KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2019

Pörssitiedotteet Julkaistu 23.10.2019

KONE Oyj, pörssitiedote, 23. lokakuuta 2019 klo 12.30

KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2019

Saadut tilaukset ja liikevoitto hyvässä kasvussa, myös oikaistu liikevoitto kasvoi

Heinä-syyskuu 2019

-        Saadut tilaukset kasvoivat 9,6 % 2 007 (7-9/2018: 1 832) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilaukset kasvoivat 6,8 %.

-        Liikevaihto kasvoi 11,7 % 2 558 (2 289) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 9,4 %.

-        Liikevoitto (EBIT) oli 314,2 (258,0) miljoonaa euroa eli 12,3 % (11,3 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT) oli 321,9 (273,7) miljoonaa euroa eli 12,6 % (12,0 %) liikevaihdosta.* IFRS 16:lla oli 2 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevoittoon.

-        Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 462,9 (273,3) miljoonaa euroa. IFRS 16:lla oli 30 miljoonan euron positiivinen vaikutus liiketoiminnan rahavirtaan (ennen rahoituseriä ja veroja).

Tammi-syyskuu 2019

-        Saadut tilaukset kasvoivat 9,4 % 6 411 (1-9/2018: 5 859) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilaukset kasvoivat 7,6 %.

-        Liikevaihto kasvoi 10,1 % 7 297 (6 627) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 8,3 %.

-        Liikevoitto (EBIT) oli 836,1 (750,0) miljoonaa euroa eli 11,5 % (11,3 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT) oli 869,9 (792,5) miljoonaa euroa eli 11,9 % (12,0 %) liikevaihdosta.* IFRS 16:lla oli 6 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevoittoon.

-        Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 1 164 (818,5) miljoonaa euroa. IFRS 16:lla oli 87 miljoonan euron positiivinen vaikutus liiketoiminnan rahavirtaan (ennen rahoituseriä ja veroja).

KONE on ottanut käyttöön uuden IFRS 16 standardin ja IFRIC 23 tulkinnan 1.1.2019 alkaen ja soveltanut käyttöönoton yksinkertaistettua menettelytapaa eikä käyttöönottoa edeltävän vuoden vertailulukuja ole oikaistu.

Liiketoimintanäkymät (täsmennetty)

Vuonna 2019 KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan 5 % ja 8 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2018 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT) arvioidaan olevan 1 190-1 250 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät lokakuun 2019 tasolla. Valuuttakursseilla arvioidaan olevan noin 20 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevoittoon.

Aiemmin KONEen vuoden 2019 liikevaihdon kasvun arvioitiin olevan 4 % ja 7 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2018 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoiton arvioitiin olevan 1 170-1 250 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakurssit olisivat pysyneet heinäkuun 2019 tasolla. Valuuttakursseilla arvioitiin olevan noin 20 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevoittoon.

Avainluvut

Avainluvut 7-9/20197-9/2018Muutos1-9/
2019
1-9/
2018
Muutos1-12
/2018
Saadut tilaukset  Me  2 007,3  1 831,9  9,6 %  6 411,5  5 859,1  9,4 %  7 797,0  
Tilauskanta  Me  8 399,8  7 791,6  7,8 %  8 399,8  7 791,6  7,8 %  7 950,7  
Liikevaihto  Me  2 557,6  2 288,7  11,7 %  7 297,2  6 627,3  10,1 %  9 070,7  
Liikevoitto (EBIT)  Me  314,2  258,0  21,8 %  836,1  750,0  11,5 %  1 042,4  
Liikevoittomarginaali % 12,3  11,3  11,5  11,3  11,5  
Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT)*  Me  321,9  273,7  17,6 %  869,9  792,5  9,8 %  1 112,1  
Oikaistu liikevoittomarginaali* % 12,612,011,912,012,3
Voitto ennen veroja  Me  320,9  271,9  18,0 %  851,5  786,0  8,3 %  1 087,2  
Tilikauden voitto  Me  247,1  217,2  13,8 %  655,7  613,1  6,9 %  845,2  
Laimentamaton osakekohtainen tulos e 0,48  0,42  13,8 %  1,26  1,19  6,4 %  1,63  
Rahavirta liiketoiminnasta (ennen rahoituseriä ja veroja) Me 462,9273,31 163,9818,51 150,1
Korollinen nettovelka Me -1 276,9-1 425,5-1 276,9-1 425,5-1 704,0
Omavaraisuusaste % 44,147,844,147,849,9
Oman pääoman tuotto  %  29,128,029,128,027,7
Nettokäyttöpääoma (sisältäen rahoituserät ja verot) Me -871,5  -719,0  -871,5  -719,0  -757,8
Nettovelkaantumisaste % -43,3  -50,8  -43,3  -50,8  -55,3

* KONE otti syyskuussa 2017 käyttöön oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT) uutena vaihtoehtoisena tunnuslukuna. Oikaistun liikevoiton tavoitteena on parantaa raportointikausien vertailtavuutta Accelerate-ohjelman aikana. Accelerate-ohjelmaan liittyvät uudelleenjärjestelykustannukset eivät sisälly oikaistun liikevoiton laskelmaan.

Toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth:

"Olen monin tavoin tyytyväinen kehitykseemme kolmannella vuosineljänneksellä.Saatujen tilausten hyvä kasvu kaikilla alueilla jatkui, ja tilausten marginaali parantui jo toisella peräkkäisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihdon kasvu oli vahvalla tasolla vahvojen uuslaitetoimitusten ja kiihtyvän palveluliiketoiminnan kasvun myötä. Mikä tärkeintä, oikaistu liikevoittomarginaali parani paremman hinnoittelun ja tehokkuuden johdosta. Kolmannen vuosineljänneksen rahavirta oli ennätyskorkealla tasolla ja vahva myös koko vuonna tähän asti.

Olemme edistyneet hyvin Accelerate-ohjelmassa ja alamme jo nähdä ohjelman hyötyjä.Uusi Customer Solutions Engineering -toiminto on täydessä vauhdissa ja mahdollistaa entistä paremman ja tehokkaamman asiakaspalvelun. Olemme myös saaneet rohkaisevia tuloksia asiakaspalvelu- ja hankinta-toiminnoissa tehdyistä muutoksista. Olen tyytyväinen toistaiseksi saatuihin tuloksiin, ja vakuuttunut siitä, että ne vievät meitä oikeaan suuntaan. Kesällä toteutetussa viimeisimmässä asiakastyytyväisyyskyselyssä asiakasuskollisuus (NPS) oli vakaa hyvällä tasolla. Asiakkaamme pitävät KONEtta hyvänä ja luotettavana kumppanina, ja arvostavat tuotteidemme ja asiakaspalvelumme laatua. Voimme kuitenkin yhä parantaa reagointikykyämme ja asiakasviestintää.

Transformaatiomme avulla jatkamme kilpailijoista erottautumista.Uudet palvelumme ovat saaneet hyvän vastaanoton asiakkailta, ja niiden avulla luomme tulolähteitä, joita alallamme ei ollut aiemmin. Se antaa meille luottoa jatkaa investointeja tällä saralla. Kaiken kaikkiaan näen, että kilpailukykymme on parantunut Menestymme asiakkaan kanssa -strategiakauden aikana.

Kehityksemme tänä vuonna on ollut kokonaisvaltaisesti hyvää. Siksi odotamme nyt liikevaihtomme kasvavan 5-8 % vertailukelpoisin valuuttakurssein vuonna 2019. Olemme myös kaventaneet oikaistun liikevoiton vaihteluväliä 1 190-1 250 miljoonaan euroon. Näemme edessämme taloudellisen toimintaympäristön, jossa epävarmuus kasvaa. Olen kuitenkin luottavainen tulevasta vuodesta vahvasta ja parantuvasta kilpailukyvystämme, hyvästä tilauskannasta ja kasvavasta huoltoliiketoiminnasta johtuen."

Toimintaympäristö heinä-syyskuussa 2019

Globaali uuslaitemarkkina oli vakaa tilatuissa yksiköissä mitattuna vuoden 2018 kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna. Aasian ja Tyynenmeren alueella uuslaitemark­kina oli vakaa. Kiinassa infrastruktuurisegmentti kehittyi positiivisesti ja asuinrakentamisen segmentti kasvoi hie­man. Kaupallinen segmentti puolestaan laski. Valtio jatkoi taloudellisen aktiviteetin tukemista investoimalla infrastruk­tuuriin, mutta samanaikaisesti asuntomarkkinan rajoittami­nen jatkui. Kaiken kaikkiaan Kiinan uuslaitemarkkina kasvoi hieman yksiköissä mitattuna. Muualla Aasian ja Tyynenme­ren alueella uuslaitemarkkina laski hieman. Intian markkina ja jotkin Kaakkois-Aasian maat laskivat kasvujakson jälkeen. EMEA-alueella uuslaitemarkkina kasvoi hieman. Uuslaite­markkina Keski- ja Pohjois-Euroopassa kasvoi hieman kor­kealta tasolta. Etelä-Euroopassa markkina kasvoi hieman useimpien alueen maiden kasvaessa. Lähi-idässä markkina laski alueella kasvaneen epävarmuuden johdosta. Pohjois-Amerikassa uuslaitemarkkina oli vakaa korkealla tasolla.

Globaalin palvelumarkkinan positiivinen kehitys jat­kui. Sekä huolto- että modernisointimarkkinan kasvu jatkui kautta alueiden. Kasvu oli vahvinta Aasian ja Tyynenme­ren alueella. Myös EMEA-alueella modernisointimarkkina kasvoi selvästi Pohjois- ja Keski-Euroopan ja Lähi-idän joh­dosta.

Hinnoittelun kehitys pysyi vaihtelevana heinä-syyskuussa. Kiinassa kilpailu jatkui tiukkana, mutta uuslaite­markkinan hinnoittelu oli melko vakaata. EMEA-alueella hinnoitteluympäristössä oli eroja. Etelä-Euroopassa oli nähtävissä merkkejä paremmasta hinnoitteluympäristöstä, kun taas Keski- ja Pohjois-Euroopassa hinnoittelu oli vakaampaa. Lähi-idän alueella tiukka kilpailu hinnoittelussa jatkui. Pohjois-Amerikassa kilpailu kiristyi jonkin verran.

Toimintaympäristö tammi-syyskuussa 2019

Globaali uuslaitemarkkina kasvoi hieman tilatuissa yksi­köissä mitattuna tammi-syyskuuhun 2018 verrattuna. Aasian ja Tyynenmeren alueella uuslaitemarkkina kasvoi hieman. Kiinassa infrastruktuurisegmentti kehittyi posi­tiivisesti ja asuinrakentamisen segmentti kasvoi hieman. Kaupallinen segmentti puolestaan laski. Valtio jatkoi tasa­painottelua taloudellisen aktiviteetin tukemisen ja asun­tomarkkinan rajoittamisen välillä. Kaiken kaikkiaan Kiinan uuslaitemarkkina kasvoi hieman yksiköissä mitattuna. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella uuslaitemarkkina oli vakaa markkinan kasvaessa ensimmäisellä vuosipuolis­kolla ja laskiessa hieman kolmannella vuosineljänneksellä. EMEA-alueella uuslaitemarkkina kasvoi hieman. Uuslaite­markkina Keski- ja Pohjois-Euroopassa kasvoi hieman kor­kealta tasolta. Etelä-Euroopassa markkina kasvoi hieman. Lähi-idässä markkinoiden lasku jatkui. Pohjois-Amerikassa uuslaitemarkkina oli vakaa korkealla tasolla.

Globaalin palvelumarkkinan positiivinen kehitys jat­kui. Sekä huolto- että modernisointimarkkinan kasvu jatkui kautta alueiden. Kasvu oli vahvinta Aasian ja Tyynenmeren alueella, kun taas Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kehitys oli vakaampaa.

Hinnoittelun kehitys pysyi vaihtelevana tammi-syyskuussa. Kiinassa kilpailu jatkui tiukkana, mutta uuslaite­markkinan hinnoittelu oli melko vakaata. EMEA-alueella hinnoitteluympäristössä oli eroja. Lähi-idän alueella tiukka kilpailu hinnoittelussa jatkui, kun taas osassa Eurooppaa oli nähtävissä joitakin merkkejä paremmasta hinnoitteluympäristöstä. Pohjois-Amerikassa kilpailu kiristyi jonkin ver­ran.

Markkinanäkymät 2019

Uuslaitemarkkinan odotetaan olevan melko vakaa tai kasvavan hieman. Kiinan markkinan odotetaan kasvavan hieman tila­tuissa yksiköissä, kun taas muualla Aasian ja Tyynenmeren alu­eella markkinan odotetaan olevan vakaa. Pohjois-Amerikassa sekä Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella uuslaitemarkkinoi­den odotetaan olevan melko vakaat.

Huoltomarkkinan odotetaan kasvavan voimakkaimmin Aasian ja Tyynenmeren alueella ja kasvavan hieman muilla alu­eilla.

Modernisointimarkkinan odotetaan kasvavan hieman Poh­jois-Amerikassa sekä Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella, ja kehittyvän vahvasti Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Liiketoimintanäkymät 2019 (täsmennetty)

Vuonna 2019 KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan 5 % ja 8 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2018 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT) arvioidaan olevan 1 190-1 250 miljoonaa euroa olet­taen, että valuuttakurssit pysyisivät lokakuun 2019 tasolla. Valuuttakursseilla arvioidaan olevan noin 20 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevoittoon.

Liiketoimintanäkymät perustuvat KONEen huolto- ja tilaus­kantaan sekä markkinanäkymiin. Uuslaiteliiketoiminnassa KONEella on vahva tilauskanta vuodelle 2019 ja palveluliiketoiminnan odotetaan jatkavan kasvuaan. Kohdistettujen hin­noittelutoimenpiteiden sekä tuottavuudenparannustoimenpit­eiden odotetaan tukevan kannattavuutta yhdessä Accelerate-ohjelmasta saatavien säästöjen kanssa. Korkeat komponentti- ja työvoimakustannukset sekä kauppatariffit ovat oikaistua liikev­oittoa eniten rasittavia tekijöitä vuonna 2019. Korkein raaka-ainekustannusten sekä kauppatariffien negatiivisen vaikutuk­sen arvioidaan olevan alle 50 miljoonaa euroa.

Aiemmin KONEen vuoden 2019 liikevaihdon kasvun arvioitiin olevan 4 % ja 7 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein ver­rattuna vuoden 2018 liikevaihtoon. Oikaistun liikevoiton arvioitiin olevan 1 170-1 250 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakurs­sit olisivat pysyneet heinäkuun 2019 tasolla. Valuuttakursseilla arvioitiin olevan noin 20 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevoittoon.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet

Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään keskiviikkona 23. lokakuuta 2019 klo 14.15.

Englanninkielinen analyytikkotilaisuus alkaa klo 15.45 ja on seurattavissa webcast-lähetyksenä osoitteessa www.kone.com/sijoittajat. On demand -taltiointi webcast-lähetyksestä on saatavilla myöhemmin samana päivänä. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta.

USA: +1 323-794-2551
Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9105
Suomi: 09 7479 0361    
Osallistujatunnus: 7053455

Tilaisuudet järjestetään osoitteessa KONE Building, Keilasatama 3, Espoo.

Lisätiedot:

Sanna Kaje, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0204 75 4705

Lähettäjä:

KONE Oyj

Henrik Ehrnrooth
toimitusjohtaja

Ilkka Hara
talousjohtaja

KONE yrityksenä

KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Olemme alallamme yksi maailman johtavista yrityksistä. Valmistamme hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoamme ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. Teemme ihmisten liikkumisesta korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa. Vuonna 2018 KONEen liikevaihto oli 9,1 miljardia euroa ja vuoden 2018 lopulla henkilöstömäärä oli yli 57 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

KONE Q3 2019 Osavuosikatsaus


Jaa tämä sivu

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle