KONE Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2018

Pörssitiedotteet Julkaistu 19.07.2018

KONE Oyj, pörssitiedote, 19. heinäkuuta 2018 klo 12.30

KONE Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2018

Hyvää kasvua kaikilla alueilla, liikevoittomarginaali edelleen paineen alla

Huhti-kesäkuu 2018

  • Saadut tilaukset kasvoivat 3,0 % 2 119 (4-6/2017: 2 056) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilaukset kasvoivat 6,4 %
  • Liikevaihto laski 0,3 % 2 331 (2 337) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 3,2 %.
  • Liikevoitto (EBIT) oli 280,5 (335,8) miljoonaa euroa eli 12,0 % (14,4 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT) oli 300,4 miljoonaa euroa eli 12,9 % liikevaihdosta.*
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 366,2 (320,4) miljoonaa euroa.

Tammi-kesäkuu 2018

  • Saadut tilaukset kasvoivat 1,5 % 4 027 (1-6/2017: 3 969) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilaukset kasvoivat 6,6 %.
  • Liikevaihto kasvoi 1,4 % 4 339 (4 281) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 6,5 %.
  • Liikevoitto (EBIT) oli 492,0 (581,6) miljoonaa euroa eli 11,3 % (13,6 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT) oli 518,7 miljoonaa euroa eli 12,0 % liikevaihdosta.*
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 545,2 (625,7) miljoonaa euroa.

KONE on ottanut käyttöön uudet IFRS 15 - ja IFRS 9 -standardit 1.1.2018 alkaen. Tässä puolivuosikatsauksessa kaikki tilikauden 2017 luvut on oikaistu uusien standardien mukaisesti.

Liiketoimintanäkymät

Vuonna 2018 KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan 3 % ja 7 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2017 oikaistuun liikevaihtoon. Oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT) arvioidaan olevan 1 100-1 200 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät loppuvuoden suunnilleen kesäkuun lopun 2018 tasolla. Valuuttakursseilla arvioidaan olevan noin 35 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevoittoon. Oikaistun liikevoittomarginaalin paineen odotetaan helpottavan tehtyjen hinnoittelu- ja kannattavuustoimenpiteiden johdosta loppuvuodesta 2018.

Avainluvut  4-6/20184-6/2017Muutos1-6/
2018
1-6/
2017
Muutos1-12
/2017
Saadut tilauksetMe2 118,62 056,23,0 %4 027,23 969,21,5 %7 554,0
TilauskantaMe7 915,37 749,22,1 %7 915,37 749,22,1 %7 357,8
LiikevaihtoMe2 330,62 337,2-0,3 %4 338,64 280,61,4 %8 796,7
Liikevoitto (EBIT)Me 280,5 335,8-16,5 % 492,0 581,6-15,4 %1 192,3
Liikevoitto-
marginaali
(EBIT-marginaali)
%12,014,4 11,313,6 13,6
Oikaistu liikevoitto
(adjusted EBIT)*
Me 300,4 335,8-10,5 %518,7581,6-10,8 %1 205,5
Oikaistu
liikevoitto-
marginaali*
%12,914,4 12,013,6 13,7
Voitto ennen verojaMe 290,5 346,5-16,2 % 514,1 618,3-16,8 %1 250,4
Tilikauden voittoMe 223,7 266,1-15,9 % 395,9 474,8-16,6 % 960,2
Laimentamaton osakekohtainen
tulos
e0,430,52-16,0 %0,770,92-16,7 %1,86
Rahavirta liiketoiminnasta
(ennen rahoituseriä
ja veroja)
Me 366,2 320,4   545,2 625,7  1 263,3
Korollinen nettovelkaMe-1 254,8-1 302,1  -1 254,8-1 302,1  -1
690,2
Omavaraisuusaste%45,544,5  45,544,5  50,0
Oman pääoman tuotto%28,034,5  28,034,5  32,1
Nettokäyttöpääoma
(sisältäen rahoituserät
ja verot)
Me -725,7 -861,7   -725,7 -861,7   -772,6
Nettovelka-
antumisaste
% -47,7 -50,8   -47,7 -50,8   -55,8

* KONE otti syyskuussa 2017 käyttöön oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT) uutena vaihtoehtoisena tunnuslukuna. Oikaistun liiketoivon tavoitteena on parantaa raportointikausien vertailtavuutta Accelerate-ohjelman aikana. Accelerate-ohjelmaan liittyvät uudelleenjärjestelykustannukset
eivät sisälly oikaistun liikevoiton laskelmaan.

Toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth:

"Ylsimme toisella vuosineljänneksellä jälleen hyvään kasvuun saaduissa tilauksissa.Kannattavuutta rasittivat edelleen useat tekijät. Olen tyytyväinen siihen, että saadut tilaukset kasvoivat hyvin kaikilla alueilla ja sekä uusissa laitteissa että palveluissa. Olemme onnistuneet löytämään hyviä mahdollisuuksia vaihtelevissa markkinaolosuhteissa palvelemalla proaktiivisesti asiakkaitamme. Oikaistua liikevoittomarginaalia rasittivat odotustemme mukaisesti edelleen aiemmin nähty hintapaine Kiinassa yhdistettynä korkeampiin raaka-ainekustannuksiin. Olemme kuitenkin onnistuneet vakaannuttamaan saatujen tilausten suhteellisen katteen, ja odotamme sen johdosta paineen oikaistussa liikevoittomarginaalissa helpottavan vuoden loppua kohti. Olen myös tyytyväinen siihen, että toisella vuosineljänneksellä kassavirta oli vahva erityisesti tulokseen suhteutettuna.

Parempi erottautuminen palveluissa on johtanut jatkuvaan hyvään kasvuun. Olemme johdonmukaisesti kehittäneet palveluliiketoimintaamme löytääksemme uusia tapoja luoda arvoa asiakkaillemme. Jatkoimme toisella vuosineljänneksellä uusien palveluidemme ja tuotteidemme markkinoille tuontia ja laajentamista. Uusi KONE Care laajentui kattamaan uusia maita, jatkoimme edelleen panostusta 24/7 Connected Services -palveluihin liittyviin teknologioihin ja osaamiseen, ja toimitimme ensimmäiset Residential Flow -ratkaisut asiakkaille. Laajensimme myös People Flow -suunnittelu ja konsultointipalveluitamme. Se, miten positiivisesti asiakkaamme ovat ottaneet vastaan nämä tuotteet ja palvelut, on rohkaisevaa.

Viime vuonna käynnistämämme Accelerate-ohjelma nopeuttaa strategiamme toteutusta. Ohjelma mahdollistaa entistä paremman keskittymisen asiakasrajapintaan ja tehokkaan skaalaetujen hyödyntämisen tukitoiminnoissa. Yhä harmonisoidummat roolit ja tavat työskennellä auttavat meitä myös tuomaan uusia palveluita ja ratkaisuja nopeammin markkinoille. Osana Accelerate-ohjelmaa käynnistimme toisella kvartaalilla useita organisaatiomuutoksia. Accelerate-ohjelma etenee suunnitelmien mukaisesti, ja odotamme näkevämme selkeitä hyötyjä ensi vuodesta eteenpäin.

Uskolliset asiakkaat ja motivoituneet työntekijät ovat avaintekijöitä KONEen pitkän aikavälin kannattavaan kasvuun. Toteutimme hiljattain vuosittaiset asiakas- ja henkilöstökyselymme. Tulokset olivat jälleen erittäin positiivisia. Asiakasuskollisuus (NPS) parani jälleen. Henkilöstön sitoutuminen pysyi myös korkealla tasolla heijastaen KONElaisten vahvaa sitoutumista strategiamme toteutukseen. Haluankin kiittää kaikkia työntekijöitämme kovasta työstä tässä KONEen aktiivisessa muutosvaiheessa."

Toimintaympäristö huhti-kesäkuussa 2018

Globaali uuslaitemarkkina kasvoi hieman tilatuissa yksiköissä mitattuna vuoden 2017 toiseen vuosineljännekseen verrattuna. Aasian ja Tyynenmeren alueella uusien laitteiden volyymit kasvoivat hieman. Kiinassa uuslaitemarkkina oli melko vakaa tilatuissa yksiköissä mitattuna. Asuinrakentamisen segmentti ja infrastruktuurisegmentti kehittyivät kaupallista segmenttiä paremmin. Isommissa kaupungeissa markkina laski edelleen johtuen viranomaistoimenpiteistä asuntomarkkinoiden rauhoittamiseksi, kun taas pienempien kaupunkien kysyntä kasvoi hieman. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella uuslaitemarkkina kasvoi edelleen erityisesti Kaakkois-Aasian ja elpyvän Intian markkinan ansiosta. EMEA-alueella uuslaitemarkkina kasvoi hieman. Uuslaitemarkkina Keski- ja Pohjois-Euroopassa oli melko vakaa ja korkealla tasolla, kun taas Etelä-Euroopassa markkina jatkoi hienoista kasvua matalalta tasolta. Lähi-idässä markkina kasvoi alueella vallitsevasta epävarmuudesta huolimatta. Pohjois-Amerikassa uuslaitemarkkina jatkoi hienoista kasvua korkealta tasolta.

Globaalin palvelumarkkinan positiivinen kehitys jatkui. Sekä huolto- että modernisointimarkkinan kasvu jatkui kautta alueiden. Kasvu oli vahvinta Aasian ja Tyynenmeren alueella, kun taas Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kehitys oli vakaampaa.

Hinnoittelun kehitys pysyi vaihtelevana toisen vuosineljänneksen aikana. Kiinassa kilpailu jatkui tiukkana, mutta uuslaitemarkkinan hinnoittelu oli melko vakaata. EMEA-alueella tiukka kilpailu hinnoittelussa jatkui, erityisesti Etelä-Euroopassa ja Lähi-idässä. Huollon hinnoittelu parani hieman Keski- ja Pohjois-Euroopassa. Pohjois-Amerikassa hinnoitteluympäristö pysyi edelleen suotuisampana kuin muilla alueilla.

Toimintaympäristö tammi-kesäkuussa 2018

Globaali uuslaitemarkkina kasvoi hieman tilatuissa yksiköissä mitattuna vuoden 2017 ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna. Aasian ja Tyynenmeren alueella uusien laitteiden volyymit kasvoivat hieman. Kiinassa uuslaitemarkkina oli melko vakaa tilatuissa yksiköissä mitattuna. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella uuslaitemarkkina kasvoi hieman erityisesti Intian markkinan ansiosta. EMEA-alueella uuslaitemarkkina kasvoi hieman. Uuslaitemarkkina Keski- ja Pohjois-Euroopassa oli melko vakaa ja korkealla tasolla, kun taas Etelä-Euroopassa markkina jatkoi hienoista kasvua matalalta tasolta. Lähi-Idässä markkina kasvoi alueella vallitsevasta epävarmuudesta huolimatta. Pohjois-Amerikassa uuslaitemarkkina jatkoi hienoista kasvua korkealta tasolta.

Globaalin palvelumarkkinan positiivinen kehitys jatkui. Sekä huolto- että modernisointimarkkinan kasvu jatkui kautta alueiden. Kasvu oli vahvinta Aasian ja Tyynenmeren alueella, kun taas Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kehitys oli vakaampaa.

Hinnoittelun kehitys pysyi vaihtelevana ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Kiinassa kilpailu jatkui tiukkana, mutta uuslaitemarkkinan hinnoittelu oli melko vakaata. EMEA-alueella tiukka kilpailu hinnoittelussa jatkui, erityisesti Etelä-Euroopassa ja Lähi-idässä. Huollon hinnoittelu parani hieman Keski- ja Pohjois-Euroopassa. Pohjois-Amerikassa hinnoitteluympäristö pysyi edelleen suotuisampana kuin muilla alueilla.

Markkinanäkymät 2018

Uusissa laitteissa Kiinan markkinan odotetaan pysyvän vakaana tai laskevan hieman tilatuissa yksiköissä ja tiukan kilpailun odotetaan jatkuvan. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella markkinan odotetaan kasvavan. Myös Pohjois-Amerikan markkinan sekä markkinan Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella odotetaan kasvavan hieman.

Huoltomarkkinan odotetaan kasvavan voimakkaimmin Aasian ja Tyynenmeren alueella ja kasvavan hieman muilla alueilla.

Modernisointimarkkinan odotetaan kasvavan hieman Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella ja Pohjois-Amerikassa ja kehittyvän vahvasti Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Liiketoimintanäkymät 2018

Vuonna 2018 KONEen liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan 3 % ja 7 % välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2017 oikaistuun liikevaihtoon. Oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT) arvioidaan olevan 1 100-1 200 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät loppuvuoden suunnilleen kesäkuun lopun 2018 tasolla. Valuuttakursseilla arvioidaan olevan noin 35 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevoittoon. Oikaistun liikevoittomarginaalin paineen odotetaan helpottavan tehtyjen hinnoittelu- ja kannattavuustoimenpiteiden johdosta loppuvuodesta 2018.

Liiketoimintanäkymät perustuvat KONEen huolto- ja tilauskantaan sekä markkinanäkymiin. Vuoden 2018 oikaistulle liikevoittomarginaalille painetta aiheuttavat pääasiassa vuonna 2017 saatujen tilausten marginaalissa nähty lasku, erityisesti Kiinassa, sekä korkeammat raaka-aineiden hinnat. Korkeammilla raaka-ainehinnoilla arvioidaan olevan noin 100 miljoonan euron negatiivinen vaikutus KONEen liikevoittoon vuonna 2018. Marginaalipaineen odotetaan helpottavan tehtyjen hinnoittelu- ja yleisten tuottavuudenparannustoimenpiteiden sekä Accelerate-ohjelmasta saatavien ensimmäisten säästöjen johdosta loppuvuodesta 2018. Uuslaiteliiketoiminnan Kiinan ulkopuolella ja palveluliiketoiminnan odotetaan kehittyvän edelleen positiivisesti.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet

Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään torstaina 19. heinäkuuta 2018 klo 14.15.

Englanninkielinen analyytikkotilaisuus alkaa klo 15.45 ja on seurattavissa webcast-lähetyksenä osoitteessa www.kone.com/sijoittajat. On demand -taltiointi webcast-lähetyksestä on saatavilla myöhemmin samana päivänä. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta.

USA: +1 323-701-0225
Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9105
Suomi: 09 7479 0361
Osallistujatunnus: 9388620

Tilaisuudet järjestetään osoitteessa KONE Building, Keilasatama 3, Espoo.

Lisätiedot:
Sanna Kaje, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0204 75 4705

Lähettäjä:

KONE Oyj

Henrik Ehrnrooth
toimitusjohtaja

Ilkka Hara
talousjohtaja

KONE yrityksenä

KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Olemme alallamme yksi maailman johtavista yrityksistä. Valmistamme hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoamme ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. Teemme ihmisten liikkumisesta korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa. Vuonna 2017 KONEen liikevaihto oli 8,9 miljardia euroa ja vuoden 2017 lopulla henkilöstömäärä oli yli 55 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com 

KONE H1 2018 Puolivuosikatsaus


Jaa tämä sivu

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle