattavuuttamme."

Toimintaympäristö heinä-syyskuussa 2018

Globaali uuslaitemarkkina kasvoi hieman tilatuissa yksiköissä mitattuna vuoden 2017 kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna. Aasian ja Tyynenmeren alueella uusien laitteiden markkina kasvoi hieman. Kiinassa uuslaitemarkkina kasvoi hieman, ja asuinrakentamisen segmentti ja infrastruktuurisegmentti kehittyivät kaupallista segmenttiä paremmin. Viranomaisten asettamat rajoitukset rauhoittivat edelleen asuntomarkkinoita kaikenkokoisissa kaupungeissa. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella uuslaitemarkkina kasvoi hieman eri maiden kehityksen vaihdellessa selvästi. EMEA-alueella uuslaitemarkkina oli melko vakaa. Uuslaitemarkkina Keski- ja Pohjois-Euroopassa oli melko vakaa korkealla tasolla, kun taas Etelä-Euroopassa markkina jatkoi hienoista kasvua matalalta tasolta. Lähi-Idässä markkina laski kasvavasta markkinoiden epävarmuudesta johtuen. Pohjois-Amerikassa uuslaitemarkkina jatkoi hienoista kasvua korkealta tasolta.

Globaalin palvelumarkkinan positiivinen kehitys jatkui. Sekä huolto- että modernisointimarkkinan kasvu jatkui kautta alueiden. Kasvu oli vahvinta Aasian ja Tyynenmeren alueella, kun taas Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kehitys oli vakaampaa.

Hinnoittelun kehitys pysyi vaihtelevana heinä-syyskuussa. Kustannusten nousu, niin materiaaleissa kuin työvoimassa, näkyi aiempaa selvemmin kautta alueiden aiheuttaen tarvetta nostaa hintoja edelleen. Kiinassa kilpailu jatkui tiukkana, mutta uuslaitemarkkinan hinnoittelu oli melko vakaata. EMEA-alueella tiukka kilpailu hinnoittelussa jatkui, erityisesti Etelä-Euroopassa ja Lähi-idässä. Pohjois-Amerikassa positiivinen kehitys hinnoittelussa jatkui joidenkin segmenttien kasvaneesta kilpailusta huolimatta.

Toimintaympäristö tammi-syyskuussa 2018

Globaali uuslaitemarkkina kasvoi hieman tilatuissa yksiköissä mitattuna tammi-syyskuuhun 2017 verrattuna. Aasian ja Tyynenmeren alueella uusien laitteiden markkina kasvoi hieman. Kiinassa uuslaitemarkkina kasvoi hieman. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella uuslaitemarkkina kasvoi hieman erityisesti Intian markkinan ansiosta. EMEA-alueella uuslaitemarkkina kasvoi hieman. Uuslaitemarkkina Keski- ja Pohjois-Euroopassa oli melko vakaa korkealla tasolla, kun taas Etelä-Euroopassa markkina jatkoi hienoista kasvua matalalta tasolta. Lähi-Idässä markkina kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mutta laski kolmannella vuosineljänneksellä alueella vallitsevasta epävarmuudesta johtuen. Pohjois-Amerikassa uuslaitemarkkina jatkoi hienoista kasvua korkealta tasolta.

Globaalin palvelumarkkinan positiivinen kehitys jatkui. Sekä huolto- että modernisointimarkkinan kasvu jatkui kautta alueiden. Kasvu oli vahvinta Aasian ja Tyynenmeren alueella, kun taas Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kehitys oli vakaampaa.

Hinnoittelun kehitys pysyi vaihtelevana tammi-syyskuussa. Kiinassa kilpailu jatkui tiukkana, mutta uuslaitemarkkinan hinnoittelu oli melko vakaata. EMEA-alueella tiukka kilpailu hinnoittelussa jatkui, erityisesti Etelä-Euroopassa ja Lähi-idässä. Huollon hinnoittelu parani hieman Keski- ja Pohjois-Euroopassa. Pohjois-Amerikassa hinnoitteluympäristö pysyi edelleen suotuisampana kuin muilla alueilla.

Markkinanäkymät 2018

Uusissa laitteissa Kiinan markkinan odotetaan pysyvän vakaana tai kasvavan hieman tilatuissa yksiköissä ja tiukan kilpailun odotetaan jatkuvan. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella markkinan odotetaan kasvavan. Pohjois-Amerikan markkinan odotetaan kasvavan hieman. Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella markkinan odotetaan olevan vakaa.

Huoltomarkkinan odotetaan kasvavan voimakkaimmin Aasian ja Tyynenmeren alueella ja kasvavan hieman muilla alueilla.

Modernisointimarkkinan odotetaan olevan vakaa Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella, kasvavan hieman Pohjois-Amerikassa ja kehittyvän vahvasti Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Liiketoimintanäkymät 2018 (täsmennetty)

Vuonna 2018 KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan ole­van 4 % ja 7 % (aiemmin 3-7 %) välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2017 oikaistuun liikevaih­toon. Oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT) arvioidaan olevan 1 100-1 150 (aiemmin 1 100-1 200) miljoonaa euroa olet­taen, että valuuttakurssit pysyisivät loppuvuoden suunnilleen syyskuun lopun 2018 tasolla. Valuuttakursseilla arvioidaan olevan noin 45 (aiemmin 35) miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevoittoon. Oikaistun liikevoittomarginaalin paineen odotetaan helpottavan tehtyjen hinnoittelu- ja kannattavuustoimenpiteiden johdosta loppuvuodesta 2018.

Liiketoimintanäkymät perustuvat KONEen huolto- ja tilauskantaan sekä markkinanäkymiin. Vuoden 2018 oikaistulle liikevoittomarginaalille painetta aiheuttavat pääasiassa vuonna 2017 saatujen tilausten marginaalissa nähty lasku, erityisesti Kiinassa, sekä korkeammat työvoima- ja materiaalikustannukset. Korkeammilla raaka-ainehinnoilla arvioidaan olevan noin 100 miljoonan euron negatiivinen vaikutus KONEen liikevoittoon vuonna 2018. Kasvavan geopoliittisen epävarmuuden odotetaan myös vaikuttavan negatiivisesti. Marginaalipaineen odotetaan helpottavan tehtyjen hinnoittelu- ja yleisten tuottavuudenparannustoimenpiteiden sekä Accelerate-ohjelmasta saatavien ensimmäisten säästöjen johdosta loppuvuodesta 2018.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet

Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään torstaina 25. lokakuuta 2018 klo 14.15.

Englanninkielinen analyytikkotilaisuus alkaa klo 15.45 ja on seurattavissa webcast-lähetyksenä osoitteessa www.kone.com/sijoittajat. On demand -taltiointi webcast-lähetyksestä on saatavilla myöhemmin samana päivänä. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta.

USA: +1 323-701-0225
Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9105
Suomi: 09 7479 0361
Osallistujatunnus: 9763612

Tilaisuudet järjestetään osoitteessa KONE Building, Keilasatama 3, Espoo.

Lisätiedot:

Sanna Kaje, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0204 75 4705

Lähettäjä:

KONE Oyj

Henrik Ehrnrooth
toimitusjohtaja

Ilkka Hara
talousjohtaja

KONE yrityksenä

KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Olemme alallamme yksi maailman johtavista yrityksistä. Valmistamme hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoamme ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. Teemme ihmisten liikkumisesta korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa. Vuonna 2017 KONEen liikevaihto oli 8,9 miljardia euroa ja vuoden 2017 lopulla henkilöstömäärä oli yli 55 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

KONE Q3 2018 Osavuosikatsaus


Jaa tämä sivu

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle