Back to top

MERKITTÄVIMMÄT RISKIT

KONE on alttiina riskeille, jotka voivat johtua yhtiön operatiivisesta toiminnasta tai liiketoimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista. Alla kuvatuilla riskitekijöillä voi mahdollisesti olla haitallinen vaikutus KONEen liiketoimintaan tai taloudelliseen tilaan ja siten yhtiön arvoon. Myös muut riskit, joista KONE ei ole tällä hetkellä tietoinen, tai joiden ei tällä hetkellä katsota olevan merkittäviä, voivat kuitenkin muodostua merkittäviksi tulevaisuudessa.

Strategiset riskit

Taloudelliset syklit ja erityisesti rakennusmarkkinoiden aktiviteetin taso vaikuttavat KONEen tuotteiden ja palveluiden kysyntään. Kiina muodostaa noin 35 % KONEen liikevaihdosta, minkä johdosta erityisesti Kiinan rakennusmarkkinan pitkittyneellä laskulla voisi olla negatiivinen vaikutus KONEen kasvuun ja kannattavuuteen. Kiinan kiinteistösektorin likviditeettirajoitteet alkoivat aiheuttaa markkinoilla huolta vuonna 2021, ja rahoitusympäristö on edelleen tiukka. KONEen asiakasportfolio on hyvin hajautettu, mikä rajoittaa yksittäisiin asiakkaisiin liittyviä riskejä. Kiinan kiinteistökehittäjien likviditeettitilanteen huonontuminen voisi kuitenkin vaikuttaa maan rakentamisaktiviteettiin ja asiakkaiden maksukuriin, mikä puolestaan voisi vaikuttaa KONEen tuotteiden kysyntään ja kaupallisiin ehtoihin.

Sota Ukrainassa on lisännyt geopoliittisia riskejä ja voimistanut globaalien toimitusketjujen häiriöitä ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Tilanteesta aiheutuva pula materiaaleista ja palveluista sekä nousevat kustannukset voivat altistaa KONEen liiketoiminnan jatkuvuuteen ja kannattavuuteen liittyville riskeille. Globaalit toimitusketjut ovat kärsineet myös Kiinan COVID-19 -suluista, joita on asetettu tartuntojen noustessa useissa provinsseissa. Kiinan COVID-19 -tilanteen paheneminen vaikuttaisi negatiivisesti Kiinan talouden ja rakentamisaktiviteetin kehitykseen, työvoiman saatavuuteen sekä KONEen tuotteiden ja palveluiden kysyntään. Se voisi myös johtaa sulkujen pidentymiseen, mikä olisi riski KONEen toimituksille.

Markkinakysynnän tason lisäksi KONEen tarjooman kilpailukyky on avaintekijä kasvulle ja kannattavuudelle. Epäonnistuminen asiakkaiden vaatimusten, kilpailijoiden tarjooman, ekosysteemien ja liiketoimintamallien tai sääntelyn muutosten ennakoimisessa tai niihin vastaamisessa voisi johtaa KONEen tarjooman kilpailukyvyn heikentymiseen. Lisäksi hissi- ja liukuporrasalan kilpailukentän rakenteelliset muutokset, esimerkiksi kilpailun kiristyminen tai asiakkaiden konsolidoituminen Kiinassa, voisivat vaikuttaa markkinadynamiikkaan ja KONEen markkinaosuuteen.

Operatiiviset riskit

Osallistuvat ja osaavat työntekijät, joilla on tarvittava osaaminen ja taidot, ovat avainasemassa KONEen strategian onnistuneessa toteuttamisessa. Hissi- ja liukuporrasalan liiketoimintamallien ja työskentelytapojen muuttuessa organisaatiolta edellytetään uudenlaisia valmiuksia ja yksittäisiltä työntekijöiltä uudenlaisten taitojen kehittämistä liittyen esimerkiksi digitalisaatioon. Samalla kilpailu taitavista työntekijöistä, esimerkiksi osaavasta kenttähenkilökunnasta kasvaa, ja tarvittavien resurssien varmistaminen sekä osaamisen kehittäminen on kriittistä. Epäonnistumisella näiden valmiuksien kehittämisessä ja turvaamisessa, tai niiden hankkimisessa rekrytointien kautta, voisi olla negatiivinen vaikutus KONEen kasvuun ja kannattavuuteen.

Valtaosa KONEen toimitusketjussa käytetyistä komponenteista on alihankittu ulkoisilta toimittajilta, joista suuri osa sijaitsee Kiinassa. KONE käyttää myös huomattavasti alihankittuja asennusresursseja, on ulkoistanut joitakin liiketoiminnan tukiprosesseja ja tekee yhteistyötä kumppaneiden kanssa mm. digitaalisissa palveluissa ja logistiikassa. Tämän vuoksi KONE altistuu komponenttien ja alihankitun työvoiman saatavuuteen ja kustannuksiin sekä kumppanuuksien jatkuvuuteen liittyville riskeille. Mahdolliset haasteet materiaalien, komponenttien tai resurssien hankkimisessa tai mahdolliset laatuongelmat niihin liittyen voisivat aiheuttaa liiketoiminnan häiriöitä ja nostaa kustannuksia. Työvoiman saatavuuteen liittyvät rajoitteet voivat myös vaikuttaa rakennusprojektien etenemiseen työmailla. Paine globaaleissa toimitusketjuissa jatkui ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja näkyi muun muassa kohonneina materiaalihintoina sekä häiriöinä globaalissa logistiikkakapasiteetissa ja komponenttien, erityisesti puolijohteiden, saatavuudessa.

Yhtenä toimialan johtavista yrityksistä KONEella on vahva brändi ja maine. Brändi- ja mainehaitoilla voisi olla vaikutus KONEen liiketoimintaan ja taloudelliseen kehitykseen. Mahdollinen mainehaitta voisi syntyä esimerkiksi fyysisen onnettomuuden, kyberturvallisuus- tai compliance-haasteen tai merkittävän toimitus-, tuote- tai palvelulaatuongelman johdosta.

Turvallisuuteen ja yllättäviin tapahtumiin liittyvät riskit

KONEen liiketoiminnot ovat riippuvaisia tuotantolaitosten, hankintakanavien, operatiivisten palvelujärjestelmien ja logistiikkaprosessien toimintavarmuudesta, laadusta ja luotettavuudesta. Tietotekniikka on merkittävässä roolissa KONEen sekä sen toimittajien ja asiakkaiden toiminnassa, ja KONEen liiketoiminta on riippuvainen tiedon laadusta, oikeellisuudesta ja saatavuudesta. Tämä altistaa KONEen IT-häiriöille ja kyberturvallisuusriskeille, sillä operatiiviset informaatiojärjestelmät ja -tuotteet voivat olla alttiita toiminnan keskeytymiselle, tiedon häviämiselle tai manipuloimiselle sekä toimintahäiriöille, mikä puolestaan voi johtaa prosessien ja tuotteiden saatavuuden keskeytyksiin. Geopoliittiset jännitteet voivat johtaa äärimmäiseen dataprotektionismiin, kyber- tai hybridisodankäyntiin tai perinteiseen sodankäyntiin aiheuttaen lokaaleja ja globaaleja digitaalisia häiriöitä, joilla voisi olla vaikutusta KONEeseen, asiakkaisiin ja toimittajiin.

Arkaluontoisen työntekijä- tai asiakasdatan tietovuodot voivat myös johtaa merkittäviin taloudellisiin seurauksiin ja mainehaittoihin. Kyseiset ongelmat voisivat johtua muun muassa kyberrikoksista, kyberhyökkäyksistä, kiristysohjelmista, tietovarkauksista, petoksista, väärinkäytöksistä tai työntekijöidemme tai myyjiemme tahattomista virheistä. Myös fyysiset vahingot, jotka aiheutuvat esimerkiksi tulipaloista, äärimmäisistä sääilmiöistä, luonnonkatastrofeista tai terrorismista voisivat aiheuttaa häiriöitä KONEen tai sen toimittajien liiketoimintaan.

Rahoitusriskit

Merkittävä osa KONEen liikevaihdosta ja tuloksesta on muissa valuutoissa kuin euroissa, mikä altistaa KONEen valuuttakurssien muutoksista aiheutuville riskeille. KONE on myös alttiina rahoituslaitoksiin liittyville vastapuoliriskeille, koska KONEella on merkittäviä summia likvidejä varoja talletettuna, rahoituslaitosten kautta sijoitettuna ja johdannaisissa. Lisäksi KONE on alttiina riskeille, jotka liittyvät sen asiakkaiden maksukykyyn ja -kuriin, ja jotka voivat vaikuttaa KONEen rahavirtaan tai johtaa luottotappioihin. Merkittävillä muutoksilla eri maiden rahoitus- tai verosääntelyssä tai niiden tulkinnoissa voi myös olla vaikutus KONEen taloudelliseen kehitykseen, likviditeettiin tai rahavirtaan.

KONE - Riskit

 • KONE toimii kansainvälisesti, ja sen liiketoimintaan liittyy siksi valuuttakurssivaihteluista aiheutuvia riskejä, jotka muodostuvat eri valuutoissa olevista tulojen ja menojen rahavirroista (transaktioriski) sekä ulkomaisten tytäryhtiöiden tuloslaskelma- ja tase-erien muuntamisesta euroiksi (translaatioriski).

  Transaktioriski

  Merkittävä osa KONEen liiketoiminnasta tapahtuu paikallisissa toimintavaluutoissa ja ei siten aiheuta transaktioriskiä. Uusien laitteiden ja modernisointien myynti ja asennus tapahtuu tyypillisesti asiakkaan paikallisessa valuutassa. Näihin toimituksiin liittyvät komponentti- ja materiaalikulut saattavat olla eri valuutoissa kuin missä myynti tapahtuu, mikä aiheuttaa transaktioriskin. KONEen politiikkana on olennaisilta osin suojata nämä tilauskantaan sekä muihin tulevaisuudessa erittäin todennäköisesti toteutuviin myynti- ja ostosopimuksiin liittyvät valuuttakurssiriskit valuuttatermiineillä. KONEen liiketoimintayksiköt vastaavat omaan liiketoimintaansa liittyvän transaktioriskin seuraamisesta ja suojaamisesta valuuttakurssipolitiikkansa mukaisesti. KONEen merkittävimmät liiketoimintaan liittyvät transaktioriskit ovat Kiinan yuaneissa, Kanadan dollareissa, Englannin punnissa, Singaporen dollareissa ja Saudi-Arabian rialeissa. Valtaosa valuuttatermiinisopimuksista erääntyy vuoden sisällä.

  Suojauslaskentaa sovelletaan liiketoimintayksiköissä, joilla on merkittäviä valuuttamääräisiä tuloja tai menoja. Suojauslaskennassa valuuttatermiinien suojaustulokset kohdistetaan tuloslaskelmaan samanaikaisesti suojattavan kohteen valuuttakurssimuutoksen tuloutuksen kanssa.

  KONEen tytäryhtiöiden rahoitusvarat ja -velat ovat tytäryhtiön paikallisessa valuutassa aina kun mahdollista. Jos tytäryhtiöllä on rahoitusvara tai -velka jossain muussa kuin paikallisessa valuutassa, nämä varat ja velat suojataan valuuttatermiineillä aina kun mahdollista ja vaadittua KONEen rahoituspolitiikan mukaisesti.

  KONEen sisäiset lainat ja talletukset tehdään lähtökohtaisesti tytäryhtiöiden paikallisissa valuutoissa, jolloin näistä transaktioista mahdollisesti aiheutuva valuuttakurssiriski suojataan emoyhtiön toimesta valuutanvaihtosopimuksilla.

  Translaatioriski

  Muutokset konsolidointikursseissa vaikuttavat KONEen euromääräisiin tulos- ja rahavirtalaskelmiin sekä taseen arvoon. Noin 77 prosenttia KONEen liikevaihdosta muodostuu muissa toiminnallisissa valuutoissa kuin euroissa, joten translaatioriski on KONEelle oleellinen. Kymmenen prosentin muutos vuoden keskimääräisissä valuuttakursseissa euroa vastaan olisi aiheuttanut 7,7 (7,6) prosentin muutoksen KONEen euromääräisessä myynnissä vuonna 2021. Tällä muutoksella olisi ollut voimakkaampi vaikutus KONEen liikevoittoon ja myös jonkin verran vaikutusta suhteelliseen liikevoittoon. KONEen tytäryhtiöiden taseiden muuntamisesta euroiksi aiheutui vuoden 2021 aikana 205,6 (-173,2) miljoonan euron muuntoero. Translaatioriskiä ei kuitenkaan suojata säännönmukaisesti, sillä KONEen liiketoiminta koostuu jatkuvista toiminnoista eri valuutta-alueilla. Tapauskohtaisesti tytäryhtiöiden nettovaroihin liittyvää translaatioriskiä voidaan kuitenkin suojata. KONEen merkittävimmät translaatioriskipositiot jotka liittyvät ulkomaisiin tytäryhtiöihin ovat Kiinan yuaneissa, Hong Kongin dollareissa ja Yhdysvaltain dollareissa.

 • KONEen yhteenlasketut rahat ja sijoitukset olivat tilinpäätöshetkellä 2 884,1 (2 628,3) miljoonaa euroa. Samaan aikaan KONEen korollinen velka oli 746,5 (695,8) miljoonaa euroa ja muodostui korollisista rahoitusveloista, 547,1 (504,3) miljoonaa euroa sisältäen leasingvelat, yritysostojen optioveloista, 5,1 (4,2) miljoonaa euroa sekä työsuhde-etuuksista, 194,3 (187,2) miljoonaa euroa. Lisäksi, KONEella oli työsuhde-etuuksista kirjattuja varoja 22,9 (19,2) miljoonaa euroa.

  KONEen sijoitukset on pääosin sijoitettu alle vuoden pituisiin maturiteetteihin. Näin ollen korkotason muutoksilla ei ole olennaista vaikutusta sijoitusten markkina-arvoihin. Sen sijaan korkotason muutokset voivat vaikuttaa tuleviin korkotuottoihin.

  Korkoriskien herkkyysanalyysia laadittaessa on korollisen nettorahoitusvelan oletettu pysyvän vuoden 2021 lopun tasolla koko seuraavan tilikauden ajan. Herkkyysanalyysi näyttää yhden prosenttiyksikön korkotason muutoksen vaikutuksen alle vuoden pituiseen korkoperiodiin sidotulle nettorahoitusvelalle, -2 768,5 (-2 364,8) miljoonaa euroa, nettokorkotuotoissa. Vuodelle 2021 yhden prosenttiyksikön muutos korkotasossa merkitsisi -27,7 (-23,6) miljoonan euron muutosta nettokorkotuotoissa. Korkoriskien herkkyysanalyysi on laskettu ennen veroja.

  Korkotason muutoksella ei ole olennaista vaikutusta työsuhde-etuuksien, rahoitusvelkojen tai yritysostojen optiovelkojen nettokorkoihin.

 • KONEen rahavarat olivat 490,4 (457,9) miljoonaa euroa ja sijoitukset 2 393,7 (2 170,4) miljoonaa euroa 31.12.2021.

  KONEen rahoitustoiminto hallinnoi keskitetysti rahavaroja ja sijoituksia. Paikallisista sääntelyistä johtuen osa varoista sijaitsee paikallisissa sijoituksissa ja hajautetusti pankkitileillä useassa KONE-maassa. Merkittävä osa varoista on kuitenkin KONEen rahoitustoiminnon käytettävissä. Muutokset paikallisissa sääntelyissä voivat myös tulevaisuudessa vaikuttaa rahavarojen ja sijoitusten sijaintiin.

  KONEella on tutkimus- ja tuotekehitystarkoitukseen nostettu viiden vuoden kiinteäkorkoinen Euroopan investointipankin (EIP) laina määrältään 200 miljoonaa euroa, joka erääntyy 2026. Lainan käypä arvo lasketaan diskonttaamalla kassavirrat käyttäen tilinpäätöshetken velkakorkoja (käypien arvojen taso 2). KONEella on lisäksi 500 miljoonan euron ei-komittoitu yritystodistusohjelma ja 850 miljoonan euron voimassa oleva yritysvastuullisuusehtoinen pankkiluottolimiittisopimus. Luottolimiitin yritysvastuullisuusehdot liittyvät KONEen hiilineutraaliustavoitteisiin ja sitoumuksiin sukupuolijakauman tasapainottamiseksi.

  Rahoitusvelvoitteiden ja koronmaksujen erääntyminen

  31.12.202131.12.2020
  Me<1 vuotta1-5 vuotta>5 vuottaYhteensä<1 vuotta1-5 vuotta>5 vuottaYhteensä
  Korolliset rahoitusvelat  Pitkäaikaiset lainat--200,0--200,0--
  --
  Leasingvelat-108,3-199,6-35,8-343,6
  -98,9
  -199,8
  -44,2
  -342,9
  Lyhytaikaiset lainat-----160,0---160,0
  Käytetyt pankkilimiitit-3,4---3,4-1,4
  ---1,4
  Yritysostojen optiovelat-3,8-1,3--5,1-4,2
  ---4,2
  Työsuhde-etuudet---194,3-194,3---187,2
  -187,2
  Korottomat rahoitusvelat  Ostovelat-1 310,2---1 310,2-890,9
  ---890,9
  Johdannaissopimukset  Pääomasaamiset3 515,190,3-3 605,33 676,6113,4-3 790,3
  Pääomamaksut-3 455,7-88,6--3 544,2-3 667,7
  -113,8
  -3 781,5
  Koronmaksut-6,6-8,9-2,4-17,9-7,6
  -8,5
  -4,6
  -20,7
  Nettomaksut-1 372,9-408,0-232,5-2 013,5-1 154,0
  -208,6
  -236,0
  -1 598,6
 • KONEella on merkittäviä rahavaroja ja sijoituksia. Vastapuoliriskin hajauttamiseksi ja likviditeettiriskin hallitsemiseksi KONE sijoittaa varansa erittäin likvideihin korkorahastoihin sekä talletuksiin useaan eri pankkiin. Hallitus hyväksyy sijoituskohteiden valintaa ohjaavat globaalit vastapuolilimiitit. Rahoituksen luottoriskiä laskettaessa huomioidaan kaikki olemassa olevat positiot kuten rahat pankkitileillä, sijoitukset ja talletukset sekä muut kyseisen pankin kanssa tehdyt rahoitustransaktiot, kuten johdannaissopimukset. Yhteistyöpankkeja ja muita sijoituskohteita valittaessa hyväksytään vain vastapuolet, joilla on korkea luottokelpoisuus. Jokaisen limiitin koko heijastaa vastapuolen luottokelpoisuutta. Vastapuolien luottokelpoisuutta seurataan jatkuvasti ja tarvittavat toimenpiteet sovitaan tapauskohtaisesti, mikäli luottokelpoisuudessa arvioidaan tapahtuneen merkittävä muutos. Korkorahastojen käyvät arvot perustuvat markkinoilta saataviin tietoihin (käypien arvojen taso 2).

 • Asiakasluottoriskit kohdistuvat asiakkailta avoinna oleviin ennakkomaksusaamisiin tai toimitettuihin laitteisiin ja suoritettuihin palveluihin liittyviin myyntisaamisiin. Tätä luottoriskiä hallitaan määritellyllä toimintamallilla tarjouksille, maksuehdoille, valtuutuksille ja luotonhallinnalle sekä projektinhallinnalle. Myyntisaamisiin liittyviä luottoriskejä vastaan suojaudutaan käyttämällä asiakkaiden kanssa maksuehtoja, jotka perustuvat ennakkomaksuihin, rembursseihin ja takauksiin. KONE hallinnoi proaktiivisesti myyntisaamisiaan asiakasriskin minimoimiseksi. KONEella on laaja asiakaskunta, joka jakautuu usealle markkina-alueelle. Myyntisaamisiin ja asiakassopimuksiin perustuvien omaisuuserien maantieteellinen jakautuma heijastelee hyvin myynnin jakautumista. KONEen johto seuraa erityisen tiiviisti kiinalaisiin rakennuttajiin liittyvää luottoriskiä. Hajautettu asiakasportfolio rajoittaa yksittäisiin asiakkaisiin liittyviä riskejä.

  Ennakkolaskusaamisten ja myyntisaamisten laatua arvioidaan KONEen luotonhallintapolitiikan mukaan. Tämän politiikan mukaisesti säännöt saamisten laadun arvioinnille on määritetty erikseen uusien laitteiden liiketoiminnalle sekä huolto- ja modernisointiliiketoiminnalle. Saamisten laatua arvioidaan yleisesti ikääntymisen perusteella luottoriskin kasvaessa sitä mukaa, kun saamiset vanhenevat sekä myös yksittäisten asiakaskohtaisten analyysien perusteella, jotta mahdollisesti yksittäisistä asiakaskohtaisista syistä johtuva alempi luottokelpoisuus on tunnistettavissa. Myyntisaamisten luottotappiovaraus kirjataan saamisten laadun arvioinnin ja odotettavissa olevan luottotappiomallin perusteella.

  Vuonna 2020, KONE muutti myyntisaamisten ikäjakauman perusteella laskettavan luottotappiovarauksen laskentaparametreja sekä kirjasi joitakin yksittäisiä luottotappiovarauksia huomioidakseen COVID-19-pandemian myötä lisääntyneen luottoriskin. COVID-19-pandemian vaikutus liitetoiminnalle ei yleisesti ottaen ole ollut kovin merkittävä. Suuri osa KONEen toimituksista on arvioitu välttämättömiksi ja näin ne on sallittu myös sulkutilojen aikana. Johdon arvion mukaan pandemia ei tilikauden lopussa enää aiheuta lisääntynyttä epävarmuutta myyntisaamisten perinnässä.

  Epävarmojen saatavien kattamiseksi kirjatun luottotappiovarauksen määrä tilikauden lopussa oli 284,4 (262,5) miljoonaa euroa.


  Myyntisaamisten ikäjakauma arvonalentumiskirjausten jälkeen, Me31.12.202131.12.2020
  Ei-erääntyneet ja alle yhden kuukauden erääntyneet saamiset
  1 923,41 674,5
  1-3 kuukautta erääntyneet
  278,5277,5
  3-6 kuukautta erääntyneet
  133,1134,8
  Yli 6 kuukautta erääntyneet
  86,491,9
  Myyntisaamisten tasearvo2 421,42 178,6

Selvitykseen muista kuin taloudellisista tiedoista liittyvät riskit

KONEen merkittävimpien riskien arviointi kattaa myös ei-taloudelliset riskit. Kirjanpitolain vaatimusten mukaisesti KONE on tunnistanut myös alla oleviin teemoihin liittyvät keskeisimmät riskit riippumatta siitä, ovatko ne KONEelle olennaisia kokonaiskuvassa. Lisäksi KONE noudattaa TCFD:n mukaisia suosituksia ilmastoon liittyvien riskien raportoinnista. Tyypillinen ei-taloudellisen riskin vaikutus riskin toteutuessa olisi mainehaitta tai negatiivinen vaikutus ympäröivään yhteiskuntaan, ympäristöön tai yksilöihin. Alla mainittujen riskienhallintakeinojen lisäksi KONE pyrkii maineriskejä ehkäistäkseen avoimeen ja luotettavaan viestintään sekä mahdollisten haitallisten tapausten proaktiiviseen johtamiseen ja niistä oppimiseen.

Ilmasto- ja ympäristöriskit

KONE tunnistaa, että ilmasto- ja ympäristöriskeillä voi olla negatiivinen vaikutus KONEen liiketoimintaan lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Vaikka niiden vaikutusten ei arvioida olevan huomattavia, ilmastoriskien odotetaan kuitenkin kasvavan sekä olennaisuuden että mahdollisen vaikutuksen osalta. KONE tunnistaa, arvioi ja hallitsee ilmasto- ja ympäristöriskejä osana yhtiönlaajuista riskienhallintaprosessia sekä ISO 14001 -ympäristöjärjestelmää. Joissakin KONEen toiminnoissa ja lokaatioissa, esimerkiksi toimitusketjun hallinnassa sekä tietyissä tuotantolaitoksissa ja tytäryhtiöissä, tehdään yksityiskohtaisia ilmasto- ja ympäristöriskiarviointeja relevanttien liiketoimintavaatimusten mukaisesti.

Ilmasto- ja ympäristöriskit jaotellaan muutosriskeihin, fyysisiin riskeihin sekä ilmastolle negatiivisiin vaikutuksiin. Merkittävimpiä ilmasto- ja ympäristöriskejä KONEelle ovat esimerkiksi äärimmäisistä sääilmiöistä aiheutuvat fyysiset riskit toimitusketjulle sekä KONEen omille toiminnoille. Nämä riskit voisivat toteutuessaan aiheuttaa esimerkiksi toimitushäiriöitä ja keskeytyksiä KONEen tuotantoon, laitteiden asennukseen tai huoltotoimintaan. KONEen tuotteet ovat myös alttiita fyysisille riskeille ja mahdollisille vahingoille, jotka johtuvat muuttuvista ympäristön olosuhteista tai sään ääri-ilmiöistä.

Fyysisten riskien vähentämiseksi KONEella on käytössään lukuisia riskienhallintakeinoja komponenttien saatavuuden varmistamiseen sekä KONEen omien tai KONEen toimittajien toimintojen häiriöiden varalta. Näitä riskienhallintakeinoja kuvataan tarkemmin edellä esitellyssä riskienhallintaulukossa. KONE käyttää esimerkiksi sijaintitietoon perustuvia ohjelmistotyökaluja monitoroidakseen toimitusketjuaan sään ääriolosuhteista aiheutuvien riskien, kuten tulipalojen, tulvien ja hirmumyrskyjen varalta. Tuotekehityksessä KONE soveltaa tiettyjä tuotemääräyksiä ja toimenpiteitä varmistaakseen, että tuotteet kestävät rankkoja ympäristöolosuhteita. Tiukka ympäristötestaus on osa KONEen tuotekehitystä, jotta varmistetaan tuotteiden kestävän muuttuvia sääolosuhteita kuten lämpötilan vaihtelua ja kosteutta.

Olennaisimmat ilmastoon liittyvät muutosriskit KONEelle ovat mahdolliset muutokset vähähiilisten materiaalien, sähkön tai polttoaineiden tarjonnassa ja kysynnässä, jotka voisivat johtaa operatiivisten kustannusten nousuun lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä. Lisäksi teknologiset parannukset tai innovaatiot, jotka tukevat siirtymistä vähähiilisempään ja energiatehokkaampaan talouteen, voisivat vaikuttaa KONEen kilpailukykyyn tai asiakkaiden kysyntään KONEen tuotteille tai palveluille. Jos KONE ei pystyisi vastaamaan asiakkaiden ilmastoon liittyviin odotuksiin ja tarjoamaan sellaisia tuotteita ja palveluita, joita asiakkaat odottavat, sillä voisi olla haitallinen vaikutus KONEen liiketoimintaan. Mahdollisten tuotteisiin liittyvien odotusten lisäksi potentiaalisella uudella sääntelyllä voisi olla vaikutusta KONEen toimintoihin. On esimerkiksi selvää, että KONEen 18 000 huolto- ja työsuhdeauton osalta on siirryttävä kohti kestävämpiä liikkumisratkaisuja.

Hallitakseen muutosriskejä, KONE arvioi jatkuvasti todennäköisiä skenaarioita markkinatarjonnalle ja kysynnälle sekä mahdollisen uuden sääntelyn vaikutusta korkean tason liiketoimintasuunnitelmissaan. KONE on myös aktiivinen jäsen olennaisissa toimialan foorumeissa ja tutkimusryhmissä ja monitoroi proaktiivisesti sääntelyn muuttumista. Vähentääkseen teknologisen muutoksen aiheuttamaa riskiä, KONE perustaa innovaatiotyönsä asiakkaiden ja tuotteiden käyttäjien tarpeille. Kaiken kaikkiaan KONE näkee siirtymisen kohti kestävämpiä ratkaisuja kilpailuetuna ja innovaatioiden lähteenä. Osana ilmastolupaustaan, KONE on asettanut kunnianhimoiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteet tarjoamalleen ja toiminnoilleen sekä tähtää hiilineutraaleihin toimintoihin vuoteen 2030 mennessä. Tämä ilmastolupaus ohjaa KONEen työtä kohti ilmastoystävällisempiä tuotteita, palveluita ja työtapoja. KONE työskentelee myös aktiivisesti toimittajiensa ja kumppaneidensa kanssa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Sosiaaliset ja työntekijöihin liittyvät riskit

Turvallisuus on KONEelle tärkeä asia ja mahdolliset onnettomuudet ovat suurimpien sosiaalisten ja työntekijöihin liittyvien riskien joukossa. Onnettomuuksien todennäköisyyttä pienennetään esimerkiksi kattavan koulutuksen, viestinnän, johdonmukaisten turvallisuuden johtamiseen liittyvien periaatteiden, standardoitujen huolto- ja asennusmenetelmien sekä säännöllisten prosessiauditointien avulla. KONE myös tunnistaa ja arvioi riskejä kiusaamiseen, häirintään, epätasa-arvoisiin toimintatapoihin, työolosuhteisiin sekä kaikenlaiseen syrjintään liittyen. KONE käsittelee tällaisia riskejä asianmukaisilla politiikoilla ja prosesseilla sekä kouluttamalla johtoa ja työntekijöitä. KONE myös tarjoaa työntekijöilleen kanavia epäasiallisesta käytöksestä raportoimiseen, sillä sille on nollatoleranssi. Vuonna 2021 työntekijöiden turvallisuus ja hyvinvointi olivat edelleen prioriteetti COVID-19-pandemian aiheuttamien muuttuvien olosuhteiden johdosta.

Suuret korjaukset tai jälkikäteisasennukset julkisissa infrastruktuureissa voivat vaikuttaa useiden ihmisten päivittäiseen elämään, ja niillä voi siten olla mainevaikutuksia.

Turvallisuudella ja laadulla on suuri merkitys tuotteiden suunnittelussa, hankinnassa, tuotannossa, asennuksessa ja huollossa sisältäen tiukat laadunvarmistusprosessit. KONE myös noudattaa globaalisti implementoituja periaatteita mahdollisten onnettomuuksien hallinnassa ja parannusten toteuttamisessa.

Ihmisoikeuksiin liittyvät riskit

Merkittävimmät ihmisoikeuksiin liittyvät riskit esiintyvät toimitusketjussa ja liittyvät työehtoihin ja -oloihin. Kaikkien toimittajien ja asennusalihankkijoiden odotetaan allekirjoittavan KONEen toimittajien eettinen ohjesääntö (KONE Supplier Code of Conduct), jossa määritellään eettisten liiketoimintaperiaatteiden vaatimukset sisältäen työelämään ja ihmisoikeuksiin liittyvät edellytyksemme. Vuonna 2021 tuotantoketjun ihmisoikeuksiin liittyvät kysymykset olivat keskiössä ja lanseerasimme virtuaalisen ihmisoikeusarvioinnin yli 200 toimittajien tuotantopaikalle.

Korruption vastaisuus ja lahjontaan liittyvät riskit

KONE edellyttää korkeita eettisiä standardeja ja eettisten ohjesääntöjen noudattamista omilta työntekijöiltään sekä KONEen yhteistyökumppaneilta. Nämä ohjesäännöt kattavat lukuisia aiheita, esimerkiksi kilpailulainsäädännön, kauppapakotteiden noudattamisen, työelämä- ja ihmisoikeudet sekä korruption ja lahjonnan kieltämisen.

Vuonna 2021 saimme päätökseen korruption vastaisuuteen ja lahjontaan liittyvän riskiarvioinnin, jonka perusteella suurimmat riskit liittyvät välittäjinä toimiviin kolmansiin osapuoliin, hankintaan ja myyntiaktiviteetteihin. Toimenpiteet näiden riskien pienentämiseksi alkoivat vuonna 2021 ja jatkuvat vuonna 2022.

KONEen työntekijöiden tai sen eri sidosryhmien epäeettiset toimintatavat voivat aiheuttaa KONEelle mainehaittoja, minkä lisäksi niillä voi olla myös taloudellisia vaikutuksia. Riski tällaisten toimintatapojen tai käytäntöjen toteutumisesta on otettu huomioon KONEen säännöllisissä auditointiprosesseissa. Vuonna 2021 KONE otti käyttöön toimittajien seurantatyökalun, joka monitoroi mahdollisia toimittajiin kohdistuvia sanktioita, tarkkailulistoja ja negatiivista mediahuomiota esimerkiksi korruptioon ja ihmisoikeuksiin liittyen. Globaalin toimivalta- ja hyväksymisohjesäännön alle kuuluvat prosessit auttavat KONEtta pienentämään luvattomiin maksuihin, lahjoituksiin ja sponsorointiin liittyviä riskejä. Tärkein keino tällaisten riskien vähentämiseen sisäisesti on kuitenkin edelleen yrityskulttuurin kehittäminen koulutusten avulla sekä tietoisuutta lisäämällä. Etiikkaan ja complianceen liittyvät tunnusluvut on integroitu osaksi uutta vastuullisuusstrategiaamme. Kaikkien työntekijöiden odotetaan suorittavan ainakin yksi etiikkaan ja complianceen liittyvä koulutus vuodessa. Lisäksi toimittajien ja jakelijoiden eettisten ohjesääntöjen allekirjoitusmääriä seurataan vuositasolla.

Lue lisää riskienhallinnasta

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

United States

Siirry paikalliselle sivustolle