WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

Maasuositusta ei voida näyttää

Siirry paikalliselle sivustolle

Back to top

MERKITTÄVIMMÄT RISKIT

KONE on alttiina riskeille, jotka voivat johtua yhtiön operatiivisesta toiminnasta tai liiketoimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista. Alla kuvatuilla riskitekijöillä voi mahdollisesti olla haitallinen vaikutus KONEen liiketoimintaan tai taloudelliseen tilaan ja siten yhtiön arvoon. Myös muut riskit, joista KONE ei ole tällä hetkellä tietoinen, tai joiden ei tällä hetkellä katsota olevan merkittäviä, voivat kuitenkin muodostua merkittäviksi tulevaisuudessa.

Strategiset riskit

Globaalin taloustilanteen huonontuminen voisi johtaa sekä markkinaympäristön heikentymiseen että kilpailutilanteen kiristymiseen. Erityisesti rakennusmarkkinan merkittävä lasku tai pitkittynyt heikkous voisi johtaa merkittävään hissi- ja liukuporrasmarkkinan laskuun ja haastavampaan markkinaympäristöön palveluliiketoiminnassa. Erityisesti pitkään jatkuvalla markkinan heikentymisellä Kiinassa, joka muodostaa yli 25 % KONEen liikevaihdosta, voisi olla negatiivinen negatiivinen vaikutus KONEen kasvuun ja kannattavuuteen.

Digitalisaatiolla ja siitä johtuvilla uusilla asiakasvaatimuksilla sekä mahdollisella uudella kilpailulla, ekosysteemeillä ja liiketoimintamalleilla sekä päämarkkina-alueiden rakenteellisilla muutoksilla, voisi olla merkittävä vaikutus hissi- ja liukuporrastoimialaan. Epäonnistuminen ulkoisen toimintaympäristön muutosten ennakoimisessa tai näihin vastaamisessa voisi aiheuttaa KONEen kasvun, kilpailukyvyn, markkinaosuuden tai kannattavuuden heikentymisen.

KONE toimii alalla, jolla on erilaisia paikallisia säännöksiä. Äkilliset tai odottamattomat muutokset lainsäädännössä, geopoliittisten jännitteiden kasvu edelleen tai regulatiivinen protektionismi voisivat johtaa haastavampaan markkinaympäristöön kyseisissä maissa. Tämänkaltaisella kehityksellä voisi olla negatiivinen vaikutus KONEen toimintaan.

Merkittävä osa KONEen komponenttitoimittajista sekä tehdaskapasiteetista sijaitsee Kiinassa, sekä hissien että liukuportaiden osalta. Kauppasopimusten muutoksilla tai kaupparajoitusten lisääntymisellä voisi olla negatiivinen vaikutus KONEen toimintaan.

Operatiiviset riskit

Yhtenä toimialan johtavista yrityksistä KONEella on vahva brändi ja maine. Brändi- ja mainehaitoilla voisi olla vaikutus KONEen liiketoimintaan ja taloudelliseen kehitykseen. Mahdollinen mainehaitta voisi syntyä esimerkiksi onnettomuuden tai merkittävän toimitus- tai tuotelaatuongelman johdosta. Tuotelaadusta johtuvilla ongelmilla voisi olla myös vaikutus KONEen taloudelliseen kehitykseen.

KONE toimii muuttuvassa toimintaympäristössä, joka vaatii tasapainoilua nopean liiketoiminnan kasvun sekä muutoksen välillä. Tämä koskee erityisesti ammattitaitoisen henkilöstön, komponenttien ja materiaalien saatavuutta, sekä toimitettavien tuotteiden ja palvelujen laadun varmistamista. Puutteilla resursoinnissa, laadun ja oikea-aikaisen toimituksen varmistamisessa tai muissa projekteihin liittyvissä kriittisissä seikoissa voisi olla negatiivinen vaikutus yhtiön kannattavuuteen.

Valtaosa KONEen toimitusketjussa käytetyistä komponenteista on alihankittu ulkoisilta toimittajilta, minkä vuoksi KONE on altis komponenttien hintojen ja saatavuuden muutoksille sekä raaka-aineiden hintojen muutoksille. Odotettua suuremmalla komponenttien tai raaka-aineiden hinnannousulla voi olla merkittävä vaikutus KONEen kannattavuuteen.

Turvallisuuteen ja yllättäviin tapahtumiin liittyvät riskit

KONEen liiketoiminnot ovat riippuvaisia tuotantolaitosten, hankintakanavien, operatiivisten palvelujärjestelmien ja logistiikkaprosessien toimintavarmuudesta, laadusta ja luotettavuudesta. Myös tietotekniikka on merkittävässä osassa KONEen toiminnassa, ja KONEen liiketoiminta on riippuvainen tiedon laadusta, oikeellisuudesta ja saatavuudesta. Tästä johtuen KONE on materiaaliriskien ohella alttiina myös kyberturvallisuusriskeille, sillä operatiiviset informaatiojärjestelmät ja tuotteet voivat olla alttiita toiminnan keskeytymiselle, tiedon häviä- miselle tai manipuloimiselle sekä toimintahäiriöille. Tämä voi johtaa prosessien ja tuotteiden saatavuuden keskeytyksiin ja täten vaikuttaa KONEen liiketoimintaan. Arkaluontoisen työntekijä- tai asiakasdatan tietovuodot voivat myös johtaa merkittäviin taloudellisiin seurauksiin ja mainehaittoihin. Kyseiset ongelmat voisivat johtua muun muassa kyberrikoksista, kyberhyökkäyksistä, haittaohjelmista, tietovarkauksista, petoksista, väärinkäytöksistä tai työntekijöidemme tai myyjiemme tahattomista virheistä.

Rahoitusriskit

Merkittävä osa KONEen liikevaihdosta on muissa valuutoissa kuin euroissa, mikä altistaa KONEen valuuttakurssien muutoksista aiheutuville riskeille. KONE on myös alttiina rahoituslaitoksiin liittyville vastapuoliriskeille, koska KONEella on merkittäviä summia likvidejä varoja talletettuna, rahoituslaitosten kautta sijoitettuna ja johdannaisissa. Lisäksi, KONE on alttiina riskeille, jotka liittyvät sen asiakkaiden maksukykyyn ja aikatauluun, ja jotka voivat vaikuttaa kassavirtaan tai johtaa luottotappioihin. Merkittävillä muutoksilla eri maiden rahoitus- tai verosääntelyssä tai niiden tulkinnoissa voi myös olla merkittävä vaikutus KONEen taloudelliseen kehitykseen.

 • KONE toimii kansainvälisesti, ja sen liiketoimintaan liittyy siksi valuuttakurssivaihteluista aiheutuvia riskejä, jotka muodostuvat eri valuutoissa olevista tulojen ja menojen rahavirroista (transaktioriski) sekä ulkomaisten tytäryhtiöiden tuloslaskelmaja tase-erien muuntamisesta euroiksi (translaatioriski).

  Transaktioriski

  Merkittävä osa KONEen liiketoiminnasta tapahtuu paikallisissa toimintavaluutoissa ja ei siten aiheuta transaktioriskiä. Uusien laitteiden ja modernisointien myynti ja asennus tapahtuu tyypillisesti asiakkaan paikallisessa valuutassa. Näihin toimituksiin liittyvät komponentti- ja materiaalikulut saattavat olla eri valuutoissa kuin missä myynti tapahtuu, mikä aiheuttaa transaktioriskin. KONEen politiikkana on suojata nämä tilauskantaan sekä muihin tulevaisuudessa erittäin todennäköisesti toteutuviin myynti- ja ostosopimuksiin liittyvät valuuttakurssiriskit valuuttatermiineillä. KONEen liiketoimintayksiköt vastaavat omaan liiketoimintaansa liittyvän transaktioriskin seuraamisesta ja suojaamisesta valuuttakurssipolitiikkansa mukaisesti. KONEen merkittävimmät liiketoimintaan liittyvät transaktioriskit ovat Kiinan renminbeissä, Yhdysvaltain dollareissa, Saudi-Arabian rialeissa, Arabiemiirikuntien dirhameissa ja Malesian ringgiteissä. Valtaosa valuuttatermiinisopimuksista erääntyy vuoden sisällä.

  Suojauslaskentaa sovelletaan liiketoimintayksiköissä, joilla on merkittäviä valuuttamääräisiä tuloja tai menoja. Suojauslaskennassa valuuttatermiinien suojaustulokset kohdistetaan tuloslaskelmaan samanaikaisesti suojattavan kohteen valuuttakurssimuutoksen tuloutuksen kanssa.

  KONEen sisäiset lainat ja talletukset tehdään lähtökohtaisesti tytäryhtiöiden paikallisissa valuutoissa, jolloin näistä transaktioista mahdollisesti aiheutuva valuuttakurssiriski suojataan valuutanvaihtosopimuksilla.

  Translaatioriski

  Muutokset konsolidointikursseissa vaikuttavat KONEen euromääräisiin tulos- ja rahavirtalaskelmiin sekä taseen arvoon aiheuttaen translaatioriskin. Noin 75 prosenttia KONEen liikevaihdosta muodostuu muissa toiminnallisissa valuutoissa kuin euroissa, joten translaatioriski on KONEelle oleellinen. Kymmenen prosentin muutos vuoden keskimääräisissä valuuttakursseissa euroa vastaan olisi aiheuttanut 7,6 (7,7) prosentin muutoksen KONEen euromää- räisessä myynnissä vuonna 2017. Tällä muutoksella olisi ollut voimakkaampi vaikutus KONEen liikevoittoon ja myös jonkin verran vaikutusta suhteelliseen liikevoittoon. KONEen tytäryhtiöiden taseiden muuntamisesta euroiksi aiheutui vuoden 2017 aikana -203,9 (-23,2) miljoonan euron muuntoero. Translaatioriskiä ei kuitenkaan suojata säännönmukaisesti rahoitusinstrumenteilla, sillä KONEen liiketoiminta koostuu jatkuvista toiminnoista eri valuutta-alueilla. KONEen merkittävimmät translaatioriskipositiot ovat Kiinan renminbeissä, Hong Kongin dollareissa ja Yhdysvaltain dollareissa.

 • KONEen yhteenlasketut rahat ja sijoitukset olivat tilinpäätöshetkellä 2 062,6 (2 083,6) miljoonaa euroa. KONEen korollinen velka oli tilinpäätöshetkellä 387,4 (405,4) miljoonaa euroa ja muodostui korollisista rahoitusveloista, 224,8 (218,1) miljoonaa euroa, yritysostojen optioveloista, 10,3 (10,5) miljoonaa euroa sekä työsuhdeetuuksista, 152,2 (176,7) miljoonaa euroa. Korollisesta rahoitusvelasta, joka konsernin rahavirtalaskelmassa esitetään osana rahavirtaa rahoitustoiminnasta, ei vuonna 2017 tuottanut materiaalista rahavirtaa.

  KONEen sijoitukset on pääosin sijoitettu alle vuoden pituisiin maturiteetteihin. Näin ollen korkotason muutoksilla ei ole olennaista vaikutusta sijoitusten markkinaarvoihin. Sen sijaan korkotason muutokset voivat vaikuttaa tuleviin korkotuottoihin.

  Korkoriskien herkkyysanalyysia laadittaessa on korollisen nettorahoitusvelan oletettu pysyvän vuoden 2017 lopun tasolla koko seuraavan tilikauden ajan. Herkkyysanalyysi näyttää yhden prosenttiyksikön korkotason muutoksen vaikutuksen alle vuoden pituiseen korkoperiodiin sidotulle nettorahoitusvelalle, -2 024,9 (-2 060,0) miljoonaa euroa, nettokorkotuotoissa. Vuodelle 2018 yhden prosenttiyksikön muutos korkotasossa merkitsisi 20,2 (20,6) miljoonan euron muutosta nettokorkotuotoissa. Korkoriskien herkkyysanalyysi on laskettu ennen veroja.

  Korkotason muutoksella ei ole olennaista vaikutusta työsuhde-etuuksien, rahoitusvelkojen tai yritysostojen optiovelkojen nettokorkoihin.

 • KONEen rahavarat olivat 496,5 (589,2) miljoonaa euroa ja sijoitukset 1 566,1 (1 494,4) miljoonaa euroa 31.12.2017. KONEen rahoitustoiminto hallinnoi keskitetysti valtaosaa rahavaroista ja sijoituksista, mutta osa varoista sijaitsee hajautetusti pankkitileillä ja paikallisissa sijoituksissa useassa KONE-maassa. Muutokset paikallisissa sääntelyissä tai niiden tulkinnoissa voivat kuitenkin tulevaisuudessa vaikuttaa rahavarojen ja sijoitusten sijaintiin. Vuonna 2016 solmitun 800 miljoonan euron syndikoidun luottolimiittisopimuksen eräpäivää jatkettiin 2017 vuodella vuoteen 2022. Vuonna 2016 tutkimus- ja tuotekehitystarkoitukseen nostettu Euroopan investointipankin (EIP) laina 160 miljoonaa euroa erääntyy 2021. Lainan käypä arvo lasketaan diskonttaamalla kassavirrat käyttäen tilinpäätöshetken velkakorkoja (käypien arvojen taso 2). KONEella on lisäksi 500 miljoonan euron ei-komittoitu yritystodistusohjelma.

  Rahoitusvelvoitteiden ja koronmaksujen erääntyminen

  31.12.201731.12.2016
  Me<1 vuotta1-5 vuotta>5 vuottaYhteensä<1 vuotta1-5 vuotta>5 vuottaYhteensä
  Korolliset rahoitusvelat  Pitkäalkaiset lainat--160,0--160,0--1,0--0,8
  Rahoitusleasingvelat-14,9-33,5-1,1-49,5-13,9-33,1--35,3
  Käytetyt pankkilimiitit-15,2---15,2-1,1---1,0
  Koronmaksut-0,4-0,5--0,9-0,0-0,1--0,0
  Yritysostojen optiovelat-10,3---10,3-10,5---192,4
  Työsuhde-etuudet---152,2-152,2---169,2-169,2
  Korottomat rahoitusvelat  Ostovelat-705,1---705,1-743,3---728,9
  Johdannaissopimukset  Pääomasaamiset2 302,588,1-2 390,62 530,998,3-2 855,4
  Pääomamaksut-2 267,1-90,2--2 357,4-2 508,8-98,5--2 822,8
  Nettomaksut-710,6-196,1-153,3-1 060,0
  -746,8-34,5-338,4-1 119,7
 • KONEella on merkittäviä rahavaroja ja sijoituksia. Vastapuoliriskin hajauttamiseksi KONE sijoittaa varansa erittäin likvideihin korkorahastoihin sekä talletuksiin useaan eri pankkiin. Hallitus hyväksyy sijoituskohteiden valintaa ohjaavat globaalit vastapuolilimiitit. Rahoituksen luottoriskiä laskettaessa huomioidaan kaikki olemassaolevat positiot kuten rahat pankkitileillä, sijoitukset ja talletukset sekä muut kyseisen pankin kanssa tehdyt rahoitustransaktiot kuten johdannaissopimukset. Yhteistyöpankkeja ja muita sijoituskohteita valittaessa hyväksytään vain vastapuolet, joilla on korkea luottokelpoisuus. Jokaisen limiitin koko heijastaa vastapuolen luottokelpoisuutta. Vastapuolien luottokelpoisuutta seurataan jatkuvasti ja tarvittavat toimenpiteet sovitaan tapauskohtaisesti, mikäli luottokelpoisuudessa arvioidaan tapahtuneen merkittävä muutos.

 • Asiakasluottoriskit kohdistuvat asiakkailta avoinna oleviin ennakkomaksusaamisiin tai toimitettuihin laitteisiin ja suoritettuihin palveluihin liittyviin myyntisaamisiin. Tätä luottoriskiä hallitaan määritellyllä toimintamallilla tarjouksille, maksuehdoille, valtuutuksille ja luotonhallinnalle sekä projektinhallinnalle. Myyntisaamisiin liittyviä luottoriskejä vastaan suojaudutaan käyttämällä asiakkaiden kanssa maksuehtoja, jotka perustuvat ennakkomaksuihin, rembursseihin ja takauksiin. KONE hallinnoi proaktiivisesti myyntisaamisiaan asiakasriskin minimoimiseksi. KONEella on laaja asiakaskunta, joka jakautuu usealle markkina-alueelle. Johdon arvion mukaan konsernin luottoriskeissä ei ole merkittäviä asiakaskohtaisia, vastapuolikohtaisia, eikä maantieteellisiä keskittymiä.

  Ennakkolaskusaamisten ja myyntisaamisten laatua arvioidaan KONEen luotonhallintapolitiikan mukaan. Tämän politiikan mukaisesti säännöt saamisten laadun arvioinnille on määritetty erikseen uusien laitteiden liiketoiminnalle sekä huolto- ja modernisointiliiketoiminnalle. Saamisten laatua arvioidaan yleisesti ikääntymisen perusteella luottoriskin kasvaessa sitä mukaan, kun saamiset vanhenevat sekä myös yksittäisten asiakaskohtaisten analyysien perusteella, jotta mahdollisesti yksittäisistä asiakaskohtaisista syistä johtuva alempi luottokelpoisuus on tunnistettavissa. Myyntisaamisten luottotappiovaraus kirjataan saamisten laadun arvioinnin perusteella. Epävarmojen saatavien kattamiseksi kirjatun luottotappiovarauksen määrä tilikauden lopussa oli 176,5 (164,1) miljoonaa euroa.


  Myyntisaamisten ikäjakauma arvonalentumiskirjausten jälkeen, Me31.12.201731.12.2016
  Ei-erääntyneet ja alle yhden kuukauden erääntyneet saamiset 1)
  1 239,71 220,9
  1-3 kuukautta erääntyneet 1)
  225,7208,7
  3-6 kuukautta erääntyneet 1)
  131,2124,2
  Yli 6 kuukautta erääntyneet
  12,219,9
  Myyntisaamisten tasearvo1 608,71 573,7

  1) Näistä saatavista ei ole kirjattu olennaisia arvonalentumisia.

Selvitykseen muista kuin taloudellisista tiedoista liittyvät riskit

KONEen merkittävimpien riskien arviointi kattaa myös merkittävät ei-taloudelliset riskit. Kirjanpitolain vaatimusten mukaisesti KONE on tunnistanut myös alla oleviin teemoihin liittyvät keskeisimmät riskit riippumatta siitä, ovatko ne KONEelle merkittäviä kokonaiskuvassa. Tyypillinen ei-taloudellisen riskin vaikutus riskin toteutuessa olisi mainehaitta. Alla mainittujen riskienhallintakeinojen lisäksi KONE pyrkii maineriskejä ehkäistäkseen avoimeen ja luotettavaan viestintään sekä mahdollisten haitallisten tapausten proaktiiviseen johtamiseen ja niistä oppimiseen.


Ympäristöriskit

KONEen toimintaan ei liity merkittäviä ympäristöriskejä. Merkittävimmät ympäristöriskit ovat kyvyttömyys kontrolloida vaarallisten aineiden käyttöä toimitusketjussa sekä epäonnistuminen KONEen palveluiden koko elinkaaren ympäristövaikutusten arvioinnissa. Ympäristöriskejä hallitaan tekemällä sisäisiä ja ulkoisia tarkastuksia sekä seuraamalla jatkuvasti ympäristövaatimuksia ja ympäristöön liittyvää suorituskykyämme.


Sosiaaliset ja työntekijöihin liittyvät riskit

Turvallisuus on KONEelle tärkeä asia ja mahdolliset onnettomuudet ovat suurimpien sosiaalisten ja työntekijöihin liittyvien riskien joukossa. Onnettomuuksien todennäköisyyttä pienennetään esimerkiksi kattavan koulutuksen, standardoitujen huolto- ja asennusmenetelmien sekä säännöllisten prosessiauditointien avulla. Suuret korjaukset tai jälkikäteisasennukset julkisissa infrastruktuureissa voivat vaikuttaa useiden ihmisten päivittäiseen elämään, ja niillä voi siten olla mainevaikutuksia. Turvallisuudella ja laadulla on suuri merkitys tuotteiden suunnittelussa, toimituksessa, tuotannossa, asennuksessa ja huollossa sisältäen tiukat laadunvarmistusprosessit. KONE myös noudattaa globaalisti hyväksyttäjä periaatteita mahdollisten onnettomuuksien hallinnassa.


Ihmisoikeuksiin liittyvät riskit

Merkittävimmät ihmisoikeuksiin liittyvät riskit esiintyvät toimitusketjussa ja liittyvät työoloihin. Kaikkien uusien toimittajien on allekirjoitettava KONEen toimittajien eettinen ohjesääntö (KONE Supplier Code of Conduct), jossa määritellään eettisten liiketoimintaperiaatteiden vaatimukset sisältäen työelämään ja ihmisoikeuksiin liittyvät edellytyksemme.


Korruption vastaisuus ja lahjontaan liittyvät riskit

KONE edellyttää korkeita eettisiä standardeja ja eettisten ohjesääntöjen noudattamista omilta työntekijöiltään sekä KONEen yhteistyökumppaneilta. Nämä ohjesäännöt kattavat lukuisia aiheita, esimerkiksi kilpailulainsäädännön, kauppapakotteiden noudattamisen, työelämä- ja ihmisoikeudet sekä korruption ja lahjonnan kieltämisen. KONEen työntekijöiden tai sen eri sidosryhmien epäeettiset toimintatavat voivat aiheuttaa KONEelle mainehaittoja, minkä lisäksi niillä voi olla myös taloudellisia vaikutuksia. Vaikka riskit tällaisten toimintatapojen toteutumisesta ovat osa KONEen säännöllisiä tarkastusprosesseja, tärkein sisäinen hallintakeino on yrityskulttuurin kehittäminen koulutusten avulla sekä tietoisuutta lisäämällä.


Lue lisää riskienhallinnasta