KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2011

Pörssitiedotteet Julkaistu 20.10.2011

KONE Q3: Myönteinen kehitys jatkui

Heinä–syyskuu 2011

  • Heinä–syyskuussa 2011 saadut tilaukset olivat 1 095 (7–9/2010: 865,2) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat 26,6 % historiallisin valuuttakurssein laskettuna ja 28,7 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna.
  • Liikevaihto kasvoi 4,9 % 1 296 (1 236) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 6,7 %.
  • Liikevoitto oli 188,9 (184,8) miljoonaa euroa eli 14,6 % (15,0 %) liikevaihdosta.
  • Rahavirta liiketoiminnasta oli 240,1 (242,8) miljoonaa euroa.
  • KONE tarkentaa vuoden 2011 näkymiään. KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 3–6 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2010. Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 710-740 miljoonaa euroa, olettaen että valuuttojen muuntokurssit eivät eroa merkittävästi vuoden 2011 alun tilanteesta. Aikaisemmin KONE arvioi liikevaihdon kasvavan 0–5 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2010. Aikaisempi arvio liikevoiton (EBIT) osalta oli 700–750 miljoonaa euroa, olettaen että valuuttojen muuntokurssit eivät eroa merkittävästi vuoden 2011 alun tilanteesta.

Tammi–syyskuu 2011

  • Tammi–syyskuussa 2011 saadut tilaukset olivat 3 366 (1–9/2010: 2 803) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat 20,1 % historiallisin valuuttakurssein laskettuna ja 20,9 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna. Syyskuun 2011 lopussa tilauskanta oli 4 143 (31.12.2010: 3 598) miljoonaa euroa.
  • Liikevaihto kasvoi 4,0 % 3 636 (3 498) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvu oli 4,8 %.
  • Liikevoitto oli 492,1 (469,1) miljoonaa euroa eli 13,5 % (13,4 %) liikevaihdosta.
Avainluvut
7-9/
2011
7-9/
2010
1-9/
2011
1-9/
2010
1-12/
2010
Saadut tilauksetMe1 095,4865,23 366,32 802,73 809,0
TilauskantaMe4 143,23 657,94 143,23 657,93 597,8
LiikevaihtoMe1 296,21 235,93 636,43 497,84 986,6
LiikevoittoMe188,9184,8492,1469,1696,4
Liikevoitto%14,615,013,513,414,0
Rahavirta liiketoiminnasta
(ennen rahoituseriä ja veroja)
Me 240,1242,8607,3662,1857,2
Tilikauden voittoMe156,2144,9397,9362,1535,9
Tilikauden laaja tulosMe191,5102,6401,8387,5577,6
Laimentamaton
osakekohtainen tulos
e0,610,571,561,422,10
Korollinen nettovelkaMe-823,2-610,7-823,2-610,7-749,8
Omavaraisuusaste%50,445,350,445,349,3
Nettovelkaantumisaste%-47,2-43,3-47,2-43,3-46,8

KONE Q3 2011 Interim Report

Toimitusjohtaja Matti Alahuhta osavuosikatsauksen yhteydessä:

“Kehitys markkinoillamme jakautuu vahvasti kasvavaan Aasian ja Tyynenmeren alueeseen ja uuslaitemarkkinoiltaan monissa maissa heikolla tasolla olevaan Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan. Tässä tilanteessa olen erittäin tyytyväinen tilausvirtamme 27 prosentin kasvuun kolmannella vuosineljänneksellä. Tämän ovat mahdollistaneet myyntihenkilöstömme aktiivisuus, tuotteidemme kilpailukyky ja viime vuosina rakentamamme vahvat markkina-asemat keskeisille kasvumarkkinoille. Kehitys oli selvästi positiivista kaikilla maantieteellisillä alueilla.

Liikevoiton kasvu jatkui. Kuitenkin jo vuoden alussa ennustamamme mukaisesti kasvu on ollut viimevuotista hitaampaa. Liikevoiton kasvua rasittivat kohonneet raaka-ainekustannukset, palkkakustannukset Aasiassa sekä hintapaineet. Lisäksi olemme jatkaneet kiinteiden kustannusten kasvattamista liiketoiminnan kasvua tukevilla alueilla, ennen kaikkea Aasiassa, tuotekehityksessä ja prosessikehityksessä.

Rahavirta palautui jälleen erittäin hyvälle tasolle ja kaiken kaikkiaan KONEen tilanne nykyisessä hyvin epävarmassa talousympäristössä on vahva. Tavoitteemme on hyödyntää nykyistäkin vaikeata markkinatilannetta mahdollisuutena. Jatkamme aktiivisia toimenpiteitä kehitysohjelmissamme pyrkiessämme kilpailukykymme jatkuvaan parantamiseen.”

Toimintaympäristö heinä-syyskuussa

Vuoden kolmannella neljänneksellä KONEen toimintaympäristö pysyi jakautuneena vahvasti kasvavaan Aasian ja Tyynenmeren alueeseen ja uusien laitteiden markkinoiltaan monissa maissa edelleen heikolla tasolla olevaan Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan. Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) alueella aktiviteetti uusien laitteiden markkinoilla Keski- ja Pohjois-Euroopassa heikkeni hieman suhteellisen hyvältä tasolta, kun taas Etelä-Euroopan markkinat pysyivät vakaina heikolla tasolla. Amerikan alueella uusien laitteiden markkinan asteittainen elpyminen jatkui, mutta markkina pysyi edelleen matalalla tasolla. Aasian ja Tyynenmeren alueella nopea kasvu jatkui kaikilla markkinoilla. Aktiviteetti suurprojekteissa oli korkealla tasolla Aasian ja Tyynenmeren alueella ja Lähi-idässä. Modernisointimarkkinat kasvoivat hieman, mutta alueellisin vaihteluin. Huoltomarkkinoiden suotuisa kehitys jatkui kaikilla alueilla. Pitkittynyt heikkous uusien laitteiden markkinoilla erityisesti Etelä-Euroopassa ja Amerikassa on kiristänyt hintakilpailua edelleen näillä alueilla.

EMEA-alueella uusien laitteiden markkina laski hieman monissa Keski- ja Pohjois-Euroopan maissa ja pysyi heikkona Etelä-Euroopassa. Uusien laitteiden markkinat kehittyivät suotuisasti Ruotsissa, Saksassa ja Belgiassa. Aktiviteetti Ranskassa kasvoi hieman. Monilla Etelä-Euroopan markkinoilla toimistorakennussegmenttiä rasittivat edelleen matalat käyttöasteet, kun taas infrastruktuuri-, hotelli-, sairaala- ja koulurakennussegmentit tarjosivat valikoituja mahdollisuuksia. Markkinoiden kokonaisaktiviteetti oli hyvällä tasolla Lähi-idässä, mutta markkinatilanne alueella oli vaihteleva. Uusien laitteiden markkina kasvoi nopeimmin Saudi-Arabiassa, ja kasvua vauhdittivat ensisijaisesti suurprojektit infrastruktuuri-, sairaala- ja koulurakennussegmenteillä. Venäjän uusien laitteiden markkinan kasvu jatkui asuin- ja toimistorakentamisen vauhdittamana. Modernisointimarkkinat kehittyivät myönteisesti Keski- ja Pohjois-Euroopassa, aktiviteetin ollessa korkeinta toimistorakennussegmentillä ja sen kasvaessa myös asuinrakennussegmentillä. Etelä-Euroopan modernisointimarkkinat olivat vakaat. Huoltomarkkinoiden hyvä kehitys jatkui EMEA-alueella, mutta hinnoitteluympäristö pysyi haastavana.

Amerikan alueella uusien laitteiden markkinan asteittainen elpyminen matalalta tasolta jatkui. Uusien laitteiden markkina Yhdysvalloissa pysyi kokonaisuutena alhaisella tasolla sen asteittaisesta elpymisestä huolimatta. Markkinatilanne Yhdysvalloissa vaihteli huomattavasti alueittain. Kehitys oli myönteisintä itä- ja länsirannikolla sekä Teksasissa. Tarjousaktiviteetti toimistorakennussegmentillä kasvoi edelleen tietyillä markkinoilla. Infrastruktuurisegmentin aktiviteetti pysyi matalalla tasolla suurimmassa osassa Yhdysvaltoja. Kanadassa uusien laitteiden markkina pysyi vakaana hyvällä tasolla. Meksikossa uusien laitteiden markkinan kasvua vauhdittivat asuin-, toimisto- ja monikäyttörakentaminen. Modernisointimarkkinat kasvoivat hieman. Huoltomarkkinat kehittyivät Amerikan alueella myönteisesti. Hintakilpailu pysyi tiukkana.

Aasian ja Tyynenmeren alueella uusien laitteiden markkinoiden nopea kasvu jatkui kolmannella vuosineljänneksellä. Kiinassa kaikki segmentit infrastruktuurisegmenttiä lukuunottamatta kasvoivat voimakkaasti. Asuinrakennussegmentin nopeaa kasvua vauhdittivat edullinen asuinrakentaminen sekä myös muut asuinrakennussegmentit sisämaan keskikokoisissa kaupungeissa. Myös kaupallisen rakentamisen ja toimisto-, hotelli- ja sairaalarakentamisen hyvä kehitys jatkui, kun taas julkisen liikenteen segmenttiin vaikutti negatiivisesti nopeiden rautatieyhteyksien investointien uudelleenarviointi. Intiassa uusien laitteiden kokonaismarkkinan aktiviteetti pysyi hyvällä tasolla, erityisesti asuin- ja hotellirakentamisessa, mutta markkinan kasvuvauhti ei ollut yhtä korkea kuin vuoden ensimmäisen puoliskon aikana rahoitusrajoitteista johtuen. Australiassa uusien laitteiden markkina pysyi aktiivisena ja modernisointimarkkinan myönteinen kehitys jatkui. Kaakkois-Aasian markkinat pysyivät vahvoina Malesian, Singaporen ja Indonesian uusien laitteiden markkinoiden kasvaessa nopeimmin. Kasvua vauhdittivat erityisesti asuin- ja monikäyttörakentaminen. Aasian ja Tyynenmeren alueen huoltomarkkinoiden suotuisa kehitys jatkui. Hinnoitteluympäristö pysyi tiukkana kaikilla markkinoilla.

Markkinanäkymät 2011

Aasian ja Tyynenmeren alueen uusien laitteiden markkinoiden myönteisen kehityksen odotetaan jatkuvan, vaikkakin hitaammin kuin tammi–syyskuun 2011 aikana. Keski- ja Pohjois-Euroopan uusien laitteiden markkinoiden kokonaisaktiviteetin odotetaan pysyvän suhteellisen vakaana. Etelä-Euroopan markkinoiden odotetaan pysyvän heikkoina. Pohjois-Amerikan uusien laitteiden markkinoiden odotetaan jatkavan asteittaista elpymistä matalalta tasolta, mutta näkymä on edelleen epävarma. Modernisointimarkkinoiden odotetaan kasvavan hieman. Huoltomarkkinoiden hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan.

Näkymät 2011

KONE tarkentaa näkymiään vuodelle 2011.

KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 3–6 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2010.

Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 710–740 miljoonaa euroa, olettaen että valuuttojen muuntokurssit eivät eroa merkittävästi vuoden 2011 alun tilanteesta.

Aikaisemmat näkymät

KONEen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 0–5 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoteen 2010.

Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan 700–750 miljoonaa euroa, olettaen että valuuttojen muuntokurssit eivät eroa merkittävästi vuoden 2011 alun tilanteesta.

Julkistamismenettely

KONE Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä ja julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan osavuosikatsauksensa tammi-syyskuulta 2011. KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2011 on tämän tiedotteen liitetiedostona pdf-muodossa sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.kone.com.

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus sekä puhelinkonferenssi

Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään torstaina 20. lokakuuta 2011 klo 14.15.

Englanninkielinen puhelinkonferenssi ja analyytikkotilaisuus alkaa klo 15.45. Tilaisuutta voi seurata myös webcast-muodossa osoitteessa www.kone.com.

Tilaisuudet järjestetään osoitteessa KONE Building, Keilasatama 3, Espoo.

Puhelinkonferenssin numerot:

+358 923 101 527 (soittajat, Suomi)
+1 866 458 40 87 (soittajat, USA)
+44 203 043 2436 (soittajat, muut)
Osallistujatunnus: KONE

On-demand -taltiointi webcast-lähetyksestä on saatavilla osoitteessa www.kone.com myöhemmin samana päivänä.

KONE yrityksenä

KONE kuuluu alansa johtaviin yrityksiin ja tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä monipuolisia ratkaisuja niiden huoltoon ja modernisointiin. Eri asiakasryhmien tarpeiden ymmärtäminen on ohjannut yhtiön toimintaa jo sadan vuoden ajan. KONEen tavoitteena on tarjota paras käyttäjäkokemus kehittämällä ja toimittamalla ratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten liikkumisen rakennuksissa sujuvasti, turvallisesti, mukavasti ja viivytyksettä yhä enemmän kaupungistuvassa ympäristössä. Vuonna 2010 KONEen liikevaihto oli 5 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 33 800. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

Lisätietoja:
Henrik Ehrnrooth, talousjohtaja, puh. 0204 75 4260
Karla Lindahl, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 0204 75 4441

Lähettäjä:

KONE Oyj

Henrik Ehrnrooth
talousjohtaja

Anne Korkiakoski
markkinointi- ja viestintäjohtaja

2011-10-20 KONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2011

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle