KONE Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi–joulukuulta 2022

Pörssitiedotteet Julkaistu 26.01.2023

KONE Oyj, pörssitiedote, 26. tammikuuta 2023 klo 12.30

KONE Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2022

Vahvaa kasvua palveluliiketoiminnassa, merkittävät muutokset markkinaolosuhteissa vaikuttivat uuslaiteliiketoimintaan

Loka-joulukuu 2022

  • Saadut tilaukset laskivat 9,8 % 1 944,2 (10-12/2021: 2 155,1) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilaukset laskivat 11,2 %.
  • Liikevaihto kasvoi 5,2 % 2 911,5 (2 766,8) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 2,9 %. 
  • Liikevoitto (EBIT) oli 367,1 (351,9) miljoonaa euroa eli 12,6 % (12,7 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT) oli 365,0 (359,4) miljoonaa euroa eli 12,5 % (13,0 %) liikevaihdosta.* 
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 33,3 (525,0) miljoonaa euroa.

Tammi-joulukuu 2022

  • Saadut tilaukset kasvoivat 3,1 % 9 131,3 (1-12/2021: 8 852,8) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilaukset laskivat 2,5 %.
  • Liikevaihto kasvoi 3,7 % 10 906,7 (10 514,1) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto laski 1,8 %.
  • Liikevoitto (EBIT) oli 1 031,2 (1 295,3) miljoonaa euroa eli 9,5 % (12,3 %) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto (adjusted EBIT) oli 1 076,6 (1 309,8) miljoonaa euroa eli 9,9 % (12,5 %) liikevaihdosta.*
  • Liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja veroja) oli 754,7 (1 828,7) miljoonaa euroa.
  • Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2022 jaetaan osinkoa 1,75 euroa kutakin B-sarjan osaketta kohti.

Liiketoimintanäkymät vuodelle 2023

KONE odottaa vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihdon olevan vuonna 2023 viime vuoden tasolla. Oikaistun liikevoittomarginaalin odotetaan alkavan elpyä vuoden 2022 aikana saatujen tilausten parantuneiden marginaalien ja huoltoliiketoiminnan hyvänä jatkuvan kehityksen ansiosta.

Tämä ohjeistus olettaa, että rakennusaktiviteetti Kiinassa alkaa elpymään ensimmäisen vuosipuoliskon loppua kohden kiinteistöalan vakauttamiseen tähtäävien toimenpiteiden seurauksena.

AVAINLUVUT10-12/202210-12/2021Muutos1-12/20221-12/2021Muutos
Saadut tilauksetMe1 944,22 155,1-9,8 %9 131,38 852,83,1 %
TilauskantaMe9 026,18 564,05,4 %
LiikevaihtoMe2 911,52 766,85,2 %10 906,710 514,13,7 %
LiikevoittoMe367,1351,94,3 %1 031,21 295,3-20,4 %
Liikevoittomarginaali%12,612,79,512,3
Oikaistu liikevoitto (Adjusted EBIT)*Me365,0359,41,6 %1 076,61 309,8-17,8 %
Oikaistu liikevoittomarginaali (Adjusted EBIT -marginaali)*%12,513,09,912,5
Voitto ennen verojaMe364,1360,11,1 %1 028,41 320,8-22,1 %
Tilikauden voittoMe276,3278,1-0,7 %784,51 022,7-23,3 %
Laimentamaton osakekohtainen tulose0,530,53-1,1 %1,501,96-23,6 %
Rahavirta liiketoiminnasta (ennen rahoituseriä ja veroja)Me33,3525,0754,71 828,7
Korollinen nettovelkaMe-1 309,0-2 164,1
Omavaraisuusaste%40,341,2
Oman pääoman tuotto%25,932,0
Nettokäyttöpääoma (sisältäen rahoituserät ja verot)Me-903,9-1 468,2
Nettovelkaantumisaste%-45,7-67,6

* KONE esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT), jonka tavoitteena on parantaa raportointikausien vertailtavuutta. Tammi-joulukuussa 2022 oikaistuun liikevoittoon sisältymättömät kustannukset olivat yhteensä 45,4 miljoonaa euroa ja ne koostuivat Venäjän ja Ukrainan tase-erien arvonalentumisista ja näiden maiden vastuisiin liittyvistä varauksista sekä uudelleenjärjestelykuluista. Vertailukausilla oikaistuun liikevoittoon sisältymättömät kustannukset liittyivät uudelleenjärjestelyihin.

Toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth:

"Vuosi 2022 oli jälleen kerran merkittävien muutosten vuosi KONEen markkinaympäristössä. Inflaatio nousi, Ukrainan sota lisäsi epävarmuutta ja suurimmalla markkina-alueellamme Kiinassa aktiviteetti laski huomattavasti kiinteistösektorilla laajalle levinneistä vaikeuksista johtuen. Samanaikaisesti palvelumarkkinoiden aktiviteetti oli hyvällä tasolla ja tarjosi kasvumahdollisuuksia. Tällaisessa markkinaympäristössä priorisoimme hintojen nostamista saadaksemme saatujen tilausten marginaalin elpymään, palveluliiketoiminnan kasvun kiihdyttämistä sekä tuotekustannusten ja tuottavuuden parantamista. Olen erittäin tyytyväinen edistykseen, jonka saimme aikaan kaikilla näillä osa-alueilla. Saavutuksemme eivät olisi olleet mahdollisia ilman motivoitunutta ja sitoutunutta tiimiä. Haluan ilmaista vilpittömät kiitokseni kaikille KONEen työntekijöille sitoutumisestanne ja erinomaisesta työstänne.

Taloudellisesta näkökulmasta katsoen koko vuoden kehitykseemme vaikutti vallitsevat markkinaolosuhteet, mutta vuosi saatiin päätökseen pitkälti odotustemme mukaisestiKiinan markkinatilanne johti neljännen vuosineljänneksen tilausten laskuun ja heikensi merkittävästi rahavirtaamme. Liikevaihto sen sijaan oli jonkin verran viime vuotta korkeammalla tasolla johtuen vahvasta panostuksesta toimitusten toteutukseen sekä huolto- ja modernisointiliikevaihdon vankasta kasvusta. Vaikka emme voi olla tyytyväisiä kannattavuutemme kehitykseen, näimme viimeisellä vuosineljänneksellä parannusta huoltoliiketoiminnan vahvan liikevaihdon kasvun, Kiinan materiaalikustannusten alenemisen ja muiden alueiden toimitusten paremman hinnoittelun ansiosta. 

Jatkoimme "Kestävää menestystä asiakkaan kanssa"-strategiamme vahvaa toteutusta.Strategiamme keskittyy lisäämään asiakkaille luomaamme arvoa uusilla älykkäillä ratkaisuilla ja sisällyttämällä vastuullisuuden yhä syvemmälle toimintaamme. Vuoden 2022 aikana kasvatimme johdonmukaisesti 24/7 Connected Services -palvelun piirissä olevien laitteiden osuutta huoltokannassamme. Lanseerasimme myös DX-sarjan hissit Pohjois-Amerikassa ja sen myötä kyseisen sarjan hissit ovat saatavilla kaikilla alueilla. Toimme lisäksi markkinoille useita uusia tuotteita ja palveluita vastaamaan asiakkaidemme tarpeita vastuullisuuden ja tuottavuuden parantamisen saralla. Olen vakuuttunut, että edellä mainitut saavutukset takaavat, että olemme asiakkaidemme valitsema kumppani myös jatkossa.

Edistääksemme strategiaamme entistä tehokkaammin olemme ilmoittaneet suunnitelmistamme uudistaa toimintamalliamme.Hyödyntäen jo olemassa olevaa hajauttamisen ja paikallisen vastuun vahvaa perustaa aiomme antaa alueillemme yhä suuremman vastuun heidän suunnastaan ja kaupallisesta strategiastaan parantaaksemme kykyä tarttua kasvumahdollisuuksiin, jotka todennäköisesti vaihtelevat alueellisesti. Yksinkertaistamalla organisaatiorakennettamme ja prosessejamme mahdollistamme nopeamman reagoinnin paikallisiin asiakastarpeisiin kustannustehokkaammalla tavalla, säilyttäen samalla globaalien tarjonta-alustojemme ja toimitusketjumme vahvan kilpailukyvyn.

Näemme palvelumarkkinoilla hyviä kasvumahdollisuuksia vuodelle 2023, kun taas uuslaitemarkkinalla alueellisten vaihteluiden odotetaan olevan huomattavia. Markkina-aktiviteetin odotetaan kehittyvän positiivisesti Aasian ja Tyynenmeren alueella (pois lukien Kiina) ja Lähi-idän alueella, mutta olevan vaimeampaa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Kiinassa odotamme markkinoiden elpymisen alkavan ensimmäisen vuosipuoliskon loppua kohti jo ilmoitettujen laajojen elvytystoimenpiteiden seurauksena.

Odotamme liikevaihtomme olevan vuonna 2023 viime vuoden tasolla ja kannattavuutemme alkavan elpyä onnistuneiden hinnoittelutoimenpiteiden ja palveluliiketoiminnan vankan kehityksen ansiosta. Tämä ohjeistus on kuitenkin erittäin riippuvainen Kiinan kiinteistöalan vakauteen tähtäävien toimenpiteiden tehokkuudesta. Katsoessani vuotta 2023 pidemmälle, olen vakuuttunut siitä, että vahva tiimimme, kilpailukykyinen tarjoomamme sekä toimenpiteet, joita suunnittelemme asiakaslähtöisyyden vahvistamiseksi entisestään varmistavat kehityksemme kohti pitkän aikavälin taloudellisia ja strategisia tavoitteitamme."

Toimintaympäristö loka-joulukuussa 2022

Globaali uuslaitemarkkinalaski merkittävästi yksiköissä mitattuna neljännen vuosineljänneksen aikana johtuen suurelta osin Kiinan heikkona pysyneestä markkinaympäristöstä. Kehittyneemmillä markkinoilla markkinasentimenttiin vaikuttivat korkojen nousu ja odotukset hidastuvasta talouskasvusta. Kiinassa jatkuneet likviditeettirajoitteet ja COVID-19-tartuntojen jyrkkä nousu johtivat markkina-aktiviteetin huomattavaan laskuun. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella aktiviteetti laski hieman. EMEA-alueella aktiviteetti laski selvästi Keski- ja Pohjois-Euroopassa sekä Etelä-Euroopassa. Lähi-idässä aktiviteetti kasvoi hieman. Pohjois-Amerikassa markkina laski selvästi.

Palvelumarkkina kehittyi positiivisesti sekä huollon että modernisoinninkasvaessa laaja-alaisesti.

Vaikka voimakas kilpailu vaikutti edelleen hinnoitteluympäristöön negatiivisesti, markkinahintojen parantuminen jatkui Kiinan ulkopuolella vastauksena laaja-alaiseen kustannusinflaatioon.

Toimintaympäristö tammi-joulukuussa 2022

Uuslaitemarkkinan kysyntäympäristö oli monilla alueilla suotuisa, erityisesti vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Markkina-aktiviteetti kuitenkin laski vuoden 2022 aikana Kiinan heikon markkinaympäristön takia. Sentimenttiin vaikutti myös globaalien toimitusketjujen häiriöt, joita vahvistivat sota Ukrainassa sekä nousevat markkinakorot ja odotukset hidastuvasta talouskasvusta. Toisella vuosineljänneksellä COVID-19-sulut aiheuttivat huomattavia häiriöitä Kiinan uuslaitemarkkinalla. Vaikka COVID-19-rajoitukset olivat lievempiä toisen vuosipuoliskon aikana, ne loivat edelleen epävarmuutta, kuten myös tartuntojen voimakas nousu vuoden loppua kohti. Tämä yhdessä jatkuneiden likviditeettirajoitusten kanssa johti aktiviteetin huomattavaan laskuun. Muualla Aasian ja Tyynenmeren alueella markkina kasvoi selvästi, lähinnä Intian voimakkaan elpymisen ansiosta. EMEA-alueella markkina-aktiviteetissa oli eroja. Aktiviteetti laski hieman Keski- ja Pohjois-Euroopassa sekä Etelä-Euroopassa. Lähi-idässä aktiviteetti kasvoi hieman. Pohjois-Amerikassa uuslaitemarkkina kasvoi hieman asuinrakentamisen ja infrastruktuurisegmentin vahvan aktiviteetin ansiosta ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Palvelumarkkina kehittyi positiivisesti sekä huollon että modernisoinnin kasvaessa laaja-alaisesti. Käyttöasteet palautuivat pandemiaa edeltävälle tasolle lähes kaikissa asiakassegmenteissä, vauhdittaen huoltomarkkinan aktiviteettia. Modernisointimarkkinan aktiviteettia vauhdittivat elvytystoimenpiteet, infrastruktuuri-investoinnit ja toimistotilojen kunnostukset.

Vaikka voimakas kilpailu vaikutti hinnoitteluympäristöön negatiivisesti, markkinahinnat paranivat Kiinan ulkopuolella raportointijakson aikana vastauksena laaja-alaiseen kustannusinflaatioon.

Markkinanäkymät 2023

Kiinassa uuslaitemarkkinan laskun odotetaan olevan jokseenkin yli 10 % vuoden 2023 aikana. Kiinteistökehittäjien rahoituksen saatavuuden odotetaan pysyvän rajoitettuna, erityisesti ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, mutta markkinoiden odotetaan alkavan elpyä ensimmäisen vuosipuoliskon loppua kohden jo ilmoitettujen laajojen elvytystoimenpiteiden seurauksena. Uuslaitemarkkinan odotetaan kasvavan selvästi Aasian ja Tyynenmeren alueella (pois lukien Kiina) ja olevan vakaa Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella. Pohjois-Amerikassa uuslaitemarkkinan odotetaan laskevan hieman korkealta tasolta.

Modernisointimarkkinoiden odotetaan kasvavan kaikilla alueilla. Kasvua tukevat ikääntyvä laitekanta sekä rakennusten vastuullisuuden ja muunneltavuuden korostuminen.

Taloudellinen epävarmuus ja nousevat markkinakorot voivat rajoittaa rakentamisaktiviteettia, mikä puolestaan voisi vaikuttaa uuslaite- ja modernisointimarkkinoiden kysyntään.

Huoltoaktiviteetin odotetaan kasvavan hieman kehittyneemmillä markkinoilla ja kasvavan selvästi Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Liiketoimintanäkymät 2023

KONE odottaa vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihdon olevan vuonna 2023 viime vuoden tasolla. Oikaistun liikevoittomarginaalin odotetaan alkavan elpyä vuoden 2022 aikana saatujen tilausten parantuneiden marginaalien ja huoltoliiketoiminnan hyvänä jatkuvan kehityksen ansiosta.

Tämä ohjeistus olettaa, että rakennusaktiviteetti Kiinassa alkaa elpymään ensimmäisen vuosipuoliskon loppua kohden kiinteistöalan vakauttamiseen tähtäävien toimenpiteiden seurauksena.

KONEella on myönteiset näkymät palveluliiketoiminnassa ja vankka tilauskanta. Lisäksi tulosta tukevat vuoden 2022 aikana parantunut saatujen tilausten marginaali sekä raaka-aineisiin liittyvien kustannuspaineiden helpottaminen Aasiassa.

Tulokseen negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä vuonna 2023 ovat tilauskannan hidastunut kiertonopeus, Kiinan uuslaitemarkkinan ennakoitu lasku sekä palkkojen korotuspaineet ja nousevat komponenttikustannukset.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuudet

Lehdistölle järjestetään englanninkielinen Microsoft Teams -puhelu torstaina 26. tammikuuta klo 14.15. Lehdistön edustajia pyydetään ilmoittautumaan puheluun sähköpostitse osoitteeseen media@kone.com, josta he saavat linkin puhelua varten.

Englanninkielinen webcast-lähetys analyytikoille alkaa klo 15.45 ja on seurattavissa osoitteessa www.kone.com/sijoittajat. On demand -taltiointi webcast-lähetyksestä on saatavilla myöhemmin samana päivänä osoitteessa www.kone.com. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta.

USA: +1 786 697 3501
Iso-Britannia: +44 (0) 33 0551 0200
Suomi: 09 2319 5437
Osallistujatunnus: 181982

Lisätiedot:

Natalia Valtasaari, sijoittajasuhdejohtaja, KONE Oyj, puh. 0204 75 4705

Lähettäjä:

KONE Oyj

Henrik Ehrnrooth
toimitusjohtaja

Ilkka Hara
talousjohtaja 
 

KONE yrityksenä

KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. Olemme alallamme yksi maailman johtavista yrityksistä. Toimitamme hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä tarjoamme ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointiin rakennusten koko elinkaaren ajan. Teemme ihmisten liikkumisesta korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja luotettavaa. Vuonna 2022 KONEen liikevaihto oli 10,9 miljardia euroa, ja vuoden 2022 lopulla henkilöstömäärä oli yli 60 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

KONE Tilinpäätöstiedote 2022


Jaa tämä sivu

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle