KONE Oyj:n tilintarkastettu tilinpäätös tilikaudelta 1.6.–31.12.2005

Pörssitiedotteet Julkaistu 27.01.2006

Hallituksen toimintakertomus

Kone Oyj jakautui 1. kesäkuuta 2005 kahdeksi erilliseksi pörssiyhtiöksi, KONE Oyj:ksi ja Cargotec Oyj:ksi. Tässä katsauksessa kerrotaan KONEen taloudellisesta kehityksestä kesä-joulukuussa 2005 jakautumispäivästä lähtien. Tämän jälkeen KONEen tilikausi on kalenterivuosi.

Yhtiön taloudellisen kehityksen ja aseman arvioinnin helpottamiseksi julkaistaan myös pro forma -katsaus vuodelta 2005. Tilintarkastamattomat pro forma -tiedot esitetään jakautumisen jälkeisen liiketoiminnan ja rakenteen mukaisena. Pro forma -katsauksessa kuvataan KONEen markkinoita, liiketoimintaa ja taloudellisesta kehitystä vuoteen 2004 verrattuna.

Taloudellinen kehitys

KONEen liikevaihto tilikaudelta 1.6.–31.12.2005 oli 2 101 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 194,7 miljoonaa euroa eli 9,3 prosenttia liikevaihdosta. Liiketoiminnalle asetetut tavoitteet saavutettiin, ja erityisesti jakson viimeisinä kuukausina saatiin päätökseen suuri määrä hissien ja liukuportaiden asennuskohteita. Katsauskauden tulos oli 124,0 miljoonaa euroa. Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,97 euroa. Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 1,00 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden ja 0,99 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden.

Tilaukset tilikaudella olivat 1 622 miljoonaa euroa ja tilauskanta joulukuun lopussa 2 327 miljoonaa euroa. Luvut eivät sisällä huoltosopimuksia. Tilauksia saatiin hyvin kaikilla markkina-alueilla. Erityisen voimakasta kasvu oli Pohjois-Amerikassa ja Kiinassa, mutta myös monissa Euroopan maissa saavutettiin hyviä tuloksia.

Kassavirta liiketoiminnasta ennen rahoituseriä ja veroja oli 215,4 miljoonaa euroa. Käyttöpääoma vuoden 2005 lopussa oli –158,0 miljoonaa euroa. Investoinnit olivat 29,4 miljoonaa euroa. Vuoden viimeisten kuukausien suuri asennusmäärä pienensi keskeneräisen työn määrää. Maksujen perintä oli tehokasta, mikä vähensi saatavien määrää ja paransi kassa-virtaa.

KONEen nettovelka joulukuun 2005 lopussa oli 99,3 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 31,2 prosenttia, ja nettovelkaantumisaste 14,8 prosenttia. Taseen loppusumma oli 2 145 miljoonaa euroa ja liiketoimintaan sitoutunut pääoma 768,5 miljoonaa euroa.

Konsernin henkilöstömäärä katsauskauden lopussa oli 27 238. Keskimäärin henkilöstöä oli 27 016 kesä-joulukuussa 2005.

Markkinakatsaus

Uusien laitteiden kysyntä jatkui voimakkaana Aasiassa. Pohjois-Amerikassa markkinat piristyivät kysynnän siirtyessä hydraulisista ratkaisuista konehuoneettomaan teknologiaan. Euroopassa, jossa markkinat ovat kypsemmät kuin Aasiassa, kysyntä säilyi melko muuttumattomana.

Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella (EMEA-alueella) uusien laitteiden markkinat kasvoivat kokonaisuutena maltillisesti, mutta kehitys vaihteli maittain. Kysyntä asuin-rakennuksiin oli hyvää, kun taas kysyntä toimistorakennuksiin jatkui heikkona monissa suurissa maissa lukuun ottamatta Isoa-Britanniaa. Lähi-idässä korkeiden rakennusten laitteita kysyttiin edelleen runsaasti. Palvelujen markkinat, jotka koostuvat kunnossapidosta ja modernisoinneista, kasvoivat. Modernisointien tilaukset lisääntyivät selvästi.

Yhdysvaltain talouden piristymisen ansiosta uusien laitteiden kysyntä Pohjois-Amerikassa säilyi edelleen hyvänä. Kasvua tukivat asuintalojen, toimistojen ja julkisen liikenteen asemien rakentaminen. Kohonnut öljyn hinta ja luonnon-katastrofit loivat jonkin verran epävarmuutta markkinoille Yhdysvalloissa. KONE hyötyi siitä, että konehuoneettomien hissien markkinat kasvoivat kyseisen teknologian lisätessä suosiotaan. Huoltomarkkinat kasvoivat tasaisesti.

Aasiassa ja Tyynenmeren alueella uusien laitteiden kysyntä jatkui hyvänä. Kaikki tärkeimmät markkina-alueet tukivat KONEen poikkeuksellisen voimakasta uusien laitteiden tilausten kasvua. Yhtiö hyötyi erityisesti Aasian markkinoille suunnatusta laajemmasta tuotevalikoimasta sekä vahvistetusta myyntiverkostosta. Myös yritysostot tukivat kasvua. Uusien laitteiden asennusten voimakkaan kasvun seurauksena kunnossapidon kysyntä kasvoi nopeasti erityisesti Kiinassa. Kokonaisuutena kunnossapidon markkinat ovat kuitenkin Kiinassa vielä verrattain pienet.

Sekä EMEA-alueella että Aasiassa ja Tyynenmeren alueella uusien laitteiden hintakilpailu säilyi voimakkaana. Euroopassa jatkunut suuntaus, jossa suuret asiakkaat niputtivat huolto-sopimuksiaan, lisäsi hintakilpailua. Tuotantokapasiteetin jatkuva lisääntyminen Kiinassa laski erityisesti liukuportaiden hintoja Aasiassa. Pohjois-Amerikassa hintataso ei ole juurikaan muuttunut sen jälkeen, kun hintapaineet ensimmäisellä vuosipuoliskolla hieman helpottivat. Kunnossapitomarkkinoilla hintakilpailu jatkui maailmanlaajuisesti.

Liikevaihto

Liikevaihto kesä-joulukuussa 2005 oli 2 101 miljoonaa euroa, josta EMEA-alueen osuus oli 66 prosenttia, Pohjois-Amerikan osuus 22 prosenttia ja Aasian ja Tyynenmeren alueen osuus 12 prosenttia.

Uusien laitteiden liikevaihto oli 883,9 miljoonaa euroa, eli 42 prosenttia liikevaihdosta. Palvelutoiminnan liikevaihto oli 1 218 miljoonaa euroa, eli 58 prosenttia liikevaihdosta. Palvelutoiminnan liikevaihtoon sisältyy automaattiovien palvelutoiminnan liikevaihto, joka oli 109,0 miljoonaa euroa.

Huoltokannassa olevien hissien ja liukuportaiden määrä oli yli 575 000. Näistä Euroopassa sijaitsi yli 440 000 laitetta, Pohjois-Amerikassa hieman yli 90 000 laitetta ja Aasian ja Tyynenmeren alueella noin 40 000 laitetta.

Kehitys- ja uudelleenjärjestelyohjelma

Kone-konserni aloitti ennen jakautumista maaliskuussa 2005 kehitys- ja uudelleenjärjestelyohjelman, jonka tavoitteena on parantaa hissi- ja liukuporrasliiketoiminnan tuotannon ja tuotteiden kustannuskilpailukykyä. Kone-konserni kirjasi ohjelman kertaluonteisesta kokonaiskustannuksesta, 89,2 miljoonasta eurosta, varauksen, joka siirrettiin jakautumisen yhteydessä uudelle KONE-konsernille. Kehitys- ja uudelleenjärjestelyohjelman keskeisimmät toimet saatiin päätökseen vuoden 2005 loppuun mennessä.

Neuvottelut sähköjärjestelmiä valmistavassa Ison-Britannian tehtaassa saatiin päätökseen toisella vuosineljänneksellä ja valmistus lopetettiin vuoden 2005 loppuun mennessä. Tuotanto siirrettiin Italian ja Suomen tehtaisiin.

Saksan liukuporrastehtaan tuotantoa koskevat neuvottelut saatiin päätökseen syyskuussa, ja valmistus tehtaassa päättyi syyskuun lopussa. Neuvottelujen aikana arvioitiin eri toimintamahdollisuuksia, mutta tuotannon lopettamiselle ei löydetty vaihtoehtoa. Yksikkö jatkaa KONEen globaalina liukuportaiden teknologia- ja huoltopalvelun tukikeskuksena. KONEen standardiliukuportaiden tuotanto on nyt pääasiassa keskitetty Kiinaan, jonka osuus on noin puolet maailman liukuporrasmarkkinoista.

Pohjois-Amerikan markkinoille hissien ovia valmistavan tehtaan rakennustyöt aloitettiin syyskuussa Meksikossa. Tuotanto tehtaassa alkaa vuoden 2006 toisella neljänneksellä.

Investoinnit ja tuotekehitys

Investoinnit olivat 29,4 miljoonaa euroa. Lisäksi investoinnit yritysostoihin olivat 37,1 miljoonaa euroa.

Tuotekehityskustannukset olivat 24,7 miljoonaa euroa eli 1,2 prosenttia liikevaihdosta. Parantaakseen asemaansa Aasiassa KONE vahvisti tutkimus- ja tuotekehitystoimintaansa Kiinassa ja Intiassa.

Vuonna 2005 KONE on keskittynyt kehittämään tuote-valikoimaa, jolla voidaan maksimoida saavutettavissa olevat markkinat. Katsauskaudella KONE jatkoi menestyksekkäästi toimia tuotevalikoiman laajentamiseksi vastaamaan paremmin markkina-alueittain vaihtelevia tarpeita. Samoin jatkettiin toimia kilpailukyvyn parantamiseksi. Lisäksi KONE varustaa parhaillaan vastapainotonta KONE MaxiSpace™ -hissiä varten tilaus- ja toimitusketjua, joka mahdollistaa nykyistä suuremmat tilaus- ja asennusmäärät Euroopassa vuonna 2006.

Yritysostot ja yhteistyösopimukset

KONE jatkoi yritysostoja vahvistaakseen asemaansa kasvavilla markkina-alueilla ja lisätäkseen huoltokantansa tiheyttä. Ostetut yhtiöt olivat pääosin paikallisia hissien ja rakennusten automaattiovien huoltoon erikoistuneita yhtiöitä. Investoinnit yritysostoihin olivat 37,1 miljoonaa euroa.

KONEen ja japanilaisen Toshiba Elevator and Building Systems Corporationin (TELC) Kiinaan perustama liuku-portaita valmistava yhteisyritys toi ensimmäisen liukuporrastuotteensa Kiinan markkinoille syksyllä ja muille Aasian markkinoille vuoden lopussa. KONE omistaa yhteisyrityksestä 70 prosenttia ja TELC 30 prosenttia.

KONEen ja Venäjän johtavan hissiyhtiön Karacharovo Mechanical Factoryn (KMZ) yhteisyrityksen perustaminen etenee. Yhteisyrityksen perustaminen edellyttää vielä tarvittavat viranomaishyväksynnät.

Euroopan komission tutkimukset

KONE sai 10. lokakuuta, 2005 Euroopan komissiolta vasta-lausekirjelmän liittyen tammikuussa 2004 alkaneisiin tutkimuksiin hissi- ja liukuporrasteollisuudessa. Vastalausekirjelmä koskee paikallista kilpailua rajoittavaa toimintaa Belgiassa, Saksassa, Luxemburgissa ja Alankomaissa. KONE on tukenut kaikin tavoin Euroopan komissiota selvitystyössä siitä lähtien, kun tutkimukset alkoivat. KONE antaa kirjallisen vastineen vastalausekirjelmään vuoden 2006 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Liiketoimintaan kohdistuvat mahdolliset riskit

KONEen liiketoimintaan kohdistuu mahdollisia riskejä, joista merkittävimpiä ovat valuuttakurssien vaihtelut sekä raaka-aine- ja henkilöstökustannusten nousu. Valuuttakurssien vaihtelut vaikuttavat konsolidoituihin lukuihin, kun taas raaka-aine- ja henkilöstökustannusten nousu voi heikentää tulosta. Lisäksi tuotannon uudelleensijoittelu ja keskittäminen kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi edellyttää vakaata liiketoimintaympäristöä.

Yhtiökokoukset ja hallitus

KONE Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 17. kesäkuuta 2005. Yhtiökokous päätti nostaa hallituksen jäsenmäärän kahdeksaan ja valitsi uudeksi hallituksen jäseneksi nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Reino Hanhisen. Muina hallituksen jäseninä jatkavat Antti Herlin (puheenjohtaja), Sirkka Hämäläinen-Lindfors (varapuheenjohtaja), Matti Alahuhta, Jean-Pierre Chauvarie, Masayuki Shimono, Gerhard Wendt ja Iiro Viinanen.

Yhtiökokous myönsi lisäksi hallituksen esityksen mukaisesti hallitukselle valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla. Osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 6 367 000 kappaletta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 415 000 kappaletta ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä.

Hallitus valtuutettiin myös päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa.

Omien osakkeiden hankkimista ja luovutusta koskevat valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

KONE Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous, joka pidettiin Helsingissä 21. marraskuuta 2005, hyväksyi hallituksen esityksen lisätä osakkeiden lukumäärää osakkeenomistajien omistusten suhteessa kaksinkertaiseksi 63 867 465 osakkeesta 127 734 930 osakkeeseen osakepääomaa korottamatta (split). Osakkeiden lukumäärän lisäämisen johdosta kukin kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 1,00 euron määräinen osake muuttuu kahdeksi kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,50 euron määräiseksi osakkeeksi.

Osakkeiden lukumäärän lisääminen rekisteröitiin kaupparekisteriin 28. marraskuuta 2005. Kaupankäynti näillä osakkeilla alkoi 29. marraskuuta 2005.

Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen esityksen, jonka mukaan KONE 2005A- ja KONE 2005B -optio-oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden lukumäärää muutetaan samassa suhteessa kuin yhtiön osakemäärää lisätään. Merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo ja yhteenlaskettu merkintähinta säilyvät ennallaan. Täten yhdellä optio-oikeudella saa merkitä kuusi (6) B-sarjan osaketta merkintähintaan 8,04 euroa osakkeelta.

Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen uusien optio-oikeuksien antamisesta KONE-konsernin avainhenkilöille ja KONE Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle.

Kannustinohjelmat ja osakepääoma

KONE 2005A- ja KONE 2005B -optio-oikeudet perustuvat jakautuneen Kone Oyj:n vuoden 2004 optio-ohjelmaan. Optio-ohjelman piirissä on noin 250 konsernin avainhenkilöä. Optio-ohjelma esiteltiin syksyllä 2000 ja optio-oikeuksien saaminen ja osakemerkintä sidottiin KONE-konsernin vuosien 2001-2003 konsernitilinpäätösten osoittaman yhteenlasketun voiton (verojen jälkeen) kehittymiseen.

Uudet optio-oikeudet 2005A ja 2005B on laskettu liikkeelle arvo-osuusjärjestelmässä ja ne on listattu Helsingin Pörssin päälistalla 1. kesäkuuta 2005 alkaen. KONE 2005A- ja 2005B -optio-oikeuksien merkintähinta on 8,04 euroa osakkeelta. Jokaisella 2005A- ja 2005B-optio-oikeudella voi merkitä kuusi (6) KONEen B-sarjan osaketta.

Optio-oikeuksilla on merkitty katsauskauden aikana yhteensä 345 930 osaketta. KONEen osakepääoma on korotuksen jälkeen 63,9 miljoonaa euroa. Osakepääoma koostuu 108 803 262 Helsingin Pörssissä listatusta B-sarjan osakkeesta ja 19 052 178 listaamattomasta A-sarjan osakkeesta. Tilikauden päättyessä jäljellä olevat 2005A-optio-oikeudet oikeuttavat 307 380 B-osakkeen merkintään ja jäljellä olevat 2005B-optio-oikeudet 655 200 B-osakkeen merkintään.

KONEen ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 21. marraskuuta 2005 uusien KONE 2005C -optio-oikeuksien antamisen KONE-konsernin avainhenkilöille ja KONE Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Optio-ohjelman kohderyhmään kuuluu enintään 300 konsernin avainhenkilöä ja tytäryhtiöiden johtohenkilöä maailmanlaajuisesti. Optio-oikeuksilla kannustetaan pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi ja pyritään vahvistamaan sitoutumista yritykseen tarjoamalla kansainvälisesti kilpailukykyinen kannustinjärjestelmä. Optio-ohjelman piiriin eivät kuulu konsernin pääjohtaja, toimitusjohtaja eikä johtokunta.

Kaikki annetut 2 000 000 KONE 2005C -optio-oikeutta merkittiin ja yhtiön hallitus hyväksyi optio-oikeuksien merkinnät 19. joulukuuta 2005. Myönnettävien optio-oikeuksien enimmäismäärä on rajattu 8 000 kappaleeseen per henkilö. Kullakin optio-oikeudella voi merkitä yhden KONE Oyj:n B-sarjan osakkeen. Optio-oikeuksien 2005C perusteella merkittävien B-sarjan osakkeiden osuus on enintään 1,56 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2005C on 28,40 euroa. Osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson päättymisen jälkeisillä KONE Oyj:n osingoilla osingonjaon täsmäytyspäivänä osakemerkintä-päivään saakka.

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2005C on 1.4.2008–30.4.2010. Osakkeiden merkintäaika alkaa kuitenkin vain, jos KONE-konsernin tilikausien 2006 ja 2007 keskimääräinen liikevaihdon kasvu ylittää markkinoiden kasvun sekä KONE-konsernin tilikauden 2006 liikevoitto (EBIT) ylittää tilikauden 2005 liikevoiton ja tilikauden 2007 liikevoitto ylittää tilikauden 2006 liikevoiton. Jos edellä mainitut edellytykset eivät ole täyttyneet, optio-oikeudet 2005C raukeavat hallituksen päättämällä tavalla.

KONE Oyj:n hallitus päätti 24. lokakuuta 2005 uudesta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä konsernin ylimmälle johdolle, noin 35 henkilölle. Mahdollinen palkkio määräytyy vuosien 2006 ja 2007 KONEen liikevaihdon ja liikevoiton kasvun perusteella. Palkkio maksetaan yhtiön B-sarjan osakkeina sekä rahana siltä osin, mikä tarvitaan kattamaan osakkeista aiheutuvat verot ja veronluontoiset maksut. Ohjelman kohteena olevien osakkeiden määrä on 0,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Järjestelmään liittyy kielto luovuttaa osakkeita viidentoista kuukauden kuluessa kunkin ansaintajakson päättymisestä.

Omien osakkeiden ostot

KONE Oyj osti katsauskaudella 374 840 omaa B-sarjan osakettaan keskihintaan 27,18 euroa osakkeelta (luvut split-korjattu). Lisäksi osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään liittyen konsernitilinpäätökseen yhdistelty konserniyhtiö on hankkinut joulukuussa 2005 yhteensä

400 000 KONE Oyj:n B-osaketta hankintahintaan 11,8 miljoonaa euroa. Nämä osakkeet otetaan huomioon yhtiökokouksen hallitukselle myöntämän valtuutuksen nojalla ostettavien omien osakkeiden maksimimäärässä. Katsauskauden lopussa konsernilla oli hallussaan

774 840 B-sarjan osaketta. Konsernin hallussa olevat omat osakkeet edustavat 0,7:ä prosenttia B-osakkeiden kokonaismäärästä ja B-osakkeiden äänimäärästä. Kaikkien osakkeiden äänimäärästä yhtiön hallussa olevat omat osakkeet edustavat 0,3:a prosenttia.

Tilikauden päättyessä KONE Oyj:n hallituksella ei ollut voimassa olevaa valtuutusta osakepääoman korottamiseen eikä vaihtovelkakirjojen tai optio-oikeuksien liikkeeseenlaskuun.

Yhtiökokous ja voitonjako

KONE-konsernin jakokelpoinen oma pääoma 31. joulukuuta 2005 on 487,8 miljoonaa euroa. Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma 31. joulukuuta 2005 on 1 206 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 70,5 miljoonaa euroa. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokouksen käytettävissä olevista voittovaroista jaetaan osinkoa 0,99 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 1,00 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 2. maaliskuuta 2006, ja osinkojen maksupäiväksi ehdotetaan 9. maaliskuuta 2006. Mikäli 27. helmikuuta 2006 kokoontuva varsinainen yhtiö-kokous hyväksyy hallituksen voitonjakoehdotuksen, osingonjakoon käytetään 127,3 miljoona euroa.

Omistusrakenne

Kone Oyj tiedotti 5. huhtikuuta 2005 Antti Herlinin, Ilkka Herlinin, Ilona Herlinin ja Niklas Herlinin tekemästä sopimuksesta, joka toteutuessaan johtaa muutokseen KONE Oyj:n omistusrakenteessa. Osana tätä järjestelyä KONE Oyj sai 30. kesäkuuta 2005 ilmoituksen Security Trading Oy:n jakautumisen voimaantulosta, uusien jakautumisessa syntyneiden yhtiöiden pääosakkaiden tekemistä keskinäisistä osakevaihdoista sekä Holding Manutas Oy:n tekemistä osakekaupoista jakautumisessa syntyneiden yhtiöiden kanssa. Näiden järjestelyjen toteuduttua Antti Herlinin määräys-vallassa olevat KONE Oyj:n osakkeet oikeuttivat 20,83 prosenttiin osakepääomasta ja 61,99 prosenttiin äänistä 30. kesäkuuta 2005.

KONE Oyj tiedotti 20. heinäkuuta 2005 Koneen säätiön ja Antti Herlinin välisestä osakassopimuksesta. Sopimuksen mukaan Koneen Säätiöllä on oikeus esittää nimitysvaliokunnalle ehdokasta KONE Oyj:n hallituksen jäseneksi. Sopimusta sovelletaan seuraavasta varsinaisesta yhtiökokouksesta 27. helmikuuta 2006 alkaen.

Vuoden 2006 näkymät

Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna KONEen tavoitteena on vuonna 2006 saavuttaa noin 10 prosentin liikevaihdon kasvu vuoden 2005 pro forma -liikevaihtoon verrattuna. Hyvä tilauskertymä vuonna 2005 tukee tätä tavoitetta. Vuonna 2006 tilausten ei odoteta lisääntyvän yhtä paljon kuin vuonna 2005. Liikevoiton (EBIT) osalta tavoitteena on saavuttaa noin 20 prosentin kasvu vuoden 2005 vertailukelpoiseen 272 miljoonan euron pro forma -liikevoittoon verrattuna.

Helsingissä 27. tammikuuta 2006

KONE Oyj

Hallitus

The entire report in PDF format

2006-01-27 KONE Oyj:n tilintarkastettu tilinpäätös tilikaudelta 1.6.–31.12.2005

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle