People flow measurement privacy statement

Privacy Statement - People Flow Measurements

 • 1. Controller

  KONE Corporation

  Business ID: 1927400-1

  Postal address: PL7

  Visiting address: Keilasatama 3, 02150 Espoo

  Telephone: +358(0)204 75 1

  E-mail address for data protection matters: personaldatarequest@kone.com


  2. What does KONE do?

  KONE is testing and developing its people flow analytics product at selected sites in Finland. The analytics will be carried out using intelligent video cameras. The video cameras are placed only at carefully selected passageways in the sites and do not monitor movement throughout the entire space. The cameras have a built-in software that instantly anonymizes the video image using character and object recognition analysis. The video data is transformed into anonymous vector data about the figures and objects (their categories and numbers) accompanied with a time stamp when the observation was made. The identity of the figures cannot be reconstructed from the data, nor is the data combined with other data that would allow the identity of the person to be inferred from the data.

  3. Collected data, retention period and purpose of use

  Short-term video image processing using figure and object recognition analysis:

  The camera's figure and object recognition analysis software processes three images at a time and generates a so-called vector, a text file of a certain format, which captures the figures visible in the images, including their categories (e.g. human, animal, wheel, other load) and numbers, as well as the time stamp when the observation was made. This processing takes about 0.5 seconds, after which the raw images are immediately deleted. The vector data on figures and objects is anonymous. It cannot be reconstructed in a form that would identify a person, nor is it combined with other data that would allow the identity of the person to be inferred from the data.

  The vectors allow KONE to generate an aggregated analysis of the flow of people moving through the control points. The analysis does not include personal data. KONE processes the data to enable the development of new services related to people flow analytics. The purpose of these services is to provide KONE's customers with a better understanding of the use of their premises and thereby improve their usability, for example by removing bottlenecks or directing people to safer and less congested routes. The legal basis for data processing is KONE’s legitimate interests related to this product development process.

  Temporary video streaming:

  The video sent by the camera is used for live streaming when KONE would need to change the orientation or other settings of the camera or to investigate a camera malfunction. Streaming video can only be sent from a single camera at a time, on a closed network, to an external streaming device. The connection and its opening are protected by several strong passwords and the transmitted footage is protected by a strong encryption protocol. Only a limited number of authorized KONE employees have access to the streaming functionality. The legal basis for the processing of the data is KONE’s legitimate interests related to the product development and troubleshooting.

  4. Regular sources of data

  The data is collected as people move through the pass-thorough points where the cameras are installed.

  5. Regular data disclosures

  Personal data is processed only with a camera device, and possibly temporarily remotely with a live streaming device (PC, image transmitted over the network), in which case the data is processed only by KONE Corporation employees. Third parties do not have access to personal data and personal data is not transferred outside KONE Corporation.

  6. Rights of the data subject

  The data subject has the right to request access to the personal data collected about them and to request KONE to correct inaccurate or incorrect personal data concerning them and to complete incomplete data. However, KONE would like to emphasize that the exercise of these rights is in most cases not relevant, as the processing of personal data is very limited in time (0.5 sec). The data subject may also have the right to object to the processing of his or her personal data or to request the restriction of the processing on grounds relating to his or her specific circumstances.

  If the data subject considers that KONE is not complying with the applicable legislation (including the GDPR) in the processing of personal data, the data subject has the right to lodge a complaint with the data protection authority.

 • 1. Rekisterinpitäjä

  KONE Oyj

  Y-tunnus: 1927400-1

  Postiosoite: PL7

  Käyntiosoite: Keilasatama 3, 02150 Espoo

  Puhelin: +358(0)204 75 1

  Sähköpostiosoite tietosuoja-asioissa: personaldatarequest@kone.com


  2. Mitä KONE tekee?

  KONE testaa ja kehittää ihmisvirtojen analysiin liittyvää tuotettaan valituissa kohteissa Suomessa. Analytiikka toteutetaan älykkäiden videokameroiden avulla. Videokamerat on sijoiteltu kohteissa vain tarkkaan valittuihin läpikulkupaikkoihin, eikä niillä seurata liikkumista koko tilassa. Kameroissa on sisäänrakennettu ohjelmisto, joka anonymisioi videokuvan välittömästi hahmo- ja esineentunnistusanalyysiä hyödyntämällä. Videokuvadatasta jää jäljelle anonyymi, vektorimuotoinen tieto hahmoista ja esineistä (niiden luokat ja lukumäärät) sekä tieto, milloin havainto on tehty. Tietoa ei voida palauttaa muotoon josta henkilö olisi tunnistettavissa, eikä sitä yhdistetä muuhun dataan, jonka avulla tiedosta voisi päätellä henkilön identiteetin.

  3. Kerättävät tiedot, säilytysaika ja käyttötarkoitus

  Lyhytaikainen videokuvan käsittely hahmo- ja esineentunnistusanalyysin avulla:

  Kameran hahmo- ja esineentunnistusanalyysiohjelmisto käsittelee kerrallaan kolmea kuvaa ja muodostaa niistä ns. vektorin, eli tietyn muotoisen tekstitiedoston, josta käy ilmi kuvissa näkyvien hahmojen luokat (esim. ihminen, eläin, pyörä, muu kuorma) ja lukumäärät, sekä aikaleima milloin havainto on tehty. Tämä prosessointi kestää n. 0,5 sekuntia, jonka jälkeen raakakuvat poistuvat välittömästi. Vektorimuotoinen tieto hahmoista ja esineistä on anonyymiä. Sitä ei voida palauttaa muotoon josta henkilö olisi tunnistettavissa, eikä sitä yhdistetä muuhun dataan, jonka avulla tiedosta voisi päätellä henkilön identiteetin.

  Vektorien avulla KONE pystyy muodostamaan aggregoidun analyysin ihmisvirrasta, joka liikkuu mittauspisteiden läpi. Analyysi ei sisällä henkilötietoja. KONE käsittelee tietoja mahdollistaakseen uudenlaisten ihmisvirtojen analyysiin liittyvien palveluiden kehittämisen. Näiden palveluiden tarkoituksena on tarjota KONEen asiakkaille parempia mahdollisuuksia ymmärtää tilojensa käyttöä ja tätä kautta parantaa niiden käytettävyyttä ja esimerkiksi poistaa pullonkauloja tai ohjata ihmisvirtoja turvallisemmille ja väljemmille reiteille. Lain mukainen tietojenkäsittelyn peruste on KONEen tuotekehitykseen liittyvä oikeutettu etu.

  Väliaikainen videokuvan suoratoisto:

  Kameran lähettämää videokuvaa käytetään suoratoistona silloin, jos joudutaan muuttamaan kameran suuntausta tai muuta asetusta tai selvittämään kamerassa ilmenevää vikatilannetta. Suoratoistovideokuva on mahdollsita lähettää kerrallaan vain yksittäisestä kamerasta, suljetussa verkossa suoratoistolaitteelle. Yhteys ja sen avaaminen on suojattu useilla vahvoilla salasanoilla ja lähetetty kuva vahvalla salausprotokollalla. Suoratoistokuvaa käsittelee vain rajattu joukko autorisoituja KONEen työntekijöitä. Lain mukainen tietojenkäsittelyn peruste on vikatilanteiden korjaamiseen ja KONEen tuotekehitykseen liittyvä oikeutettu etu.

  4. Säännönmukaiset tietolähteet

  Tiedot kerätään henkilöiden liikkuessa tilassa, johon kamerat on asennettu.

  5. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

  Henkilötietoja käsitellään vain kameralaitteella, sekä mahdollisesti väliaikaisesti etäyhteyden avulla suoratoistolaitteella (PC, kuva välittyy verkon yli), jolloin tietoja käsittelevät vain KONE Oyj:n työntekijät. Ulkopuolisilla tahoilla ei ole pääsyä henkilötietoihin eikä henkilötietoja siirretä KONE Oyj:n ulkopuolelle.

  6. Rekisteröidyn oikeudet

  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsyä hänestä kerättyihin henkilötietoihin ja pyytää KONEtta korjaamaan häntä koskevat epätarkat tai virheelliset henkilötiedot sekä täydentämään puutteelliset tiedot. KONE haluaa kuitenkin korostaa, että näiden oikeuksien käyttäminen ei nyt kyseessä olevan henkilötietojen käsittelyn kannalta ole oleellista, sillä henkilötietoja käsitellään vain hyvin lyhytaikaisesti (0,5s). Rekisteröidyllä voi olla myös oikeus erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella vastustaa henkilötietojensa käsittelyä tai pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista.

  Mikäli rekisteröity katsoo, että KONE ei noudata henkilötietojen käsittelyssä siihen soveltuvaa lainsäädäntöä (ml. tietosuoja-asetus), on rekisteröidyllä oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

 • 1. Personuppgiftsansvarig

  KONE Corporation

  FO-nummer: 1927400-1

  Post adress: PL7

  Besöksadress: Keilasatama 3, 02150 Espoo

  Telefon: +358(0)204 75 1

  E-mail adress för dataskyddsfrågor och ärenden: personaldatarequest@kone.com


  2. Vad gör KONE?

  KONE testar och utvecklar sin produkt för analys av människoflöde (people flow) på utvalda platser i Finland. Analysen kommer att genomföras med hjälp av intelligenta videokameror. Videokamerorna placeras enbart på noggrannt utvalda passager på de ifrågavarande ställena och de övervakar inte rörelse på området i sin helhet. Kamerorna har inbyggd mjukvara som genast anonymiserar videobilden genom användning av karaktär och objekt- igenkänningsanalys. Videodatan omvandlas till anonym vektordata gällande figurerna och objekten (deras kategorier och nummer) som ackompanjeras av en tidsstämpel när observationen gjordes. Identiteten av figurerna kan inte rekonstrueras från datan, och datan kombineras inte heller med annan data som skulle möjliggöra att personens identitet skulle kunna urskiljas från datan.

  3. Insamlad data, lagringstid och syftet med användningen

  Kortsiktig bearbetning av videobilder med hjälp av figur- och objektigenkänningsanalys:

  Kamerans mjukvara för figur- och objektigenkänningsanalys bearbetar tre bilder på en gång och genererar en så kallad vektor, en textfil av ett visst format, som fångar de synliga figurerna på bilderna, inklusive deras kategorier (t.ex människa, djur, hjul, annan last) och nummer, såväl som en tidsstämpel när observationen gjordes. Den här bearbetningen tar ungefär 0,5 sekunder, varefter de råa bilderna raderas omedelbart. Vektordatan gällande figurerna och objekten är anonym. Den kan inte rekonstrueras i en form som skulle identifiera en person. Den kombineras inte heller med annan data som skulle möjliggöra att personens identitet kunde urskiljas på basis av datan.

  Vektorerna gör det möjligt för KONE att generera en sammanställd analys av flödet av människor som rör sig genom kontrollpunkterna. Analysen inkluderar inte personlig data. KONE bearbetar datan för att möjliggöra utvecklingen av nya tjänster relaterade till analys av människoflöde. Syftet med dessa tjänster är att förse KONEs kunder med en förbättrad förståelse av användningen av deras områden och därigenom förbättra deras användarvänlighet, till exempel genom att eliminera flaskhalsar eller genom att vägleda människor till tryggare, mindre folktäta rutter. Den juridiska grunden för bearbetningen av data är KONEs legitima intressen relaterade till denna produktutvecklingsprocess.

  Tillfällig video-streaming:

  Videon som sänds av kameran används för live streaming när KONE skulle behöva ändra kamerans riktning eller andra inställningar på kameran eller för att undersöka eventuella funktionsfel i kameran. Video som streamas kan enbart skickas från en kamera åt gången, i ett slutet nätverk, till en extern streaming-enhet. Anslutningen och dess öppning är skyddade av ett flertal starka lösenord och de överförda bilderna skyddas av starkt krypteringsprotokoll. Endast ett begränsat antal av auktoriserade KONE arbetstagare har tillgång till streaming funktionen. Den juridiska grunden för bearbetningen av data är KONEs legitima intressen relaterade till produktutveckling och felsökning.

  4. Regelbundna datakällor

  Datan samlas in då människor rör sig genom genomgångspunkterna där kamerorna är installerade.

  5. Regelbunden redovisning av data

  Personlig data bearbetas enbart med en kamera enhet, och möjligtvis tillfälligt på distans med en live streaming-enhet (PC, bild överförd genom nätverket), i vilket fall datan endast bearbetas av KONE Corporations arbetstagare. Tredje parter har inte tillgång till personlig data och personlig data överförs inte heller utanför KONE Corporation.

  6. Den registrerades rättigheter

  Den registrerade har rätt att be om tillgång till den personlig data som har samlats in om dem och att be om att KONE rättar felaktig eller oriktig personlig data som gäller dem samt att komplettera bristfällig data. KONE önskar dock betona att utövningen av dessa rättigheter inte är relevant i de flesta fallen, eftersom bearbetandet av personlig data är ytterst begränsad tidsmässigt (0,5 sekunder). Den registrerade kan också ha rätt att motsätta sig bearbetandet av hens personliga data eller att be om att bearbetandet begränsas på grunder som hänför sig till hens specifika omständigheter.

  Ifall den registrerade anser att KONE inte följer den tillämpliga lagstiftningen (inklusive GDPR) i bearbetandet av personlig data, har den registrerade rätt att anföra klagomål hos dataskyddsmyndigheten.

People flow measurement privacy statement

We use cookies to optimize site functionality and to give you the best possible experience while browsing our site. If you are fine with this and accept all cookies, just click the 'Accept' button. You can also review our privacy statement.