KONE Oyj:n Tilinpäätöstiedote 2010

Pörssitiedotteet Julkaistu 26.01.2011

Loka-joulukuu 2010: Vahvat saadut tilaukset ja ennätyksellinen liikevoitto

  • Loka–joulukuussa 2010 saadut tilaukset olivat 1 006 (10–12/2009: 813,5) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat 23,7 % historiallisin valuuttakurssein laskettuna ja 16,0 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna.
  • Liikevaihto kasvoi 4,3 % 1 489 (1 427) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto laski 1,4 %.
  • Liikevoitto oli 227,3 (202,7) miljoonaa euroa eli 15,3 % (14,2 %) liikevaihdosta.
  • Rahavirta liiketoiminnasta oli 195,1 (198,2) miljoonaa euroa.

Tammi-joulukuu 2010: Vahvaa kehitystä koko vuoden ajan

  • Tammi–joulukuussa 2010 saadut tilaukset olivat 3 809 (2009: 3 432) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat 11,0 % historiallisin valuuttakurssein laskettuna ja 6,0 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna. Vuoden 2010 lopussa tilauskanta oli 3 598 (3 309) miljoonaa euroa.
  • Liikevaihto kasvoi 5,1 % 4 987 (4 744) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 0,6 %.
  • Liikevoitto oli 696,4 (600,3) miljoonaa euroa eli 14,0 % (12,7 %) liikevaihdosta (2009 vertailuluvut ilman 33,6 miljoonan euron kiinteiden kustannusten sopeuttamisohjelmaan liittyvää kertaluonteista uudelleenjärjestelykulua). Tulos per osake oli 2,10 (1,84) euroa.
  • Rahavirta liiketoiminnasta oli 857,2 (825,1) miljoonaa euroa.
  • Vuonna 2011 KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 0–5 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2010. Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 700–750 miljoonaa euroa, olettaen että valuuttojen muuntokurssit eivät eroa merkittävästi vuoden 2011 alun tilanteesta.
  • Hallitus ehdottaa vuodelta 2010 jaettavaksi 0,90 euroa osinkoa B-sarjan osakkeelta.
Avainluvut
10-12/ 201010-12/
2009
muutos
%
1-12/
2010
1-12/
2009
muutos
%
Saadut tilaukset
Me
1 006,3813,523,73 809,03 432,411,0
TilauskantaMe3 597,83 309,18,73 597,83 309,18,7
LiikevaihtoMe1 488,81 426,84,34 986,64 743,75,1
LiikevoittoMe227,3202,712,1696,4600,3 1)16,0
Liikevoitto%15,314,214,012,7 1)
Rahavirta
liiketoimin-nasta (ennen
rahoituseriä ja veroja)

Me
195,1198,2857,2825,1
Tilikauden
voitto

Me
173,8166,6535,9466,4
Tilikauden laaja tulosMe190,1165,9577,6449,5
Laimentamaton osakekohtainen tulose0,680,662,101,84
Korollinen
nettovelka

Me
-749,8-504,7-749,8-504,7
Omavaraisuus-aste
%
49,347,049,347,0
Nettovelkaan-tumisaste
%
-46,8-37,7-46,8-37,7

1) Ilman 33,6 miljoonan euron kiinteiden kustannusten sopeuttamisohjelmaan liittyvää kertaluonteista uudelleenjärjestelykulua, joka kirjattiin vuoden 2009 toisella neljänneksellä.

Toimitusjohtaja Matti Alahuhta katsauksen yhteydessä:

“Vuonna 2010 suorituksemme oli vahva läpi koko vuoden, ja olen hyvin tyytyväinen tuloksiimme haastavassa toimintaympäristössä. Sekä liikevoittomme että rahavirtamme olivat jälleen ennätystasolla, ja tilausten kasvu loppuvuodesta oli rohkaisevaa. Haluan kiittää koko henkilöstöämme hyvin tehdystä työstä!

Kehityksemme oli hyvää monella alueella. Tuotteidemme ja toimintamme laatu ja tuottavuutemme paranivat, ja jatkoimme hyvää etenemistämme Aasian ja Tyynenmeren markkinoilla. Olen myös tyytyväinen pitkälle aikavälille asettamamme 14 prosentin liikevoittotavoitteen saavuttamisesta. Viime vuosien systemaattinen kehitystyömme mahdollisti tämän tavoitteen saavuttamisen. Vuonna 2010 myös ulkoiset tekijät, kuten valuuttojen muuntokurssit ja suotuisat ostohinnat, myötävaikuttivat vahvaan liikevoittoparannukseemme.

Vahva etenemisemme vuonna 2010 luo hyvän pohjan tulevalle kehityksellemme. Olemme jälleen valinneet viisi kehitysohjelmaa, joilla kehitämme KONEtta entistä vahvemmaksi yhtiöksi toimialallamme. Toimintaympäristömme on edelleen vaihteleva. Aasian ja Tyynenmeren alueen myönteinen kehitys jatkuu. EMEA-alueella ja Amerikassa on edelleen epävarmuutta, mutta trendi näilläkin alueilla näyttää jonkin verran positiivisemmalta.”

Financial statements bulletin 2010 (pdf) >>

KONE Financial Statements 2010 (pdf) >>

Toimintaympäristö loka-joulukuussa 2010 (Q4 2010)

Kehityssuunnat KONEen päämarkkinoilla pysyivät suurelta osin muuttumattomina vuoden edelliseen neljännekseen verrattuna. Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinoiden nopea kasvu jatkui joskin jonkin verran hitaammin kuin alkuvuonna. Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) alueella sekä Amerikassa markkinatilanne pysyi vaihtelevana joidenkin markkinoiden elpyessä asteittain ja muiden markkinoiden pysyessä muuttumattomina alhaisella tasolla. Suurprojektien markkinat olivat melko aktiiviset. Modernisointimarkkinat olivat kokonaisuudessaan melko vakaat mutta vaihtelivat alueittain. Huoltomarkkinoiden suotuisa kehitys jatkui. Hintakilpailu pysyi voimakkaana kaikilla liiketoiminta-alueilla.


Toimintaympäristö tammi-joulukuussa 2010

Vuonna 2010 KONEen toimintaympäristö oli kaksijakoinen. Uusien laitteiden markkinat kehittyivät hyvin Aasian ja Tyynenmeren alueella koko vuoden ajan, kun taas tilanne Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) alueella sekä Amerikassa vaihteli alueittain joidenkin markkinoiden elpyessä ja muiden markkinoiden aktiviteetin ollessa alhaisella tasolla. Modernisointimarkkinoiden koko pysyi suunnilleen samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Huoltomarkkinoiden kasvu jatkui uusien laitteiden toimitusmäärien hyvän tason tukemana. Hintakilpailu pysyi voimakkaana kaikilla liiketoiminta-alueilla.


Markkinanäkymät 2011

Aasian ja Tyynenmeren alueen uusien laitteiden markkinoiden myönteisen kehityksen odotetaan jatkuvan, joskin tietyin alueellisin eroin. Keski- ja Pohjois-Euroopan uusien laitteiden markkinoiden elpymisen odotetaan jatkuvan useimmissa maissa, kun taas useimpien Etelä-Euroopan markkinoiden odotetaan pysyvän melko muuttumattomina nykyisellä alhaisella tasolla. Pohjois-Amerikan uusien laitteiden markkinoiden odotetaan elpyvän maltillisesti. Modernisointimarkkinoiden odotetaan olevan suunnilleen viime vuoden tasolla. Huoltomarkkinoiden hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan.


Näkymät 2011

KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 0–5 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2010.

Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 700–750 miljoonaa euroa, olettaen että valuuttojen muuntokurssit eivät eroa merkittävästi vuoden 2011 alun tilanteesta.

Hallituksen voitonjakoehdotus

Emoyhtiön vapaa oma pääoma 31.12.2010 on 1 797 898 068,97 euroa, josta tilikauden voitto on 564 813 127,90 euroa.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokouksen käytettävistä olevista voittovaroista jaetaan osinkoa 0,895 euroa kutakin ulkona olevaa 38 104 356 A-sarjan osaketta kohden ja 0,90 euroa kutakin ulkona olevaa 217 582 729 B-sarjan osaketta kohden, joten osingonjaon yhteismääräksi ehdotetaan 229 927 854,72 euroa. Jäljelle jäävät voittovarat 1 567 970 214,25 euroa jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Osingonmaksupäiväksi ehdotetaan 10. maaliskuuta 2011. Kaikki osingonmaksun täsmäytyspäivänä ulkona olevat osakkeet, lukuun ottamatta emoyhtiön hallussa olevia omia osakkeita, ovat oikeutettuja osinkoon vuodelta 2010.

Uusi julkistamismenettely

KONE Oyj siirtyy Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaan uuteen julkistamismenettelyyn ja julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan tilinpäätöstiedotteensa. KONE Oyj:n tilinpäätöstiedote on tämän tiedotteen liitetiedostona pdf-muodossa sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.kone.com.


Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet sekä puhelinkonferenssi

Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään keskiviikkona 26. tammikuuta 2011 klo 14.15.
Englanninkielinen analyytikkotilaisuus alkaa klo 15.45. Tilaisuus on seurattavissa internetin kautta webcast-lähetyksenä osoitteessa www.kone.com. Tilaisuuden yhteydessä järjestetään puhelinkonferenssi, jonka tiedot on esitetty alla.

Tilaisuudet järjestetään osoitteessa KONE Building, Keilasatama 3, Espoo.

Puhelinkonferenssien numerot:

+358 923 101 527 (soittajat, Suomi)
+1 866 458 40 87 (soittajat, USA)
+44 203 043 2436 (soittajat, muut)
Osallistujatunnus: KONE

On-demand –taltiointi webcast-lähetyksestä on saatavilla osoitteessa www.kone.com myöhemmin samana päivänä.


KONE yrityksenä

KONE kuuluu alansa johtaviin yrityksiin ja tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä monipuolisia ratkaisuja niiden huoltoon ja modernisointiin. Eri asiakasryhmien tarpeiden ymmärtäminen on ohjannut yhtiön toimintaa jo sadan vuoden ajan. KONEen tavoitteena on tarjota paras käyttäjäkokemus kehittämällä ja toimittamalla ratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten liikkumisen rakennuksissa sujuvasti, turvallisesti, mukavasti ja viivytyksettä yhä enemmän kaupungistuvassa ympäristössä. Vuonna 2010 KONEen liikevaihto oli 5,0 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 33 800. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

Lisätietoja:
Henrik Ehrnrooth, talousjohtaja, puh. 0204 75 4260

Lähettäjä:

KONE Oyj

Henrik Ehrnrooth
talousjohtaja

Anne Korkiakoski
markkinointi- ja viestintäjohtaja

2011-01-26 KONE Oyj:n Tilinpäätöstiedote 2010

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle