KONE Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2015

Pörssitiedotteet Julkaistu 28.01.2016

 KONE Oyj, pörssitiedote, 28. tammikuuta 2016 klo 12.30

KONE Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2015

Loka-joulukuu 2015: Vahva lopetus vuodelle

 • Loka-joulukuussa 2015 saadut tilaukset olivat 1 947 (10-12/2014: 1 704) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat 14,3 % historiallisin valuuttakurssein laskettuna ja 7,0 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna.
 • Liikevaihto kasvoi 18,3 %  2 562 (2 166) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 10,8 %.
 • Liikevoitto oli 378,5 (315,3) miljoonaa euroa eli 14,8 % (14,6 %) liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 403,5 (367,8) miljoonaa euroa.

Tammi-joulukuu 2015: Kannattavaa kasvua muuttuvassa markkinaympäristössä

 • Tammi-joulukuussa 2015 saadut tilaukset olivat 7 959 (1-12/2014: 6 813) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat 16,8 % historiallisin valuuttakurssein laskettuna ja 5,6 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna. Joulukuun 2015 lopussa tilauskanta oli 8 210 (31.12.2014: 6 952) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto kasvoi 17,9 %  8 647 (7 334) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 8,3 %.
 • Liikevoitto oli 1 241 (1 036) miljoonaa euroa eli 14,4 % (14,1 %) liikevaihdosta.
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 2,01 (1,47) euroa. Ilman tilikaudella saatua ylimääräistä osinkoa, laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,79 euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 1 474 (1 345) miljoonaa euroa.
 • Vuonna 2016 KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 2-6 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2015. Liikevoiton arvioidaan olevan 1 220-1 320 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokurssit pysyisivät suunnilleen tammikuun 2016 keskimääräisellä tasolla.
 • Hallitus ehdottaa vuodelta 2015 jaettavaksi 1,40 euroa osinkoa B-sarjan osakkeelta.

Avainluvut

  10-12/
2015
10-12/
2014
Muutos1-12/
2015
1-12/
2014
Muutos

 
Saadut tilaukset Me1 947,21 703,814,3 %7 958,96 812,616,8 %
Tilauskanta Me8 209,56 952,518,1 %8 209,56 952,518,1 %
Liikevaihto Me2 561,82 165,818,3 %8 647,37 334,517,9 %
Liikevoitto (EBIT) Me 378,5 315,320,0 %1 241,51 035,719,9 %
Liikevoitto (EBIT)%14,814,6 14,4 14,1 
Rahavirta liiketoiminnasta
(ennen rahoituseriä ja veroja)
Me 403,5 367,8  1 473,71 345,4 
Tilikauden voitto Me 372,7 210,7  1 053,1 773,9 
Laimentamaton osake-
kohtainen tulos
e  

0,71
 

0,40
  2,01 1,47 
Korollinen nettovelka Me-1 512,6 -911,8  -1 512,6 -911,8 
Omavaraisuusaste%45,443,6   45,4 43,6  
Nettovelkaantumisaste% -58,7 -44,2   -58,7 -44,2 
              

 Toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth katsauksen yhteydessä:

"Vuoden viimeinen neljänneksemme oli vahva. Liikevaihto oli 2 562 miljoonaa euroa ja sen kasvu kiihtyi 18,3 %:iin historiallisin valuutoin ja 10,8 %:iin vertailukelpoisin valuutoin. Myös tilaukset kehittyivät vahvasti 1 947 miljoonaan euroon. Saadut tilaukset kasvoivat 14,3 % historiallisin ja 7,0 % vertailukelpoisin valuuttakurssein. Liikevoitto oli 379 miljoonaa euroa ja suhteellinen liikevoitto parani 14,8 %:iin liikevaihdosta. Rahavirta ylitti edellisen vuoden tason ja oli 404 miljoonaa euroa. Valuuttojen muuntokursseilla oli edelleen positiivinen vaikutus raportoituihin lukuihimme.

Olen erittäin tyytyväinen vuoden 2015 laaja-alaiseen ja vahvaan kehitykseemme markkinaympäristössä, jonka kasvudynamiikassa tapahtui merkittäviä muutoksia. Johdimme liiketoimintaamme menestyksekkäästi Kiinan hidastuvalla markkinalla ja onnistuimme kiihdyttämään kasvuamme monilla muilla alueilla. Kaiken kaikkiaan vahvistimme jälleen kilpailukykyämme ja kannattava kasvumme jatkui, mikä näkyy saatujen tilausten hyvässä kehityksessä, vahvassa tuloksessa ja erittäin vahvassa rahavirrassa. Ennätyskorkea rahavirta heijastaa liiketoimintamme perusteiden hyvänä jatkunutta hallintaa.

Olemme edenneet erinomaisesti tänä vuonna sekä uusien laitteiden että palvelujen osalta. Palveluliiketoiminnassa tavoitteemme on ollut kasvun kiihdyttäminen ja tänä vuonna kehityimme tämän tavoitteen mukaisesti. Liikevaihdon kasvu vahvistui huoltoliiketoiminnassa ja modernisoinnin tilaukset kasvoivat selvästi. Uuslaiteliiketoiminnassa saavutimme merkittäviä parannuksia tuote- ja kustannuskilpailukyvyssä. Otimme lisäksi koko liiketoiminnassamme tärkeitä askeleita innovaatioiden edistämiseksi ja uusien teknologioiden käytön vauhdittamiseksi. Näillä keinoilla voimme parantaa asiakas- ja loppukäyttäjäkokemusta entisestään. Saavutuksemme tänä vuonna eivät olisi olleet mahdollisia ilman henkilöstömme sitoutumista, josta haluan kiittää kaikkia KONEen työntekijöitä.

Katsoessamme vuoteen 2016 globaalin markkinaympäristön odotetaan pysyvän vaihtelevana. Markkinan kehitys jatkuu kahtiajakautuneena Euroopassa, jossa odotamme uusien laitteiden ja modernisoinnin kysynnän kasvavan jonkin verran Keski- ja Pohjois-Euroopassa, mutta pysyvän vakaana Etelä-Euroopassa matalalla tasolla. Pohjois-Amerikan osalta markkinanäkymämme pysyvät myönteisinä sekä uusien laitteiden että modernisoinnin osalta. Kiinassa odotamme markkinan olevan haastava. Kiinan uusien laitteiden markkinan odotetaan laskevan yksiköissä mitattuna 5-10 %, ja myös tiukan hintakilpailun odotetaan jatkuvan. Huoltomarkkinalla näemme edelleen hyviä kasvumahdollisuuksia maailmanlaajuisesti.

Vuonna 2016 odotamme liikevaihdon kasvavan 2-6 % vertailukelpoisin kurssein. Liikevoiton odotamme olevan 1 220-1 320 miljoonan euron välillä olettaen, että valuuttojen muuntokurssit pysyvät suunnilleen tammikuun 2016 keskimääräisellä tasolla. Olen vakuuttunut, että vaihtelevista markkinaolosuhteista huolimatta, entisestään parantunut kilpailukykymme ja sitoutunut henkilöstömme tulevat mahdollistamaan jatkuvan hyvän kehityksen tulevana vuonna."

Toimintaympäristö loka-joulukuussa 2015

Vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä uusien laitteiden markkinavolyymit heikkenivät hieman maailmanlaajuisesti, sillä Kiinan markkina laski jonkin verran. Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) alueella uusien laitteiden kysyntä kasvoi hieman, ja Pohjois-Amerikan markkinan kasvu jatkui. Suurprojektien segmentti kasvoi vuosineljänneksellä. Modernisointimarkkina kasvoi Pohjois-Amerikassa, ja se kehittyi myönteiseen suuntaan Euroopassa Keski- ja Pohjois-Euroopan kasvun myötä. Myös huoltomarkkinan maailmanlaajuinen kasvu jatkui, vaikkakin hitaana niissä maissa, joissa uusien laitteiden markkina on ollut heikko viime vuosina.

Toimintaympäristö tammi-joulukuussa 2015

Vuonna 2015 uusien laitteiden markkinavolyymit heikkenivät hieman maailmanlaajuisesti johtuen laskusta Kiinan suurella uusien laitteiden markkinalla. Muista markkinoista uusien laitteiden kysyntä kasvoi selvästi Pohjois-Amerikassa, ja myös Euroopassa ja Lähi-idässä markkina kasvoi jonkin verran. Maailmanlaajuisesti kysyntä modernisoinnissa kasvoi hieman. Pohjois-Amerikassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella modernisointimarkkina kehittyi myönteisesti ja myös Euroopassa kokonaiskehitys oli hieman aiempaa myönteisempää. Suurprojektien segmentti kasvoi jonkin verran vuoden aikana, mutta kehitys vaihteli vuosineljänneksittäin. Maailmanlaajuisen huoltomarkkinan kasvu jatkui. Kasvu oli nopeinta Aasian ja Tyynenmeren alueella ja hitaampaa kehittyneemmillä huoltomarkkina-alueilla.

Markkinanäkymät 2016

Uusissa laitteissa Kiinan markkinan odotetaan laskevan  5-10 % tilatuissa yksiköissä ja myös tiukan hintakilpailun odotetaan jatkuvan. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Pohjois-Amerikassa markkinan odotetaan kasvavan jonkin verran. Myös Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueen markkinan odotetaan kasvavan hieman. Keski- ja Pohjois-Euroopassa markkinan odotetaan kasvavan kun taas Etelä-Euroopassa ja Lähi-idässä kehityksen odotetaan olevan vakaata.

Modernisointimarkkinan odotetaan kasvavan hieman Euroopassa, jatkavan kasvua Pohjois-Amerikassa ja kehittyvän vahvasti Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Huoltomarkkinan odotetaan kasvavan voimakkaimmin Aasian ja Tyynenmeren alueella, ja kehittyvän melko hyvin myös muilla alueilla.

Liiketoimintanäkymät 2016

KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 2-6 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2015.

Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 1 220-1 320 miljoonaa euroa olettaen, että valuuttojen muuntokurssit pysyisivät suunnilleen tammikuun 2016 keskimääräisellä tasolla.

Hallituksen voitonjakoehdotus

Emoyhtiön vapaa oma pääoma 31.12.2015 on 1 765 223 548,43 euroa, josta tilikauden voiton osuus on 1 200 968 239,16 euroa.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokouksen käytettävissä olevista voittovaroista jaetaan osinkoa 1,3975 euroa kutakin ulkona olevaa 76 208 712 A-sarjan osaketta kohden ja 1,40 euroa kutakin ulkona olevaa 436 957 058 B-sarjan osaketta kohden, joten osingonjaon yhteismääräksi ehdotetaan 718 241 556,22 euroa. Jäljelle jäävät jakokelpoiset varat 1 046 981 992,21 euroa jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Osinko ehdotetaan maksettavaksi 16.3.2016. Kaikki osingonmaksun täsmäytyspäivänä ulkona olevat osakkeet, lukuun ottamatta emoyhtiön hallussa olevia omia osakkeita, ovat oikeutettuja osinkoon vuodelta 2015.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet

Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään torstaina 28. tammikuuta 2016 klo 14.15.

Englanninkielinen analyytikkotilaisuus alkaa klo 15.45. Tilaisuus on seurattavissa Internetin kautta webcast-lähetyksenä osoitteessa www.kone.com. Tilaisuuden yhteydessä järjestetään puhelinkonferenssi, jonka tiedot on esitetty alla.

Tilaisuudet järjestetään osoitteessa KONE Building, Keilasatama 3, Espoo.

Puhelinkonferenssien numerot:

Soittajat, USA: +1 646 254 3365  
Soittajat, Iso-Britannia: +44 (0)20 3427 1910
Soittajat, Suomi: 09 6937 9590 

Osallistujatunnus: KONE

On demand -taltiointi puhelinkonferenssista on saatavilla osoitteessa www.kone.com myöhemmin samana päivänä.

Lisätiedot:
Katri Saarenheimo, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0204 75 4705

Lähettäjä:

KONE Oyj

Henrik Ehrnrooth
toimitusjohtaja

Eriikka Söderström
talousjohtaja

KONE yrityksenä
KONE on yksi maailman johtavista hissi- ja liukuporrasyhtiöistä.  Tavoitteenamme on tarjota paras käyttäjäkokemus kehittämällä ja toimittamalla ratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten liikkumisen rakennuksissa sujuvasti, turvallisesti, mukavasti ja viivytyksettä yhä enemmän kaupungistuvassa ympäristössä. KONE tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä hissejä, liukuportaita, automaattiovia ja integroituja ratkaisuja parantamaan käyttäjäkokemusta rakennuksissa ja niiden välillä.  KONEen palvelut kattavat rakennuksen koko elinkaaren, alkaen suunnittelupalveluista aina laitteiden huoltoon, korjauksiin ja modernisointiin.  Vuonna 2015 KONEen liikevaihto oli 8,6 miljardia euroa ja vuoden 2015 lopulla henkilöstömäärä oli lähes 50 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

KONE Tilinpaatostiedote 2015


Jaa tämä sivu

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle