Yhtiökokous 2008

KONE Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina 25. helmikuuta 2008.

 • KONE Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 25. helmikuuta 2008 kello 11.00 alkaen Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13, Helsinki. Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kokouspaikalla kello 10.00.

  Kokouksessa käsitellään:

  1. Yhtiöjärjestyksen 13 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

  Yhtiön tilinpäätös vuodelta 2007 sekä hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 25. tammikuuta 2008. Yhtiön hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 1,29 euroa kutakin 19 052 178 A-sarjan osaketta kohden ja 1,30 euroa kutakin ulkona olevaa 106 955 663 B-sarjan osaketta kohden. Mikäli yhtiökokous päättää hallituksen ehdotuksen mukaisesta osingosta, osingonjaon täsmäytyspäivä on 28. helmikuuta 2008 ja osinko maksetaan 6. maaliskuuta 2008.

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenmäärä ja kokoonpano pysyvät ennallaan, jolloin hallitukseen valittaisiin suostumustensa mukaisesti varsinaisiksi jäseniksi Antti Herlin, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Matti Alahuhta, Reino Hanhinen, Sirpa Pietikäinen, Masayuki Shimono ja Iiro Viinanen sekä varajäseneksi Jussi Herlin. Lisäksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti: Hallituksen puheenjohtajalle 54 000 euroa, varapuheenjohtajalle 42 000 euroa, jäsenille 30 000 euroa ja varajäsenelle 15 000 euroa vuodessa ja lisäksi 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista. Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan suostumustensa mukaisesti edelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy sekä KHT Heikki Lassila.

  2. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

  Yhtiön hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä 1. syyskuuta 2006 voimaan tulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti:

  • poistetaan määräykset yhtiön osakepääoman ja osakkeiden lukumäärän vähimmäis- ja enimmäismääristä sekä osakkeiden nimellisarvosta sekä täsmennetään muutoin sanamuotoa, sisältöä kuitenkaan muuttamatta (3 ja 4 §:t)
  • poistetaan täsmäytyspäivää koskevat määräykset (5 §)
  • täsmennetään yhtiön edustamista koskevaa terminologiaa (8 §)
  • muutetaan viittaukset yhtiökokouskutsun toimitusaikaan uuden osakeyhtiölain mukaisiksi (11 §)
  • muutetaan varsinaisen yhtiökokouksen asialista vastaamaan uutta osakeyhtiölakia (13 §)
  • yhdistetään yhtiöjärjestyksen pykälät 3,4 ja 5 sekä 8 ja 9 siten, että muutetussa yhtiöjärjestyksessä on yhteensä 12 pykälää ja muutetaan koko yhtiöjärjestyksen pykälöinti vastaavasti.

  3. Osakkeiden jakaminen eli osakkeiden lukumäärän lisääminen maksuttomalla osakeannilla

  Yhtiön hallitus ehdottaa, että yhtiön osakkeiden lukumäärää lisätään antamalla osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistusten mukaisessa suhteessa siten, että kutakin A-sarjan osaketta kohti annetaan yksi A-sarjan osake ja kutakin B-sarjan osaketta kohti yksi B-sarjan osake. A-sarjan osakkeita annetaan 19 052 178 kappaletta ja B-sarjan osakkeita 109 300 416 kappaletta, joten osakeannin jälkeen A-sarjan osakkeita on yhteensä 38 104 356 kappaletta ja B-sarjan osakkeita yhteensä 218 600 832 kappaletta Osakeanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Oikeus osakkeisiin on osakkeenomistajalla, joka on täsmäytyspäivänä 28. helmikuuta 2008 merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet osakeannin rekisteröimisestä alkaen kuitenkin siten, että uudet osakkeet eivät oikeuta varsinaisessa yhtiökokouksessa 25. helmikuuta 2008 päätettävään osinkoon. Uudet osakkeet on tarkoitus ottaa julkisen kaupankäynnin kohteeksi ja liittää arvo-osuusjärjestelmään 29. helmikuuta 2008.

  4. Optio-oikeuksien 2005C osakemerkintäehtojen toteutumisen vahvistaminen ja optio-oikeuksien 2005A, 2005B, 2005C ja 2007 perusteella annettavien osakkeiden merkintähinnan kirjaaminen osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon

  Yhtiökokous päätti 21.marraskuuta 2005 enintään 2 000 000 optio-oikeuden 2005C antamisesta ehdollisena siten, että osakkeiden merkintäaika alkaa, jos KONE-konsernin tilikausien 2006 ja 2007 keskimääräinen liikevaihdon kasvu ylittää markkinoiden kasvun sekä KONE-konsernin tilikauden 2006 liikevoitto (EBIT) ylittää tilikauden 2005 liikevoiton ja tilikauden 2007 liikevoitto ylittää tilikauden 2006 liikevoiton. Yhtiön hallitus ehdottaa optio-oikeuksiin 2005C liittyvän osakkeiden merkintäajan aloittamisen vahvistamista 1. huhtikuuta 2008 alkaen.

  Lisäksi hallitus ehdottaa optio-oikeuksien 2005A, 2005B, 2005C ja 2007 perusteella annettavista uusista osakkeista maksettavan merkintähinnan kirjaamista 0,5 euron osalta (0,25 euron osalta, jos yhtiökokous hyväksyy edellä kohdassa 3 kuvatun osakkeiden lukumäärän lisäämisen) osakepääomaan ja loppuosan kirjaamista sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Mikäli osakkeiden lukumäärää lisätään, optio-oikeuksien 2005A, 2005B, 2005C sekä 2007 perusteella merkittävien osakkeiden lukumäärä lisääntyy ja osakkeiden merkintähinta pienenee samassa suhteessa.

  5. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta

  Yhtiön hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 12 785 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 1 905 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 10 880 000 kappaletta. Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen osalta hankintapäivänä OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä (nykyisin NASDAQ OMX Helsinki Oy) B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella.

  Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

  A-sarjan osakkeet hankitaan A-sarjan osakkeenomistajien omistusten suhteessa hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä (nykyisin NASDAQ OMX Helsinki Oy) yhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta. Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan osakkeitaan yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle. Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta hankinnasta voidaan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat tähän suostumuksensa. B-sarjan osakkeet hankitaan OMX:n Pohjoismaisen Pörssin (nykyisin NASDAQ OMX Helsinki Oy) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Koska B-sarjan osakkeiden hankkiminen tapahtuu julkisessa kaupankäynnissä, hankinta tapahtuu muutoin kuin omistusten suhteessa. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista siten, että valtuutuksen kohteena on enintään 1 905 000 A-sarjan osaketta ja enintään 10 880 000 B-sarjan osaketta. Hallituksella on oikeus päättää siitä, kenelle osakkeita annetaan eli luovuttaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnattuna. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai niitä voidaan käyttää yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä OMX:n Pohjoismaisen Pörssin (nykyisin NASDAQ OMX Helsinki Oy) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy OMX:n Pohjoismaisen Pörssin (nykyisin NASDAQ OMX Helsinki Oy) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella.

  Mikäli yhtiökokous hyväksyy edellä kohdassa 3 kuvatun osakkeiden lukumäärän lisäämisen, lisääntyy valtuutusten kohteena olevien osakkeiden lukumäärä vastaavasti.

  Hallitus ehdottaa, että valtuutukset korvaavat varsinaisen yhtiökokouksen 26. helmikuuta 2007 antamat valtuutukset ja että ne ovat voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

  Asiakirjojen nähtävilläpito

  Yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä hallituksen päätösehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävänä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa Helsingissä, osoitteessa Kartanontie 1 sekä yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.kone.com/yhtiokokous. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

  Osallistumisoikeus

  Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä 15. helmikuuta 2008 osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan on otettava yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä, jotta osakkeenomistaja voitaisiin merkitä 15. helmikuuta 2008 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.

  Ilmoittautuminen

  Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 20. helmikuuta 2008 ennen kello 16.00 joko:

  • KONEen Internet-sivujen kautta www.kone.com/yhtiokokous,
  • kirjeitse osoitteeseen KONE Oyj, Osakerekisteri, PL 7, 02151 ESPOO,
  • telefaxilla numeroon 020 475 4523, tai
  • puhelimitse numeroon 020 475 4548.

  Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä niin, että ne ovat perillä viimeistään ilmoittautumisajan päättyessä 20. helmikuuta 2008.

  Helsingissä 25. tammikuuta 2008

  HALLITUS
  KONE Oyj

 • Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus

  2. Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

  3. Ääniluettelon vahvistaminen

  4. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

  5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

  6. Toimitusjohtajan katsaus ja tilivuoden 2007 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle

  7. Tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistaminen

  8. Osingoista päättäminen vahvistetun taseen perusteella

  Hallitus ehdottaa, että tilivuodelta 2007 maksetaan osinkoa 1,29 euroa kultakin A-sarjan osakkeelta ja 1,30 euroa kultakin B-sarjan osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 28. helmikuuta 2008 ja osinko maksetaan 6. maaliskuuta 2008.

  9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, varajäsenelle ja toimitusjohtajalle

  10. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä päättäminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen.

  11. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten palkkioista päättäminen

  Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 54.000 euroa, varapuheenjohtajalle 42.000 euroa, jäsenille 30.000 euroa ja varajäsenelle 15.000 euroa vuodessa. Lisäksi valiokunta ehdottaa 500 euron kokouskohtaista palkkiota hallituksen ja valiokuntien kokouksista.

  12. Hallituksen jäsenten sekä varajäsenten valinta

  Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan uudelleen Matti Alahuhta, Reino Hanhinen, Antti Herlin, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Sirpa Pietikäinen, Masayuki Shimono ja Iiro Viinanen sekä varajäseneksi uudelleen Jussi Herlin.

  13. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi tilintarkastajaa.

  14. Tilintarkastajien palkkioista päättäminen

  Tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan perustuen suoritettuun tilintarkastuksen kilpailutukseen.

  15. Tilintarkastajien valinta

  Tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajiksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Heikki Lassila.

  16. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

  Hallituksen ehdotus esityslistan liitteenä.

  17. Osakkeiden lukumäärän lisääminen maksuttomalla osakeannilla

  Hallituksen ehdotus esityslistan liitteenä.

  18. Optio-oikeuksien 2005 C osakemerkintäehtojen toteutumisen vahvistaminen ja optio-oikeuksien 2005A, 2005 B, 2005 C ja 2007 perusteella annettavien osakkeiden merkintähinnan kirjaaminen osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

  Hallituksen ehdotus esityslistan liitteenä.

  19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

  Hallituksen ehdotus esityslistan liitteenä

  20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

  Hallituksen ehdotus esityslistan liitteenä.

  21. Kokouksen päättäminen

 • Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

  Yhtiön hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä 1. syyskuuta 2006 voimaan tulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti:

  • poistetaan määräykset yhtiön osakepääoman ja osakkeiden lukumäärän vähimmäis- ja enimmäismääristä sekä osakkeiden nimellisarvosta sekä täsmennetään muutoin sanamuotoa, sisältöä kuitenkaan muuttamatta (3 ja 4 §:t)
  • poistetaan täsmäytyspäivää koskevat määräykset (5 §)
  • täsmennetään yhtiön edustamista koskevaa terminologiaa (8 §)
  • muutetaan viittaukset yhtiökokouskutsun toimitusaikaan uuden osakeyhtiölain mukaisiksi (11 §)
  • muutetaan varsinaisen yhtiökokouksen asialista vastaamaan uutta osakeyhtiölakia (13 §)
  • yhdistetään yhtiöjärjestyksen pykälät 3,4 ja 5 sekä 8 ja 9 siten, että muutetussa yhtiöjärjestyksessä on yhteensä 12 pykälää ja muutetaan koko yhtiöjärjestyksen pykälöinti vastaavasti.

  Uusi ehdotettava yhtiöjärjestys on kokonaisuudessaan liitteessä 1.

  Hallituksen ehdotus osakkeiden jakamiseksi eli osakkeiden lukumäärän lisäämiseksi maksuttomalla osakeannilla

  Yhtiön hallitus ehdottaa, että yhtiön osakkeiden lukumäärää lisätään antamalla osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistusten mukaisessa suhteessa siten, että kutakin A-sarjan osaketta kohti annetaan yksi A-sarjan osake ja kutakin B-sarjan osaketta kohti yksi B-sarjan osake. A-sarjan osakkeita annetaan 19.052.178 kappaletta ja B-sarjan osakkeita 109.300.416 kappaletta, joten osakeannin jälkeen A-sarjan osakkeita on yhteensä 38.104.356 kappaletta ja B-sarjan osakkeita yhteensä 218.600.832 kappaletta.

  Osakeanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Oikeus osakkeisiin on osakkeenomistajalla, joka on täsmäytyspäivänä 28. helmikuuta 2008 merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet osakeannin rekisteröimisestä alkaen kuitenkin siten, että uudet osakkeet eivät oikeuta varsinaisessa yhtiökokouksessa 25. helmikuuta 2008 päätettävään osinkoon. Uudet osakkeet on tarkoitus ottaa julkisen kaupankäynnin kohteeksi ja liittää arvo-osuusjärjestelmään 29. helmikuuta 2008.

  Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien 2005C osakemerkintäehtojen toteutumisen vahvistamiseksi ja optio-oikeuksien 2005A, 2005B, 2005C ja 2007 perusteella annettavien osakkeiden merkintähinnan kirjaamiseksi osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon

  Yhtiökokous päätti 21.11.2005 enintään 2.000.000 optio-oikeuden 2005C antamisesta ehdollisena siten, että osakkeiden merkintäaika alkaa, jos KONE-konsernin tilikausien 2006 ja 2007 keskimääräinen liikevaihdon kasvu ylittää markkinoiden kasvun sekä KONE-konsernin tilikauden 2006 liikevoitto (EBIT) ylittää tilikauden 2005 liikevoiton ja tilikauden 2007 liikevoitto ylittää tilikauden 2006 liikevoiton. Yhtiön hallitus ehdottaa optio-oikeuksiin 2005C liittyvän osakkeiden merkintäajan aloittamisen vahvistamista 1. huhtikuuta 2008 alkaen.

  Lisäksi hallitus ehdottaa optio-oikeuksien 2005A, 2005B, 2005C ja 2007 perusteella annettavista uusista osakkeista maksettavan merkintähinnan kirjaamista 0,5 euron osalta (0,25 euron osalta, jos yhtiökokous hyväksyy edellä kohdassa 3 kuvatun osakkeiden lukumäärän lisäämisen) osakepääomaan ja loppuosan kirjaamista sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Mikäli osakkeiden lukumäärää lisätään, optio-oikeuksien 2005A, 2005B, 2005C sekä 2007 perusteella merkittävien osakkeiden lukumäärä lisääntyy ja osakkeiden merkintähinta pienenee samassa suhteessa. Lukumäärää ja merkintähintaa koskevat muutokset tulevat voimaan samalla kun osakkeiden lukumäärän lisääminen rekisteröidään.

  Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

  Yhtiön hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 12.785.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 1.905.000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 10.880.000 kappaletta. Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen osalta hankintapäivänä Helsingin Pörssissä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella.

  Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

  A-sarjan osakkeet hankitaan A-sarjan osakkeenomistajien omistusten suhteessa hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä Helsingin Pörssissä yhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta. Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan osakkeitaan yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle. Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta hankinnasta voidaan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat tähän suostumuksensa. B-sarjan osakkeet hankitaan Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Koska B-sarjan osakkeiden hankkiminen tapahtuu julkisessa kaupankäynnissä, hankinta tapahtuu muutoin kuin omistusten suhteessa.

  Mikäli yhtiökokous hyväksyy ehdotetun osakkeiden lukumäärän lisäämisen, lisääntyy valtuutusten kohteena olevien osakkeiden lukumäärä vastaavasti.

  Hallitus ehdottaa, että valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 26. helmikuuta 2007 antaman valtuutuksen ja on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

  Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

  Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista siten, että valtuutuksen kohteena on enintään 1.905.000 A-sarjan osaketta ja enintään 10.880.000 B-sarjan osaketta. Hallituksella on oikeus päättää siitä, kenelle osakkeita annetaan eli luovuttaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnattuna. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai niitä voidaan käyttää yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella.

  Mikäli yhtiökokous hyväksyy ehdotetun osakkeiden lukumäärän lisäämisen, lisääntyy valtuutusten kohteena olevien osakkeiden lukumäärä vastaavasti.

  Hallitus ehdottaa, että valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 26. helmikuuta 2007 antaman valtuutuksen ja on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

 • Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

  KONE Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 25. helmikuuta 2008. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2007.

  Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 1,29 euroa kutakin 19 052 178 A-sarjan osaketta kohden ja 1,30 euro kutakin ulkona olevaa 106 955 663 B-sarjan osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 28. helmikuuta 2008 ja osingot maksetaan 6. maaliskuuta 2008.

  Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettiin seitsemäksi, minkä lisäksi valittiin yksi varajäsen. Hallituksen varsinaisina jäseninä jatkavat Matti Alahuhta, Reino Hanhinen, Antti Herlin, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Masayuki Shimono, Iiro Viinanen ja Sirpa Pietikäinen ja varajäsenenä jatkaa Jussi Herlin.

  Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 54 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 42 000 euroa vuodessa, jäsenten palkkioksi 30 000 euroa vuodessa ja varajäsenen palkkioksi 15 000 euroa vuodessa. Lisäksi vahvistettiin 500 euron kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista.

  Tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Heikki Lassila.

  Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

  Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta 1. syyskuuta 2006 voimaan tulleen uuden osakeyhtiölain johdosta. Muutettu yhtiöjärjestys on nähtävissä yhtiön internetsivuilla www.kone.com.

  Osakkeiden lukumäärän lisääminen

  Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön osakkeiden lukumäärän lisäämisestä antamalla osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistusten mukaisessa suhteessa siten, että kutakin A-sarjan osaketta kohti annetaan yksi A-sarjan osake ja kutakin B-sarjan osaketta kohti yksi B-sarjan osake. Osakkeiden lukumäärän lisäämisen jälkeen A-sarjan osakkeita on yhteensä 38 104 356 kappaletta ja B-sarjan osakkeita yhteensä 218 600 832 kappaletta.

  Osakkeiden lukumäärän lisääminen toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Oikeus osakkeisiin on osakkeenomistajalla, joka on täsmäytyspäivänä 28. helmikuuta 2008 merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet osakeannin rekisteröimisestä alkaen kuitenkin siten, että uudet osakkeet eivät oikeuta varsinaisessa yhtiökokouksessa 25. helmikuuta 2008 päätettyyn osinkoon.

  Uudet osakkeet on tarkoitus ottaa julkisen kaupankäynnin kohteeksi ja liittää arvo-osuusjärjestelmään 29. helmikuuta 2008.

  Optio-oikeuksien 2005A, 2005 B, 2005C ja 2007 ehdot

  Yhtiökokous päätti optio-oikeuksiin 2005C liittyvän osakkeiden merkintäajan aloittamisesta 1. huhtikuuta 2008 alkaen sekä optio-oikeuksien 2005A, 2005B, 2005C ja 2007 perusteella annettavista uusista osakkeista maksettavan merkintähinnan kirjaamisesta 0,25 euron osalta osakepääomaan ja loppuosan kirjaamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Lisäksi yhtiökokous päätti optio-oikeuksien 2005A, 2005B, 2005C sekä 2007 perusteella merkittävien osakkeiden lukumäärän ja merkintähinnan muuttamisesta osakkeiden lukumäärän lisäämisen vuoksi. Kaikkien optio-oikeuksien ehdot ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla www.kone.com.

  Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen

  Yhtiökokous myönsi hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallitukselle valtuuden omien osakkeiden hankkimiseen. Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

  Osakkeita voidaan hankkia enintään 25 570 000 kappaletta siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 3 810 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 21 760 000 kappaletta.

  Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että valtuutuksen kohteena on enintään 3 810 000 A-sarjan osaketta ja enintään 21 760 000 B-sarjan osaketta. Hallituksella on oikeus päättää siitä, kenelle osakkeita annetaan eli luovuttaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnattuna.

  Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai niitä voidaan käyttää yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä OMX:n Pohjoismaisen Pörssin (nykyisin NASDAQ OMX Helsinki Oy) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy OMX:n Pohjoismaisen Pörssin (nykyisin NASDAQ OMX Helsinki Oy) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella.

  Valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

  KONE Oyj:n hallituksen päätöksiä

  Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Antti Herlinin ja varapuheenjohtajaksi Sirkka Hämäläinen-Lindforsin.

  Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Antti Herlin puheenjohtajaksi sekä Sirkka Hämäläinen-Lindfors ja Iiro Viinanen riippumattomiksi jäseniksi.

  Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Antti Herlin puheenjohtajaksi sekä Reino Hanhinen ja Sirkka Hämäläinen-Lindfors riippumattomiksi jäseniksi.

2008

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.