KONE - Investors

Yhtiökokous 2024

Varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 29. helmikuuta 2024.

KONE - Investors

 • KONE Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29. helmikuuta 2024 kello 11.00 alkaen Messukeskuksen Siivessä osoitteessa Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla alkaa kello 10.00.

  Osakkeenomistajien ei ole mahdollista äänestää ennakkoon tai osallistua yhtiökokoukseen muuten kuin kokouspaikalla. Osakkeenomistajien on kuitenkin mahdollista ilmoittautua seuraamaan yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä; tarkemmat tiedot tästä on annettu kokouskutsun kohdassa C. 4. Muut ohjeet/tiedot.


  A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

  Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaaminen

  2. Kokouksen järjestäytyminen

  3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

  4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

  5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

  6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

  - Toimitusjohtajan katsaus

  Vuosikatsaus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.kone.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/.

  7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

  8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

  Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2023 maksetaan osinkoa 1,7475 euroa A-sarjan osakkeelta ja 1,75 euroa B-sarjan osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 4. maaliskuuta 2024 ja osinko maksetaan 11. maaliskuuta 2024.

  9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2023

  10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

  Toimielinten palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.kone.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/.

  11. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

  Toimielinten palkitsemispolitiikka on tämän yhtiökokouskutsun liitteenä (liite 1) sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.kone.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/.

  12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot pidetään ennallaan: puheenjohtaja 220 000 euroa, varapuheenjohtaja 125 000 euroa ja jäsenet 110 000 euroa. Hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta 40 prosenttia ehdotetaan suoritettavaksi KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan erillinen vuosipalkkio: tarkastusvaliokunta: puheenjohtaja 20 000 euroa ja jäsenet 10 000 euroa sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunta: puheenjohtaja 20 000 euroa ja jäsenet 10 000 euroa. Valiokuntien vuosipalkkiot ehdotetaan maksettavaksi rahana. Lisäksi ehdotetaan, että palkkioita ei kuitenkaan makseta sellaiselle hallituksen jäsenelle, jolla on työsuhde yhtiöön. Mahdolliset matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

  13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan yhdeksän varsinaista jäsentä.

  14. Hallituksen jäsenten valitseminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan seuraavat henkilöt siten, että mahdollisessa vaalissa kunkin jäsenehdokkaan valintaan otetaan kantaa erikseen:

  a) Matti Alahuhta (nykyinen jäsen)
  b) Susan Duinhoven (nykyinen jäsen)
  c) Marika Fredriksson (nykyinen jäsen)
  d) Antti Herlin (nykyinen jäsen)
  e) Iiris Herlin (nykyinen jäsen)
  f) Jussi Herlin (nykyinen jäsen)
  g) Timo Ihamuotila (uusi jäsen)
  h) Ravi Kant (nykyinen jäsen)
  i) Krishna Mikkilineni (nykyinen jäsen)

  Ehdotettu uusi hallituksen jäsen, Timo Ihamuotila, kauppatieteiden lisensiaatti, syntynyt 1966, Suomen kansalainen, on toiminut 2017 lukien talousjohtajana ABB Ltd:ssä. Hän on toiminut aiemmin Nokia Oyj:n talousjohtajana 2009–2016, myyntijohtajana 2008–2009 sekä useissa muissa tehtävissä Nokia Oyj:ssä, mukaan lukien varatoimitusjohtaja, myynti ja Portfolio Management, Mobile Phones 2007, Mobile Phonesin CDMA-liiketoimintayksikön johtajana 2004–2007, rahoituspuolen johtotehtävissä 1999–2004 sekä riskienhallinnan johtajana 1993–1996. Hän on toiminut aiemmin myös Citibank plc:ssä johdannaisten myynnin johtajana Pohjoismaissa 1996–1999 sekä Kansallis-Osake-Pankissa 1990–1993 rahoituksen varainhallinnon analyytikkona. Keskeisiä tämänhetkisiä luottamustoimia ovat hallituksen jäsenyydet SoftwareOne Holding AG:ssa ja Oras Invest Oy:ssa. KONEen hallituksen arvion mukaan Timo Ihamuotila on riippumaton sekä yhtiöstä että yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

  Ehdotetuista hallituksen jäsenistä Matti Alahuhta, Susan Duinhoven, Marika Fredriksson, Iiris Herlin, Ravi Kant ja Krishna Mikkilineni ovat riippumattomia yhtiöstä. Antti Herliniä, Iiris Herliniä ja Jussi Herliniä lukuun ottamatta muut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

  Ehdotettu uusi hallituksen jäsen on esitelty yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.kone.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/.

  15. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavan tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

  16. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan yksi tilintarkastaja toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

  17. Tilintarkastajien valitseminen

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

  Mikäli Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, toimii se osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudella 2024, ja tästä tehtävästä maksetaan sille palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

  18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 52 930 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 7 620 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 45 310 000 kappaletta. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä ja äänimäärästä kunkin osakesarjan osalta ehdotuksen tekohetkellä. Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen osalta hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella.

  A-sarjan osakkeet hankitaan A-sarjan osakkeenomistajien omistusten suhteessa hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä yhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta. Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan osakkeitaan yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle. Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta hankinnasta voidaan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat tähän suostumuksensa. B-sarjan osakkeita voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. B-sarjan osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

  Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30. kesäkuuta 2025 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 28. helmikuuta 2023 hallitukselle antaman hankintavaltuutuksen.

  19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

  Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 7 620 000 A-sarjan osaketta ja 45 310 000 B-sarjan osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

  Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30. kesäkuuta 2025 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 28. helmikuuta 2023 hallitukselle antaman antivaltuutuksen.

  20. Kokouksen päättäminen


  B. Yhtiökokousasiakirjat

  Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien päätösehdotukset, palkitsemisraportti, palkitsemispolitiikka, tämä kokouskutsu sekä vuosikatsaus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ovat osakkeenomistajien nähtävillä KONE Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.kone.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 14. maaliskuuta 2024.


  C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

  1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

  Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 19. helmikuuta 2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

  Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 26. tammikuuta 2024. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 26. helmikuuta 2024 klo 15.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  a) KONE Oyj:n internetsivujen kautta www.kone.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/. Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

  b) sähköpostitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen agm@innovatics.fi. Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää sähköpostiviestiin yhtiön verkkosivuilla www.kone.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/ saatavilla oleva ilmoittautumislomake tai vastaavat tiedot.

  c) kirjeitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / KONE Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää kirjeeseen yhtiön verkkosivuilla www.kone.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/ saatavilla oleva ilmoittautumislomake tai vastaavat tiedot.

  Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

  Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

  Lisätietoja ilmoittautumiseen liittyen on saatavilla puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin klo 9.00 – 12.00 ja klo 13.00 – 16.00.

  Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

  2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

  Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella osakkeenomistajalla olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 19. helmikuuta 2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 26. helmikuuta 2024 kello 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan mahdollisten äänestysohjeiden ottaminen huomioon kokouksessa edellyttää, että osakkeenomistaja on ilmoittautunut yhtiökokoukseen ja että osakkeenomistaja on kokouksessa läsnä tai edustettuna.

  3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

  Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Malli valtakirjaksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.kone.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

  Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / KONE Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

  Yhteisöomistaja voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin yhteisö valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa https://www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Sähköisessä ilmoittautumispalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti.

  4. Muut ohjeet/tiedot

  Kokouskielenä on suomi. Toimitusjohtajan katsaus annetaan englanniksi.

  Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista.

  KONE Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 26. tammikuuta 2024 yhteensä 529 395 860 osaketta jakautuen 76 208 712 A-sarjan osakkeeseen ja 453 187 148 B-sarjan osakkeeseen. Yhtiöjärjestyksen mukaan A-sarjan osakkeet tuottavat yhden äänen ja jokainen täysi kymmenen B-sarjan osaketta yhden äänen kuitenkin siten, että kullakin osakkeenomistajalla on vähintään yksi ääni. Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä hallussaan yhteensä 12 159 159 B-sarjan osaketta. Yhtiölle tai sen tytäryhteisölle kuuluvalla osakkeella ei osakeyhtiölain mukaan voi osallistua yhtiökokoukseen.

  Osakkeenomistaja, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 19. helmikuuta 2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon, voi ilmoittautua seuraamaan yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. Ohjeet verkkolähetyksen seuraajaksi ilmoittautumiseen ja verkkolähetyksen seuraamiseen ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla www.kone.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/. Verkkolähetystä seuraavat osakkeenomistajat voivat esittää kysymyksiä tai kommentteja kirjallisesti kokouksen aikana verkkolähetyksen yhteydessä tarjolla olevan chat-toiminnon kautta. Verkkolähetyksen seuraaminen tai kirjallisten kysymysten tai kommenttien esittäminen ei tarkoita osakkeenomistajan osakeyhtiölain mukaista osallistumista yhtiökokoukseen tai osakkeenomistajan osakeyhtiölain mukaisen kysely- ja puheoikeuden käyttämistä kokouksessa. Kysymykset, joita esitetään kirjallisesti, eivät ole osakeyhtiölain mukaisesti esitettyjä kysymyksiä. Kirjallisesti esitetyt kysymykset ja kommentit saatetaan yhtiökokoukseen osallistuvien tietoon ja niihin vastataan yhtiökokouksessa, mikäli kokouksen puheenjohtaja katsoo tämän tarkoituksenmukaiseksi.

  Kokousosallistujat ovat tervetulleita kokouksen jälkeen pidettävään kahvitilaisuuteen.


  Helsingissä 26. tammikuuta 2024

  KONE Oyj

  HALLITUS


  LIITTEET

  Liite 1: Palkitsemispolitiikka

 • Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaaminen

  2. Kokouksen järjestäytyminen

  3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

  4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

  5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

  6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

  - Toimitusjohtajan katsaus

  Vuosikatsaus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.kone.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/.

  7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

  8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

  Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2023 maksetaan osinkoa 1,7475 euroa A-sarjan osakkeelta ja 1,75 euroa B-sarjan osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 4. maaliskuuta 2024 ja osinko maksetaan 11. maaliskuuta 2024.

  9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2023

  10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

  Toimielinten palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.kone.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/.

  11. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

  Toimielinten palkitsemispolitiikka on tämän yhtiökokouskutsun liitteenä (liite 1) sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.kone.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/.

  12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot pidetään ennallaan: puheenjohtaja 220 000 euroa, varapuheenjohtaja 125 000 euroa ja jäsenet 110 000 euroa. Hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta 40 prosenttia ehdotetaan suoritettavaksi KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan erillinen vuosipalkkio: tarkastusvaliokunta: puheenjohtaja 20 000 euroa ja jäsenet 10 000 euroa sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunta: puheenjohtaja 20 000 euroa ja jäsenet 10 000 euroa. Valiokuntien vuosipalkkiot ehdotetaan maksettavaksi rahana. Lisäksi ehdotetaan, että palkkioita ei kuitenkaan makseta sellaiselle hallituksen jäsenelle, jolla on työsuhde yhtiöön. Mahdolliset matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

  13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan yhdeksän varsinaista jäsentä.

  14. Hallituksen jäsenten valitseminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan seuraavat henkilöt siten, että mahdollisessa vaalissa kunkin jäsenehdokkaan valintaan otetaan kantaa erikseen:

  a) Matti Alahuhta (nykyinen jäsen)
  b) Susan Duinhoven (nykyinen jäsen)
  c) Marika Fredriksson (nykyinen jäsen)
  d) Antti Herlin (nykyinen jäsen)
  e) Iiris Herlin (nykyinen jäsen)
  f) Jussi Herlin (nykyinen jäsen)
  g) Timo Ihamuotila (uusi jäsen)
  h) Ravi Kant (nykyinen jäsen)
  i) Krishna Mikkilineni (nykyinen jäsen)

  Ehdotettu uusi hallituksen jäsen, Timo Ihamuotila, kauppatieteiden lisensiaatti, syntynyt 1966, Suomen kansalainen, on toiminut 2017 lukien talousjohtajana ABB Ltd:ssä. Hän on toiminut aiemmin Nokia Oyj:n talousjohtajana 2009–2016, myyntijohtajana 2008–2009 sekä useissa muissa tehtävissä Nokia Oyj:ssä, mukaan lukien varatoimitusjohtaja, myynti ja Portfolio Management, Mobile Phones 2007, Mobile Phonesin CDMA-liiketoimintayksikön johtajana 2004–2007, rahoituspuolen johtotehtävissä 1999–2004 sekä riskienhallinnan johtajana 1993–1996. Hän on toiminut aiemmin myös Citibank plc:ssä johdannaisten myynnin johtajana Pohjoismaissa 1996–1999 sekä Kansallis-Osake-Pankissa 1990–1993 rahoituksen varainhallinnon analyytikkona. Keskeisiä tämänhetkisiä luottamustoimia ovat hallituksen jäsenyydet SoftwareOne Holding AG:ssa ja Oras Invest Oy:ssa. KONEen hallituksen arvion mukaan Timo Ihamuotila on riippumaton sekä yhtiöstä että yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

  AGM 2024_img1_resized


  Ehdotetuista hallituksen jäsenistä Matti Alahuhta, Susan Duinhoven, Marika Fredriksson, Iiris Herlin, Ravi Kant ja Krishna Mikkilineni ovat riippumattomia yhtiöstä. Antti Herliniä, Iiris Herliniä ja Jussi Herliniä lukuun ottamatta muut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

  Ehdotettu uusi hallituksen jäsen on esitelty yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.kone.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/.

  15. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavan tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

  16. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan yksi tilintarkastaja toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

  17. Tilintarkastajien valitseminen

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

  Mikäli Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, toimii se osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudella 2024, ja tästä tehtävästä maksetaan sille palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

  18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 52 930 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 7 620 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 45 310 000 kappaletta. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä ja äänimäärästä kunkin osakesarjan osalta ehdotuksen tekohetkellä. Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen osalta hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella.

  A-sarjan osakkeet hankitaan A-sarjan osakkeenomistajien omistusten suhteessa hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä yhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta. Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan osakkeitaan yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle. Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta hankinnasta voidaan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat tähän suostumuksensa. B-sarjan osakkeita voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. B-sarjan osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

  Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30. kesäkuuta 2025 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 28. helmikuuta 2023 hallitukselle antaman hankintavaltuutuksen.

  19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

  Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 7 620 000 A-sarjan osaketta ja 45 310 000 B-sarjan osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

  Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30. kesäkuuta 2025 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 28. helmikuuta 2023 hallitukselle antaman antivaltuutuksen.

  20. Kokouksen päättäminen

 • Tilinpäätöksen vahvistaminen

  Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

  Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2023 maksetaan osinkoa 1,7475 euroa A-sarjan osakkeelta ja 1,75 euroa B-sarjan osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 4. maaliskuuta 2024 ja osinko maksetaan 11. maaliskuuta 2024.

  Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2023

  Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

  Toimielinten palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.kone.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/.

  Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

  Toimielinten palkitsemispolitiikka on tämän yhtiökokouskutsun liitteenä (liite 1) sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.kone.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/.

  Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot pidetään ennallaan: puheenjohtaja 220 000 euroa, varapuheenjohtaja 125 000 euroa ja jäsenet 110 000 euroa. Hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta 40 prosenttia ehdotetaan suoritettavaksi KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan erillinen vuosipalkkio: tarkastusvaliokunta: puheenjohtaja 20 000 euroa ja jäsenet 10 000 euroa sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunta: puheenjohtaja 20 000 euroa ja jäsenet 10 000 euroa. Valiokuntien vuosipalkkiot ehdotetaan maksettavaksi rahana. Lisäksi ehdotetaan, että palkkioita ei kuitenkaan makseta sellaiselle hallituksen jäsenelle, jolla on työsuhde yhtiöön. Mahdolliset matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

  Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan yhdeksän varsinaista jäsentä.

  Hallituksen jäsenten valitseminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan seuraavat henkilöt siten, että mahdollisessa vaalissa kunkin jäsenehdokkaan valintaan otetaan kantaa erikseen:

  a) Matti Alahuhta (nykyinen jäsen)
  b) Susan Duinhoven (nykyinen jäsen)
  c) Marika Fredriksson (nykyinen jäsen)
  d) Antti Herlin (nykyinen jäsen)
  e) Iiris Herlin (nykyinen jäsen)
  f) Jussi Herlin (nykyinen jäsen)
  g) Timo Ihamuotila (uusi jäsen)
  h) Ravi Kant (nykyinen jäsen)
  i) Krishna Mikkilineni (nykyinen jäsen)

  Ehdotettu uusi hallituksen jäsen, Timo Ihamuotila, kauppatieteiden lisensiaatti, syntynyt 1966, Suomen kansalainen, on toiminut 2017 lukien talousjohtajana ABB Ltd:ssä. Hän on toiminut aiemmin Nokia Oyj:n talousjohtajana 2009–2016, myyntijohtajana 2008–2009 sekä useissa muissa tehtävissä Nokia Oyj:ssä, mukaan lukien varatoimitusjohtaja, myynti ja Portfolio Management, Mobile Phones 2007, Mobile Phonesin CDMA-liiketoimintayksikön johtajana 2004–2007, rahoituspuolen johtotehtävissä 1999–2004 sekä riskienhallinnan johtajana 1993–1996. Hän on toiminut aiemmin myös Citibank plc:ssä johdannaisten myynnin johtajana Pohjoismaissa 1996–1999 sekä Kansallis-Osake-Pankissa 1990–1993 rahoituksen varainhallinnon analyytikkona. Keskeisiä tämänhetkisiä luottamustoimia ovat hallituksen jäsenyydet SoftwareOne Holding AG:ssa ja Oras Invest Oy:ssa. KONEen hallituksen arvion mukaan Timo Ihamuotila on riippumaton sekä yhtiöstä että yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

  AGM 2024_img1_resized


  Ehdotetuista hallituksen jäsenistä Matti Alahuhta, Susan Duinhoven, Marika Fredriksson, Iiris Herlin, Ravi Kant ja Krishna Mikkilineni ovat riippumattomia yhtiöstä. Antti Herliniä, Iiris Herliniä ja Jussi Herliniä lukuun ottamatta muut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

  Ehdotettu uusi hallituksen jäsen on esitelty yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.kone.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset/.

  Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavan tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

  Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan yksi tilintarkastaja toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

  Tilintarkastajien valitseminen

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

  Mikäli Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, toimii se osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudella 2024, ja tästä tehtävästä maksetaan sille palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

  Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 52 930 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 7 620 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 45 310 000 kappaletta. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä ja äänimäärästä kunkin osakesarjan osalta ehdotuksen tekohetkellä. Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen osalta hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella.

  A-sarjan osakkeet hankitaan A-sarjan osakkeenomistajien omistusten suhteessa hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä yhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta. Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan osakkeitaan yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle. Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta hankinnasta voidaan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat tähän suostumuksensa. B-sarjan osakkeita voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. B-sarjan osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

  Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30. kesäkuuta 2025 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 28. helmikuuta 2023 hallitukselle antaman hankintavaltuutuksen.

  Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

  Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 7 620 000 A-sarjan osaketta ja 45 310 000 B-sarjan osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

  Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30. kesäkuuta 2025 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 28. helmikuuta 2023 hallitukselle antaman antivaltuutuksen.


  Lue lisää nykyisistä hallituksen jäsenistä

 • TIETOSUOJASELOSTE – KONE OYJ:N YHTIÖKOKOUS 2024

  Tämä tietosuojaseloste kuvaa KONE Oyj:n yhtiökokoukseen liittyvien henkilötietojen käsittelytoimia.

  Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

  KONE Oyj
  PL 7, 02150 Espoo
  agm@kone.com
  +358(0)204 75 1

  Global Legal, Data Protection Counsel
  Keilasatama 3, 02150 Espoo
  personaldatarequest@kone.com

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

  Henkilötietoja kerätään henkilöiltä, jotka ilmoittautuvat KONE Oyj:n yhtiökokoukseen tai KONE Oyj:n osakkeenomistajille tarkoitettuun verkkolähetykseen. Tietojen keräämisen käyttötarkoituksena on mahdollistaa KONE Oyj:n osakkeenomistajien ilmoittautuminen ja osallistuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä verkkolähetykseen sekä varmistaa kunkin ilmoittautujan henkilöllisyys ja tarkistaa hänen olevan oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen sekä vain osakkeenomistajille tarkoitettuun verkkolähetykseen. Tämän lisäksi tietoja käytetään yhtiökokouksen osallistujaluettelon, ääniluettelon ja äänestyslippujen tulostamiseksi sekä mahdollisten äänestysten järjestämiseksi. Yhtiökokouksen pöytäkirjaan liitetään ääniluettelo, joka sisältää yhtiökokouksessa edustettuna olevat osakkeenomistajat. Innovatics Oy on ilmoittautumisjärjestelmän tekninen toteuttaja ja ylläpitäjä. Yhtiön osakasluetteloa ylläpitää Euroclear Finland Oy.

  Innovatics Oy tallentaa ilmoittautumissivuston käyttämisestä syntyviä lokitietoja ja voi käyttää niitä järjestelmän tekniseen valvontaan, toiminnan luotettavuuden turvaamiseen ja käyttötilastointiin.

  Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisesti rekisterinpitäjän osakeyhtiölakiin (624/2006) perustuva lakisääteinen velvoite pitää yhtiökokous, johon liittyy myös velvoite laatia yhtiökokouksen pöytäkirja ja ääniluettelo.

  Henkilötietojen käsittely on lisäksi tarpeen yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi muun muassa osakkeenomistajille tarkoitetun verkkolähetyksen järjestämiseksi.

  2. Käsiteltävät henkilötiedot

  Käsiteltäviin henkilötietoihin kuuluu osakkeenomistajan ja tämän mahdollisen edustajan nimi, henkilötunnus ja/tai y-tunnus, osoite, yhteystiedot, osake- ja äänimäärä, äänestystiedot, tunnistautumistapa, edustusperuste, ilmoittautumispäivä, ja mahdolliset tiedot avustajasta, valtakirjasta, sekä mahdolliset muut ilmoittautumisen yhteydessä annetut lisätiedot. Kokoukseen osallistuvista tallennetaan lisäksi kokoukseen saapumisaika ja poistumisaika. Palvelun teknistä ylläpitoa ja seurantaa varten tallennetaan lisäksi lokitietoja ilmoittautumisesta ja äänestämisestä sekä käyttäjän IP-osoite.

  Käsiteltävät henkilötiedot sisältävät Euroclear Finlandin yhtiökokousta varten muodostaman täsmäytyspäivän osakasluettelon, joka sisältää mm. osakkeenomistajan nimen, henkilö-/Y-tunnuksen, osoitteen ja osakemäärän.

  Käsiteltävät henkilötiedot sisältävät Euroclear Finlandin yhtiökokousta varten muodostaman tilapäisen osakasluettelon, joka sisältää tiedot yhtiökokoukseen ilmoittautuneista hallintarekisteröidyistä osakkeenomistajista ja heidän osakemääränsä.

  3. Säännönmukaiset tietolähteet

  Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti henkilöltä itseltään tai tämän edustajalta yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä. Sähköpostin, postin tai puhelimen kautta ilmoittauduttaessa rekisterinpitäjä tai Innovatics Oy syöttää järjestelmään ilmoittautujan henkilötiedot.

  Ilmoittautumisen yhteydessä annettujen henkilötietojen perusteella Innovatics Oy hakee osakkeenomistajan osakemäärän Euroclear Finland Oy:n muodostamasta kokouksen täsmäytyspäivän osakasluettelosta.

  4. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

  Henkilötietoja käsittelevät yhtiökokouksen toteuttamista varten KONE Oyj:n lisäksi yhtiökokouspalvelun tarjoaja Inderes Oyj, yhtiökokousjärjestelmän tekninen toteuttaja Innovatics Oy ja yhtiökokouksen videonnin toteuttaja Flik Oy.

  Käsiteltävien tietojen pohjalta muodostetaan kokouksen ääniluettelo ja äänestyksen yhteenvedot, jotka liitetään kokouksen pöytäkirjan liitteiksi. Ääniluettelo sisältää osakkeenomistajan ja mahdollisen edustajan ja/tai avustajan nimen, äänilipun numeron (osallistujanumero), osakemäärän lajeittain, äänimäärän, edustusperusteen ja osallistumistavan.

  Yhtiökokouksessa pidetään osakeyhtiölain mukaisesti nähtävillä osakasluettelo, joka sisältää kokouksen täsmäytyspäivän mukaisesti osakkeenomistajien nimen, kunnan ja osake- ja äänimäärän. Luettelo sisältää myös tilapäisesti osakasluettelolle yhtiökokousta varten ilmoittautuneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tiedot. Tiedot ovat saatavilla vain yhtiökokouspaikalla sijaitsevien päätelaitteiden kautta, eikä niitä voi tulostaa tai muutoin siirtää pois näiltä päätelaitteilta.

  5. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

  Tietoja voidaan jakaa niille kolmansille osapuolille, jotka osallistuvat yhtiökokouksen järjestämiseen ja tarvitsevat tietoja tuottaessaan palveluitaan rekisterinpitäjälle. Tietoja ei luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin. Tiedot tallennetaan palvelimille, jotka sijaitsevat Euroopan talousalueella. Myös tietojen käsittelyyn liittyvät palvelut tuotetaan pääasiassa Euroopan talousalueella. Jos henkilötietoja siirretään Euroopan talousalueen ulkopuolelle, riittävä tietosuojan taso varmistetaan yleisen tietosuoja-asetuksen edellytysten mukaisesti noudattamalla Euroopan komission antamia vastaavuuspäätöksiä tai käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä vakiolausekkeita sekä tarvittaessa täydentävillä suojatoimilla.

  Suomalaisiin puhelinnumeroihin tekstiviestit lähetetään Softera Oy:n tarjoaman palvelun kautta. Ulkomaisiin numeroihin tekstiviestit lähetetään sveitsiläisen palvelun kautta.

  6. Tietojen suojauksen periaatteet

  A. Manuaalinen aineisto

  Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja on saatavilla ainoastaan tietoon oikeutetuille.

  B. Sähköinen aineisto

  Sähköinen aineisto säilytetään palvelimella, joka vastaa henkilötietojen käsittelylle asetettuja vaatimuksia. Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta palvelimelle on salattu. Pääsy tietoihin on vain rajoitetulla joukolla rekisterinpitäjän ja alihankkijoiden työntekijöitä, jotka tarvitsevat ja käsittelevät tietoja yhtiökokouksen järjestämiseksi.

  7. Henkilötietojen säilyttäminen ja poistaminen

  Innovatics Oy säilyttää henkilötietoja enintään kaksi vuotta yhtiökokouksen päättymisen jälkeen.

  Euroclear Finland Oy säilyttää henkilötietoja enintään neljä kuukautta yhtiökokouksen päättymisen jälkeen.

  Yhtiökokouksen pöytäkirjaan liitetään osallistujalista ja ääniluettelo, joka sisältää osakkeenomistajan nimen, äänilipun numeron sekä omistustiedot (omistus- ja äänimäärä sekä osakesarja). Pöytäkirja liitteineen säilytetään yhtiön koko toiminnan ajan yhtiön lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi, mutta kuitenkin vähintään 10 vuoden ajan tilikauden päättymisestä.

  Muut tiedot hävitetään, kun ne eivät enää ole tarpeellisia pöytäkirjan laatimiseksi tai sen oikeellisuuden varmentamiseksi.

  8. Rekisteröityjen oikeudet

  Osakkeenomistajalla on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai saada rekisterinpitäjältä vahvistus, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

  Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai osakkeenomistajan vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisterinpitäjän on myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto voi vaarantaa osakkeenomistajan yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan. Jollei rekisterinpitäjä hyväksy osakkeenomistajan vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.

  Osakkeenomistajalla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa käsittelytoimia, joita rekisterinpitäjä kohdistaa osakkeenomistajan henkilötietoihin siltä osin, kuin tietojen käsittelemisen perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Jos rekisteröity vastustaa käsittelyä, ei rekisterinpitäjä saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa käsittelyn olevan oikeutettua.

  Osakkeenomistajalla on oikeus tietyissä yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa tarkemmin säädetyissä tilanteissa pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä. Osakkeenomistaja voi pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista esimerkiksi silloin, kun osakkeenomistaja on vastustanut henkilötietojensa käsittelyä ja odottaa todentamista siitä, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän edut osakkeenomistajan edut. Jos käsittelyä rajoitetaan, rekisterinpitäjä saa säilyttää tietoja, mutta ei lähtökohtaisesti saa käsitellä niitä muutoin.

  Yllä kuvatut, riittävästi yksilöidyt pyynnöt tulee osoittaa rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle joko sähköpostitse osoitteeseen personaldatarequest@kone.com tai kirjeitse osoitteeseen KONE Oyj, PL 7, 02150 Espoo.

  Jos rekisteröidyillä on tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin käsittelytoimiin liittyviä huolenaiheita tai huomautuksia, heillä on oikeus tehdä valitus asianmukaiselle valvontaviranomaiselle.

 • Yhtiökokouskutsu julkaistu ja ilmoittautuminen alkaa 26.1.2024

  Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 19.2.2024

  Ilmoittautuminen päättyy 26.2.2024 klo 15:00

  Valtakirjojen vastaanottaminen päättyy 26.2.2024 klo 15:00

  Yhtiökokous 29.2.2024 klo 11:00

  Ehdotettu osingonmaksun täsmäytyspäivä 4.3.2024

  Ehdotettu osingon maksupäivä 11.3.2024

 • KONE Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään torstaina 29. helmikuuta 2024 kello 11.00 alkaen Messukeskuksen Siivessä osoitteessa Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. Kokouskielenä on suomi. Toimitusjohtajan katsaus annetaan englanniksi. Yhtiökokouskutsu, joka sisältää kokouksen esityslistan ja päätösehdotukset, on julkistettu pörssitiedotteella 26.1.2024. Yhtiökokouskutsu on saatavilla tällä sivulla.

  Yhtiökokousta on mahdollista seurata verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen seuraamista varten osakkeenomistajan tulee ilmoittautua etukäteen tällä sivulla saatavilla olevan ilmoittautumislinkin kautta. Ilmoittautumislinkin takaa avautuvasta valikosta valitaan ”verkkolähetys”. Ilmoittautumispalvelu kerää niiden osakkeenomistajien yhteystiedot (sähköpostiosoite ja matkapuhelinnumero), jotka ovat ilmoittaneet yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä haluavansa seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen kautta. Seuratakseen yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä osakkeenomistajan on ilmoittauduttava viimeistään 26.2.2024 kello 15.00. Mikäli et pääse ilmoittautumaan verkkolähetyksen seuraamiseen ilmoittautumislinkin kautta, olethan yhteydessä sähköpostitse Innovatics Oy:öön osoitteessa agm@innovatics.fi. Yhtiökokoukseen ilmoittautumisen lisäksi hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan tulee ilmoittaa sähköpostitse halukkuudestaan seurata yhtiökokousta verkkolähetyksenä osoitteeseen agm@innovatics.fi ilmoittautumisen määräaikaan 26.2.2024 klo 15.00 mennessä.

  Oikeus verkkolähetyksen seuraamiseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 19.2.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Vastaava oikeus on sellaisen hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla, jonka perusteella osakkeenomistajalla olisi oikeus olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä.

  Verkkolähetystä seuraavat osakkeenomistajat voivat esittää kysymyksiä tai kommentteja kirjallisesti kokouksen aikana verkkolähetyksen yhteydessä tarjolla olevan chat-toiminnon kautta. Verkkolähetyksen seuraaminen tai kirjallisten kysymysten tai kommenttien esittäminen ei tarkoita osakkeenomistajan osakeyhtiölain mukaista osallistumista yhtiökokoukseen tai osakkeenomistajan osakeyhtiölain mukaisen kysely- ja puheoikeuden käyttämistä kokouksessa. Kysymykset, joita esitetään kirjallisesti, eivät ole osakeyhtiölain mukaisesti esitettyjä kysymyksiä. Kirjallisesti esitetyt kysymykset ja kommentit saatetaan yhtiökokoukseen osallistuvien tietoon ja niihin vastataan yhtiökokouksessa, mikäli kokouksen puheenjohtaja katsoo tämän tarkoituksenmukaiseksi. Mikäli osakkeenomistaja haluaa käyttää osakeyhtiölain mukaista kysely- ja puheoikeuttaan, hänen tulee olla läsnä yhtiökokouksessa kokouspaikalla.

  Verkkolähetykseen on suositeltavaa kirjautua jo hyvissä ajoin ennen yhtiökokouksen alkamisajankohtaa.

  Verkkolähetys toteutetaan Inderes Oyj:n virtuaalisen yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja ääniyhteyden yhtiökokoukseen. Etäyhteyden käyttäminen ei vaadi maksullisia ohjelmistoja tai latauksia. Osallistuminen vaatii internetyhteyden lisäksi tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet tai kuulokkeet. Osallistumiseen suositellaan käytettäväksi jotakin seuraavista selaimista: Chrome, Firefox, Edge, Safari tai Opera.

  Seurantalinkki ja salasana verkkolähetykseen lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon kaikille yhtiökokoukseen ilmoittautuneille viimeistään yhtiökokousta edeltävänä päivänä.

  Tarkemmat tiedot yhtiökokouspalvelusta, lisäohjeet asiamiehelle tämän edustaessa useampaa osakkeenomistajaa, palveluntarjoajan yhteystiedot ja ohjeet mahdollisten häiriötilanteiden varalle löytyvät osoitteesta https://vagm.fi/support. Linkki tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin ja verkkoyhteyden yhteensopivuuden testaamiseen löytyy osoitteesta https://demo.videosync.fi/agm-compatibility?language=fi. On suositeltavaa, että tarkempiin osallistumisohjeisiin tutustutaan hyvissä ajoin ennen yhtiökokouksen alkamista.

  Mahdollisissa häiriötilanteissa osakkeenomistajan tulee olla yhteydessä seuraavasti:

  • Ennen kokousta apua ilmoittautumiseen liittyen on saatavissa Innovatics Oy:ltä puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana numerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.
  • Juuri ennen kokousta tai kokouksen aikana ilmenevissä sisäänkirjautumista koskevissa ongelmatilanteissa apua saa puhelimitse numerosta +358 10 2818 909 tai sähköpostitse agm@innovatics.fi.
  • Kokouksen aikana ilmenevissä ongelmatapauksissa liittyen kokouksen seuraamiseen apua saa puhelimitse numerosta +358 20 729 1449 tai sähköpostitse support@videosync.fi.

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.