Back to top

MERKITTÄVIMMÄT RISKIT

KONE on alttiina riskeille, jotka voivat johtua yhtiön operatiivisesta toiminnasta tai liiketoimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista. Alla kuvatuilla riskitekijöillä voi mahdollisesti olla haitallinen vaikutus KONEen liiketoimintaan tai taloudelliseen tilaan ja siten yhtiön arvoon. Myös muut riskit, joista KONE ei ole tällä hetkellä tietoinen, tai joiden ei tällä hetkellä katsota olevan merkittäviä, voivat kuitenkin muodostua merkittäviksi tulevaisuudessa.

Strategiset riskit

Taloudelliset syklit ja erityisesti rakennusmarkkinoiden aktiviteetin taso vaikuttavat KONEen tuotteiden ja palveluiden kysyntään. Kiina muodostaa noin 30 % KONEen liikevaihdosta, minkä johdosta erityisesti Kiinan rakennusmarkkinan pitkittyneellä laskulla voisi olla negatiivinen vaikutus KONEen kasvuun ja kannattavuuteen. Kiinan kiinteistösektorin likviditeettirajoitteet aiheuttivat markkinoilla huolta kolmannella vuosineljänneksellä. KONEen asiakasportfolio on hyvin hajautettu, mikä rajoittaa yksittäisiin asiakkaisiin liittyviä riskejä. Kiinan kiinteistökehittäjien likviditeettitilanteen huonontuminen voisi kuitenkin vaikuttaa maan rakentamisaktiviteettiin, mikä puolestaan voisi vaikuttaa KONEen tuotteiden kysyntään.

Vuonna 2020 puhjenneen COVID-19-pandemian johdosta monet hallitukset ympäri maailmaa tekivät merkittäviä toimenpiteitä pandemian leviämisen hillitsemiseksi rajoittamalla ihmisten liikkumista sekä liiketoimintaa. Vuonna 2021 rakennusmarkkinat ovat alkaneet elpyä monissa maissa onnistuneiden rokotuskampanjoiden, helpottavien rajoitusten sekä hallitusten elvytystoimenpiteiden ansiosta. Tilanteen paheneminen esimerkiksi uusien COVID-19-varianttien vuoksi voisi vaikuttaa negatiivisesti taloudelliseen toimintaympäristöön, rakentamisaktiviteettiin ja KONEen tuotteiden ja palveluiden kysyntään.

Geopoliittiset jännitteet ja protektionismi altistivat KONEen edelleen lukuisille liiketoimintariskeille. Sen lisäksi, että niillä on mahdollisia negatiivisia vaikutuksia yleiseen taloudelliseen aktiviteettiin, ne voivat myös vaikuttaa KONEen tuotantoketjun kilpailukykyyn ja johtaa kauppa- ja tullitariffeista johtuvaan kustannusten kasvuun. Merkittävä osa KONEen komponenttitoimittajista sekä tehdaskapasiteetista sijaitsee Kiinassa.

Markkinakysynnän tason lisäksi KONEen tarjooman kilpailukyky on avaintekijä kasvulle ja kannattavuudelle. Epäonnistuminen asiakkaiden vaatimusten, kilpailijoiden tarjooman, ekosysteemien ja liiketoimintamallien tai sääntelyn muutosten ennakoimisessa tai niihin vastaamisessa voisi johtaa KONEen tarjooman kilpailukyvyn heikentymiseen. Lisäksi hissi- ja liukuporrasalan kilpailukentän rakenteelliset muutokset, esimerkiksi kilpailun kiristyminen tai asiakkaiden konsolidoituminen Kiinassa, voisivat vaikuttaa markkinadynamiikkaan ja KONEen markkinaosuuteen.

Operatiiviset riskit

Sitoutuneet työntekijät, joilla on tarvittava osaaminen ja taidot, ovat avainasemassa KONEen strategian onnistuneessa toteuttamisessa. Hissi- ja liukuporrasalan liiketoimintamallien ja työskentelytapojen muuttuessa organisaatiolta edellytetään uudenlaisia valmiuksia ja yksittäisiltä työntekijöiltä uudenlaisten taitojen kehittämistä liittyen esimerkiksi digitalisaatioon. Samalla kilpailu taitavasta kenttähenkilökunnasta kasvaa, ja tarvittavien resurssien varmistaminen sekä osaamisen kehittäminen on kriittistä. Epäonnistumisella näiden valmiuksien kehittämisessä ja turvaamisessa, tai niiden hankkimisessa rekrytointien kautta, voisi olla negatiivinen vaikutus KONEen kasvuun ja kannattavuuteen.

Valtaosa KONEen toimitusketjussa käytetyistä komponenteista on alihankittu ulkoisilta toimittajilta. KONE käyttää myös huomattavasti alihankittuja asennusresursseja, on ulkoistanut joitakin liiketoiminnan tukiprosesseja ja tekee yhteistyötä kumppaneiden kanssa mm. digitaalisissa palveluissa ja logistiikassa. Tämän vuoksi KONE altistuu komponenttien ja alihankitun työvoiman saatavuuteen ja kustannuksiin sekä kumppanuuksien jatkuvuuteen liittyville riskeille. Mahdolliset haasteet materiaalien, komponenttien tai resurssien hankkimisessa tai mahdolliset laatuongelmat niihin liittyen voisivat aiheuttaa liiketoiminnan häiriöitä ja nostaa kustannuksia. Globaalin talouden elpyminen viimeisten kuukausien aikana on aiheuttanut toimitusketjuille paineita, jotka ovat johtaneet esimerkiksi kohonneisiin hintoihin sekä komponenttien saatavuuteen liittyviin rajoitteisiin. Etenkin maailmanlaajuinen pula puolijohteista on riski, jota seurataan ja hallitaan tarkasti esimerkiksi yksityiskohtaisella toimitusten suunnittelulla sekä toimitusketjukumppaneiden aktiivisella osallistamisella. Globaalien toimitusketjujen haasteiden jatkuminen voisi vaikuttaa negatiivisesti KONEen taloudelliseen kehitykseen.

Yhtenä toimialan johtavista yrityksistä KONEella on vahva brändi ja maine. Brändi- ja mainehaitoilla voisi olla vaikutus KONEen liiketoimintaan ja taloudelliseen kehitykseen. Mahdollinen mainehaitta voisi syntyä esimerkiksi onnettomuuden tai merkittävän toimitus- tai tuotelaatuongelman johdosta. Tuotelaadusta tai tuotteiden ja palveluiden turvallisuudesta johtuvilla ongelmilla voisi olla myös vaikutus KONEen taloudelliseen kehitykseen ja asiakkaiden toimintaan.

Turvallisuuteen ja yllättäviin tapahtumiin liittyvät riskit

KONEen liiketoiminnot ovat riippuvaisia tuotantolaitosten, hankintakanavien, operatiivisten palvelujärjestelmien ja logistiikkaprosessien toimintavarmuudesta, laadusta ja luotettavuudesta. Tietotekniikka on merkittävässä roolissa KONEen sekä sen toimittajien ja asiakkaiden toiminnassa, ja KONEen liiketoiminta on riippuvainen tiedon laadusta, oikeellisuudesta ja saatavuudesta. Tämä altistaa KONEen IT-häiriöille ja kyberturvallisuusriskeille, sillä operatiiviset informaatiojärjestelmät ja -tuotteet voivat olla alttiita toiminnan keskeytymiselle, tiedon häviämiselle tai manipuloimiselle sekä toimintahäiriöille, mikä puolestaan voi johtaa prosessien ja tuotteiden saatavuuden keskeytyksiin. Arkaluontoisen työntekijä- tai asiakasdatan tietovuodot voivat myös johtaa merkittäviin taloudellisiin seurauksiin ja mainehaittoihin. Kyseiset ongelmat voisivat johtua muun muassa kyberrikoksista, kyberhyökkäyksistä, haittaohjelmista, tietovarkauksista, petoksista, väärinkäytöksistä tai työntekijöidemme tai myyjiemme tahattomista virheistä. Myös fyysiset vahingot, jotka aiheutuvat esimerkiksi tulipaloista, äärimmäisistä sääilmiöistä, luonnonkatastrofeista tai terrorismista voisivat aiheuttaa häiriöitä KONEen tai sen toimittajien liiketoimintaan.

Rahoitusriskit

Merkittävä osa KONEen liikevaihdosta ja tuloksesta on muissa valuutoissa kuin euroissa, mikä altistaa KONEen valuuttakurssien muutoksista aiheutuville riskeille. KONE on myös alttiina rahoituslaitoksiin liittyville vastapuoliriskeille, koska KONEella on merkittäviä summia likvidejä varoja talletettuna, rahoituslaitosten kautta sijoitettuna ja johdannaisissa. Lisäksi KONE on alttiina riskeille, jotka liittyvät sen asiakkaiden maksukykyyn ja aikatauluun, ja jotka voivat vaikuttaa KONEen rahavirtaan tai johtaa luottotappioihin. Merkittävillä muutoksilla eri maiden rahoitus- tai verosääntelyssä tai niiden tulkinnoissa voi myös olla merkittävä vaikutus KONEen taloudelliseen kehitykseen, likviditeettiin tai rahavirtaan.

 • KONE toimii kansainvälisesti, ja sen liiketoimintaan liittyy siksi valuuttakurssivaihteluista aiheutuvia riskejä, jotka muodostuvat eri valuutoissa olevista tulojen ja menojen rahavirroista (transaktioriski) sekä ulkomaisten tytäryhtiöiden tuloslaskelma- ja tase-erien muuntamisesta euroiksi (translaatioriski).

  Transaktioriski

  Merkittävä osa KONEen liiketoiminnasta tapahtuu paikallisissa toimintavaluutoissa ja ei siten aiheuta transaktioriskiä. Uusien laitteiden ja modernisointien myynti ja asennus tapahtuu tyypillisesti asiakkaan paikallisessa valuutassa. Näihin toimituksiin liittyvät komponentti- ja materiaalikulut saattavat olla eri valuutoissa kuin missä myynti tapahtuu, mikä aiheuttaa transaktioriskin. KONEen politiikkana on suojata nämä tilauskantaan sekä muihin tulevaisuudessa erittäin todennäköisesti toteutuviin myynti- ja ostosopimuksiin liittyvät valuuttakurssiriskit valuuttatermiineillä. KONEen liiketoimintayksiköt vastaavat omaan liiketoimintaansa liittyvän transaktioriskin seuraamisesta ja suojaamisesta valuuttakurssipolitiikkansa mukaisesti. KONEen merkittävimmät liiketoimintaan liittyvät transaktioriskit ovat Kiinan yuaneissa, Englannin punnissa, Kanadan dollareissa, Yhdysvaltain dollareissa ja Singaporen dollareissa. Valtaosa valuuttatermiinisopimuksista erääntyy vuoden sisällä.

  Suojauslaskentaa sovelletaan liiketoimintayksiköissä, joilla on merkittäviä valuuttamääräisiä tuloja tai menoja. Suojauslaskennassa valuuttatermiinien suojaustulokset kohdistetaan tuloslaskelmaan samanaikaisesti suojattavan kohteen valuuttakurssimuutoksen tuloutuksen kanssa.

  KONEen sisäiset lainat ja talletukset tehdään lähtökohtaisesti tytäryhtiöiden paikallisissa valuutoissa, jolloin näistä transaktioista mahdollisesti aiheutuva valuuttakurssiriski suojataan emoyhtiön toimesta valuutanvaihtosopimuksilla.

  Translaatioriski

  Muutokset konsolidointikursseissa vaikuttavat KONEen euromääräisiin tulos- ja rahavirtalaskelmiin sekä taseen arvoon. Noin 75 prosenttia KONEen liikevaihdosta muodostuu muissa toiminnallisissa valuutoissa kuin euroissa, joten translaatioriski on KONEelle oleellinen. Kymmenen prosentin muutos vuoden keskimääräisissä valuuttakursseissa euroa vastaan olisi aiheuttanut 7,6 (7,6) prosentin muutoksen KONEen euromääräisessä myynnissä vuonna 2020. Tällä muutoksella olisi ollut voimakkaampi vaikutus KONEen liikevoittoon ja myös jonkin verran vaikutusta suhteelliseen liikevoittoon. KONEen tytäryhtiöiden taseiden muuntamisesta euroiksi aiheutui vuoden 2020 aikana -173,2 (54,0) miljoonan euron muuntoero. Translaatioriskiä ei kuitenkaan suojata säännönmukaisesti, sillä KONEen liiketoiminta koostuu jatkuvista toiminnoista eri valuutta-alueilla. Tapauskohtaisesti tytäryhtiöiden nettovaroihin liittyvää translaatioriskiä voidaan kuitenkin suojata. KONEen merkittävimmät translaatioriskipositiot jotka liittyvät ulkomaisiin tytäryhtiöihin ovat Kiinan yuaneissa, Hong Kongin dollareissa ja Yhdysvaltain dollareissa.

 • KONEen yhteenlasketut rahat ja sijoitukset olivat tilinpäätöshetkellä 2 628,3 (2 250,2) miljoonaa euroa. Samaan aikaan KONEen korollinen velka oli 695,8 (721,6) miljoonaa euroa ja muodostui korollisista rahoitusveloista, 504,3 (544,3) miljoonaa euroa sisältäen leasingvelat, yritysostojen optioveloista, 4,2 (4,4) miljoonaa euroa sekä työsuhde-etuuksista, 187,2 (172,9) miljoonaa euroa. Lisäksi, KONEella oli työsuhde-etuuksista kirjattuja varoja 19,2 (21,7) miljoonaa euroa.

  KONEen sijoitukset on pääosin sijoitettu alle vuoden pituisiin maturiteetteihin. Näin ollen korkotason muutoksilla ei ole olennaista vaikutusta sijoitusten markkina-arvoihin. Sen sijaan korkotason muutokset voivat vaikuttaa tuleviin korkotuottoihin.

  Korkoriskien herkkyysanalyysia laadittaessa on korollisen nettorahoitusvelan oletettu pysyvän vuoden 2020 lopun tasolla koko seuraavan tilikauden ajan. Herkkyysanalyysi näyttää yhden prosenttiyksikön korkotason muutoksen vaikutuksen alle vuoden pituiseen korkoperiodiin sidotulle nettorahoitusvelalle, -2 364,8 (-2 130,3) miljoonaa euroa, nettokorkotuotoissa. Vuodelle 2021 yhden prosenttiyksikön muutos korkotasossa merkitsisi -23,6 (-21,3) miljoonan euron muutosta nettokorkotuotoissa. Korkoriskien herkkyysanalyysi on laskettu ennen veroja.

  Korkotason muutoksella ei ole olennaista vaikutusta työsuhde-etuuksien, rahoitusvelkojen tai yritysostojen optiovelkojen nettokorkoihin.

 • KONEen rahavarat olivat 457,9 (662,4) miljoonaa euroa ja sijoitukset 2 170,4 (1 587,7) miljoonaa euroa 31.12.2020.

  KONEen rahoitustoiminto hallinnoi keskitetysti rahavaroja ja sijoituksia. Paikallisista sääntelyistä johtuen osa varoista sijaitsee paikallisissa sijoituksissa ja hajautetusti pankkitileillä useassa KONE-maassa. Merkittävä osa varoista on kuitenkin KONEen rahoitustoiminnon käytettävissä. Muutokset paikallisissa sääntelyissä voivat myös tulevaisuudessa vaikuttaa rahavarojen ja sijoitusten sijaintiin.

  KONEella on tutkimus- ja tuotekehitystarkoitukseen nostettu viiden vuoden kiinteäkorkoinen Euroopan investointipankin (EIP) laina määrältään 160 miljoonaa euroa, joka erääntyy 2021. Lainan käypä arvo lasketaan diskonttaamalla kassavirrat käyttäen tilinpäätöshetken velkakorkoja (käypien arvojen taso 2). KONEella on lisäksi 500 miljoonan euron ei-komittoitu yritystodistusohjelma, 200 miljoonan euron voimassa oleva Euroopan investointipankin (EIP) luottolimiittisopimus ja 800 miljoonan euron voimassa oleva pankkiluottolimiittisopimus.

  Rahoitusvelvoitteiden ja koronmaksujen erääntyminen

  31.12.202031.12.2019
  Me<1 vuotta1-5 vuotta>5 vuottaYhteensä<1 vuotta1-5 vuotta>5 vuottaYhteensä
  Korolliset rahoitusvelat  Pitkäaikaiset lainat------160,0
  --160,0
  Leasingvelat-98,9-199,8-44,2-342,9
  -103,7
  -210,3
  -56,7
  -370,7
  Lyhytaikaiset lainat-160,0---160,0----
  Käytetyt pankkilimiitit-1,4---1,4-13,5
  ---13,5
  Yritysostojen optiovelat-4,2---4,2-4,4
  ---4,4
  Työsuhde-etuudet---187,2-187,2---172,9
  -172,9
  Korottomat rahoitusvelat  Ostovelat-890,9---890,9-809,8
  ---809,8
  Johdannaissopimukset  Pääomasaamiset3 676,9113,4-3 790,32 425,5
  143,9
  -2 569,4
  Pääomamaksut-3 667,7-113,8-3 781,5-2 437,7
  -146,3
  --2 584,0
  Koronmaksut-7,6-8,5-4,6-20,7-0,6
  -14,2
  -4,4
  -19,2
  Nettomaksut-1 154,0-208,6-236,0-1 598,6-944,2
  -386,9
  -234,0
  -1 565,1
 • KONEella on merkittäviä rahavaroja ja sijoituksia. Vastapuoliriskin hajauttamiseksi KONE sijoittaa varansa erittäin likvideihin korkorahastoihin sekä talletuksiin useaan eri pankkiin. Hallitus hyväksyy sijoituskohteiden valintaa ohjaavat globaalit vastapuolilimiitit. Rahoituksen luottoriskiä laskettaessa huomioidaan kaikki olemassa olevat positiot kuten rahat pankkitileillä, sijoitukset ja talletukset sekä muut kyseisen pankin kanssa tehdyt rahoitustransaktiot, kuten johdannaissopimukset. Yhteistyöpankkeja ja muita sijoituskohteita valittaessa hyväksytään vain vastapuolet, joilla on korkea luottokelpoisuus. Jokaisen limiitin koko heijastaa vastapuolen luottokelpoisuutta. Vastapuolien luottokelpoisuutta seurataan jatkuvasti ja tarvittavat toimenpiteet sovitaan tapauskohtaisesti, mikäli luottokelpoisuudessa arvioidaan tapahtuneen merkittävä muutos. Korkorahastojen käyvät arvot perustuvat markkinoilta saataviin tietoihin (käypien arvojen taso 2).

 • Asiakasluottoriskit kohdistuvat asiakkailta avoinna oleviin ennakkomaksusaamisiin tai toimitettuihin laitteisiin ja suoritettuihin palveluihin liittyviin myyntisaamisiin. Tätä luottoriskiä hallitaan määritellyllä toimintamallilla tarjouksille, maksuehdoille, valtuutuksille ja luotonhallinnalle sekä projektinhallinnalle. Myyntisaamisiin liittyviä luottoriskejä vastaan suojaudutaan käyttämällä asiakkaiden kanssa maksuehtoja, jotka perustuvat ennakkomaksuihin, rembursseihin ja takauksiin. KONE hallinnoi proaktiivisesti myyntisaamisiaan asiakasriskin minimoimiseksi.

  KONEella on laaja asiakaskunta, joka jakautuu usealle markkina-alueelle. Johdon arvion mukaan konsernin luottoriskeissä ei ole merkittäviä asiakaskohtaisia, vastapuolikohtaisia, eikä maantieteellisiä keskittymiä.

  Ennakkolaskusaamisten ja myyntisaamisten laatua arvioidaan KONEen luotonhallintapolitiikan mukaan. Tämän politiikan mukaisesti säännöt saamisten laadun arvioinnille on määritetty erikseen uusien laitteiden liiketoiminnalle sekä huolto- ja modernisointiliiketoiminnalle. Saamisten laatua arvioidaan yleisesti ikääntymisen perusteella luottoriskin kasvaessa sitä mukaa, kun saamiset vanhenevat sekä myös yksittäisten asiakaskohtaisten analyysien perusteella, jotta mahdollisesti yksittäisistä asiakaskohtaisista syistä johtuva alempi luottokelpoisuus on tunnistettavissa. Myyntisaamisten luottotappiovaraus kirjataan saamisten laadun arvioinnin ja odotettavissa olevan luottotappiomallin perusteella.

  Tilikauden 2020 kuluessa, KONE muutti myyntisaamisten ikäjakauman perusteella laskettavan luottotappiovarauksen laskentaparametreja sekä kirjannut joitakin yksittäisiä luottotappiovarauksia huomioidakseen COVID19 -pandemian myötä lisääntyneen luottoriskin. COVID19 -pandemian vaikutus liitetoiminnalle ei yleisesti ottaen ole ollut kovin merkittävä. Suuri osa KONEen toimituksista on arvioitu välttämättömiksi ja näin ne on sallittu myös sulkujen aikana. Kasvaneen epävarmuuden myyntisaamisten perinnässä ei odotetaan jatkuvan pitkään.

  Epävarmojen saatavien kattamiseksi kirjatun luottotappiovarauksen määrä tilikauden lopussa oli 262,5 (252,9) miljoonaa euroa.


  Myyntisaamisten ikäjakauma arvonalentumiskirjausten jälkeen, Me1.1.-31.12.20191.1.-31.12.2019
  Ei-erääntyneet ja alle yhden kuukauden erääntyneet saamiset
  1 674,51 742,3
  1-3 kuukautta erääntyneet
  277,5275,9
  3-6 kuukautta erääntyneet
  134,8136,6
  Yli 6 kuukautta erääntyneet
  91,977,5
  Myyntisaamisten tasearvo2 178,62 232,3

Selvitykseen muista kuin taloudellisista tiedoista liittyvät riskit

KONEen merkittävimpien riskien arviointi kattaa myös olennaiset ei-taloudelliset riskit. Kirjanpitolain vaatimusten mukaisesti KONE on tunnistanut myös alla oleviin teemoihin liittyvät keskeisimmät riskit riippumatta siitä, ovatko ne KONEelle olennaisia kokonaiskuvassa. Lisäksi KONE noudattaa TCFD:n mukaisia suosituksia ilmastoon liittyvien riskien raportoinnista. Tyypillinen ei-taloudellisen riskin vaikutus riskin toteutuessa olisi mainehaitta. Alla mainittujen riskienhallintakeinojen lisäksi KONE pyrkii maineriskejä ehkäistäkseen avoimeen ja luotettavaan viestintään sekä mahdollisten haitallisten tapausten proaktiiviseen johtamiseen ja niistä oppimiseen.

Ilmasto- ja ympäristöriskit

KONE tunnistaa, että ilmasto- ja ympäristöriskeillä voi olla negatiivinen vaikutus KONEen liiketoimintaan lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, vaikka ne eivät ole kovin merkittäviä verrattuna “Merkittävimmät riskit”-kappaleessa kuvattuihin muihin liiketoimintaan kohdistuviin riskeihin. Ilmastoriskien nähdään kuitenkin kasvavan sekä olennaisuuden että mahdollisen vaikutuksen osalta. KONE tunnistaa, arvioi ja hallitsee ilmasto- ja ympäristöriskejä osana yhtiönlaajuista riskienhallintaprosessia sekä ISO 14001 – ympäristöjärjestelmää. KONEen toiminnoissa ja lokaatioissa, esimerkiksi toimitusketjun hallinnassa sekä tietyissä tuotantolaitoksissa ja tytäryhtiöissä, tehdään yksityiskohtaisia ilmasto- ja ympäristöriskiarviointeja relevanttien liiketoimintavaatimusten mukaisesti.

Ilmasto- ja ympäristöriskit jaotellaan muutosriskeihin, fyysisiin riskeihin sekä ilmastolle negatiivisiin vaikutuksiin. Merkittävimpiä ilmasto- ja ympäristöriskejä KONEelle ovat esimerkiksi äärimmäisistä sääilmiöistä aiheutuvat fyysiset riskit toimitusketjulle sekä KONEen omille toiminnoille. Nämä riskit voisivat toteutuessaan aiheuttaa esimerkiksi toimitushäiriöitä ja keskeytyksiä KONEen tuotantoon, laitteiden asennukseen tai huoltotoimintaan. KONEen tuotteet ovat myös alttiita fyysisille riskeille ja mahdollisille vahingoille, jotka johtuvat muuttuvista ympäristön olosuhteista tai sään ääri-ilmiöistä.

Fyysisten riskien vähentämiseksi KONEella on käytössään lukuisia riskienhallintakeinoja komponenttien saatavuuden varmistamiseen sekä KONEen omien tai KONEen toimittajien toimintojen häiriöiden varalta. Näitä riskienhallintakeinoja kuvataan tarkemmin edellä esitellyssä riskienhallintaulukossa. KONE käyttää esimerkiksi sijaintietoon perustuvia ohjelmistotyökaluja monitoroidakseen toimitusketjuaan sään ääriolosuhteista aiheutuvien riskien, kuten tulipalojen, tulvien ja hirmumyrskyjen varalta. Tuotekehityksessä KONE soveltaa tiettyjä tuotemääräyksiä ja toimenpiteitä varmistaakseen, että tuotteet kestävät rankkoja ympäristöolosuhteita. Tiukka ympäristötestaus on osa KONEen tuotekehitystä, jotta varmistetaan tuotteiden kestävän muuttuvia sääolosuhteita kuten lämpötilan vaihtelua ja kosteutta.

KONE on myös tunnistanut ilmastoon liittyviä muutosriskejä, kuten muuttuva markkinakysyntä sekä mahdollinen uusi sääntely, joka vaikuttaisivat KONEen ratkaisuihin ja toimintoihin. Jos KONE ei pystyisi vastaamaan asiakkaiden ilmastoon liittyviin odotuksiin ja tarjoamaan sellaisia tuotteita ja palveluita, joita asiakkaat odottavat, sillä voisi olla haitallinen vaikutus KONEen liiketoimintaan. Mahdollisten tuotteisiin liittyvien odotusten lisäksi mahdollisella uudella sääntelyllä voisi olla vaikutusta KONEen toimintoihin. On esimerkiksi selvää, että KONEen 19 000 huolto- ja työsuhdeauton osalta on siirryttävä kohti kestävämpiä liikkumisratkaisuja.

Hallitakseen muutosriskejä, KONE arvioi jatkuvasti mahdollista uutta sääntelyä ja markkinakysyntää korkean tason liiketoimintasuunnitelmissaan. KONE on myös aktiivinen jäsen olennaisissa toimialan foorumeissa ja tutkimusryhmissä ja monitoroi proaktiivisesti sääntelyn muuttumista. Osana KONEen ilmastolupausta, yhtiö on asettanut kunnianhimoiset kasvihuonekaasupäästön vähennystavoitteet tarjoamalleen ja toiminnoilleen sekä tähtää hiilineutraaleihin toimintoihin vuoteen 2030 mennessä. Tämä ilmastolupaus ohjaa KONEen työtä kohti ilmastoystävällisempiä tuotteita, palveluita ja työtapoja. KONE työskentelee myös aktiivisesti toimittajiensa ja kumppaneidensa kanssa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Sosiaaliset ja työntekijöihin liittyvät riskit

Turvallisuus on KONEelle tärkeä asia ja mahdolliset onnettomuudet ovat suurimpien sosiaalisten ja työntekijöihin liittyvien riskien joukossa. Onnettomuuksien todennäköisyyttä pienennetään esimerkiksi kattavan koulutuksen, viestinnän, johdonmukaisten turvallisuuden johtamiseen liittyvien periaatteiden, standardoitujen huolto- ja asennusmenetelmien sekä säännöllisten prosessiauditointien avulla. KONE myös tunnistaa ja arvioi riskejä häirintään, epätasa-arvoisiin toimintatapoihin sekä syrjintään liittyen. KONE estää tällaisia tilanteita politiikoilla ja prosesseilla sekä kouluttamalla johtajia. KONE myös tarjoaa työntekijöilleen kanavia epäasiallisesta käytöksestä raportoimiseen, sillä sille on nollatoleranssi. Suuret korjaukset tai jälkikäteisasennukset julkisissa infrastruktuureissa voivat vaikuttaa useiden ihmisten päivittäiseen elämään, ja niillä voi siten olla mainevaikutuksia.

Turvallisuudella ja laadulla on suuri merkitys tuotteiden suunnittelussa, toimituksessa, tuotannossa, asennuksessa ja huollossa sisältäen tiukat laadunvarmistusprosessit. KONE myös noudattaa globaalisti implementoituja periaatteita mahdollisten onnettomuuksien hallinnassa ja parannusten toteuttamisessa.

Ihmisoikeuksiin liittyvät riskit

Merkittävimmät ihmisoikeuksiin liittyvät riskit esiintyvät toimitusketjussa ja liittyvät työehtoihin ja -oloihin. Kaikkien uusien toimittajien odotetaan allekirjoitettavan KONEen toimittajien eettinen ohjesääntö (KONE Supplier Code of Conduct), jossa määritellään eettisten liiketoimintaperiaatteiden vaatimukset sisältäen työelämään ja ihmisoikeuksiin liittyvät edellytyksemme. Näitä vaatimuksia täsmennettiin vuonna 2020 päivitetyssä toimittajien eettisessä ohjesäännössä. Vuonna 2019 toteuttamamme ihmisoikeuksiin liittyvän riskiarvion perusteella olemme priorisoineet toimenpiteitä toimitusketjun ihmisoikeuksissa, käynnistäneet ihmisoikeuksiin liittyvän verkoston, ja valmistelleet prosessit toimittajien ihmisoikeusarvioinneille, joita toteutetaan sekä toimittajien tiloissa että virtuaalisesti. Nämä arvioinnit käynnistyvät vuonna 2021.

Korruption vastaisuus ja lahjontaan liittyvät riskit

KONE edellyttää korkeita eettisiä standardeja ja eettisten ohjesääntöjen noudattamista omilta työntekijöiltään sekä KONEen yhteistyökumppaneilta. Nämä ohjesäännöt kattavat lukuisia aiheita, esimerkiksi kilpailulainsäädännön, kauppapakotteiden noudattamisen, työelämä- ja ihmisoikeudet sekä korruption ja lahjonnan kieltämisen. KONEen työntekijöiden tai sen eri sidosryhmien epäeettiset toimintatavat voivat aiheuttaa KONEelle mainehaittoja, minkä lisäksi niillä voi olla myös taloudellisia vaikutuksia. Riski tällaisten toimintatapojen tai käytäntöjen toteutumisesta on otettu huomioon KONEen säännöllisissä auditointiprosesseissa. Lisäksi, globaalin toimivalta- ja hyväksymisohjesäännön alle kuuluvat prosessit auttavat KONEtta pienentämään luvattomiin maksuihin, lahjoituksiin ja sponsorointiin liittyviä riskejä. Olemme ottaneet käyttöön tiukempia tiedonantovaatimuksia eturistiriitatilanteisiin liittyen Kiinassa, ja tämä työ on jatkunut globaalilla tasolla vuonna 2020. Tärkein keino tällaisten riskien vähentämiseen sisäisesti on kuitenkin edelleen yrityskulttuurin kehittäminen koulutusten avulla sekä tietoisuutta lisäämällä. Lisäksi, vuonna 2020 aloitimme korruption- ja lahjonnanvastaisuuteen liittyvän riskiarvioinnin, jonka odotetaan valmistuvan vuoden 2021 alkupuolella.

Lue lisää riskienhallinnasta

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle